IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hydrogeologisch onderzoek van de freatische waterlaag in het kustgebied ter hoogte van de grensscheiding Blankenberge-Brugge
Vannieuwenborg, H. (1973). Hydrogeologisch onderzoek van de freatische waterlaag in het kustgebied ter hoogte van de grensscheiding Blankenberge-Brugge. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent. Faculteit Wetenschappen: Gent. 117 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Coastal zone; Geomorphology; Hydraulics; Hydrogeology; Hydrology; Sedimentology; Water table; Belgium, Blankenberge [Marine Regions]; Belgium, Brugge [Marine Regions]

Author  Top 
 • Vannieuwenborg, H.

Abstract
  Sinds verschillende jaren worden door het Geologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Gent onderzoekingen ver¬richt in het Belgisch kustgebied. Eén van de aspekten van het onderzoek heeft betrekking op het grondwater. en meer bepaald het freatische grondwater. De freatische waterlaag bevindt zich in dat gebied nagenoeg volledig in kwartaire sedimenten. die 35 m dikte en meer kunnen bereiken. Het aan de gang zijnde onderzoek heeft reeds talrijke nieuwe gegevens verschaft over de samen¬stelling en de gedragingen van de waterlaag.

  Deze studie wil meer inlichtingen inwinnen over de opbouw en over de hydraulische kenmerken van de reservoirgesteenten, en over de invloed van de getijdenbeweging op de waterlaag. Het werkterrein werd bepaald door de stand van het onderzoek. Rekening houdend met talrijke faktoren, waaronder de dikte van het kwartaire dek. de nabijheid van de zee. de afmetingen van de duinengordel en de toegankelijkheid van het gebied. werden in 1971 door het Geologisch Instituut op de grensscheiding Blankenberge-Zeebrugge verschillende boringen gedaan.

  In de zomer van 1972 werden voor hat onderzoek in kwestie drie nieuwe putten geboord. Deze boringen werden droog uitgevoerd. De boorgaten werden nadien van buizen en filters voorzien. Pompproeven werden op de putten uitgevoerd. Op een van de vroegere filterputten en een van de recent geboorde putten, werden hydrografen geplaatst om kontinu de beweging van de waterspiegel te registreren.

  Dit eindejaarswerk omvat een verslag van de veldwerkzaamheden en van het laboratoriumonderzoek, waarbij verschillen¬de monsters uit de diverse boringen werden onderzocht om gegevens in te winnen over de korrelgrootteverdeling, het kalkgehalte, het organische materiaal en de zware-mineraleninhoud van de sedimenten.

  De verwerking van de resultaten van een pompproef en van boorgatmetingen heeft geleid tot een bepaling van de hydraulische kenmerken. Piëzometrische waarnemingen hebben toegelaten de fluktuaties van de grondwatertafel onder invloed van de getijdenwerking na te gaan, evenals de richting en intensiteit van de grondwaterstromingen.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author