Garanties voor kwaliteit van water en bodem

Nadat er voor de Spuikom een gewenst waterpeil (binnen een marge) en een gewenste diepte is bepaald moet er een blijvende controle gebeuren. De garanties voor de kwaliteit van water en bodem zullen dan ook gemonitord worden.

MONITORING VAN DE WATERKWALITEIT

Binnen de gebiedsvisie wordt er vanuit gegaan dat de waterkwaliteit altijd binnen bepaalde juridisch vastgelegde normen moet blijven. Om die garanties te kunnen naleven zouden de volgende stappen moeten ondernomen worden:

Op basis van de kwaliteitsnormen van oppervlaktewater, zouden er specifieke juridische waterkwaliteitsnormen voor de Spuikom moeten worden opgesteld. Specifieke normen omdat er op de Spuikom ook rekening gehouden moet worden met de reglementering van schelpdierwater. De metingen die momenteel worden uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) worden op maandelijkse wijze voortgezet.

Een meetsysteem zal worden ge´nstalleerd om continu metingen te kunnen verrichten van de waterkwaliteit van de Spuikom. De beheerscommissie Spuikom volgt deze controle van de waterkwaliteit op en wanneer de waterkwaliteitsnormen worden overschreden worden er initiatieven genomen.

MONITORING VAN DE (SLIB)BODEM

Omdat er binnen de gebiedsvisie wordt gesteld dat er constant water moet staan in de Spuikom zal er op termijn moeten worden gebaggerd. Omdat er bij het baggeren schadelijke stoffen kunnen vrijkomen moet de bodem, naar fysische diepte en slibkwaliteit, constant in het oog worden gehouden. Onder monitoring van de (slib)bodem wordt ook het opruimen van het op de bodem aanwezige zwerfvuil gezien.

Webmaster | © Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)