VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Belgische kust en zee: Belgisch deel Noordzee

rss

Duurzame interactie tussen de blauwe economie en ecosysteemdiensten in Belgisch Noordzee

Toegevoegd op: 2020-07-06
Met de financiering van het SUMES-project ondersteunt Vlaanderen de ontwikkeling van een model om de menselijke impact op het mariene ecosysteem te evalueren. Dit model kan omgekeerd ook inschatten wat de capaciteit is van het ecosysteem om goederen en diensten te leveren aan de blauwe economie. Met deze inzichten kan men de economische activiteiten op zee duurzamer gaan ontwikkelen en een kader uitwerken om het besluitvormingsproces te ondersteunen. Een consortium bestaande uit onderzoekers van de UGent, UAntwerpen en VLIZ gaat vanaf september 2020 aan de slag om het model op te stellen, en dat in nauwe samenwerking met bedrijven en overheidsinstellingen. ...

Multibeam apparatuur afstemmen in de akoestische referentiezone Kwinte

Toegevoegd op: 2020-07-06
In het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 werd een referentiezone voor multibeam-metingen vastgelegd. Deze kleine zone - gelegen in de Kwintegeul tussen de Kwintebank en de Buitenratel - vertoont een heel stabiele zeebodem en is daardoor ideaal om de multibeamapparatuur van schepen van de overheid, aannemers en onderzoeksinstellingen op elkaar af te stellen. De keuze voor dit specifieke gebied komt er na talloze hydrografische metingen door het team Vlaamse Hydrografie en de Dienst Continentaal Plat. Alle menselijke activiteiten die een impact kunnen hebben op de zeebodem (sleepnetten, ankers, baggerwerken ...) zijn er dan ook verboden. ...

Onbemand varen en inzet robots bewijzen nut tijdens stille coronatijden

Toegevoegd op: 2020-07-02
Tijdens de coronacrisis lagen ook onderzoeksschepen aan de kade. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) maakte daarvan gebruik om met een stille robot veranderingen in het onderwatergeluid in onze Noordzee in kaart te brengen. Daarnaast heeft onbemand varen op diverse andere domeinen de wind in de zeilen, zo beamen het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, en de FOD Mobiliteit en Vervoer. Beide overheidsdiensten spelen een sleutelrol in het vergemakkelijken van innovatieve testen met onbemande vaartuigen in het Belgisch deel van de Noordzee.

Zeezand in een 360-gradenperspectief

Toegevoegd op: 2020-06-10
De zand- en grindwinning in het Belgisch deel van de Noordzee is een federale aangelegenheid die valt onder de FOD Economie - Continentaal Plat. Om iedereen van de laatste stand van zaken, onderzoek en innovatie op de hoogte te houden organiseren zij driejaarlijks een studiedag; dit jaar op 20 november 2020 in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. De resultaten van de monitoring van de zandwinning en enkele innovaties komen aan bod, alsook het nieuw referentieniveau voor zandwinning en de impact van het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026. Verder worden de recyclage van zeezand en alternatieven onder de loep genomen, alsook de toepassingen ervan in de industrie en kustverdediging.

Hoe hard hakt de coronacrisis in op de recreatieve zeevisserij?

Toegevoegd op: 2020-06-10
Een eerste analyse leert dat de corona-gerelateerde lockdown (18 maart t.e.m. 3 mei 2020) de directe uitgaven door de Belgische recreatieve zeevissers deed afnemen met bijna 0,6 miljoen euro. Het gemiddeld algemeen welzijn kende een lichte afname terwijl de (tijdelijke) werkloosheid onder het actief deel van deze gemeenschap toenam van 6 tot 32%. Het verlies in vangstvolume bedroeg bijna 18 ton, met de grootste terugval bij kabeljauw, wijting en schar. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]