PROGRAMMA

POWERPOINTS

REFERATENBUNDEL

FOTO'S

KORT CV SPREKERS

WAAR?

FLANKEREND INITIATIEF

ORGANISATIE
& INFO

Studiedag over hoe Vlaamse en Nederlandse onderzoekers aankijken tegen de stijgende zeespiegel en de geplande bescherming van onze Noordzeekusten.

Het ‘Geïntegreerd Kustveiligheidsplan’ van de Vlaamse overheid, de denkoefening ‘Vlaamse Baaien’ ingegeven vanuit de baggersector, het ‘Kappa-plan’ van Natuurpunt. Het zijn stuk voor stuk initiatieven die streven naar een kustlijn die België straks beter beschermt tegen de stijgende zeespiegel en het opkomende stormgeweld. Tevens betrachten ze, elk op hun manier en met eigen accenten, economische en ecologische meerwaarde te bieden aan de nakende kustherinrichtingsplannen. Intussen is ook Nederland volop zijn kust aan het “heruitvinden”.


Maar wat denken Vlaamse en Nederlandse wetenschappers hiervan? Hoe zien zijn vanuit hun vakgebied de toekomst van onze Noordzeekust, als die wordt herkneed en minder dynamisch gemaakt door allerlei ingrepen?

Hoe zal de natuurlijke aanzanding en afkalving, of de vorming van slibvelden evolueren? Moeten we vrezen voor meer algenbloei, zoutwaterbinnendringing in het achterliggende landbouwgebied of “coastal squeeze” van natuurgebieden? En welke innovatieve technieken kunnen daarbij van nut zijn? Op 24 mei krijgt u een verfrissende, grensoverschrijdende en ongezouten wetenschappelijke kijk op de zaak, met boeiende voordrachten en prikkelende discussies. Een niet te missen studiedag voor ieder die de toekomst van onze kust aanbelangt!

PROGRAMMA

09.30 Onthaal

09.50 Verwelkoming (Walter Roggeman, voorzitter Natuurpunt)

09.55 Intro tot wetenschappelijk programma (Jan Mees, directeur VLIZ)

Dagvoorzitter: Stefaan Kerger (Focus/ WTV tv)


Grensoverschrijdende sedimentdynamiek & kustmorfologie

10.00-10.30 Sediment- en morfodynamiek van de Belgische kustzone
Vera Van Lancker (KBIN)

10.30-11.00 Zeespiegelstijging? Zand erover!
Jan Mulder (Deltares)

Harde/zachte zeewering: impact & innovatief onderzoek

11.00-11.30 Natuurwaarden van een zand op- en overslagterrein aan de kust?
Gerard Janssen (Vrije Universiteit Amsterdam/RWS)

11.30-12.00 Stranden, zeewering en natuur: een moeilijk huwelijk
Magda Vincx (UGent)

Zoet- en zoutwaterbalans & achterland

12.00-12.30 Invloed van menselijke ingrepen en klimaatsverandering op de evolutie van zoet-
zoutwaterverdeling in het Vlaamse kustgebied

Luc Lebbe (UGent)

12.30-13.00 Verzilting in de Nederlandse Zuidwestelijke Delta
Ies de Vries (Deltares)

13.00-14.00 Lunch

Algenbloei & biotische veranderingen in zee

14.00-14.30 Algenbloeien in ondiepe kustsystemen: trends en risico’s
Koen Sabbe (UGent)

14.30-15.00 Eilanden en biotische veranderingen in zee
Martin Baptist (IMARES)

Coastal squeeze, kustzoneverbreding & impact

15.00-15.30 Is er nog ruimte voor zilte natuur?
Patrick Meire (UAntwerpen)

15.30-16.00 Coastal squeeze: wat zand kan doen
Huib de Vriend (Deltares)

16.00 Afsluitend panelgesprek

16.45 Slotwoord (Jan Mees, directeur VLIZ)

17.00 Receptie

POWERPOINTS

  1. Vera Van Lancker
  2. Jan Mulder
  3. Gerard Janssen
  4. Magda Vincx
  5. Luc Lebbe
  6. Ies de Vries
  7. Koen Sabbe
  8. Martin Baptist
  9. Patrick Meire
  10. Huib de Vriend
"Deze presentaties zijn enkel voor eigen educatief gebruik bedoeld. Het VLIZ, noch de auteurs kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolledige of foutieve bronvermelding"

KORT CV SPREKERS

Dr. Vera Van Lancker

Vera Van Lancker is, sinds 2009, onderzoeker aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee, alsook gastprofessor aan Universiteit Gent. Ze is geoloog van opleiding en doctoreerde, in 1999, aan de Universiteit Gent op het onderzoeksthema sediment- en morfodynamiek van kustnabije zones. Nadien concentreerde haar onderzoek zich rond 3 thema’s: (1) sedimenttransport s.l; (2) habitatkartering; en (3) duurzame exploitatie van het mariene milieu (o.a. impact van aggregaatextractie, windmolenparken, baggeren en storten). Het onderzoek werd gevaloriseerd in internationale projecten zoals EUMARSAND (European Marine Sand and Gravel Extraction); MESH (Mapping European Seabed Habitats); en de lopende projecten EMODNET-Geology en Geo-Seas. Deze geologisch/geofysische data portals zijn gerelateerd aan het optimaal karteren van de zeebodem, in functie van een beter beheer van het mariene milieu. In het kader van de SSD projecten van Federaal Wetenschapsbeleid coördineert ze onderzoek rond natuurlijke en menselijk gestuurde sedimentdynamiek.

Dr. Jan P. M. Mulder

Dr. Jan P. M. Mulder studeerde fysische geografie aan de Universiteit van Utrecht, schreef een dissertatie over boshydrologie aan de Rijks Universiteit van Groningen, werkte twee jaar als hydroloog bij TNO en heeft 25 jaar onderzoekservaring in kustmorfologie en kustbeheer, werkzaam bij Rijkswaterstaat en sinds 2008, bij Deltares. In het kader van het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek/NCK is hij vanaf 2002, part-time verbonden aan de Universiteit Twente. Hij is betrokken geweest bij diverse projecten gekenmerkt door de integratie van veldwaarnemingen met empirische en numerieke modellering, en van fysische en ecologische disciplines, met een belangrijk accent op het vertalen van onderzoeksresultaten in concepten voor kustbeleid en –beheer. Jan Mulder heeft een bijzondere interesse voor de communicatie tussen wetenschap en beleid. Hij heeft bijgedragen aan diverse beleidsnota’s en is momenteel actief betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve concepten voor waterbeheer en kustontwikkeling. Een voorbeeld van het laatste is de zogenaamde Zandmotor.

Dr. Magda Vincx

Magda Vincx (gewoon hoogleraar UGent) is coördinator van de onderzoeksgroep Mariene Biologie aan de Universiteit Gent. Expertisedomeinen zijn: benthos van de zee en kustgebieden, voedselwebben, vervuiling, impact van visserij, verzuring van de zee, biodiversiteit, beheer van mariene gebieden. Sinds meer dan 10 jaar worden de effecten van zandsuppletie langs de Vlaamse Kust onderzocht. De resultaten van deze studies zijn gebundeld in verschillende publicaties (zie: http://www.marinebiology.ugent.be/).

 

 

 

Dr. Gerard Janssen

Gerard Janssen is bijzonder hoogleraar “Ecologie van de zandige kust en het Waddengebied” aan de Vrije Universiteit Amsterdam / afdeling Systeem Ecologie.

Daarnaast is hij ecologisch adviseur voor Rijkswaterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), waar hij zijn expertise in kustecologie – met specialisme strand- en brandingszone – en in toegepaste ecologie m.b.t. kustverdediging, natuurbescherming en recreatie, kan inzetten ten behoeve van het beleid.

Hij was o.a. actief in de begeleidingscommissies “Duincompensatie Delfland” en “Monitoring Ecologische Effecten Zandmotor”, en is initiatiefnemer voor het onderzoek naar het Ecologisch suppleren (Rijkswaterstaat).


Dr. Luc Lebbe

Professor Luc Lebbe is als hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Geologie en Bodemkunde van de Universiteit Gent. Hij ontwikkelde o.a. een dichtheidsafhankelijk grondwaterstromingsmodel van de verzilte freatische aquifer van het Vlaamse kustgebied, gebaseerd op een hydrogeologische database. Deze opdracht werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer.  Daarnaast voerde hij tal van hydrogeologische studies uit t.b.v. het beheer van natuurgebieden, waterwinningen, havens en waterwegen en dit voornamelijk in het Vlaamse kustgebied.

Drs. Ies de Vries

Izaak de Vries is sinds 2008 senior advisor en specialist mariene ecologie bij Deltares. Daarvoor werkte hij o.a. bij Delft Hydraulics en bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). Hij was er betrokken bij een brede waaier aan water-, kust- en zeegerelateerde projecten in het Nederlandse Deltagebied en ver daar buiten.

 

 

 


Dr. Koen Sabbe

Dr. Koen Sabbe is hoofddocent in de vakgroep Biologie aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoeksinteresse ligt vooral in de biologie en dynamiek van fytobenthos en fytoplankton in kustecosystemen en estuaria. Een betere kennis hiervan is onontbeerlijk om toekomstige ontwikkelingen ten gevolge van menselijk ingrijpen in kustgebieden en global change veranderingen (opwarming, oceaanverzuring, etc.) te kunnen voorspellen. De focus ligt hierbij sterk op diatomeeën of kiezelwieren, een groep ééncellige algen die vaak erg dominant zijn in deze ecosystemen, en die ook enkele beruchte toxische vertegenwoordigers kent, die een probleem kunnen vormen voor schelpdierkweek wereldwijd.

 

 

Dr. Martin Baptist

Dr. ir. Martin Baptist is marien ecoloog bij IMARES op Texel. Zijn opleiding is zowel ecologisch als civiel-technisch. In Wageningen volgde hij de opleiding Milieuhygiene, waar hij cum laude afstudeerde als aquatisch ecoloog. Hij studeerde af bij het Bedford Institute of Oceanography in Canada en deed een stage-onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op het ecosysteem van de Waddenzee.

Hierna is hij bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft aan de slag gegaan als marien ecoloog. Hij was hier o.a. project secretaris voor het consortium dat onderzoek deed naar een vliegveld-eiland in de Noordzee. Na vele studies in binnen- en buitenland kwam er een mogelijkheid om te promoveren op biogeomorfologie van rivieren bij Waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. 

Hij werkte 2 jaar als universitair docent aan de TUDelft maar toen er een vacature kwam bij IMARES op Texel was dat een kans om terug te keren naar onderzoek aan mariene systemen. Sinds 1 maart 2008 is hij tevens buitengewoon lector “Marine Ecosystems Management” aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Zijn projecten richten zich met name op de relaties tussen infrastructurele werken en mariene ecologie (bv. het Building with Nature programma, aanpassing Afsluitdijk, effecten van zandsuppleties). Zijn onderzoek handelt over de relaties tussen vogels, benthos en vissen (bv. NWO-ZKO programma). Verder adviseert hij o.a. over Werelderfgoed Waddenzee, over Rijke Dijken, over herstel van estuariene dynamiek en over de effecten van activiteiten op natuurbeschermingsdoelstellingen.

WAAR?
De studiedag vindt plaats in het:

Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys
Kapelstraat 76
8450 Bredene
T: + 32 (0) 59 56 19 67
www.stafversluyscentrum.be

Bereikbaarheid


Grotere kaart weergeven

Met de wagen
U neemt de E40 Richting Kust, in Jabbeke volgt u de A10 richting Oostende. Bij het binnenrijden van Oostende draait u aan het Kennedy-rondpunt rechts mee richting Blankenberge-Knokke (N34). Aangekomen in Bredene slaat u bij de eerste lichten rechtsaf en daarna onmiddellijk de eerste straat links: Driftweg (die vrij snel overgaat in Kapelstraat). Deze
volgt u tot u het meetingcentrum aan uw linkerkant ziet liggen.

Met de tram
Vanaf het station van Oostende neemt u de tram richting Knokke. Het centrum ligt tussen tramhalte ‘Bredene Campings’ (voor het centrum) en ‘Bredene Renbaan’ (voorbij het centrum). Dus u stapt best af aan één van deze 2 haltes. Voor uurregelingen klik hier (website De Lijn)

Parking
Parkeermogelijkheden:
- parkeerterreinen Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys: I, II & III langs de Kapelstraat (25.00 EUR/dag). Een 40-tal gratis plaatsen werden gereserveerd op Parking II (de tickets hiervoor zullen 's morgens bij aankomst door een VLIZ-medewerker op Parking II op een first come first served basis verdeeld worden).
- parkeermogelijkheid langs Koninklijke Baan (richting De Haan) - voetgangersingang aan achterzijde centrum


FLANKEREND INITIATIEF
Op 25 mei vindt op dezelfde locatie de slotconferentie plaats van het Belgische klimaat- en zeeproject CLIMAR.
Meer info: http://services.arcadisbelgium.be/climar


ORGANISATIE & INFO

 

Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
VLIZ – InnovOcean site
Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende
Tel. +32-(0)59-34 21 30
Fax +32-(0)59-34 21 31
info@vliz.be
www.vliz.be

kustwerkgroep@gmail.com