IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit (LNE)

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu (LNE), meer

Type: Wetenschappelijk

Publicatie  Top | Projecten | Datasets 
  opsplitsen filter
 • Van de Meutter, F.; Gyselings, R.; Van den Bergh, E. (2014). Optimizing the establishment of inland brackish marshlands: first results of a large-scale experiment and a survey on the invertebrate community, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 109, meer

Projecten (2)  Top | Publicatie | Datasets 
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, meer

Datasets (69)  Top | Publicatie | Projecten 
 • ME-1a. Broedvogels langs de Zeeschelde, meer
 • ME-1b. 6 jaarlijkse schorkartering van broedvogels in het kader van het Sigmaplan, meer
 • ME-2a. Boottellingen van watervogels langsheen de Zeeschelde sinds 1991, meer
 • ME-2b. Tellingen van Krakeend en Wintertaling op de Zeeschelde, meer
 • ME-2c. Habitat detailtellingen watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • ME-2d. Invloed van voedselaanbod en verstoring op de verspreiding van de Bergeend Tadorna tadorna langs de Zeeschelde, meer
 • ME-2e. Wekelijkse gedragsobservatie van wintertalingen (nov. - apr.) en simultane benthosbemonstering, meer
 • ME-2f. Wintertellingen Canadese Ganzen langs de Zeeschelde, België, meer
 • ME-3a. Subtidale staalnames van macrobenthos ter hoogte van het Deurganckdok 96-97, meer
 • ME-3b. Driejaarlijkse spatiale benthos monitoring dataset inter- en subtidaal Zeeschelde, meer
 • ME-3c.Temporele monitoring benthos en sediment dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
 • ME-3d. Bodemdieren Westerschelde in kader van Impulsprogramma Zeewetenschappen, meer
 • ME-3e. Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta, meer
 • ME-4 Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met dubbele schietfuiken, meer
 • ME-5 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - schorvegetaties, meer
 • ME-5a. Monitoring dataset vegetatie van de schorren Schor van Ouden Doel en Plaat van Boomke, meer
 • ME-5b. Vegetatiemonitoring langs de Zeeschelde, Belgium, meer
 • ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank, meer
 • ME-6 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit, meer
 • ME-6a. Chemische kwaliteit van de waterbodem van de Beneden-Zeeschelde gelinkt aan het macrobenthos, meer
 • ME-6b. Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
 • MNO: Monitoring Nature development. Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde, meer
 • MNO Monitoring natuurontwikkeling ter hoogte van Heusden (LO), meer
 • MNO Monitoring Paddebeek, meer
 • MNO Monitoring van evoluties Paardenschor, meer
 • MNO Monitoring Waaslandhaven, meer
 • MNO Opvolging evoluties na de afgraving van de Ketenissepolder tot slik- en schorgebied in 2002, meer
 • MNO-1 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - watervogels, meer
 • MNO-1a. Tellingen en gedragsobservaties van watervogels in de Ketenissepolder, Zeeschelde, meer
 • MNO-2 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - macrobenthos, meer
 • MNO-3 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - vis, meer
 • MNO-4 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - vegetatie, meer
 • MNO-5 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit, meer
 • Bodemdata buitendijks gebied van de Zeeschelde, meer
 • Breeding Birds SPA Poldercomplex (Gis locations), meer
 • Crgulls: Observaties van gekleurringde meeuwen vanaf 1999 tot 2010, meer
 • De Begrazingsdatabank Vlaanderen, meer
 • European Seabirds at Sea - data collected by the Research Institute for Nature and Forest (INBO), Belgium, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces: biometrie van kuikens, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces: eigrootte, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: populatiegrootte, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: populatiestructuur, meer
 • Evolution of populations of coastal breeders in the Delta Area (Zeeland): Egg size, meer
 • Evolution of populations of terns in the Delta Area (Zeeland) : Breeding Success, meer
 • Evolution of populations of terns in the Delta Area (Zeeland): Biometry of chicks, meer
 • Hoogtemetingen buitendijks gebied van de Zeeschelde, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Schelde-estuarium: slikken en schorren, meer
 • INRAM polluentenconcentraties in sterneieren, verzameld in Zeebrugge, meer
 • Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
 • Linken van het pelagische voedelweb en de toppredatoren: observaties - Westbanks, meer
 • Linken van het pelagische voedselweb en de toppredatoren: bemonsteren van vogels en prooivissen - Westbanks, meer
 • Linken van het pelagische voedselweb en de toppredatoren: historische observaties - Westbanks, meer
 • Maaganalyse van kadavers zeevogels aan de Belgische Kust, meer
 • Monitoring dataset op basis van bodemmonsters van de Zeeschelde (en Westerschelde), meer
 • Monitoring van de natuurwaarden in de voorhaven van Zeebrugge, meer
 • Onderzoek naar stookolieslachtoffers, meer
 • Onderzoek van vogels in Zeebrugge, meer
 • PROJECT DATA: WESTBANKS integrated database (2007-2010), meer
 • Slik-schor hoogteraaien in de Zeeschelde, meer
 • Tellingen van zee-eenden vanuit de lucht aan de Belgische kust en het BCP, meer
 • Vegetatiekaarten data Zeeschelde, meer
 • Verspreiding van overwinterende meeuwen, meer
 • Verspreiding van zeevogels op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Voedingsecologie adulte Sternen in het Belgisch Deel van de Noordzee, meer
 • Voedingsecologie Sternen (jongen) in het Belgisch deel van de Noordzee, meer
 • Voedingsecologie Sternen in het Belgisch Deel van de Noordzee, meer
 • Wereldwijde observaties van meeuwen afkomstig van Zeebrugge, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicatie | Projecten | Datasets