Expertengroep ‘Belgisch Register van Zee- en Kustsoorten' | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Expertengroep ‘Belgisch Register van Zee- en Kustsoorten'

Het Belgisch register van zee- en kustsoorten biedt een inventaris van alle mariene soorten die in het Belgisch deel van de Noordzee en de aangrenzende kustzone (slikken, schorren, duinen) leven. Een grote groep van experten – veldexperten uit België en taxonomen wereldwijd – werken mee aan dit initiatief.

In 2010 startte het VLIZ met de samenstelling van een lijst van soorten die in het Belgisch deel van de Noordzee en de aangrenzende kustzone (slikken, schorren, duinen) voorkomen: het Belgisch register van zee- en kustsoorten. De informatie komt uit alle bestaande inventarissen en databanken over de Noordzee, aangevuld met nieuw literatuuronderzoek.

Van alle soorten die in de literatuur ooit beschreven zijn als voorkomend in het Belgisch deel van de Noordzee, werd de geografische verspreiding herbekeken. Na deze uitgebreide kwaliteitscontrole bleken sommige van deze soorten ondertussen 'uitgestorven in Belgische mariene wateren' of slechts sporadisch aanwezige 'dwaalgasten' te zijn. Enkele soortengroepen die in de algemenere literatuur beschreven worden als aanwezig in Belgische wateren, zijn nooit deftig onderzocht geweest in ons gebied. Hun aanwezigheid in het Belgische zee- en kustregister kan als dusdanig niet geverifieerd worden. Voor andere groepen is lokaal onderzoek quasi ontbrekend (vb. mariene bacteriën) of wordt door experten nog zodanig gediscussieerd rond hun taxonomische indeling dat wordt gewacht tot deze storm is gaan liggen.

Veel experten werken mee aan de realisatie en het onderhoud van dit register. Hun enorme veldkennis heeft ervoor gezorgd dat deze lijst een zo accuraat mogelijk overzicht geeft van de soorten die nu bij ons voorkomen of hier vroeger leefden. Deze lijst is nog niet 100% compleet. Toch is dit register tot nu toe de meest complete lijst van Belgische zeesoorten ooit! Er zal in de toekomst werk gemaakt worden van het vervolledigen van deze lijst, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan de soorten uit de kustzone, inclusief slikken, schorren, het duinengebied en brakwaterestuaria.

 

Voor meer informatie: Leen Vandepitte

Meer informatie over de Belgische mariene soortenlijst.

Meer algemene soorteninformatie voor het brede publiek.

Meer informatie over de leden van deze expertengroep.