M I D A S
Marine Information and Data Acquisition System
Campaign :biologische impact zandwinning op Hinderbanken
Abstract:
Onderzoek naar de biologische impact van zandwinning in de nieuwe exploitatiezone op de Hinderbanken. In 1976 begon op het Belgisch deel van de Noordzee de extractie van marien zand en grind. De hoeveelheid gewonnen zand is sindsdien jaarlijks toegenomen en schommelt tegenwoordig rond de 2.500.000 m³ per jaar. Volgens de huidige regeling zijn vier zones afgebakend waarvoor vergunningen kunnen worden afgeleverd: (1) Thorntonbank en Gootebank, (2) Kwintebank, Buitenratel en Oostdyck, (3) Sierra Ventana en (4) Hinderbanken. De groep Biologisch Milieuonderzoek van ILVO-Visserij onderzoekt in welke mate het winnen van zand een invloed heeft op het ecosysteem. Daartoe worden kwantitatieve en kwalitatieve analyses uitgevoerd op het sediment en het bodemleven, teneinde variaties of trends op korte en lange termijn in diversiteit, densiteit en biomassa van het benthos waar te nemen in relatie tot de bodemsamenstelling en andere omgevingsvariabelen. Zone 4 op de Hinderbanken vormt hierbij een mooie case study omdat deze zone slechts sinds december 2011 geopend is voor zandontginning en het de eerste maal is dat er uitgebreide baseline studies en voor-impact studies gebeurd zijn. Zandwinning in deze zone gebeurt momenteel voornamelijk door de Vlaamse Overheid in het kader van het Masterplan Kustveiligheid. De eerste ontginning op de Hinderbanken is gestart in maart 2012 en beëindigd in juni 2012 waarbij in totaal 700.000 m³ zand ontgonnen werd dat momenteel te vinden is op het strand van Wenduine. Om de korte termijn impact van zandontginning op het benthisch ecosysteem van de Hinderbanken na te gaan, worden bodemstalen genomen vlak na het stopzetten van de ontginning.