IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Professionalisering Vlaams dijkbeheer: meettechnieken & dijkdatabeheer
Visser, K.P.; Peeters, P.; Vincke, L.; de Vos, L.; Haelterman, K.; Mostaert, F. (2015). Professionalisering Vlaams dijkbeheer: meettechnieken & dijkdatabeheer. Version 6.0. WL Rapporten, 12_150. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 43 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  In situ metingen
  Inspection
  Literatuur- en desktoponderzoek
  Measurement methods
  Waterbouwkundige Constructies > Dijken, oevers en andere waterkeringen > Dijkbeheer & inspectie
Author keywords
  Dijkbeheer; Dijkmonitoring; Dijkdatabeheer; Toetsing

Authors  Top 
 • de Vos, L.
 • Haelterman, K.
 • Mostaert, F., more

Abstract
  De dijkbeheerder heeft een zorgplicht. Hij moet als het ware 'in control' zijn. Het opstellen van een meet- en monitoringsstrategie en een integraal databeheer vormen belangrijke onderdelen van professioneel dijkbeheer.
  Het rapport schetst kort de plaats van de meet- en monitoringsstrategie binnen het beheer van het dijkpatrimonium. Vervolgens wordt vanuit de (eerste) (terrein)ervaringen en dijktoetsingen in Vlaanderen een overzicht gegeven van minimaal benodigde gegevens voor sterkte analyse alsook van bewezen en beloftevolle meet- en monitoringstechnieken om de nodige gegevens te kunnen bemeten. Daarbij wordt tevens een voorstel gedaan voor technieken die op grote schaal kunnen worden ingezet voor cyclische inspectie ter ondersteuning van de visuele inspectie.

  Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt een duidelijke nood aan een integraal beheer van dijkdata. Een eenduidig dijkdatabeheer kan bijdragen aan het overzicht van beschikbare gegevens, een verbetering van de communicatie, en is nodig voor prioritering en automatisering. Een voorstel wordt gedaan voor het ontwikkelen van een overkoepelend dijkdatabeheer. Hierin spelen GIS-applicaties en het gebruik van webservices een sleutel rol.

  Ten slotte worden op basis van de (praktijk)ervaringen en gesprekken met de verschillende beheerders enkele acties voorgesteld die nodig zijn voor de (verdere) professionalisering van het dijkdatabeheer en de toepassing van meet- en monitoringstechnieken.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors