M I D A S
Marine Information and Data Acquisition System
Campaign :Organic material in coastal sediments
Abstract:
De totale hoeveelheid organisch materiaal in mariene sedimenten wordt frequent gebruikt als maat voor de voedselbeschikbaarheid voor het mariene bodemleven; zo ook in de studie “Ecologische monitoring kustverdedigngsproject Oostende (T0-situatie, fase 3)” (MDK dossiernr. 205.240). Toch bestaan hierbij nog heel wat ecologische en technische problemen. Zo dienen niet alle bestanddelen van het organische materiaal in de bodem tot voedsel en wordt bij slibrijke sedimenten het gehalte organisch materiaal blijkbaar veelal drastisch overschat. Alhoewel reeds heel wat studie werd verricht naar de bepaling van verschillende deelcomponenten van het organisch materiaal (vb. koolhydraten, vetzuren en eiwitten), bestaat momenteel geen enkel overzichtelijk werk, waarbij de verschillende componenten met elkaar in verband worden gebracht. Door het ontbreken van een dergelijke studie is het momenteel uitermate moeilijk de ecologische relevantie van het organisch materiaal in mariene sedimenten in te schatten; dit alhoewel de bepaling van het organisch materiaal in mariene sedimenten veelvuldig wordt opgenomen in o.a. monitoringsopdrachten, zoals de voorziene opdrachten betreffende de monitoring van de ecologische effecten als gevolg van het kustverdedigingsproject en de havenuitbreiding (o.a. baggerwerken) te Oostende. Dit onderzoek heeft tot doel de relaties tussen verschillende karakteristieken van het organisch materiaal te kwantificeren. Hierbij zal onder andere aandacht worden besteed aan (1) de relaties tussen vetzuren, eiwitten, koolhydraten en pigmentconcentraties, (2) de relatie totaal organisch materiaal versus totaal organische en anorganische koolstof en stikstof en (3) de relatie tussen deze karakteristieken en het slibgehalte van het sediment .