Opvolging van de Waterkwaliteit door het VMM

De Spuikom in Oostende is het enige oppervlaktewater in Vlaanderen met de wettelijke bestemming ‘schelpdierwater’. Het kreeg deze bestemming in 1987 en opnieuw in 1998.
Hierdoor valt het onder de ‘Richtlijn van de Raad inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater (79/923/EEG) (30 oktober 1979)’ en onder het ‘Koninklijke besluit tot vaststelling van de algemene Immissienormen waaraan schelpdierwater dient te voldoen (Belgisch staatsblad – 10 april 1984) (17 februari 1984)’.
In 1995 verscheen in Vlarem II de ‘Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, bestemd voor schelpdieren (Afdeling 2.3.5 en bijlage 2.3.5) (1 juni 1995)’, waarin de verschillende parameters opgenomen zijn waaraan schelpdierwater dient te voldoen.

Omwille van de bestemming schelpdierwater en omwille van het belang van de Spuikom voor recreatiesporten, is de Spuikom opgenomen in het fysico-chemische en bacteriologische meetnet van de VMM. Door het zoute karakter van de Spuikom, worden hier geen biologische monsternames uitgevoerd voor de bepaling van de Belgische Biotische Index (BBI).

Uit de voordracht van Veroniek Denys & Henk Maeckelberghe (VMM) op de studiedag: De Oostendse Spuikom:historiek, onderzoek en perspectieven van Vrijdag 8 december 2000 te Duin en Zee (Oostende)
De tekst van de voordracht vindt u hier

De laatste meetgegevens van de VMM kunt u opvragen op hun website.

Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)