M I D A S
Marine Information and Data Acquisition System
Campaign :Micropolluenten in Garnaal  (Lookup in IMIS)
Abstract:
Impact van persistente organische polluenten op de Noordzeegarnaal ( Crangon crangon) Wegens de ecologische niche als opportunistische predator, de algemene verspreiding en hoge abundantie in de Noordzee en de Europese kustwateren vertegenwoordigt de grijze garnaal (C. crangon) een belangrijk target voor biomonitoring van bio-accumulerende persistente organische polluenten (POP’s). Momenteel worden de concentraties van de voornaamste POP’s, waaronder vele endocrien verstorende chemicaliën (EDC’s), in C. crangon jaarlijks gemeten, waarbij meerdere verontrustende waarden werden genoteerd. Deze meetwaarden bieden echter weinig bruikbare informatie zolang de concentratie-afhankelijke effecten op het welzijn van de noordzeegarnaal -en daaruit voortvloeiend het welzijn van de populatie en het ecosysteem- niet gekend zijn. Gedurende de onderzoekstermijn zal ondermeer een moleculaire ‘tool’ ontwikkeld worden waarmee de effecten van vervuiling op moleculair niveau gekwantificeerd kunnen worden. De bruikbaarheid van deze ‘tool’ zal getoetst worden aan de hand van garnaalstalen van diverse lokaties in de Noordzee en de Westerschelde, die op seizoenale basis gedurende het project verzameld zullen worden.