Over HisGISKust | Historische Kaarten Kustzone

Het kustgebied is bij uitstek een dynamische regio waarop zowel natuurlijke aspecten (zeespiegelstijging, stormvloeden, etc.) als antropogene factoren (inpoldering en bedijking, economische activiteiten, bewoning, oorlogen, etc.) inwerken. Historische kaarten van de kustzone vatten uitstekend het dynamische karakter van deze regio. Elke kaart bevriest immers een bepaald moment in de tijd als een stille getuige van de toenmalige toestand van onze kust en zee. Bovendien behoorde Vlaanderen - en bij uitbreiding de Nederlanden - vanaf de 16de eeuw tot de absolute wereldtop op het vlak van cartografie, waardoor er reeds in een zeer vroeg stadium gedetailleerde kaarten van Vlaanderen – met inbegrip van de kustzone – beschikbaar waren.

In dit initiatief worden historische kaarten over de kustzone, het Belgisch deel van de Noordzee, het Zwin en de monding van de Schelde (incl. de grensgebieden) digitaal ontsloten. De kaarten worden gegeorefereerd zodat ze op een gestandaardiseerde wijze kunnen gevisualiseerd en vergeleken worden. De geometrische nauwkeurigheid wordt geanalyseerd in MapAnalyst volgens de methode van Jenny & Hurni (2011). Van bepaalde kaarten worden eveneens zaken zoals de kustlijn gevectoriseerd en als shapefile aangeboden. Deze afgeleide producten en de relevante metadata worden in navolging van de open-data beweging vrij aangeboden aan eindgebruikers.

Deze website richt zich op een brede waaier aan doelgroepen. De potentiële eindgebruikers betreffen onder meer heemkundige kringen, erfgoedorganisaties, musea, provinciale bezoekerscentra, kustgemeenten, (natuur- en milieu)educatie, overheidsadministraties (betrokken bij kustbeheer, toerisme, cultuur en erfgoed) en wetenschappers uit tal van onderzoeksdisciplines gaande van historisch landschapsonderzoek, toponymie tot geomorfologisch onderzoek.

Dit project werd opgestart door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Cultuurbibliotheek te Brugge met financiering van de Provincie West-Vlaanderen (Projectsubsidie erfgoedinitiatieven 2015). Momenteel wordt dit partnerschap aangevuld met andere organisaties zodat het aanbod historische kaarten - en afgeleide producten ervan – verder kan uitgebreid worden.

 

Partners:

 

Gebruik:

Het materiaal op www.vliz.be/hisgiskust mag vrij worden gebruikt voor niet-commerciële toepassingen en onderzoek. Overname van teksten of afbeeldingen wordt aangemoedigd, mits vermelding van de bron en www.vliz.be/hisgiskust. Het gebruik van afbeeldingen en teksten voor commerciële doeleinden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de rechthebbende instelling.

 

Contact:

Vragen, opmerkingen en suggesties over dit initiatief kunnen overgemaakt worden aan Hans Pirlet en Britt Lonneville