IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Waterkwaliteit: lozingen in het water 2001
Maeckelberghe, H.; Theuns, I.; De Corte, S.; Vos, G.; Roos, D. (2002). Waterkwaliteit: lozingen in het water 2001. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 167, 2 maps, 1 cd-rom pp.

Available in  Authors | Datasets 

Keywords

Authors  Top | Datasets 
  • Maeckelberghe, H., more
  • Theuns, I.
  • De Corte, S., more
  • Vos, G., more
  • Roos, D.

Abstract
    Dit rapport beschrijft de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen anno 2001 en de vuilvrachten geloosd in het oppervlaktewater en in de riolering. De kwaliteit van het oppervlaktewater in 2001 en de evolutie ervan in het voorbije decennium, wordt beschreven op basis van de meetresultaten van de meetnetten van VMM. Naast de situatie voor de macrokwaliteits-parameters (opgeloste zuurstof, zuurstofverbruik, stikstof- en fosforcomponenten), wordt ook een toestandbeschrijving gegeven voor arseen, zware metalen (cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink) en organische microverontreinigingen (bestrijdingsmiddelen, polyaromatische koolwaterstoffen en vluchtige stoffen).Twee grote overzichtskaarten illustreren de zuurstofhuishouding (op basis van de Prati-index voor zuurstofverzadiging) en de biologische kwaliteit (op basis van de Belgische Biotische Index). De waterkwaliteit wordt daarnaast ook beschreven voor elk van de 11 hydrografische bekkens. Het tweede deel bespreekt de lozingen afkomstig van de bevolking, de industrie en de RWZI's. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de metingen van het afvalwatermeetnet van de VMM. Enerzijds wordt er gefocust op de vuilvrachten die in het oppervlaktewater terecht komen, waarbij de verschillen tussen de hydrografische bekkens benadrukt worden. Anderzijds wordt de totale vuilvracht per industriële sector en het relatieve aandeel van elke sector besproken. Een hoofdstuk wordt gewijd aan de vrachten geloosd door de RWZI's, waarbij het zuiveringsrendement en de factoren die hierop een invloed hebben, besproken worden. In een laatste hoofdstuk worden de resultaten van het voortgezet onderzoek naar de aanwezigheid van pesticiden in de RWZI-effluenten gerapporteerd.

Datasets (2)
  • VMM: Surface water monitoring network of the Flemish Environment Agency, more
  • VMM:The wastewater monitoring network of the Flemish Environment Agency, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Datasets