M I D A S
Marine Information and Data Acquisition System
Campaign :Bioaccumulatie van micropolluenten
Abstract:
Bioaccumulatie en effecten van micropolluenten in de voedselketen van het Schelde-estuarium. De biobeschikbaarheid van micropolluenten vanuit water en sedimenten is niet alleen sterk afhankelijk van de aanwezige concentraties, de water- en sedimentkarakteristieken in een aquatisch ecosysteem maar eveneens van de voedingswijze en de fysiologie van de organismen die erin voorkomen. In het Schelde-estuarium is een cocktail aanwezig van micropolluenten waaronder metalen, PCB’s, pesticiden, PBDE’s,… die opgenomen kunnen worden door de aanwezige organismen en uiteindelijk ook tot negatieve effecten kunnen leiden. Naast een gradient in verontreiniging van stroomop- naar stroomafwaarts is eveneens een saliniteitsgradiënt aanwezig in de omgekeerde richting. Het complexe samenspel van verontreiniging, verschillen in sedimentkarakteristieken en verschillen in saliniteit maken dat de biobeschikbaarheid van een polluent zelfs bij eenzelfde concentratie toch sterk kan verschillen van plaats tot plaats. Bovendien leven in een esturaium verschillende soorten organismen met verschillende plaatsen in de voedselketen en verschillen in voedingswijze. Filterfeeders, detrituseters, planktivore organismen, enz. Zullen allemaal op verschillende wijze polluenten opnemen. Bovendien bestaan er tussen groepen van organismen of zelfs tussen soorten van dezelfde groep grote verschillen in gevoeligheid en detoxificatiecapaciteit. De doelstelling van dit doctoraat is om in het Schelde-estuarium de distributie van verschillende polluenten in de voedselketen te karakteriseren, de effecten van omgevingsfactoren hierop te bestuderen en na te gaan in hoeverre veranderingen in tijd en ruimte (saliniteit, temperatuur, seizoen) hierop een invloed hebben in verschilende soorten.