IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Morfologie van estuaria
Van der Laan, W.A.M.; Nieboer, H.E. (1987). Morfologie van estuaria. Civil Engineering and Geosciences: Delft. 2 dln pp.

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
    Marine; Brackish water
Author keywords
    morfologie · getijbekkens · Westerschelde

Authors  Top 
  • Van der Laan, W.A.M.
  • Nieboer, H.E.

Abstract
    Deel I:Morfologie van getijdebekkens.Het doel van dit deelonderzoek is, het verkrijgen van inzicht in de morfologische ontwikkelingen van de Westerschelde en de invloed van een constructie daarop.Deel II.Morfologie in de Westerschelde t.p.v. drie trace's.In het kader van een haalbaarheidsstudie naar een hangbrug over de Westerschelde is een onderzoek verricht naar morfologische ontwikkelingen in het estuarium. Het onderzoek heeft zich toegespitst op het gebied westelijk van de raai Kruiningen-Perkpolder.In de tekst worden voortdurend namen van geulen en platen gebruikt. Bijlage 7 geezt een overzicht van het westelijk deel van de Westerschelde. Voor de gebieden in de'omgeving van drie mogelijke tracés van de oeververbinding, aangeduid met tracé 2, 3 en 4, is een inventarisatie gemaakt van morfologischeontwikkelingen die hebben geleid tot de huidige situatie. Vervolgens is geprobeerd aan te geven wat deinvloed van de constructie in de respectievelijke tracés op de morzologie is. Voor het meest oostelijketracé (Terneuzen-Ellewoutsdijk is middels een Implicberekening getracht de gevoeligheid van dedebiet verdeling voor ingrepen in de geulen aan te geven.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors