Marine Science meets Maritime Industry 2016 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Marine Science meets Maritime Industry 2016

Flanders’ Maritime Cluster (FMC) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) daagden bedrijven en wetenschappers uit om op dinsdag 17 mei 2016 samen oplossingen te bedenken voor een duurzaam, efficiënt en multifunctioneel gebruik van de zee en concrete pistes te verkennen voor gezamenlijke projecten.

De spits werd afgebeten door Joost Van den Berghe (DNV-GL) die ons inwijdde in globale trends en technologische evoluties in de blauwe economie. DNV-GL ziet digitalisatie, duurzaam gebruik van grondstoffen, klimaatverandering en beleid & regulatie als de 4 belangrijkste katalysatoren voor technologische innovatie die een belangrijke rol zal spelen in de toekomst.

Vervolgens werd er in kleinere groepen gebrainstormd rond mogelijke innovatieve oplossingen voor concrete offshore uitdagingen. Voor elke uitdaging werd een discussie op gang gebracht door een spreker uit respectievelijk de industrie en de wetenschap, en een referent die zijn mening gaf over het thema. Lees hieronder een kort verslag.

Na de break-out sessies was het de beurt aan Karen Vandersickel  (VLEVA) die schetste wat de mogelijkheden naar projectfinanciering zijn. De lunch werd voorafgegaan door een korte plenaire terugkoppeling uit de break-out sessies.

Programma

08:30-09:00: Ontvangst
09:00-09:30: Plenair – Trends in de blauwe economie (Joost Van den Berghe, DNV-GL)
09:30-10:15: Break-out sessies 1 en 2
10:15-10:45: Koffiepauze
10:45-11:15: Break-out sessies 3 en 4
11:15-11:35: Plenair – Financieringsmogelijkheden voor innovatieprojecten (Karen Vandersickel, VLEVA) [Presentatie: PDF Icon]
11:35-12:05: Terugkoppeling over de break-out sessies
12:05-12:10: Afsluiter
12:10-13:30: Lunch

Break-out sessies

Sessie 1: Multifunctioneel platform
De zee lijkt een immense leegte maar niets is minder waar, zoals het marien ruimtelijk plan voor het Belgisch deel van de Noordzee illustreert. Ligt de oplossing voor een toenemende vraag naar ruimte op zee in een multifunctioneel gebruik? Wat is er mogelijk zonder de veiligheid in gedrang te brengen? Kan er economische en ecologische meerwaarde geboekt worden door de combinatie van verschillende activiteiten?
Sprekers: Tomas Sterckx (DEME) [Presentatie:
PDF Icon] en Andreas Kortenhaus (Universiteit Gent) [Presentatie: PDF Icon]
Referent: Frank Maes (Universiteit Gent)
Moderator: Hans Pirlet (VLIZ)

Verslag: Het gaat in de eerste plaats over het samengaan van verschillende gebruikersfunctie op eenzelfde plaats. Tomas Sterckx (DEME) ging in zijn presentatie in op het brede gamma aan activiteiten die in een dergelijk platform kunnen worden geïntegreerd teneinde een antwoord te bieden op de grote maatschappelijke noden. Prof. Andreas Kortenhaus (UGent) presenteerde de resultaten van het Europese MERMAID-project waarbij grote aandacht besteed werd aan de regionale verschillen in de omgevingsparameters die het ontwerp van de multifunctionele platformen beïnvloeden. Referent prof. Frank Maes (UGent) belichtte een aantal juridische aspecten over het meervoudig ruimtegebruik in het kader van mariene ruimtelijke planning. Een centrale vraag hierbij is als het maatschappelijk toelaatbaar is dat één gebruikersfunctie beslag kan leggen op een deel van de zee (‘privatisering van de zee’) of als medegebruik mogelijk moet zijn.

Sessie 2: Schip van de toekomst
België is bij de 20 grootste zeevarende naties ter wereld, onder meer door de aanwezigheid van rederijen en andere scheepseigenaren zoals de baggerbedrijven. Vermindering van de milieu impact is een belangrijke uitdaging voor deze sector. Hoe maken we het transport over de zee energie-efficiënter?
Sprekers: Roy Campe (CMB) en Geert Potters (Hogere Zeevaartschool) [Presentatie: PDF Icon]
Referent: Katrien Eloot (Waterbouwkundig Labo)
Moderator: Shanna Vanblaere (Flanders’ Maritime Cluster)

Verslag: Tijdens deze workshop werden de deelnemers getrakteerd op een interessante uiteenzetting van de vernieuwende aanpak van CMB waarin Roy Campe de innovatieagenda van de rederij uit de doeken deed. CMB zal voornamelijk inzetten op het aanwenden van bewezen technologieën die toegepast kunnen worden op schepen. Naast deze voorstelling uit het bedrijfsleven kwam prof. Geert Potters enkele onderzoeksresultaten van de Hogere Zeevaartschool toelichten met een sterke focus op corrosie. Toekomstige mogelijkheden voor de scheepvaart liggen volgens de HZS in het aanwenden van biodiesel en de ontwikkeling van stille schepen. Prof. Katrien Eloot van het Waterbouwkundig Laboratorium was aanwezig als referent en focuste voornamelijk op de IMO wetgeving en de impact hiervan op zowel het bedrijfsleven als de academische wereld en de rol van de overheid.

Sessie 3: Groen bouwen op zee
Zijn er nieuwe manieren van bouwen op zee te bedenken? Kunnen we de kracht van de natuur in ons voordeel gebruiken in plaats van ze te bestrijden? Hoe zorgen we ervoor dat op een innovatieve wijze gewaakt wordt over een versterking van de biodiversiteit op zee? Is het een goed idee om oude installaties niet af te breken maar te hergebruiken als rif?
Sprekers: Bernard Malherbe (Jan De Nul) [Presentatie: PDF Icon] en Steven Degraer (BMM) [Presentatie: PDF Icon]
Referent: Martin Van Dromme (DECO)
Moderator: Tina Mertens (VLIZ)

Verslag: Bernard Malherbe (JDN) benadrukte de relevantie om natuurlijke systemen na te bouwen (het zogenaamde concept “geo-engineering”) voor het duurzaam beveiligen van onze kust tegen klimaatswijziging. Steven Degraer (KBIN, OD Natuur) pikte hierop in door het belang te onderstrepen van teamwork bij de ontwikkeling van dergelijke groene, nieuwe concepten en dit doorheen de volledige procesketen van conceptfase, constructiefase tot ontmantelingsfase. Ook belichtte hij reeds bestaande fondsen en werkgroepen die deze samenwerking kunnen helpen faciliteren. Martin Van Dromme (DECO Diving) gaf als referent zijn mening over enkele barrières die het moeilijk maken voor de industrie om effectief innovatieve ontwikkelingen door te voeren op zee. Concreet gaf hij een pleidooi voor de bouw van een testplatform tussen de windmolenparken gefaciliteerd door de overheid, training van personeel op het terrein en een aangepaste regelgeving.

Sessie 4: Materialen in een offshore omgeving
De weersomstandigheden en het zoute milieu zijn maar enkele van de condities die werken op zee uitdagend maken. Activiteiten op zee vergen materialen die bestand zijn tegen corrosie en die ongewenste aangroei of biofouling beperken. Daarbij komt de trend naar steeds grotere schepen en structuren die een grotere sterkte in de materialen vereisen, en tegelijk de vraag om efficiëntiewinsten te boeken in constructie, installatie en onderhoud.
Sprekers: Yves Van Ingelgem (Zensor) en Philippe Thibaux (OCAS) [Presentatie: PDF Icon]
Referent: Stefan Milis (Sirris & OWI Lab)
Moderator: Ann Overmeire (Flanders’ Maritime Cluster)

Verslag: Zijn sommige materialen beter bestand tegen offshore condities dan anderen? Deze sessie stond stil bij de verschillende innovaties in toezicht, monitoring en onderhoud waarin zowel Yves Van Ingelgem (Zensor) als Philippe Thibaux (OCAS) de nood hieraan benadrukten om zowel kostenbesparing te kunnen faciliteren als de correcte levensduur van offshore materialen te kunnen bepalen. De referent Stefan Millis (OWI-lab) benadrukte de nood aan realtime data en onderzoek in echte levensomstandigheden om de risicofinanciering te kunnen bepalen. Allen gaven hiervoor aan dat samenwerking een zeer belangrijke factor is om multi-facettaire oppuntstelling van offshore materialen te kunnen garanderen.

Foto

Foto's van deze dag kunt u hier bekijken

Praktisch

Locatie: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende
Tijdstip: Dinsdag 17 mei, vanaf 8:30u tot 13:30u
Doelgroep: Innovatieve managers en business developers van Belgische bedrijven, en weten­schappers actief in de mariene/maritieme sector