OMES Research on the environmental effects of the SIGMA plan
Multidisciplinary study on the estuarine environment of the Sea Scheldt

INTRODUCTION

English |  Nederlands | 

Gebieden dicht bij de Schelde gelegen kennen een hoog risico tot overstroming. In 1976 barstte de dijk van Ruisbroek waardoor een groot deel van de provincie Antwerpen overstroomde. Als reactie hierop werd het Sigmaplan samengesteld om het land te beschermen tegen overstroming. Om het effect van dit plan op de omgeving in te schatten, werd wetenschappelijke informatie verzameld.

Het onderzoeksprogramma OMES is een multidisciplinaire studie van het estuariene milieu van de Zeeschelde. Dit project startte in 1995, werd ge´ntegreerd in 1999 en kende een vervolgproject in 2002 onder de naam OMES I. In 2006 startte OMES II. Het hoofddoel van OMES is het ontwerpen van een wetenschappelijk instrumentarium als beleidsonderbouwing bij het uitwerken van een integraal waterbeheer voor het Schelde estuarium door de Vlaamse Overheid.

Schelde

In de eerste drie fasen van OMES werd de stap genomen om de rol van de intertidale zone in het functioneren van het ecosysteem te modeleren. In de periode 1995-2003 werden chemische, biologische en ecologische data bemonsterd en gemodelleerd. Deze multidisciplinaire kennis van het Schelde estuarium maakt het mogelijk om mogelijke alternatieven voor de Sigma Dijken te identificeren en een geschikt voorstel betreffend het waterbeheer van het estuarium op te stellen.
De 4de fase van OMES startte in 2006 en zette de monitoring van de ecosysteemcomponenten uit de derde fase verder. Specifieke aandacht werd gericht op het mogelijke rol van gecontroleerde overstromingsgebieden als beschermingsstrategie tegen overstromingen en het estuariene milieu.
Een 5de fase zet de monitoring van de Schelde voort, maar is het project opgenomen in het nieuwe monitoringsprogramma MONEOS binnen O&M een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse overheid waarin een ge´ntegreerde monitoring van de Schelde werd afgestemd.
Meer info over OMES in Moneos

De doelstellingen van het project zijn dus:

  • Het ontwikkelen van een databank die beschikbaar zal zijn voor het wetenschappelijk milieu.
  • Het opstellen van een ecosysteemmodel van het Schelde estuarium.
  • Wetenschappelijke informatie bieden om het waterbeheer van het Schelde Estuarium te ondersteunen.

OMES is a project funded by the Flemish Government Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde
Web contact: Annelies Goffin
Hosted by the Flanders Marine Institute (VLIZ)