Medewerking gevraagd bij socio-economische analyse gebruik Belgische mariene wateren | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Medewerking gevraagd bij socio-economische analyse gebruik Belgische mariene wateren

Toegevoegd op 2011-04-21
In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie dient België tegen juli 2012 een beoordeling te maken van de huidige staat van het mariene milieu. Een van de onderdelen van deze rapportage behelst een analyse van de socio-economische activiteiten en de kost van de degradatie van de Belgische mariene wateren. Alle stakeholders die zich betrokken voelen, worden uitgenodigd door de federale Dienst Marien Milieu om deel te nemen aan de workshops op de InnovOcean site in Oostende (12 en 24 mei).

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke Europese lidstaat om een mariene strategie op te stellen die de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu beoogt. Bedoeling is om tegen 2020 een goede milieutoestand van de Noordzee te bekomen en waarbij een duurzaam gebruik van de mariene wateren te garanderen. De implementatie van deze kaderrichtlijn zal in twee fasen gebeuren: een voorbereidende fase tot 2015, en de uitvoerende fase vanaf 2016.

Tegen juli 2012 moet elke EU-lidstaat drie rapporten opstellen: (1) een initiële beoordeling van de staat van het marien milieu, (2) een omschrijving van de goede milieutoestand, en (3) een omschrijving van milieudoelen en bijhorende indicatoren. De drie rapporten zullen in het voorjaar 2012 eerst nog afgetoetst worden met het publiek via een open elektronische publieksbevraging.

Voor de initiële beoordeling dient België over de staat van het mariene milieu en de belastende factoren te rapporteren. Maar de rapportage behelst tevens een analyse van de socio-economische activiteiten en de kost van de degradatie van de Belgische mariene wateren.

Op 12 en 24 mei organiseert de Dienst Marien Milieu (FOD VVVL) twee workshops ter raadpleging van betrokken diensten, experten en stakeholders om een ontwerpversie van deze socio-economische analyse op te stellen. In het najaar zullen nog twee gelijkaardige workshops georganiseerd worden, waarna het rapport in december 2011 zal kunnen gefinaliseerd worden.

Ben je geïnteresseerd om vanuit uw sector mee te werken aan dit proces? Contacteer dan saskia.vangaever@health.fgov.be.

De workshops gaan door op de InnovOcean site in Oostende, met de ondersteuning van het VLIZ.

Adres:
InnovOcean site - Beaufortzaal
Wandelaarkaai 7 (ingang pakhuis 68)
8400 Oostende[Overzicht] [Login]