M I D A S
Marine Information and Data Acquisition System
Campaign :Onderwatergeluid als stressor voor mariene vissen  (Lookup in IMIS)
Abstract:
Offshore windenergie draagt bij om 13% van de Belgische primaire energiebehoeften te produceren uit hernieuwbare energievormen tegen 2020. Intense impulsgeluiden worden gegenereerd tijdens het heien van monopaal funderingen en minder intens, continu geluid wordt gegenereerd tijdens de exploitatiefase. Onderwatergeluid kan het natuurlijke gedrag verstoren en fysische letsels veroorzaken bij zeezoogdieren en vissen. Recente studies veronderstellen tevens verminderde groei en levensvatbaarheid van viseieren en vislarven, tot zelfs directe sterfte in de nabijheid van de constructie zones. De 11de kwaliteitsdescriptor om goede milieuomstandigheden te onderhouden, gedefinieerd door de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (MSFD), stelt dat de toevoer van energie, waaronder onderwatergeluid, is op een niveau dat het mariene milieu geen schade berokkent. De opportuniteit om de impact van deze twee soorten onderwatergeluid op de verschillende levensstadia van mariene, commercieel belangrijke vissoorten (zeebaars Dicentrarchus labrax, tong Solea solea, kabeljauw Gadus morhua) te onderzoeken, biedt zich aan tijdens de constructie en exploitatie van de windmolenparken aan de Belgische kust. Het onderzoek richt zich op de acute en chronische effecten die beide geluidsfasen uitoefenen op viseieren, -larven en juvenielen. De veldexperimenten zijn beperkt tot kooi-experimenten met juvenielen tijdens het heien. Gedurende verschillende tijdsperioden en op meerdere afstanden van het heiplatform worden de juvenielen blootgesteld aan het brongeluid (heien). De labo-experimenten bestaan uit het afspelen van opgenomen onderwatergeluid van beide geluidsfasen, hieraan worden de verschillende embryonale en larvale stadia en de juvenielen blootgesteld. De effecten worden ingedeeld in (1) verstoring van de ontwikkeling van viseieren, (2) verminderde groei en levensvatbaarheid van vislarven, (3) verstoring van het gedrag, (4) gehoorbeschadiging, (5) weefselbeschadiging en/of overlijden. De effecten bij de vissoorten worden onderling vergeleken en het belang van de geluidsparameters wordt onderzocht. Deze studie zal informatie geven over de impact van onderwatergeluid. Advies zal kunnen verleend worden aan de economische activiteiten die onderwatergeluid produceren om hun impact op het mariene ecosysteem te verminderen. Tevens zullen we helpen bij de realisatie van goede onderwatergeluidsgrenzen. 2.4.