Instituten opzoeken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Instituten opzoeken

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (EWI-IWT)
www.iwt.be
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaande instituten (2)
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (EWI-FWO), meer
Agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO), meer
Engelse naam: Intistute for Innovation by Science and Technology
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), meer
Vorige naam: Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT), meer

Type: Administratief
 • AquaRoman: Ontwikkeling van nieuwe productconcepten gebaseerd op de verbetering van de robuustheid van aquatische organismen en van het management van hun omgeving, meer
 • Artificiële riffen in relatie tot de infauna van aangrenzende zachte substraten: de rol van wijzigingen in predator-prooi interacties versus wijzigingen in fysico-chemisch habitat., meer
 • Biobeschikbaarheid en accumulatie van dissocieerbare organische contaminanten in de estuariene vis, Cyprinodon variegatus, meer
 • CcASPAR: Climate change and changes in spatial structures research project, meer
 • CIVIS: Communicatie en Innovatie met het oog op het verduurzamen van de zeeVISserijsector, meer
 • Connectiviteit en demografische stabiliteit van Noordzee tong populaties, meer
 • De genomica van lokale adaptatie bij een mariene demersale vis, meer
 • De hyperbenthische gemeenschappen van de Noordzee, meer
 • De hyperbenthische gemeenschappen van stranden: structuur en interactie met demersale vissen en epibenthische macro-Crustacea, meer
 • De invloed van habitat-omvang, genmigratie en een metapopulatie-structuur op de genetische diversiteit van lokale zoöplanktonpopulaties, meer
 • De Laat-Quartaire paleomilieuvariaties langs de Zuid-Amerikaanse westelijke continentale rand: Een reconstructie aan de hand van dinoflagellatencysten en TEX86, meer
 • De mariene vispathogeen Pasteurella piscicida: identificatie serologie en virulentie, meer
 • De optimalisatie van het maaibeheer van waterlopen, meer
 • De rol van fungi bij de afbraak van Riet (Phragmites australis) in het Schelde-estuarium.De rol van fungi bij de afbraak van Riet (Phragmites australis) in het Schelde-estuarium, meer
 • De structuur en evolutie van transferzones en hun betekenis voor de ontwikkeling van tektonische bekkens., meer
 • Detailstudie van lacustriene hellingsinstabiliteiten: Systematische classificatie en paleoseismische reconstructie in zuidelijk Chili, meer
 • Diatomeeën als indicatoren voor de laat-kwartaire milieugeschiedenis van antarctica : constructie van een regionale kalibratie-dataset en reconstructie van milieuveranderingen op basis van meersedimenten, meer
 • Dieetsamenstelling en voorkeuren van het wilde konijn (Oryctolagus cuniculus L.) en zijn belang voor facilitatie door grote herbivoren, meer
 • Diepzee Archaea en bacteria: microbiële ecologie en functionaliteit in carbonaatophopingen in de Golf van Cadiz, meer
 • Diversiteit en processnelheid in een detritusvoedselweb : relaties tussen nematoden en heterotrofe bacteriën bij de decompositie van organisch materiaal, meer
 • Dynamiek en regeneratiepotentieel van mangroven - horizontale vegetatiestructuur-analyse van juveniele en adulte individuen en onderzoek naar regeneratie-beperkende factoren, meer
 • Dynamische modellering van de chemische speciatie en opname van metalen door vissen, meer
 • Dynamische modellering van de effecten van toxicanten op aquatische ecosystemen, meer
 • Ecologische houtanatomie van mangroven. Onderzoek naar de hydraulische architectuur en zijn dendrochronologische potentieel, meer
 • Ecologische studie van de grondels (Teleostei : Gobioidea) in een oostafrikaans mangrovesysteem (Gazi Bay, Kenya), meer
 • Een experimentele studie van de koolstofbalans in hoog-arctische ecosystemen blootgesteld aan een warmer klimaat, meer
 • Een fysiologisch gebaseerd farmacokinetisch model voor de opstapeling van microcontaminanten en immunologische effecten in gewone zeehonden (Phoca vitulina) en bruinvissen (Phocoena phocoena), meer
 • Een nieuw DOEL! Optimale lay-out van een park golfenergieconvertoren, meer
 • Een studie van de structuur van de Belgische korst door lokale seismische tomografie, meer
 • Efemerale neustonische macrofaunagemeenschappen op drijvende wieren, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • Effect van organische complexatie op de chemische speciatie en de biologische beschikbaarheid van metalen in aquatische systemen, meer
 • Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • Effects of elevated zinc concentrations in soil on the potential nitrification rate: identification of biological availability and mechanisms of tolerance, meer
 • Endocriene verstoring bij het invertebraat estuarien organisme Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea), meer
 • ERA-IB-2: ERA-Net for Industrial Biotechnology 2, meer
 • ERA-IB: ERA-Net for Industrial Biotechnology, meer
 • ERA-MBT: Marine Biotechnology ERA-NET, meer
 • Evolutionaire dynamiek van macro-ecologische niches bij zeewieren, meer
 • Evolutionair-morfologische strategieën aan de basis van extreme bouwplannen: bouw van het voedselopname-apparaat bij Syngnathidae, meer
 • Exploring the diversity of methane-oxidizing bacteria in marine environments for industrial biotechnologie, meer
 • Fylogenie van de Typhloplanoida Bresslau 1933 (Plathelminthes), meer
 • Fylogeografie van een Holarctische kabeljauwachtige, de kwabaal Lota lota L., op basis van genetische merkers, meer
 • GEC's in de Noordzee, nog niet zo GEK! Optimalisatie van een golfenergieconvertor (GEC) voor de zuidelijke-Noordzeecondities, meer
 • Genese van diepzeeriffen in het Porcupine bekken (Ierland) in relatie met methaan migratie en de implicatie voor fossiele equivalenten, meer
 • Genetische diversiteit in sponzen geassocieerd met koud-water koraalecosystemen, meer
 • GLEMEpore: Effecten van glaciale erosie op meiobenthische gemeenschappen van polaire kustregio's, meer
 • Habitatgeschiktheidsmodellen voor de analyse en voorspelling van macrobenthos in de Noordzee, meer
 • HALOSYDNE: Kweek van oesterlarven en conditionering van oesters (Crassostrea gigas) op verschillende verse en gevriesdroogde algen, meer
 • Hellingsinstabiliteiten en massatransport langsheen glaciale continentale randen, meer
 • Het belang van artificiële harde substraten op de Noordzeebodem voor de ecologie van de ichtyofauna, meer
 • Het effect van basale processen op gletsjerbeweging: ontwikkeling en toepassing van een geïntegreerd model van ijsvloei, subglaciale hydrologie en sedimentdeformatie, meer
 • Het kwantitatieve belang van het Schelde-estuarium voor mariene vispopulaties: een analyse voor de grondelsoort Pomatoschistus minutus aan de hand van geochemische merkers, meer
 • Het macrozoöbenthos van zandbanken voor de Belgische kust, met nadruk op de trofische relatie met overwinterde zeevogels, meer
 • Intensieve kweek van garnalen met volledige recirculatie, meer
 • Interactie tussen biodiversiteit van het meiobenthos (in casu Nematoda) en toerisme op drie Europese zandstranden, meer
 • Interactions between meiobenthic diversity (in casu Nematoda) and tourism on three European sandy beaches, meer
 • Interferentie met quorum sensing ter preventie en bestrijding van infecties in de aquacultuur, meer
 • Intraspecifieke genetische variabiliteit van de grondelsoorten Pomatoschistus minutus en P. Lozanoi van het Belgisch en Europees continentaal plat, meer
 • Invloed van pollutie op de spermakwaliteit en voortplantingscapaciteit bij de driehoeksmossel (Dreissena polymorpha Pallas), meer
 • Karakterisatie en dynamiek van de metaaltoxiciteit in karpers op basis van genexpressieprofielen, meer
 • Karakterisatie van verschillende rotiferenstammen en documentatie van de genetische diversiteit in commerciële rotiferenpopulaties, meer
 • Kleinschalige sedimentdynamiek in relatie tot objectbegraving op de zeebodem (Belgisch Continentaal Plat), meer
 • Klimaatsschommelingen, productiviteit en voedselwebstructuur in het Tanganyikameer, meer
 • Kwantificering en modellering van de sedimentologische en morfologische dynamiek van getijdemoerassen in het Schelde-estuarium, meer
 • Laat-cenozoïsche evolutie van het zuidelijke Porcupine bekken, ten zuidwesten van Ierland, seismostratigrafie en sedimentaire dynamiek van een passieve periglaciale rand, meer
 • Larvicultuur van de tarbot (Scophthalmus maximus) : Zoötechnische en microbiologische aspecten van probionten, meer
 • Late-Cenozoïc evolution of the Southern Porcupine Basin, SW off Ireland: Seismic stratigraphy and sedimentary dynamics of a passive periglacial margin, meer
 • Laterale fluxen van Si: de invloed van bodemgebruik op verschillende tijdschalen, meer
 • Lipiden en verzuurbehoeften bij bivalven, meer
 • Macro- en micro-evolutie van de mariene kieuwparasiet Gyrodactylus (Monogenea, Plathyhelmintes), meer
 • Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren?, meer
 • Macrogeografische variatie en populatiegenetica van Littorina striata en Melarhaphe neritoides (Mollusca : Prosobranchia), meer
 • Management van de kwaliteit van zwemwater aan de Belgische kust, meer
 • Mariene biodiversiteit : de hyperbenthische gemeenschappen van continentale hellingen, meer
 • Migratie en expulsie van fluïda ter hoogte van de accretiewig ten westen van Marokko: een seismisch-structurele en petrologische benadering, meer
 • Modellering van de kwantitatieve en kwalitatieve evolutie van het mangrove ekosysteem met ruimtelijke informatietechnieken, meer
 • Modellering van fijnschalige ecologische processen in estuaria, meer
 • Mound-4D: een ROV-ondersteunde studie naar de 4D architectuur van carbonate mounds, meer
 • Nitrificatie in aquaria en aquacultuursystemen, meer
 • OCEANERA-NET: Ocean Energy ERA-NET, meer
 • Onderwatergeluid als stressor voor mariene vissen, meer
 • Onderzoek naar de effecten van fysico-chemische parameters op transport- en incorporatieprocessen van proxies bij Mytilus edulis gebruikmakend van een multi-proxy benadering en in vitro en in situ experimenten., meer
 • Onderzoek naar lokale genetische adaptaties aan metaalverontreiniging bij riviergrondels (Gobio gobio) uit het Netebekken, meer
 • Ontwikkeling van beslissingsondersteunende technieken voor beoordeling en beheer van waterlopen, meer
 • Ontwikkeling van DNA-chips voor toxiciteitskarakterisatie van chemicaliën bij de gewone karper (Cyprinus carpio), meer
 • Ontwikkeling van een referentiemodel voor de studie van nutritionelebehoeftes bij mariene vissen, meer
 • Ontwikkeling van moleculaire probes voor de detectie van endocriene verstoring bij inheemse vissen, meer
 • Ontwikkeling van neurale netwerk modellen voor de voorspelling van macro-invertebratengemeenschappen voor toepassing in rivierbeheer, meer
 • Opstelling en validering van een ruimtelijk verspreidingsmodel van mariene habitats ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem, meer
 • Optimalisatie van kustverdedigingssystemen voor de Vlaamse kust, meer
 • Optimalisatie van micro-analysemethoden voor individuele milieupartikels, meer
 • OWI: Offshore Wind Infrastructure, meer
 • Paleolimnologische reconstructie van Holocene klimaatveranderingen en hun effect op de ijskapdynamiek en lacustriene microbiële gemeenschappen in Lützow Holm Bay (Oost-Antarctica), meer
 • Perifyton en Biovlok: een geïntegreerd systeem voor de verwijdering van nutriënten en simultane productie van visvoeder in de aquacultuur, meer
 • Perifyton: een geïntegreerd systeem voor de verwijdering van nutriënten en simultane productie van visvoeder in de aquacultuur, meer
 • Populatiedynamische en adaptieve genetische variatie bij de bedreigde Europese paling, meer
 • Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria, meer
 • Predatie door macrozoöplankton: een studie van de ecologische en evolutionaire gevolgen van de macrozoöplanktongemeenschapsstructuur op fytoplankton en de componenten van de microbiële lus, meer
 • Probabilistische innameschatting van omega-3 vetzuren en contaminanten door de consumptie van vis en zeevruchten in België (RiskBenefit), meer
 • Pulsvisserij: bepalen van de veiligheidsmarges voor mariene organismen en van de optimale puls voor het vangen van tong (Solea solea L.), meer
 • Remote Sensing van sediment in suspensie in het Schelde estuarium, meer
 • Reproductieve, genetische en fenotypische variatiepatronen in relatie tot toxiciteit bij Pseudo-nitzschia pungens, meer
 • Resolutieverhogende lokalisatietechnieken voor navigatie, meer
 • Rol van een zoetwaterschor in de siliciumcyclus in het Schelde-estuarium, meer
 • Ruimtelijke en temporele genetische structuur van Europese paling (Anguilla anguilla L.) aan de hand van microsatelliet DNA en allozymatische merkers, meer
 • SeArch: Archeologisch erfgoed in de Noordzee, meer
 • Sediment- en morfodynamiek van schorren in het Schelde-estuarium : begroting en voorspelling, meer
 • Sedimenttransport onder invloed van onregelmatige golven, meer
 • Slope instability and mass wasting events along glacial continental margins, meer
 • Spatio-temporele variabiliteit en populatie dynamica van de Abra alba - Mysella bidentata gemeenschap op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Specialisaties bij extreme kopmorfologie: een gedetailleerde functioneel morfologische studie over de voedselopname bij zeepaarden en zeenaalden (Syngnathidae)., meer
 • Structurele en functionele biodiversiteit van copepodengemeenschappen op het Belgisch Continentaal Plat (Noordzee), meer
 • Structuurkenmerken en pollutie als sturende factoren voor het voorkomen van macroinvertebraten., meer
 • Sturen van de microbiële gemeenschap in een rotiferenkweek (Brachionus plicatilis), meer
 • Successie -en rekolonisatiemechanismen van het macrobenthos in slikken, meer
 • Successieve cambia als basis voor een ecologisch succesvol watertransportsysteem in de mangrove Avicennia, meer
 • TECHVIS: TECHnische innovaties voor een transitie naar een duurzame zeeVISserijsector, meer
 • Temporele variatie in het meiobenthos langsheen een bathymetrisch transect ('Hausgarten', Arctica): impact van klimaatoscillaties, meer
 • The influenxe of the diet on reproduction egg quality and larval in macrobrachium rosenbergii and penaeus vannamei., meer
 • Theoretische en experimentele studie van de destabilisatie van methaanhydrasen op de zeebodem, meer
 • Toepassing en ontwikkeling van evolutionaire algoritmen in Artificiële Neurale Netwerken voor de voorspelling van macro-invertebraten in rivieren, meer
 • Trofische relaties tussen harpacticoide copepoden en bacteriën in benthische voedselwebben, meer
 • Trophic transfer of microplastics and the ecological impacts on flatfish, meer
 • Vergelijkend ecomorfologisch onderzoek naar de voedselopname bij grondels (Teleostei : Gobiidae), meer
 • Voedingsecologie en populatiedynamica van de brakwateraasgarnaal Neomysis integer in relatie tot de maximum turbiditeitszone van estauria, meer
 • HINBOD: HIstorische NatuurBOdem Databank Vlaanderen, meer