Beschermd gebied

Oppervlakte beschermd gebied

De bescherming van biodiversiteit, natuur en landschappen is zowel op nationaal als internationaal vlak een belangrijke doelstelling. Hierbij kunnen verschillende ‘niveaus’ van bescherming voor verschillende types van gebieden en ecosystemen onderscheiden worden. Een belangrijke indicator bij de bescherming van biodiversiteit en landschappen is het aanduiden van (wettelijk) beschermde gebieden.

Deze bescherming biedt een garantie tegen ondoordachte veranderingen in landgebruik, andere menselijke activiteiten die de natuurwaarde zouden kunnen verminderen en voor het behoud en versterking van ecosystemen.

Naast de beschermde gebieden zijn natuurgebieden in de brede zin van het woord (cf. VEN-IVON) belangrijk voor de versterking van de natuurlijke structuur en als reserve voor het behoud en toename van die biodiversiteit. Daarnaast hebben ze een sociaal-educatieve functie en kunnen ze opengesteld worden voor recreatief medegebruik.

Een uitgebreide bespreking van deze indicator is ook terug te vinden in het kustkompas. Hierin wordt deze indicator besproken aan de hand van verschillende vragen zoals waarom deze indicator, wat zegt deze indicator, wat zijn de resultaten, wat voor de toekomst,…

lichte achteruitgangTrend : Zelfs zonder rekening te houden met de plotse stijging in 2001, die te verklaren is door de aanduiding van een aantal beschermde gebied in het kader van de Europese ‘Habitatrichltijn’, stellen we een jaarlijkse toename in oppervlakte beschermd gebied in de kustzone vast. In 2004 kwam er 214 hectare beschermd gebied bij. Het gaat hier enkel om Vlaamse en Erkende Natuurreservaten daar Natura 2000 en Ramsar gebieden niet jaarlijks veranderen.

Definitie : De indicator geeft de jaarlijkse evolutie in oppervlakte beschermd gebied in de kustzone weer ten opzichte van het referentiejaar 1998. Onder oppervlakte beschermd gebied wordt verstaan gebieden die door één van de volgende nationale, Europese of internationale (wettelijke) aanduidingen beschermd worden: Vlaamse en Erkende Natuurreservaten, Vogelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijngebieden, Ramsar-gebieden. Enkel die gebieden die deels of volledig binnen de kustzone gelegen zijn worden in rekening gebracht.

Voorlopig zijn er nog geen bosreservaten in de kustzone. Indien die er zouden komen worden deze mee opgenomen in de indicator. Ook beschermde landschappen zouden, van zodra oppervlakte gegevens beschikbaar zijn, mee opgenomen worden.

Eenheid : De indicator wordt uitgedrukt in aantal hectaren.

Lees meer in de technische fiche

Gebieden op grafiek
DE KUST


Laatst gewijzigd op 22/11/2005