BESCHERMING BOUWKUNDIG ERFGOED


© VLIZ (Hamerlynck)

Sinds 1977 wordt de bebouwing van de kustzone stapsgewijs geÔnventariseerd. In de periode 2000-2005 werden de inventarisatiecampagnes onmiddellijk gevolgd door een selectie van beschermingen per gemeente. Het huidige beleid opteert voor een thematische aanpak over gemeente- en provinciale grenzen heen, met als voorbeeld de bescherming van drie vakantiehomes aan de kust.

Afdeling Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid heeft de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed van de kustzone volledig voltooid. Deze systematische doorlichting van de bebouwing creŽert een breed kader voor het beschermingsbeleid op de verschillende bestuursniveauís. Door de ruime verspreiding van de inventarisatiegegevens zijn de plaatselijke besturen goed ingelicht over de waarde van het patrimonium op hun grondgebied. Het zichtbaar en toegankelijk maken van het inventariswerk via publicaties en websites is van groot belang om de publieke opinie te overtuigen van de aanwezigheid van architecturaal erfgoed in de kustzone. De informatie draagt bij tot de creatie van het noodzakelijke maatschappelijk draagvlak voor het voeren van zowel een regionaal als een lokaal erfgoedbeleid.

De beschermingspolitiek wordt ondersteund door onderhouds- en restauratiepremies en door fiscale stimuli voor particulieren. Deze laatste houden in dat de kostprijs van herstelwerken aan beschermde monumenten onder bepaalde voorwaarden kan afgetrokken worden van het netto belastbaar inkomen van de eigenaar.


>> Fiche : BESCHERMING BOUWKUNDIG ERFGOED  Klik hier om naar de fiche te gaan

  • Investeringen van de Vlaamse overheid via restauratie- en onderhoudspremies in de kustzone
  • Beschermde monumenten, landschappen en stads- en dorpsgezichten in de kustzone
  • Beschikbaarheid van de inventaris bouwkundig erfgoed
  • Bron  : Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen