[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

Aquacultuurplatform moet Vlaamse productie stimuleren

Toegevoegd op 2012-09-18
Op 13 september heeft Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Visserij, aangekondigd dat hij een Vlaams Aquacultuur Platform zal oprichten, om de aquacultuursector in Vlaanderen zo verder te stimuleren. Hij wil de beschikbare kennis die er reeds is in Vlaanderen, bundelen, en zo komen tot een rendabele aquacultuursector.
In Vlaanderen is de aquacultuurproductie zeer beperkt. Nochtans wordt Vlaanderen ver buiten zijn grenzen gewaardeerd om zijn wetenschappelijk onderzoek en deskundigheid inzake aquacultuur. De voorbije jaren zijn ook een aantal proefprojecten opgestart.
Minister-president Peeters wil die deskundigheid samenbrengen in een Vlaams Aquacultuur Platform, om op die manier de ontwikkeling van de sector te stimuleren. Het platform zal bestaan uit een strategische stuurgroep, een netwerk en een aanspreekpunt.
De strategische stuurgroep zal bestaan uit experten en zal o.a. de minister-president adviseren bij het uittekenen van een lange termijn visie voor de aquacultuur in Vlaanderen, het identificeren van kansrijke thema's en onderzoeksspeerpunten, het opstellen van de randvoorwaarden waaraan aquacultuurprojecten die overheidssubsidies krijgen, moeten voldoen, en het signaleren van (beleids)belemmeringen die innovaties beperken. Het uittekenen van een Vlaamse visie op aquacultuur, en een bijbehorend ontwikkelingsactieplan, zal de basis vormen voor de invulling van het nieuwe Europees Maritiem en Visserij Fonds, dat normaal vanaf 1 januari 2014 van toepassing zou moeten zijn. Het bestaande informeel Vlaams aquacultuurnetwerk wordt in het Platform geïntegreerd, en blijft op die manier een uitstekend forum voor informatie- en kennisuitwisseling tussen de veel actoren die met de diverse elementen van de aquacultuur bezig zijn.
Daarnaast is het de bedoeling om een aanspreekpunt voor de volledige sector te organiseren. Dit aanspreekpunt zal onderzoeksvragen en -resultaten bundelen. Het zal advies geven aan potentiële initiatiefnemers, en het zal trends en ontwikkelingen in binnen- en buitenland opvolgen en daarover communiceren.

Link: http://www.aquacultuurvlaanderen.be[Overzicht] [Login]