IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Maternal care, calf-training and site fidelity in a wild harbour porpoise in the North Sea
Camphuysen, K.C.J.; Krop, A. (2011). Maternal care, calf-training and site fidelity in a wild harbour porpoise in the North Sea. Lutra 54(2): 123-126
In: Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie Lutra (Leiden). Brill: Leiden. ISSN 0024-7634, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Camphuysen, K.C.J., more
  • Krop, A.

Abstract
    Bij en onder het gasproductieplatform RijnCharlie, 30 km westelijk van Scheveningen(zuidelijke Noordzee), werden gedurende tenminstedrie weken in september 2011 tweebruinvissen (Phocoena phocoena) waargenomen.Het bleek om een volwassen wijfje meteen kalf te gaan. De bemanning van het platformwas getuige van wat kennelijk trainingenvan het jong door de moeder waren. Herhaaldelijkbracht het diep duikende, adultedier nog levende vis naar de oppervlakte, dievlak voor het toesnellende jong werd losgelaten.Soms werd het jong ook nog gezoogd. Debeschreven waarnemingen zijn uniek, omdatbruinvissen in het wild bijzonder moeilijk tebestuderen zijn. Behalve de training werd ookspeels gedrag van het jong beschreven. Hettoesnellen van het jong naar een plaats waarhet volwassen dier pas later bovenkwam, suggereerdedat het jong een geluidssignaal kreegvan de opduikende moeder. Langdurig verblijfvan bruinvissen in de buurt van offshoreinstallaties(zoals dat ook wel bij dolfijnenwordt gezien) heeft implicaties voor de interpretatievan gegevens die met akoestischemonitoring worden vergaard, aangezien erdan overschatting van de presentie kan optredenwaarvoor gecorrigeerd moet worden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors