IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Experimenteel onderzoek van zandsuppletievorm als kustverdediging
Verachtert, J.; Verbuyst, P. (2001). Experimenteel onderzoek van zandsuppletievorm als kustverdediging. Thesis. De Nayer Instituut: St.-Katelijne-Waver. 204 pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
  Beach erosion; Beach nourishment; Coast protection; Coastal currents; Literature surveys; Physical models; Sediment transport; Sedimentation; Wave tanks; Marine

Authors  Top 
 • Verachtert, J.
 • Verbuyst, P.

Abstract
  Dit eindwerk kadert in een project van de Stad Knokke. De bedoeling van de stad Knokke is een blijvende oplossing te vinden voor het wegeroderen van het strand, zodat het toeristisch exploiteerbaar blijft. Deze erosie is vooral sterk uitgesproken ter hoogte van het strand te Knokke-Zoute. Er verdwijnt jaarlijks per meter strandlengte iets minder dan 40m3strandzand in zee. In het verleden vonden er reeds tweemaal strandsuppleties plaats, maar steeds is het resultaat dat na een paar jaar het grootste deel van het zand reeds verdwenen is. Dit probleem is een gevolg van een combinatie van de verschillende stromingen voor de Belgische kust. Er dient te worden nagegaan wat effectief de oorzaak is van dit probleem om zo tot een oplossing te komen.

  Met dit eindwerk trachten we een bescheiden bijdrage te leveren tot het oplossen van dit probleem. Het eindwerk bestaat uit twee delen.

  Een eerste deel is een beknopte literatuurstudie die handelt over golven, enkelvoudige stroming, hun combinatie en het effect dat ze veroorzaken op het sedimenttransport. Het is geenszins de bedoeling om alle theorieën aangaande sedimenttransport volledig te beschouwen, maar wel om een beeld te vormen van het sedimenttransport ten gevolge van golven, enkelvoudige stroming en hun onderlinge combinatie. Het eerste deel van het eindwerk is eigenlijk een voorbereiding op het tweede deel.

  Het tweede deel omvat een fysische modelstudie naar sedimenttransport aan de kust van Knokke-Zoute. Als eerste is er een beschrijving van het gebruikte model. In een volgende stap geven we een toelichting bij de gebruikte sturingssoftware van de golftank en overlopen we de uitgevoerde calibratie van de meettoestellen. Tot slot bespreken we de resultaten van een reeks gestroomde getijden. Uit deze resultaten moet dan naar voor komen hoe het doorlopend proces van erosie en sedimentatie verloopt in de betrokken strandzone.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors