IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat
This institute is the successor of the institute underneath
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, more

English name: Ministry of Infrastructure and Water Management


Associated to an institute part  Top | Institutes | Publications | Projects 

Child institutes (4)  Top | Publications | Projects 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (IenW-DGLM), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (IenW-DGW), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (IenW-KiM), more
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (IenW-RWS), more

Publications (73)  Top | Institutes | Projects 
  split up filter
 • (2018). Deltaprogramma 2019. Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 117 pp., more
 • Haverkamp, G. (Ed.) (2018). De staat van ons water. Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 114 pp., more
 • (2017). Deltaprogramma 2018. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 145 pp., more
 • Haverkamp, G. (Ed.) (2016). De staat van ons water. Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2015. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 103 pp., more
 • Kok, M.; Jongejan, R.; Nieuwjaar, M.; Tánczos, I. (2016). Grondslagen voor hoogwaterbescherming. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Expertise Netwerk Waterveiligheid: [s.l.]. ISBN 978-90-8902-151-9. 143 pp., more
 • (2014). Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 68 pp., more
 • (2014). Ontwerp beleidsnota Noordzee 2016-2021. Bijlage 2 bij het Nationaal Waterplan 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 97 + annex pp., more
 • (2014). Deltaprogramma 2015. Werken aan de Delta: de beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Nederland. 152 + bijlagen pp., more
 • (2014). Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Schelde. Doelen en maatregelen voor het beheersen van overstromingsrisico’s. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 72 + bijlagen pp., more
 • (2014). Ontwerp-stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 66 + bijlagen pp., more
 • (2014). Maatregelprogramma Schelde 2016-2021: samenvatting. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 34 pp., more
 • (2014). Summary of management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 4 pp., more
 • (2014). Summary of Strategic Environmental Assessment for the management & development plan for National Waters 2016-2021. Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., more
 • Abspoel, L.; Vis, J. (Ed.) (2014). Noordzee 2050 Gebiedsagenda: "Verslag van een gezamenlijk onderzoek naar de potentie van de zee en kustgebieden op lange termijn, vertaald in een visie, ambities, kansen en opgaven, en in kaarten". Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 80 pp., more
 • Maas, H.; Oorthuijsen, W. (2012). Brondocument waterlichaam Westerschelde. Doelen en maatregelen Rijkswateren 2009. Herziene versie 2012. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM): [s.l.]. 102 pp., more
 • (2011). Waterhuishouding en Waterverdeling in Nederland. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 80 pp., more
 • (2010). Veiligheid. Samenvatting - plan van aanpak. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 12 pp., more
 • Buiks, J. (2010). Toelichting vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2007: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 61 + bijlagen pp., more
 • (2009). Nationaal waterplan 2009-2015. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 140 pp., more
 • (2009). 2009-2015 Stroomgebiedbeheerplannen: Samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 48 pp., more
 • (2009). Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: [s.l.]. 216 pp., more
 • Arnold, G.; Kielen, N.; Bos, H.; van Luijn, F.; Doef, R.; Goud, R. (Ed.) (2009). Water management in the Netherlands. Directorate-General Water/Ministry of Transport, Public Works and Water Management/Rijkswaterstaat. Centre for Water Management: [s.l.]. 80 pp., more
 • RWS Waterdienst (2009). Brondocument waterlichaam Westerschelde: Doelen en maatregelen Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat: [s.l.]. 102 pp., more
 • (2008). Schoon, mooi en veilig water: ook uw belang [inspraakwijzer]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 48 pp., more
 • (2008). Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Ontwerp. Werken aan een robuust watersysteem. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 151 pp., more
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: Hoofdrapport (ontwerp). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Amsterdam. 204+ kaarten+bijlagen pp., more
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: kaartenatlas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 100 pp., more
 • (2008). Stroomgebiedbeheerplan Schelde: bijlagen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 100 pp., more
 • (2008). Stroomgebied beheerplan Schelde hoofdrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 204 pp., more
 • (2007). Evaluatie Beleidsplan Zand in de Hand Zandwinning Westerschelde 2001-2011: beleidsplan 2006-2011. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Netherlands. 19 pp., more
 • (2007). Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen voor de derde toetsronde 2006-2011 (HR 2006). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. ISBN 978-90-369-5761-8. 295 pp., more
 • Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Dek, L.; Dekker, A.; van Hoessel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Slikken van Waarde in het voorjaar van 2002. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-07. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 18 pp., more
 • van Alphen, J.; Passchier, R. (Ed.) (2007). Atlas of flood maps: examples from 19 countries, USA and Japan. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Netherlands. 197 pp., more
 • (2006). Flood risks and safety in the Netherlands (Floris). Floris study - Full report. DWW-Rapport, 2006-14. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 94 + appendices pp., more
 • van Westenbrugge, K. (2006). Baggeren en storten in de Westerschelde: een overzicht tot aan de derde verruiming [PRESENTATIE]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 20 slides pp., more
 • (2005). Veiligheid Nederland in kaart: Hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90369-5604-8. 141 pp., more
 • (2005). Derde memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 11 pp., more
 • (2005). Integrated flood management: experiences with the implementation and day to day management. Report prepared for the high-level meeting 26 May 2005, Nijmegen, The Netherlands. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: [s.l.]. 1 file pp., more
 • (2004). Inspraakreacties op Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 13 + bijlagen pp., more
 • (2004). Samenvatting. Karakterisering stroomgebied Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Middelburg. 11 pp., more
 • (2004). ProSes hoofdrapport kostenopstelling t.b.v. M.K.B.A. en S-MER. ProSes Rapport, 2004(200 TII). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bergen op Zoom. 35 pp., more
 • (2004). Waterwijzer 2004-2005: feiten en cijfers waterbeheer in Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 72 pp., more
 • Arens, B. (2004). Dynamisch zeereepbeheer op Texel: experiment paal 13-15; 1998-2003: eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands. 27 pp., more
 • (2003). Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas: reactie op het advies van de Commissie Noodoverloopgebieden. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: De Haag. 32 pp., more
 • Flameling, I. (2003). Hoogwater: 50 jaar na de watersnoodramp. Kosmos-Z en K Uitgevers/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Veen Magazines: Amsterdam. ISBN 90-21539-65-9. 183 , 1 map pp., more
 • (2002). Tweede memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie: Vlissingen. 6 pp., more
 • (2001). Memorandum van overeenstemming tussen Nederland en Vlaanderen met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie: Kallo. 7 pp., more
 • Provincie Zeeland (2001). Evaluatierapport Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 1998 - 2001. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 32 pp., more
 • Zanting, H.A.; ten Thij, F. (2001). Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. 50 pp., more
 • (2000). Anders omgaan met water: Waterbeleid in de 21e eeuw. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 70 pp., more
 • (2000). 3e kustnota: Traditie, trends en toekomst. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 119 pp., more
 • (2000). Ruimte voor de rivier. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 23 pp., more
 • Laane, R.W.P.M.; Hisgen, R.; van Berge Henegouwen, A.; Leewis, R.J.; Colijn, F. (2000). De zee, de zee de Noordzee. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISBN 90-1206-737-5. 225 pp., more
 • van Cooten, A.; van Slobbe, E.; Kierkels, T. (2000). Voorbeeldenboek parels van vernieuwend waterbeheer. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 63 pp., more
 • Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (1999). Een eiland in de Noordzee: luchthaven of vogelparadijs. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands. 19 pp., more
 • Klep, L. (Ed.) (1999). Kust op koers: voorstudie. Landbouw, natuurbeheer en visserij/Ministerie van Evonomische Zaken/Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Den Haag. 24 pp., more
 • van der Horst, E.J. (1999). Literatuurstudie dwarsverbindingen II : dwarsverbindingen tussen buizen van geboorde tunnels : een literatuurstudie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Utrecht. 48 pp., more
 • (1997). Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel voor een vergunningwet Westerschelde (25187). Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 17 pp., more
 • van der Beesen, A. (1997). Waterkader: Vierde nota waterhuishouding regeringsvoornemen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Sdu Uitgevers: Den Haag. ISBN 90-399-1356-0. 128 pp., more
 • (1996). Baggerspeciestort Westerschelde: startnotitie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 40 pp., more
 • Holtmann, S.E.; Groenewold, A.; Schrader, K.H.M.; Asjes, J.; Craeymeersch, J.A.; Duineveld, G.C.A.; van Bostelen, A.J.; van der Meer, J. (1996). Atlas of the zoobenthos of the Dutch continental shelf. Ministry of Transport, Public Works and Water Management: Rijswijk. ISBN 90-369-4301-9. 243 pp., more
 • Bijlsma, L.; Crawford, M.; Ehler, C.; Hoozemans, F.; Jones, V.; Klein, R.; Mieremet, B.; Mimura, N.; Misdorp, R.; Nicholls, R.J.; Ries, K.; Spradley, J.; Stive, M.J.F.; De Vrees, L.; Westmacott, S. (Ed.) (1994). Preparing to meet the coastal challenges of the 21st Century. Conference report: World Coast Conference 1993, Noordwijk, The Netherlands, 1-5 November 1993. Ministry of Transport, Public Works and Water Management/National Institute for Coastal and Marine Management/RIKZ: The Hague. ISBN 90-3690-144-8. 93 pp., more
 • (1993). Onderzoek Tijpoorten Westerschelde: Deelnotities Eindrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam. 53 pp., more
 • De Jonge, V.N. (1992). Physical processes and dynamics of microphytobenthos in the Ems estuary (The Netherlands). Ministry of Transport, Public Works and Water Management: The Hague. ISBN 90-369-0112-X. 176 pp., more
 • (1991). Oliebestrijding op de Noordzee. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: Rijswijk. 3 pp., more
 • (1989). Richtlijnen voor de milieueffectrapportage: Projectstudie Rijksweg 61 gedeelte Terneuzen-Ter Hole. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 28 pp., more
 • (1988). Nederland Deltaland: animatiefilm over het ontstaan van Nederland, en Delta finale: verslag over de bouw van de Oosterscheldekering. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. 1 video (41 min.) pp., more
 • (1987). Meerjarenprogramma scheepvaartwegen 1988-1992: projectbeschrijvingen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 54 pp., more
 • Voskuil, B.V. (1982). Werken in de Oosterschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag . [No pag.] pp., more
 • (1944). Ontwikkeling regiem Westerschelde sedert 1800. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM): [s.l.]. 13 pp., more
 • RWS nota. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands, more
 • De Water: Waterbeleid en -Beheer in Uitvoering. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag. ISSN 0926-3462, more
 • de Ronde, J.G.; Heinen, P.; Oerlemans, J.; Schuurmans, C.; de Wolde, J. [s.d.]. De keerzijde van ons klimaat [BROCHURE]. IMAU (Institute for Marine and Atmospheric research)/Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 34 pp., more

Projects (2)  Top | Institutes | Publications 
 • Delta 2003, more
 • Priority surfactants and their toxic metabolites in waste effluent discharges: an integrated study, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects