IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het Schelde-estuarium: de moeilijke ontmoeting tussen de rivier en de zee
Bogaert, J.; Nuyts, R.; Ramaekers, P.; Van den Broek, G.; Van Meel, G.; Verreet, G.; Willems, K. (1991). Het Schelde-estuarium: de moeilijke ontmoeting tussen de rivier en de zee. Projektwerk. Thesis. Universitaire Instelling Antwerpen. Instituut voor Milieukunde: Antwerpen. Diff. pag. pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords

Authors  Top 
  • Bogaert, J., more
  • Nuyts, R.
  • Ramaekers, P.
  • Van den Broek, G.
  • Van Meel, G., more
  • Verreet, G., more
  • Willems, K.

Abstract
    In hoofdstuk één wordt het studiegebied nader omschreven: wat is eigenlijk een estuarium? Geografie, morfologie, particulair materiaal en estuariene circulatie komen aan bod. Ruime aandacht wordt besteed aan de ecologie van het estuarium: wat is er in het algemeen bekend over de specifieke estuariene ecologie, en wat valt er te zeggen over het ecosysteem Scheldeestuarium. Als besluit van het eerste hoofdstuk wordt gesteld dat het overgangsgebiedtussen rivier en zee een heel aparte 'filter' of interface vormt.In hoofdstuk twee komen menselijk ingrijpen en funktie aan bod: 'duurzaam' gebruik (rekreatie en visserij), vaarweg en waterhuishouding en tenslotte de vervuiling. Enkele verschillende vormen en parameters van vervuiling worden behandeld. Het waterkwaliteits- vraagstuk wordt nog steeds gedomineerd door het gebrek aan zuurstof in de Zeeschelde. Als besluit wordt daarnaast gesteld dat in het Scheldeëstuarium eigenlijk nog te weinig geweten is over het belang van de aanwezige micropolluenten.De rol van de industrie wordt dan doorgelicht in hoofdstuk drie: het economisch belang van de Schelde als maritieme toegangsweg tot de havensteden, de watervervuiling door de industrie en de 'grenzen' aan de zuivering, dit zowel technologisch als economisch. Een belangrijk en cruciaal deelaspect, de baggerproblematiek, wordt in detail behandeld in hoofdstuk vier waarbij o.a. aandacht wordt geschonken aan de volumes, de verontreiniging en de wijze van verwerken. Baggerspeciebeleid moet gericht zijn op het in alle opzichten minimaliseren van de milieu-invloed van baggerspecieverwerking. Tot zover het eerder beschrijvende gedeelte van het rapport. .Vanuit die toestandsschets worden in hoofdstuk vijf de diverse beleidsmatige aspecten van de Scheldeproblematiek doorgelicht. Is het mogelijk een grotere afstemming te bereiken van de diverse funkties en beleidsdomeinen onderling, om zo de huidige conflicten te verminderen ?De studie wordt besloten in hoofdstuk zes, besluiten, met een appreciatie van de huidige toestand en een aantal algemene beschouwingen en statements i. v .m. het beleid en de wenselijke evolutie. Er wordt gesteld dat, niettegenstaande de grote hoeveelheid studies die recentelijk rond het onderwerp werden gepubliceerd, men eigenlijk nog zeer weinig essentieels weet over de ecologie van het systeem. Informatie over de toestand vóór de industriële expansie -en dus vóór de opmars van de vervuiling -is niet of bijna niet beschikbaar, wat het formuleren van gefundeerde ecologische doelstellingen voor het beleid moeilijk maakt. Verder , geïntegreerd, onderzoek is daarom dringend gewenst. Wat het beleid zelf betreft, dient te worden gestreefd naar een bekkenbeheer over de grenzen van de verschillende oeverstaten heen: enkel op deze manier kan men tot een gecoördineerde en efficiënte aanpak van de verschillende problemen komen.Een uitgebreide bespreking van de ecologie van estuaria is terug te vinden in een bijlage.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors