Bestuurlijke documenten | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Bestuurlijke documenten

De bestuurlijke documenten van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) zijn publiek beschikbaar.

Statuten van het VLIZ

Het VLIZ werd op 2 april 1999 officieel opgericht. De statuten zijn online raadpleegbaar.

Convenant Vlaams Gewest - VLIZ (2022 - 2026)

De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door Minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits, sloot op 1 januari 2022 een vijfjarig convenant met het VLIZ.

Subsidieovereenkomst Provincie West-Vlaanderen - VLIZ (2017-2021)

De Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie, bij delegatie, in de persoon van de heer Guido Decorte, gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen, en de heer Stijn Lombaert, directeur, ondertekenden een subsidieovereenkomst met het VLIZ, waardoor het VLIZ zijn doelstellingen bevestigd ziet en tevens geactualiseerd.

VLIZ Charter Deugdelijk Bestuur

Met deugdelijk bestuur, ofwel good governance, wil men de bestuursstructuur en de besluitvormingsprocessen in een vereniging efficiënter organiseren, transparanter maken en objectiveren. Het VLIZ engageerde zich tot het opstellen van een Charter Deugdelijk Bestuur.

VLIZ Charter Dienstverlening

VLIZ Charter Dienstverlening

Afsprakenkader Gebruik Robotica

Jaarboeken

De VLIZ-jaarboeken kunnen online geconsulteerd worden of opgevraagd worden op papier (zolang de voorraad strekt) via +32 (0)59 33 60 00 of info@vliz.be.

Wetenschappelijke Commissie

De verslagen van de Wetenschappelijke kerngroep en de Klankbordgroep kunnen online geconsulteerd worden.

Prioritering vaartijd RV Simon Stevin

De Wetenschappelijke Kerngroep werkte een toetsingskader uit voor de aanvraag naar scheepstijd met RV Simon Stevin. De nota werd finaal goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 27 juni 2016. Potentiële aanvragers voor scheepstijd die vallen onder categorieën die (potentieel) betalend zijn dienen contact op te nemen met het afdelingshoofd Onderzoeksinfrastructuur van het VLIZ die in overleg met VLOOT dab een raming van de kostprijs zal opmaken.

Beleidsadvies Blauwe Economie

De specifieke mandaten inzake beleidsadvisering en beleidsondersteuning ten behoeve van de economische activiteiten op zee die in de loop van 2022-2026 in het VLIZ zullen worden uitgerold, worden opgelijst in het Strategic Policy Plan (2022, Engestalig document).

Beleidsevaluatie (2021)

Het plan van aanpak en de samenvatting van het evaluatierapport van de beleidsevaluatie van het VLIZ in 2021, zijn beschikbaar op de website van het Departement EWI.