DIMAS
Ontwikkeling van een ge´ntegreerde database voor het beleid bij accidentele lozingen (Development of an Integrated Database for the Management of Accidental Spills)
home contact
 

English home planning achtergrond documenten resultaten databases partners eindgebruikers
Met dit project zal een databank ontwikkeld worden, die eenvoudig te interpreteren is en die betrouwbare, up-to-date informatie verschaft over specifieke effecten van chemicaliŰn voor het mariene milieu, ook voor niet-experten. Directe en indirecte effecten op mariene biota vormen het belangrijkste onderdeel van de databank en veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de geleverde data.

Het DIMAS project kent vier belangrijke fasen:

Fase 1: Identificatie en selectie van de belangrijkste contaminanten voor de Belgische kust, het Belgisch Continentaal Plat en het Westerschelde estuarium.

In een eerste fase, zal een prioriteitslijst van 400 voor BelgiŰ relevante contaminanten ge´dentificeerd worden om in de databank opgenomen te worden. Dit zal gebeuren a.d.h.v. criteria zoals bioaccumulatie, toxiciteit, persitentie, aantal transporten over zee, betrokkenheid in ongevallen en getransporteerde volumes. Voor deze lijst zal vertrokken worden van bestaande lijsten van prioritaire stoffen.
Fase 2: Verzamelen van fysico-chemische en ecotoxicologische informatie van de geselecteerde contaminanten

In een tweede fase zal een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd worden om alle nodige gegevens over deze producten te verzamelen.

De meeste gegevens over acute, subacute en chronische effecten van stoffen op verschillende trofische niveaus zullen verzameld worden uit internationale wetenschappelijke literatuur. Verder zullen bestaande databanken, nationale en internationale rapporten, onderzoeksprogramma'sů geraadpleegd worden.
Fase 3: Evaluatie en interpretatie van de verzamelde gegevens

In de derde fase van het project zal kwaliteit en relevantie van de data geŰvalueerd worden. Classificatie van de gegevens zal gebeuren op basis van volgende criteria: testen uitgevoerd volgens internationaal aanvaarde procedures, informatie over de controles, concentratiebereik, testparameters, statistiek en analytiek. Enkel relevante data die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen zullen opgenomen worden in de databank. Procedures voor risico-management zullen hierbij ook opgenomen worden. EÚn van de belangrijkste uitdagingen in dit project zal de ontwikkeling zijn van de sub-module over effecten op het marien milieu. Een brede waaier aan organismen en eindpunten zullen opgenomen worden, maar aangezien niet voor alle polluenten data over toxiciteit voor het mariene leven beschikbaar is, zullen ook gegevens uit testen met zoetwaterorganismen gebruikt worden. Daarnaast zullen gegevens over biodegradatie, metabolisatie, detoxificatie en bioaccumulatie beoordeeld worden.
Fase 4: Ontwikkeling van een ge´ntegreerde databank en een grafische interface

In de vierde en laatste fase zal een relationele databank met grafish platform ontwikkeld worden. De data zal bewaard worden in een relationele Access databank, waarbij de data op verschillende manieren opvraagbaar zal zijn. De databank zal via het web raadpleegbaar zijn voor alle eindgebruikers. Door de informatie over producten samen te vatten in overzichtelijke pictogrammen, zullen zowel overheden, hulpdiensten, media en het brede publiek snel en objectief ingelicht kunnen worden over de ernst en omvang van accidentele lozingen.

Ondersteund door
het Federaal Wetenschapsbeleid

Algemene co÷rdinatie: Bram Versonnen, Marnix Vangheluwe
Web site en databases worden gehost door het VLIZ
Web contact email