IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

TaxoNotifier. Hoe kan je experten op de hoogte brengen van nieuwe publicaties op basis van taxonomische voorkeuren?
Moerman, D. (2015). TaxoNotifier. Hoe kan je experten op de hoogte brengen van nieuwe publicaties op basis van taxonomische voorkeuren? Bachelorproef. BSc Thesis. Howest (Hogeschool West-Vlaanderen): Brugge. 82 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
    VLIZ: Non-open access 274037
Document type: Dissertation

Keyword
    Marine
Author keywords
    VLIZ; taxa; maritieme publicaties;TaxonFinder; TaxoNotifier

Author  Top 
  • Moerman, D.

Abstract
    Het Vlaams Instituut voor de Zee, kortweg VLIZ, is uitgegroeid tot het coördinatie- en informatieplatform voor maritiem onderzoek. Deze organisatie heeft dan ook een grote collectie aan oude en nieuwe publicaties over het maritiem leven. Wanneer je echter één van deze publicaties wil raadplegen, is het niet vanzelfsprekend om de gewenste tekst onmiddellijk terug te vinden. Hieruit groeide dan ook het idee om een applicatie te ontwikkelen waarbij het mogelijk is dat experten zich kunnen abonneren op taxonnamen (= de wetenschappelijke naam voor een organisme). De bedoeling is dat het programma de geabonneerde automatisch op de hoogte brengt wanneer een van deze taxa in een wetenschappelijk artikel aanwezig is. Deze bachelorproef wil nagaan hoe experten geïnformeerd kunnen worden wanneer een taxon, die aan hun voorkeuren voldoet, in een publicatie voorkomt. Om hierop een antwoord te krijgen werd de onderzoeksvraag opgesplitst in enkele doelstellingen. De eerste doelstelling van dit eindwerk is nagaan welke technologie er nodig is voor bovengenoemde probleemstelling. Hierbij worden reeds bestaande systemen geanalyseerd en besproken. De tweede doelstelling is vervolgens het omzetten van de vergaarde kennis in een praktische realisatie. Bij het realiseren van deze bachelorproef werd er allereerst onderzoek gedaan naar de reeds bestaande technologieën. Hiervoor raadpleegde ik zowel internet- als literatuurbronnen. Ook mijn stagementor en collega’s gaven mij informatie. De kennis die ik tijdens dit onderzoek heb opgedaan, werd daarna toegepast tijdens de praktische realisatie van de stageopdracht. In het hoofdstuk ‘Voorstelling van het bedrijf’ wordt het bedrijf waarin ik mijn stage heb gedaan kort voorgesteld. Hierbij wordt voornamelijk aandacht geschonken aan de kernactiviteiten van de instelling. Deze zijn immers belangrijk om het kader te schetsen waarin deze dissertatie tot stand kwam. In het volgende hoofdstuk ‘Onderzoeksvraag’ wordt zoals de titel al aankondigt, de onderzoeksvraag verder toegelicht. Het hoofdstuk ‘Analyse’ geeft vervolgens een SWOT-analyse van zowel TaxonFinder als TaxoNotifier. Hier worden dus de strenghts, weaknesses, opportunities en threats van beide applicaties onder de loep genomen. Daarnaast worden de vereisten van beide programma’s besproken. Ook wordt nagegaan welke vergelijkbare services van TaxonFinder en TaxoNotifier er reeds bestaan. Tevens wordt een overzicht van software gegeven die gebruikt is tijdens de ontwikkeling van de reeds bovengenoemde applicaties. Hierbij wordt aandacht geschonken aan zowel de plus- als minpunten. In het vierde deel ‘Ontwikkeling’ bespreek ik hoe ik te werk ben gegaan bij het ontwikkelen van TaxonFinder en TaxoNotifier. Hierbij kaart ik alle functionaliteiten die aanwezig zijn in beide programma’s aan. De bespreking van het project wordt in hoofdstuk 5 uit de doeken gedaan. Dit hoofdstuk geeft het uiteindelijk resultaat van het project weer. Hierover volgt dan een kritische reflectie. Aan het einde van dit eindwerk vindt u ten slotte de conclusies. Deze geven een antwoord op de onderzoeksvraag en het beantwoordt op die manier aan de doelstellingen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author