Johannes van Keulen I (1654-1715) | Historische Kaarten Kustzone

Naam: Johannes van Keulen I

Geboortedatum - sterfdatum: 1654 (Deventer) - 1715 (Amsterdam)

Levensloop: Johannes van Keulen was de grondlegger van een bekend uitgevershuis dat zich gedurende zijn tweehonderd jarig bestaan richtte op het publiceren van zeeatlassen en zeemansgidsen. Johannes werd in 1654 geboren in Deventer als de zoon van Gerrit van Keulen en Machteld Pouwels. Men vermoed dat de de familie na 1656 naar Amsterdam trok. In 1678 werd Johannes er lid van het gilde van boekverkopers. Tussen 1681 en 1684 publiceerde hij zijn belangrijkste werk, de vijf delen tellende de Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel. Naast boeken en kaarten konden scheepslui in zijn winkel allerlei scheepsinstrumenten kopen zoals kwadranten en graadbogen. Johannes van Keulen overleed in 1715 in Amsterdam. Zijn zoon Gerard, een bekwaam graveur en wiskundige, was reeds in 1704 in de voetsporen van zijn vader getreden en zette ook na Johannes' dood de zaak verder.

Belang voor de geografie: De belangrijkste uitgaven van Johannes van Keulen zijn de zeemansgids De Groote Ligtende Zee-Fakkel (1681-1684) en de Zee-atlas ofte Water-werelt (1695). Johannes van Keulen was zelf geen cartograaf, en werkte dan ook nauw samen met de mathematicus Claes Janszoon Vooght. Vooght was de maker van de meeste kaarten die uitgegeven werden door Johannes van Keulen. De Groote Ligtende Zee-Fakkel behandelde voor de eerste keer in de geschiedenis de cartografie van de kusten van de hele wereld, met uitzondering van Nederlands-Indië (deze kaarten werden door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie geheim gehouden). Op het einde van de 17e eeuw was Johannas van Keulen de belangrijkste uitgever van zeekaarten in Amsterdam.

Meer lezen: