IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Wat verklaart de grootschalige ecologische ontwikkelingen in de Waddenzee? : Implicaties voor monitoring, onderzoek en beleid
Bijleveld, A.I.; Folmer, E. (2016). Wat verklaart de grootschalige ecologische ontwikkelingen in de Waddenzee? : Implicaties voor monitoring, onderzoek en beleid, in: Visies op de Wadden : Zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning ToekomstigeRol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied.
In: (2016). Visies op de Wadden : Zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning ToekomstigeRol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 978-94-90289-37-9. 89 pp., more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Bijleveld, A.I., more
  • Folmer, E., more

Abstract
    De hoofddoelstelling voor de Waddenzee is “de duurzame beschermingen ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoudvan het unieke open landschap” (structuurvisie). In 2016 wordtnieuw beleid voor de toekomst van de Waddenzee gemaakt tendienste van de hoofddoelstelling. Om de ontwikkeling van effectiefbeleid te ondersteunen geven we in dit essay een overzicht van deecologische “ontwikkelingen in en rond het waddengebied nu enin de komende decennia, die van invloed zijn op het realiseren vande doelen en ambities voor de Waddenzee en het Waddengebied.”Voor een vijftal groepen uit de voedselketen worden het historischeverloop en enkele essentiële ecologische processen beschreven.Op basis van verwachte veranderingen in de omgeving, met nameexploitatie, klimaatverandering, de-eutrofi ëring en habitatverlies,worden ecologische verwachtingen geformuleerd. Ons essay maaktduidelijk dat er dankzij jaren onderzoek heel veel inzicht is verworven inoorzaak-gevolg relaties van deelprocessen, maar dat holistisch begripvaak ontbreekt. Hierdoor is het ontzettend moeilijk om tot betrouwbareprognoses te komen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen.Om betere onderbouwing van toekomstig beleid in de Waddenzeemogelijk te maken, bepleiten wij grootschalige monitoring in combinatiemet systematische evaluatie, en om veranderingen in beheer op tezetten als ‘impact-assessment’ studies.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors