IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Sedimentatieproblemen in het Schelde-estuarium (met specifieke toepassing op de Zandvlietsluis)
Custers, J.; De Caluwe, W. (1971). Sedimentatieproblemen in het Schelde-estuarium (met specifieke toepassing op de Zandvlietsluis). Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven. Afdeling Hydraulica: Leuven. Vol.1 (Tekst); Vol 2 (Figuren) pp.

Thesis info:
  Katholieke Universiteit Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde (BWK), more

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
  Sedimentation; Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour, Zandvliet Lock [Marine Regions]; Brackish water

Authors  Top 
 • Custers, J.
 • De Caluwe, W.

Abstract
  Dit eindwerk heeft tot doel de sedimentatieproblemen in het schelde-estuarium te onderzoeken. Hiertoe was het nodig verschillende disciplines in het eindwerk te betreden, gezien de kompleksiteit van bet probleem. Dit moge verklaren waarom het eindwerk zo lijvig geworden is: we hebben steeds nagestreefd eerst een theoretische grondslag te leggen om daarna. naar de praktische metingen over te gaan. Deze werden zoveel mogelijk grafisch voorgesteld teneinde de overzichtelijkheid te behouden.

  Het eerste hoofdstuk geeft een algemeen overzicht van de verschillende karakteristieken van het Schelde-estuarium.

  Het tweede hoofdstuk biedt eerst een theoretische uiteenzetting van het sedimenttransport: hierin worden formules uitgewerkt voor bodemtransport en zwevend transport. Daarna worden de metingen besproken, teneinde de herkomst en bewegingen van het sediment te bepalen.

  Het fenomeen der flokuatie wordt besproken in hoofdstuk drie, alsmede de invloed erop van de verschillende Parameters.

  Het vierde hoofdstuk bespreekt de samenstelling en eigenschappen van het Scheldeslib.

  Na een theoretische uiteenzetting van de theorie der densiteitsstromingen, worden in hoofdstuk vijf de metingen besproken die bij de zandvlietsluis werden gedaan. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met de verschijnselen die optraden bij de E3 - bouwput te Antwerpen L. O. Het hoofdstuk eindigt met de resultaten van een modelstudie van de toegangsgeul tot de zandvlietsluis en een vergelijking met de te bouwen sluis te Kallo.

  Hoofdstuk zes geeft een weergave van de opmetingen van de aanslibbing in de toegangsgeul tot de Zandvlietsluis, de korrelverdelingsdiagrammen van het sediment en de resultaten van sedimenttransportmetingen in de omgeving van de sluis. Tevens worden resultaten meegedeeld van metingen van de aanslibbing in de Pas van 't Zand in Zeebrugge.

  Hoofdstuk zeven geeft een berekening van het zoutgehalte in de Schelde.

  In hoofdstuk acht worden tenslotte de gebruikte meetinstrumenten besproken, evenals de meettechnieken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors