Diversiteit & Inclusie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Diversiteit & Inclusie

Bij VLIZ geloven we dat een eerlijke en inclusieve werkomgeving de creatieve en innovatieve doelstellingen van het VLIZ zullen versterken. We willen ons engagement uitbouwen door een cultuur na te streven die gebaseerd is op inclusie en diversiteit in een omgeving die gelijke kansen voor iedereen waarborgt.

Visie

Onder diversiteit verstaan we: alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Gender, seksuele geaardheid, talent &beperkingen, etniciteit, leeftijd en levensovertuiging. Iedere medewerker heeft een eigen, unieke combinatie van dergelijke kenmerken. Een deel van die kenmerken heeft een directe invloed op hoe mensen in hun werk staan: ze bepalen hoe mensen leren, wat ze nodig hebben om te functioneren, waardoor ze gemotiveerd worden. Door daar rekening mee te houden kan het VLIZ effectiever en efficiënter werken, met medewerkers die meer gemotiveerd en betrokken zijn.

Gedragscode

We bouwen verder aan een inclusieve bedrijfscultuur en een divers personeelbestand. We creëren een open en veilige werkomgeving waar iedereen op respectvolle wijze zijn mening kan uiten. We komen in actie als we signaleren dat individuen of groepen elkaar zonder respect tegemoet treden, uitsluiten of beschadigen op grond van etniciteit, huidskleur, geslacht, gender, leeftijd, beperkingen, geloof, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, nationaliteit, afkomst of andere persoonlijke kenmerken. We kiezen voor een bemiddelende rol bij conflicten die voortkomen uit vooroordelen en lossen deze op. We voeren een inclusieve communicatie in beeld en woord. We streven naar een goede work-life balance na voor een duurzame tewerkstelling. We staan open voor specifieke behoeftes van medewerkers op de werkvloer zodat ze hun
talenten zonder beperkingen kunnen inzetten. We sluiten alle bias uit in de rekrutering om alle kandidaten gelijke kansen te geven.

Opvolging

We maken een inventaris van de huidige toestand en doen een nulmeting in januari 2022. We evalueren de voortgang tweejaarlijks en sturen bij via gerichte acties en opleiding. We duiden hiervoor een diversiteitspromotor aan die de acties stuurt en de monitoring rapporteert naar het management. Ook de vertrouwenspersoon ondersteunt de detectie van discriminatie en bias en helpt de diversiteitspromotor om aan oplossingen te werken. De diversiteitspromotor en de vertrouwenspersoon rapporteren jaarlijks naar het management, elk vanuit hun rol.

Gender Equality Plan

Het VLIZ Gender Equality Plan is opgemaakt in 2021. De pdf kan u hier downloaden.