Expertengroep Kustdynamiek | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Expertengroep Kustdynamiek

De kennis rond fysische kustprocessen (sedimenttransport, stromingen, eolisch zandtransport …) is versnipperd aanwezig bij Belgische onderzoeksgroepen. Veelal worden ad hoc studies uitgevoerd waardoor geen continue kennisopbouw gegarandeerd wordt. Een bijkomend probleem is het feit dat de data vaak niet publiek beschikbaar komt. Er is m.a.w. nood aan een samenwerking tussen de Belgische onderzoeksgroepen en instellingen om hun kennis rond fysische kustprocessen samen te brengen, kennisleemten te identificeren en onderzoek hierin te initiëren en alle vergaarde informatie en data publiek te delen. Dit werk komt tevens ten goede aan onderzoeksgroepen met expertise in de mariene biologie en ruimtelijke planning, overheidsinstanties, ngo’s, consultants en baggerbedrijven die als eindgebruikers betrokken zullen worden.

In mei 2014 werd een Expertengroep 'Kustdynamiek' opgericht met een vierledige doelstelling:

  • Het bevorderen van de opbouw en toegang tot  openbare kennis en data rond fysische kustprocessen, in het bijzonder, de dynamiek en evolutie van de zandige kust en het gedrag tegenover kustgevaren in het kader van een veranderend klimaat. 
  • Het activeren en ondersteunen van samenwerking tussen Belgische onderzoeksgroepen om hun kennis m.b.t. fysische kustprocessen te bevorderen, onderzoek hierin te initiëren en mechanismen inschakelen om alle vergaarde informatie en data te delen.
  • Een platform aanbieden waar experten op het gebied van golven, stromingen en zand interacties in kustgebieden samenkomen en waar men terechtkan voor leidraden en informatie over toegang en toepassingen van de opgebouwde wetenschappelijke kennis.
  • Een adviserende en harmoniserende rol spelen bij de aanpak voor het onderzoeken van complexe problematieken aan de kust, de ontwikkeling van gepast instrumentarium en het ondersteunen van de kennisoverdracht naar beheers- en beleidsinstanties.

De bevindingen en aanbevelingen van de Expertengroep 'Kustdynamiek' worden gerapporteerd aan de Wetenschappelijke Kerngroep van het VLIZ.

De Expertengroep is samengesteld uit experten met een academische achtergrond/kennis rond fysische aspecten van kustprocessen (golven, stromingen, sedimentdynamiek) en ervaring met wetenschappelijk onderzoek, m.n. vertegenwoordigers vanuit de Universiteit Gent, KU Leuven, VUB, Waterbouwkundig Laboratorium, afdeling Maritieme Toegang, KBIN-OD Natuurlijk Milieu en VLIZ aangevuld met valorisatiepartners (IMDC en Fides Engineering).

Een eerste (en voorlopig enige) taak van de Expertengroep omvatte het uitschrijven van een projectvoorstel voor Strategisch Basisonderzoek (SBO) bij IWT. Dit voorstel werd afgetoetst met een eindgebruikersgroep waarin vertegenwoordigers vanuit onderzoek, de overheid en industrie zetelden. Het projectvoorstel werd, onder de naam CREST (Climate Resilient Coast), ingediend op 9 januari 2015. Op 16 juli 2015 werd het projectvoorstel goedgekeurd, waarbij het officieel op 1 november 2015 voor een periode van vier jaar van start gaat.

Voor meer informatie: Tina Mertens

De doelstellingen, missie en leden van deze Expertengroep werden vastgelegd in de referentietermen.