IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (LNE-INBO)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=202
www.inbo.be

Engelse naam: Research Institute for Nature and Forest
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving (LNE), meer

Thesaurustermen (10) : Biodiversiteit; Bossen; Duinen; Ecosysteemfunctioneren; Hydrodynamica; Moeraslanden; Natuurbehoud; Sedimentmechanica/dynamica; Vervuiling; Zeevogels
Geografische term : België, Vlaanderen [Marine Regions]
Adres:
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-430 26 37
E-mail:
 Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (75)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (56)

Deelinstituten (10)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Dienst Interne Controle (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Dienst Managementondersteuning (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Faunabeheer (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Stafdienst (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Aquatisch Beheer (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Estuaria (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Onderzoeksgroep Monitoring en Herstel Aquatische fauna (LNE), meer

Abstract:
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werd opgericht in 2006 en richt zich op het duurzaam beheer en gebruik van de natuur. INBO werkt in de eerste plaats voor de Vlaamse overheid, maar als Vlaamse onderzoeks- en kennisinstelling verricht INBO ook onderzoek en levert het kennis aan beleidsmakers en andere geïnteresseerde stakeholders. Verder levert het instituut informatie voor internationale rapporten en aan lokale overheden en ondersteunt het organisaties op het gebied van natuurbeheer, bosbouw, landbouw, jacht en visserij.

Het mariene onderzoek richt zich op de impact van menselijke activiteiten op broedvogels en zeevogelpopulaties aan de kust; migratieknelpunten; habitatgebruik en herstel van (diadrome) vissen in estuaria; landschapsdynamiek in kustduinen; flora en fauna in natuurgebieden aan de kust; evaluatie van beheer, ecologische doelstellingen, herstel, toestand en trend in estuaria.

Het onderzoeksteam Soortendiversiteit richt zich op de studie van zeevogels op zee, broedende zeevogels en kustvogels. Het monitort populatietrends en bestudeert antropogene effecten, voedselecologie, habitatgebruik en migratiepatronen. De monitoringactiviteiten dragen bij tot de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, de Vogel- en de Habitatrichtlijn en de milieutoestand van het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (OSPAR QSR). In deze context heeft INBO belangrijke samenwerkingsovereenkomsten gesloten met verschillende nationale en internationale onderzoeksinstituten.

Het onderzoeksteam Estuaria werkt vooral in het kader van de langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium, het geactualiseerde Sigmaplan, de Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Het geïntegreerde monitoringsysteem van het macrobenthos, de watervogels, de vegetatie en de habitats of ecotopen levert informatie voor de evaluatie van de toestand en de trends van het milieu en het vergunningenbeleid met het oog op het vastleggen van doelstellingen en maatstaven voor de Europese richtlijnen, de ecologische herstelstrategie voor het Schelde-estuarium en het ontwerp, de planning en de evaluatie van de bijbehorende maatregelen. Het onderzoek draagt bij tot de onderzoeks- en monitoringinspanning (O&M) van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) en wordt uitgevoerd in samenwerking met tal van partners.

Het onderzoeksteam Aquatisch Beheer voert ichtyologisch onderzoek uit in estuaria: onderzoek naar habitatgebruik en herstel; migratie en migratieknelpunten; effecten van gemalen en waterkracht; het opstellen van herstel- en soortbeheerplannen (bv. palingbeheerplan).

Het onderzoeksteam Landschapsecologie en Natuurbeheer richt zich op de landschapsdynamiek in de kustduinen (inclusief hydrologie en geomorfologie), het inventariseren en in kaart brengen van vegetatie en aandachtssoorten langs de Vlaamse kust, en het bieden van wetenschappelijke ondersteuning voor natuurbeheer en herstel.

De onderzoeksgroep Monitoring en Herstel van Aquatische Fauna verricht beleidsmatig wetenschappelijk onderzoek naar de monitoring van vissen in estuaria. In het kader van diverse nationale en internationale richtlijnen worden vispopulaties onderzocht om de toestand van de aquatische fauna in kaart te brengen. Voor diadrome soorten (met name fint) worden migratiepatronen en paaiactiviteiten bestudeerd. In het kader van de langetermijnvisie voor het Zeeschelde-estuarium en het geactualiseerde Sigmaplan wordt de evolutie van de vispopulaties in overstromingsgebieden met gecontroleerd gereduceerd getij en in nieuw aangelegde overstromingsgebieden en wetlands gemonitord, d.w.z. compensatiemaatregelen om het ecologisch herstel van het estuarium te verzekeren.

Het Open Science Lab for Biodiversity (oscibio, https://oscibio.inbo.be/) biedt technische ondersteuning aan onderzoeksprojecten waaraan het deelneemt (zoals LifeWatch, RIPARIAS, GloBAM en het Belgisch Biodiversiteitsplatform). Deze ondersteuning is vooral gericht op gegevensbeheer, de publicatie van open gegevens en de ontwikkeling van onderzoekssoftware. De aanpak is standaard toegankelijk, internationaal en gemeenschapsgericht, met als doel het onderzoek naar biodiversiteit efficiënter en beter reproduceerbaar te maken.

Publicaties (971)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Datasets 
  ( 292 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Goossens, J.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Moens, T.; Goethals, P.; Verhelst, P. (2023). Turning the tide: understanding estuarine detection range variability via structural equation models. Animal Biotelemetry 11(1): 38. https://dx.doi.org/10.1186/s40317-023-00348-9, meer
 • Peer reviewed article Cox, K.; Schepers, R.; Van Breusegem, A.; Speybroeck, J. (2023). The common ground in landscape effects on gene flow in two newt species in an agroecosystem. Conserv. Genet. 24: 807-826. https://dx.doi.org/10.1007/s10592-023-01539-w, meer
 • Peer reviewed article Dawson, W.; Peyton, J.M.; Pescott, O.L.; Adriaens, T.; Cottier-Cook, E.J.; Frohlich, D.S.; Key, G.; Malumphy, C.; Martinou, A.F.; Minchin, D.; Moore, N.; Rabitsch, W.; Rorke, S.L.; Tricarico, E.; Turvey, K.M.A.; Winfield, I.J.; Barnes, D.K.A.; Baum, D.; Bensusan, K.; Burton, F.J.; Carr, P.; Convey, P.; Copeland, A.I.; Fa, D.A.; Fowler, L.; García-Berthou, E.; Gonzalez, A.; González-Moreno, P.; Gray, A.; Griffiths, R.W.; Guillem, R.; Guzman, A.N.; Haakonsson, J.; Hughes, K.A.; James, R.; Linares, L.; Maczey, N.; Mailer, S.; Manco, B.N.; Martin, S.; Monaco, A.; Moverley, D.G.; Rose-Smyth, C.; Shanklin, J.; Stevens, N.; Stewart, A.J.; Vaux, A.G.C.; Warr, S.J.; Werenkaut, V.; Roy, H.E. (2023). Horizon scanning for potential invasive non-native species across the United Kingdom Overseas Territories. Conserv. Lett. 16(1): e12928. https://dx.doi.org/10.1111/conl.12928, meer
 • Peer reviewed article De Keukelaere, L.; Moelans, R.; Knaeps, E.; Sterckx, S.; Reusen, I.; De Munck, D.; Simis, S.G.H.; Constantinescu, A.M.; Scrieciu, A.; Katsouras, G.; Mertens, W.; Hunter, P.D.; Spyrakos, E.; Tyler, A. (2023). Airborne drones for water quality mapping in inland, transitional and coastal waters—MapEO water data processing and validation. Remote Sens. 15(5): 1345. https://dx.doi.org/10.3390/rs15051345, meer
 • Peer reviewed article Decleer, K.; Cliquet, A. (2023). Nature restoration: proposed EU law under threat. Nature (Lond.) 619(7969): 252. https://dx.doi.org/10.1038/d41586-023-02228-x, meer
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; Terrie, T.; Buysse, D.; Boets, P.; Van Roeyen, K.; Van Loon, P.; Slootmaekers, D. (2023). Terug naar af: Beheer van de Chinese wolhandkrab met behulp van retoursystemen. Natuur.Focus 22(2): 61-66, meer
 • Peer reviewed article Elsen, R.; Van de Meutter, F.; Jocqué, M.; Vanoverbeke, J.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E.; Van Ryckegem, G.; Dekoninck, W.; Hoffmann, M.; van Braeckel, A. (2023). Recent changes in the distribution and rooting elevation of Schoenoplectus club-rushes in the Scheldt estuary and the consequences for their survival. Hydrobiologia 850(18): 3907-3918. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-022-05104-3, meer
 • Peer reviewed article Erens, J.; Preissler, K.; Speybroeck, J.; Beukema, W.; Spitzen-van der Sluijs, A.; Stark, T.; Laudelout, A.; Kinet, T.; Schmidt, B.R.; Martel, A.; Steinfartz, S.; Pasmans, F. (2023). Divergent population responses following salamander mass mortalities and declines driven by the emerging pathogen Batrachochytrium salamandrivorans. Proc. - Royal Soc., Biol. Sci. 290(2007): 20230510. https://dx.doi.org/10.1098/rspb.2023.0510, meer
 • Peer reviewed article Goossens, J.; Villagra, D.; De Putter, G.; Verhelst, P.; Torreele, E.; Moens, T.; Reubens, J. (2023). Fisheries measures protect European seabass groups with distinct habitat use differently. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 80(7): 1899-1910. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsad116, meer
 • Peer reviewed article Goossens, J.; Woillez, M.; LeBris, A.; Verhelst, P; Moens, T.; Torreele, E.; Reubens, J. (2023). Acoustic and archival technologies join forces: A combination tag. Methods Ecol. Evol. 14(3): 860-866. https://dx.doi.org/10.1111/2041-210x.14045, meer
 • Peer reviewed article Haubrock, P.J.; Pilotto, F.; Soto, I.; Kühn, I.; Verreycken, H.; Seebens, H.; Cuthbert, R.N.; Haase, P. (2023). Long-term trends in abundances of non-native species across biomes, realms, and taxonomic groups in Europe. Sci. Total Environ. 884: 163808. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163808, meer
 • Peer reviewed article Lennox, R.J.; Aarestrup, K.; Alós, J.; Arlinghaus, R.; Aspillaga, E.; Bertram, M.G.; Birnie-Gauvin, K.; Brodin, T.; Cooke, S.J.; Dahlmo, L.S.; Dhellemmes, F.; Gjelland, K.Ø.; Hellström, G.; Hershey, H.; Hollbrook, C.; Klefoth, T.; Lowerre-Barbieri, S.; Monk, C.T.; Nilsen, C.I.; Pauwels, I.; Pickholtz, R.S.M.; Prchalová, M.; Reubens, J.; Ríha, M.; Villegas-Rios, D.; Vollset, K.W.; Westrelin, S.; Baktoft, H. (2023). Positioning aquatic animals with acoustic transmitters. Methods Ecol. Evol. 14(10): 2514-2530. https://dx.doi.org/10.1111/2041-210x.14191, meer
 • Peer reviewed article Lennox, R.J.; Whoriskey, F.G.; Verhelst, P.; Vandergoot, C.S.; Soria, M.; Reubens, J.; Rechisky, E.L.; Power, M.; Murray, T.; Mulder, I.; Markham, J.L.; Lowerre-Barbieri, S.K.; Lindley, S.T.; Knott, N.A.; Kessel, S.T.; Iverson, S.; Huveneers, C.; Heidemeyer, M.; Harcourt, R.; Griffin, L.P.; Friess, C.; Filous, A.; Fetterplace, L.C.; Danylchuk, A.J.; Daly, R.; Cowley, P.; Cooke, S.J.; Chávez, E.J.; Blaison, A.; Whoriskey, K. (2023). Globally coordinated acoustic aquatic animal tracking reveals unexpected, ecologically important movements across oceans, lakes and rivers . Ecography Early view: e06801. https://dx.doi.org/10.1111/ecog.06801, meer
 • Peer reviewed article Leone, G.; Catarino, A.I.; De Keukelaere, L.; Bossaer, M.; Knaeps, E.; Everaert, G. (2023). Hyperspectral reflectance dataset of pristine, weathered, and biofouled plastics. ESSD 15: 745-752. https://dx.doi.org/10.5194/essd-15-745-2023, meer
 • Peer reviewed article Leone, G.; Moulaert, I.; Devriese, L.I.; Sandra, M.; Pauwels, I.; Goethals, P.L.M.; Everaert, G.; Catarino, A.I. (2023). A comprehensive assessment of plastic remediation technologies. Environ. Int. 173: 107854. https://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2023.107854, meer
 • Peer reviewed article Maes, S.M.; Desmet, S.; Brys, R.; Sys, K.; Ruttink, T.; Maes, S.; Hostens, K.; Vansteenbrugge, L.; Derycke, S. (2023). Detection and quantification of two commercial flatfishes (Solea solea and Pleuronectes platessa) in the North Sea using environmental DNA. Environmental DNA Early View. https://dx.doi.org/10.1002/edn3.426, meer
 • Peer reviewed article Meeus, S.; Silva-Rocha, I.; Adriaens, T.; Brown, P.M.J.; Chartosia, N.; Claramunt-López, B.; Martinou, A.F.; Pocock, M.J.O.; Preda, C.; Roy, H.E.; Tricarico, E.; Groom, Q. (2023). More than a bit of fun: the multiple outcomes of a Bioblitz. BioScience 73(3): 168-181. https://dx.doi.org/10.1093/biosci/biac100, meer
 • Peer reviewed article Pascual, U.; Balvanera, P.; Anderson, C.B.; Chaplin-Kramer, R.; Christie, M.; González-Jiménez, D.; Martin, A.; Raymond, C.M.; Termansen, M.; Vatn, A.; Athayde, S.; Baptiste, B.; Barton, D.N.; Jacobs, S.; Kelemen, E.; Kumar, R.; Lazos, E.; Mwampamba, T.H.; Nakangu, B.; O’Farrell, P.; Subramanian, S.M.; van Noordwijk, M.; Ahn, S.; Amaruzaman, S.; Amin, A.M.; Arias-Arévalo, P.; Arroyo-Robles, G.; Cantú-Fernández, M.; Castro, A.J.; Contreras, V.; De Vos, A.; Dendoncker, N.; Engel, S.; Eser, U.; Faith, D.P.; Filyushkina, A.; Ghazi, H.; Gómez-Baggethun, E.; Gould, R.K.; Guibrunet, L.; Gundimeda, H.; Hahn, T.; Harmácková, Z.V.; Hernández-Blanco, M.; Horcea-Milcu, A.-I.; Huambachano, M.; Wicher, N.L.H.; Aydin, C.I.; Islar, M.; Koessler, A.-K.; Kenter, J.O.; Kosmus, M.; Lee, H.; Leimona, B.; Lele, S.; Lenzi, D.; Lliso, B.; Mannetti, L.M.; Merçon, J.; Monroy-Sais, A.S.; Mukherjee, N.; Muraca, B.; Muradian, R.; Murali, R.; Nelson, S.H.; Nemogá-Soto, G.R.; Ngouhouo-Poufoun, J.; Niamir, A.; Nuesiri, E.; Nyumba, T.O.; Özkaynak, B.; Palomo, I.; Pandit, R.; Pawłowska-Mainville, A.; Porter-Bolland, L.; Quaas, M.; Rode, J.; Rozzi, R.; Sachdeva, S.; Samakov, A.; Schaafsma, M.; Sitas, N.; Ungar, P.; Yiu, E.; Yoshida, Y.; Zent, E. (2023). Diverse values of nature for sustainability. Nature (Lond.) 620(7975): 813-823. https://dx.doi.org/10.1038/s41586-023-06406-9, meer
 • Peer reviewed article Smith, G.; Roy, D.; Stephens, P.; Casaer, J.; Jansen, P.; Blanco-Aguiar, J.A. (2023). MAMMALNET – Citizen science data collection from a One Health perspective. One Health Cases 6 July. https://dx.doi.org/10.1079/onehealthcases.2023.0021, meer
 • Peer reviewed article Van de Meutter, F.; Mortelmans, J. (2023). Results of a Malaise trap sampling campaign at the Botanic Garden Jean Massart (Brussels-Capital Region, Belgium) partim Syrphidae (Diptera). Belgian Journal of Entomology 134: 123-131, meer
 • Peer reviewed article Van den Neucker, T.; Boito, L.; Soors, J.; Dewolf, J.; Mertens, J.; Van Pelt, D.; Van Damme, S.; Schoelynck, J. (2023). Leptocheirus pilosus Zaddach, 1844 (Crustacea: Amphipoda: Corophiidae) expands its range to Belgium. Belg. J. Zool. 153: 125-133. https://dx.doi.org/10.26496/bjz.2023.112, meer
 • Peer reviewed article Van Wichelen, J.; Buysse, D.; Verhelst, P.; Belpaire, C.; Goegebeur, M.; Vlietinck, K.; Coeck, J. (2023). Nocturnal tidal barrier management improves glass eel migration in times of drought and salinization risk. River Res. Applic. 39(4): 797-801. https://dx.doi.org/10.1002/rra.4088, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Westerberg, H.; Coeck, J.; Harrison, L.; Moens, T.; Reubens, J.; Van Wichelen, J.; Righton, D. (2023). Tidal and circadian patterns of European eel during their spawning migration in the North Sea and the English Channel. Sci. Total Environ. 905: 167341. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167341, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Brys, R.; Cooke, S.J.; Pauwels, I.; Rohtla, M.; Reubens, J. (2023). Enhancing our understanding of fish movement ecology through interdisciplinary and cross-boundary research. Rev. Fish Biol. Fish. 33: 111-135. https://dx.doi.org/10.1007/s11160-022-09741-8, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Verreycken, H. (2023). First record in Europe of the Asian gobiid, shimofuri (marbled) goby Tridentiger bifasciatus Steindachner, 1881. J. Fish Biol. 102(5): 1253-1255. https://dx.doi.org/10.1111/jfb.15362, meer
 • Peer reviewed article Baert, J.M.; Stienen, E.W.M.; Verbruggen, F.; Van de Weghe, N.; Lens, L.; Müller, W. (2022). Resource predictability drives interannual variation in migratory behavior in a long-lived bird. Behav. Ecol. 33(1): 263-270. https://dx.doi.org/10.1093/beheco/arab132, meer
 • Peer reviewed article Batsleer, F.; Van Uytvanck, J.; Lamaire, J.; Maes, D.; Bonte, D. (2022). Rapid conservation evidence for the impact of sheep grazing on a threatened digger wasp. Insect Conservation and Diversity 15(1): 149-156. https://dx.doi.org/10.1111/icad.12532, meer
 • Peer reviewed article Bourillon, B.; Feunteun, E.; Acou, A.; Trancart, T.; Teichert, N.; Belpaire, C.; Dufour, S.; Bustamante, P.; Aarestrup, K.; Walker, A.; Righton, D. (2022). Anthropogenic contaminants shape the fitness of the endangered European eel: a machine learning approach. Fishes 7(5): 274. https://dx.doi.org/10.3390/fishes7050274, meer
 • Peer reviewed article Deblauwe, I.; Brosens, D.; De Wolf, K.; Smitz, N.; Vanslembrouck, A.; Schneider, A.; De Witte, J.; Verlé, I.; Dekoninck, W.; De Meyer, M.; Backeljau, T.; Gombeer, S.; Meganck, K.; Vanderheyden, A.; Müller, R.; Van Bortel, W. (2022). MEMO: Monitoring of exotic mosquitoes in Belgium. GigaByte 2022: 1-9. https://dx.doi.org/10.46471/gigabyte.59, meer
 • Peer reviewed article Dodd, J.A.; Copp, G.H.; Tidbury, H.J.; Leuven, R.S.E.W.; Feunteun, E.; Olsson, K.H.; Gollasch, S.; Jelmert, A.; O'Shaughnessy, K.A.; Reeves, D.; Brenner, J.; Verreycken, H. (2022). Invasiveness risks of naked goby, Gobiosoma bosc, to North Sea transitional waters. Mar. Pollut. Bull. 181: 113763. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113763, meer
 • Peer reviewed article Leone, G.; Catarino, A.I.; Pauwels, I.; Mani, T.; Tishler, M.; Egger, M.; Forio, M.A.E.; Goethals, P.L.M.; Everaert, G. (2022). Integrating Bayesian Belief Networks in a toolbox for decision support on plastic clean-up technologies in rivers and estuaries. Environ. Pollut. 296: 118721. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118721, meer
 • Peer reviewed article Salas, R.; Lens, L.; Stienen, E.; Verbruggen, F.; Müller, W. (2022). Growing up in a crowd: social environment shapes the offspring's early exploratory phenotype in a colonial breeding species. Royal Society Open Science 9(10): 220839. https://dx.doi.org/10.1098/rsos.220839, meer
 • Peer reviewed article Salas, R.; Baert, J.; Stienen, E.; Lens, L.; Müller, W. (2022). Territoriality constrains foraging activity and has carry-over effects on reproductive investment. Mar. Biol. (Berl.) 169(7): 87. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-022-04073-4, meer
 • Peer reviewed article Soors, J.; de Beukelaer, J.; Bezdenjesnji, O.; Buerms, D.; Lefranc, C.; Speybroeck, J.; Van de Meutter, F. (2022). Two new alien crustacean invaders Grandidierella japonica (Stephensen, 1938) and Neomysis americana (S.I. Smith, 1873) in Belgium. Bioinvasions Records 11(3): 747-757. https://dx.doi.org/10.3391/bir.2022.11.3.16, meer
 • Peer reviewed article Soors, J.; Mees, J.; Sevrin, D.; Van den Neucker, T. (2022). Marionfyfea adventor Jones & Sluys (2016), a non-native land planarian new for Belgium (Platyhelminthes: Tricladida: Geoplanidae). Belg. J. Zool. 152: 113-116. https://dx.doi.org/10.26496/bjz.2022.102, meer
 • Peer reviewed article Sotillo, A.; Baert, J.M.; Müller, W.; Stienen, E.W.M.; Shamoun-Baranes, J.; Soares, A.M.V.M.; Lens, L. (2022). Weather- and human-related shifts in feeding conditions promote the use of built-up areas by an avian opportunist. Landsc. Urb. Plan. 217: 104268. https://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104268, meer
 • Peer reviewed article Teunen, L.; De Jonge, M.; Malarvannan, G.; Covaci, A.; Belpaire, C.; Focant, J.-F.; Blust, R.; Bervoets, L. (2022). The relevance of European Biota Quality Standards on the ecological water quality as determined by the multimetric macro-invertebrate index: A Flemish case study. Ecotoxicol. Environ. Saf. 231: 113222. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2022.113222, meer
 • Peer reviewed article Trekels, M.; Beirinckx, L.; Claerhout, T.; Dugardin, C.; Leliaert, F.; Pereboom, Z.; Slos, D.; Van Baelen, A.; Vandepitte, L.; Veltjen, E.; Verstockt, S.; Mergen, P. (2022). DiSSCo Flanders: A regional natural science collections management infrastructure in an international context. Biodiversity Information Science and Standards 6: e94350. https://dx.doi.org/10.3897/biss.6.94350, meer
 • Peer reviewed article van der Kolk, H.-J.; Desmet, P.; Oosterbeek, K.; Allen, A.M.; Baptist, M.J.; Bom, R.A.; Davidson, S.C.; de Jong, J.; de Kroon, H.; Dijkstra, B.; Dillerop, R.; Dokter, A.M.; Frauendorf, M.; Milotic, T.; Rakhimberdiev, E.; Shamoun-Baranes, J.; Spanoghe, G.; van de Pol, M.; Van Ryckegem, G.; Vanoverbeke, J.; Jongejans, E.; Ens, B.J. (2022). GPS tracking data of Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus) from the Netherlands and Belgium. ZooKeys 1123: 31-45. https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.1123.90623, meer
 • Peer reviewed article Van Wichelen, J.; Verhelst, P.; Perneel, M.; Van Driessche, C.; Buysse, D.; Belpaire, C.; Coeck, J.; De Troch, M. (2022). Glass eel (Anguilla anguilla L. 1758) feeding behaviour during upstream migration in an artificial waterway. J. Fish Biol. 101(4): 1047-1057. https://dx.doi.org/10.1111/jfb.15171, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Reubens, J.; Coeck, J.; Moens, T.; Simon, J.; Van Wichelen, J.; Westerberg, H.; Wysujack, K.; Righton, D. (2022). Mapping silver eel migration routes in the North Sea. NPG Scientific Reports 12(1): 318. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-04052-7, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Aarestrup, K.; Hellström, G.; Jepsen, N.; Koed, A.; Reubens, J.; Sjöberg, N.; Svendsen, J.C.; Kristensen, M.L. (2022). The effect of externally attached archival data loggers on the short-term dispersal behaviour and migration speed of European eel (Anguilla anguilla L.). Animal Biotelemetry 10(1): 9. https://dx.doi.org/10.1186/s40317-022-00280-4, meer
 • Peer reviewed article Baert, J.M.; Stienen, E.W.M.; Verbruggen, F.; Van de Weghe, N.; Lens, L.; Müller, W. (2021). Context‐dependent specialisation drives temporal dynamics in intra‐ and inter‐individual variation in foraging behaviour within a generalist bird population. Oikos (Kbh.) 130(8): 1272-1283. https://hdl.handle.net/10.1111/oik.08067, meer
 • Peer reviewed article Batsleer, F.; Maes, D.; Van Uytvanck, J.; Provoost, S.; Lamaire, J.; Bonte, D. (2021). De moeilijke balans tussen duinbeheer en bescherming van de Harkwesp: Valt begrazing in de duinen te verzoenen met het behoud van ongewervelden? Natuur.Focus 20(3): 100-108, meer
 • Peer reviewed article Bollen, M.; Neyens, T.; Fajgenblat, M.; De Waele, V.; Licoppe, A.; Manet, B.; Casaer, J.; Beenaerts, N. (2021). Managing African swine fever: Assessing the potential of camera traps in monitoring wild boar occupancy trends in infected and non-infected Zones, using spatio-temporal statistical models. Frontiers in Veterinary Science 8. https://dx.doi.org/10.3389/fvets.2021.726117, meer
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Batsleer, F.; Provoost, S.; Reijers, V.C.; Vandegehuchte, M.L.; Van De Walle, R.; Dan, S.; Matheve, H.; Rauwoens, P.; Strypsteen, G.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Hillaert, J. (2021). Biomorphogenic feedbacks and the spatial organization of a dominant grass steer dune development. Front. Ecol. Evol. 9: 761336. https://dx.doi.org/10.3389/fevo.2021.761336, meer
 • Peer reviewed article Desmet, P.; Bubnicki, J.; Norton, B. (2021). Camtrap DP: A frictionless data exchange format for camera trapping data. Biodiversity Information Science and Standards 5: e73188. https://dx.doi.org/10.3897/biss.5.73188, meer
 • Peer reviewed article Hu, Z.; Willemsen, P.W.J.M.; Borsje, B.W.; Wang, C.; Wang, H.; van der Wal, D.; Zhu, Z.; Oteman, B.; Vuik, V.; Evans, B.; Möller, I.; Belliard, J.-P.; Van Braeckel, A.; Temmerman, S.; Bouma, T.J. (2021). Synchronized high-resolution bed-level change and biophysical data from 10 marsh–mudflat sites in northwestern Europe. ESSD 13(2): 405-416. https://dx.doi.org/10.5194/essd-13-405-2021, meer
 • Peer reviewed article Kavelaars, M.M.; Baert, J.M.; Van Malderen, J.; Stienen, E.W.M.; Shamoun-Baranes, J.; Lens, L.; Müller, W. (2021). Simultaneous GPS-tracking of parents reveals a similar parental investment within pairs, but no immediate co-adjustment on a trip-to-trip basis. Movement Ecology 9(1): 42. https://dx.doi.org/10.1186/s40462-021-00279-1, meer
 • Peer reviewed article Konjevic, S.; Achard, A.-L.; Bacheva, S.; Brannemann, K.; Goossens, B.; Grabowska-Popow, M.; Kopytova, O.; Kulakova, K.; Mayer, M. (2021). EURASLIC libraries during the COVID-19 pandemic and other disasters, in: Barr, D. (Ed.) Proceedings of the 46th IAMSLIC Annual Conference, 13-14 October 2020. Changing tack. IAMSLIC Conference Series, : pp. 19-36, meer
 • Peer reviewed article Leigh, D.M.; van Rees, C.B.; Millette, K.L.; Breed, M.F.; Schmidt, C.; Bertola, L.D.; Hand, B.K.; Hunter, M.E.; Jensen, E.L.; Kershaw, F.; Liggins, L.; Luikart, G.; Manel, S.; Mergeay, J.; Miller, J.M.; Segelbacher, G.; Hoban, S.; Paz-Vinas, I. (2021). Opportunities and challenges of macrogenetic studies. Nat. Rev. Genet. 22(12): 791-807. https://dx.doi.org/10.1038/s41576-021-00394-0, meer
 • Peer reviewed article Mercker, M.; Dierschke, V.; Camphuysen, C.J.; Kreutle, A.; Markones, N.; Vanermen, N.; Garthe, S. (2021). An indicator for assessing the status of marine-bird habitats affected by multiple human activities: A novel statistical approach. Ecol. Indic. 130: 108036. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108036, meer
 • Peer reviewed article Renardy, S.; Takriet, A.; Benitez, J.-P.; Dierckx, A.; Baeyens, R.; Coeck, J.; Pauwels, I.S.; Mouton, A.; Archambeau, P.; Dewals, B.; Pirotton, M.; Erpicum, S.; Ovidio, M. (2021). Trying to choose the less bad route: Individual migratory behaviour of Atlantic salmon smolts (Salmo salar L.) approaching a bifurcation between a hydropower station and a navigation canal. Ecol. Eng. 169: 106304. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2021.106304, meer
 • Peer reviewed article Righton, D.; Piper, A.; Aarestrup, K.; Amilhat, E.; Belpaire, C.; Casselman, J.; Castonguay, M.; Diaz, E.; Dörner, H.; Faliex, E.; Feunteun, E.; Fukuda, N.; Hanel, R.; Hanzen, C.; Jellyman, D.; Kaifu, K.; McCarthy, T.K.; Miller, M.J.; Pratt, T.; Sasal, P.; Schabetsberger, R.; Shiraishi, H.; Simon, G.; Sjöberg, N.; Steele, K.; Tsukamoto, K.; Walker, A.; Westerberg, H.; Yokouchi, K.; Gollock, M. (2021). Important questions to progress science and sustainable management of anguillid eels. Fish Fish. 22(4): 762-788. https://dx.doi.org/10.1111/faf.12549, meer
 • Peer reviewed article Stock, M.; Nguyen, B.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Stienen, E.; De Baets, B. (2021). Otolith identification using a deep hierarchical classification model. Comput. Electron. Agric. 180: 105883. https://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2020.105883, meer
 • Peer reviewed article Teunen, L.; Bervoets, L.; Belpaire, C.G.J.; De Jonge, M.; Groffen, T. (2021). PFAS accumulation in indigenous and translocated aquatic organisms from Belgium, with translation to human and ecological health risk. Environ. Sci. Eur. 33(1): 39. https://dx.doi.org/10.1186/s12302-021-00477-z, meer
 • Peer reviewed article van Franeker, J.A.; Kühn, S.; Anker-Nilssen, T.; Edwards, E.W.J.; Gallien, F.; Guse, N.; Kakkonen, J.E.; Mallory, M.L.; Miles, W.; Olsen, K.O.; Pedersen, J.; Provencher, J.; Roos, M.; Stienen, E.; Turner, D.M.; van Loon, W.M.G.M. (2021). New tools to evaluate plastic ingestion by northern fulmars applied to North Sea monitoring data 2002–2018. Mar. Pollut. Bull. 166: 112246. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112246, meer
 • Peer reviewed article van Rees, C.B.; Aragonés, D.; Bouten, W.; Thaxter, C.B.; Stienen, E.W.M.; Bustamante, J.; Green, A.J. (2021). Dynamic space use of Andalusian rice fields by Lesser Black‐backed Gulls (Larus fuscus) is driven by flooding pattern. Ibis 163(4): 1252-1270. https://dx.doi.org/10.1111/ibi.12968, meer
 • Peer reviewed article Van Wichelen, J.; Verhelst, P.; Buysse, D.; Belpaire, C.; Vlietinck, K.; Coeck, J. (2021). Glass eel (Anguilla anguilla L.) behaviour after artificial intake by adjusted tidal barrage management. Est., Coast. and Shelf Sci. 249: 107127. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2020.107127, meer
 • Peer reviewed article Vergeynst, J.; Pauwels, I.; Baeyens, R.; Mouton, A.; De Mulder, T.; Nopens, I. (2021). Shipping canals on the downstream migration route of European eel (Anguilla anguilla): Opportunity or bottleneck? Ecol. Freshw. Fish. 30(1): 73-87. https://dx.doi.org/10.1111/eff.12565, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Reubens, J.; Buysse, D.; Goethals, P.; Van Wichelen, J.; Moens, T. (2021). Toward a roadmap for diadromous fish conservation: the Big Five considerations. Front. Ecol. Environ. 19(7): 396-403. https://hdl.handle.net/10.1002/fee.2361, meer
 • Peer reviewed article Vilizzi, L.; Copp, G.H.; Hill, J.E.; Adamovich, B.; Aislabie, L.; Akin, D.; Al-Faisal, A.J.; Almeida, D.; Azmai, M.N.A.; Bakiu, R.; Bellati, A.; Bernier, R.; Bies, J.M.; Bilge, G.; Branco, P.; Bui, T.D.; Canning-Clode, J.; Cardoso Ramos, H.A.; Castellanos-Galindo, G.A.; Castro, N.; Chaichana, R.; Chainho, P.; Chan, J.; Cunico, A.M.; Curd, A.; Dangchana, P.; Dashinov, D.; Davison, P.I.; de Camargo, M.P.; Dodd, J.A.; Durland Donahou, A.L.; Edsman, L.; Ekmekçi, F.G.; Elphinstone-Davis, J.; Eros, T.; Evangelista, C.; Fenwick, G.; Ferincz, Á.; Ferreira, T.; Feunteun, E.; Filiz, H.; Forneck, S.C.; Gajduchenko, H.S.; Gama Monteiro, J.; Gestoso, I.; Giannetto, D.; Gilles Jr, A.S.; Gizzi, F.; Glamuzina, B.; Glamuzina, L.; Goldsmit, J.; Gollasch, S.; Goulletquer, P.; Grabowska, J.; Harmer, R.; Haubrock, P.J.; He, D.; Hean, J.W.; Herczeg, G.; Howland, K.L.; Ilhan, A.; Interesova, E.; Jakubcinová, K.; Jelmert, A.; Johnsen, S.I.; Kakareko, T.; Kanongdate, K.; Killi, N.; Kim, J.-E.; Kirankaya, S.G.; Knazovická, D.; Kopecký, O.; Kostov, V.; Koutsikos, N.; Kozic, S.; Kuljanishvili, T.; Kumar, B.; Kumar, L.; Kurita, Y.; Kurtul, I.; Lazzaro, L.; Lee, L.; Lehtiniemi, M.; Leonardi, G.; Leuven, R.S.E.W.; Li, S.; Lipinskaya, T.; Liu, F.; Lloyd, L.; Lorenzoni, M.; Luna, S.A.; Lyons, T.J.; Magellan, K.; Malmstrøm, M.; Marchini, A.; Marr, S.M.; Masson, G.; Masson, L.; McKenzie, C.H.; Memedemin, D.; Mendoza, R.; Minchin, D.; Miossec, L.; Moghaddas, S.D.; Moshobane, M.C.; Mumladze, L.; Naddafi, R.; Najafi-Majd, E.; Nastase, A.; Navodaru, I.; Neal, J.W.; Nienhuis, S.; Nimtim, M.; Nolan, E.T.; Occhipinti-Ambrogi, A.; Ojaveer, H.; Olenin, S.; Olsson, K.; Onikura, N.; O'Shaughnessy, K.; Paganelli, D.; Parretti, P.; Patoka, J.; Pavia Jr, R.T.B.; Pellitteri-Rosa, D.; Pelletier-Rousseau, M.; Peralta, E.M.; Perdikaris, C.; Pietraszewski, D.; Piria, M.; Pitois, S.; Pompei, L.; Poulet, N.; Preda, C.; Puntila-Dodd, R.; Qashqaei, A.T.; Radocaj, T.; Rahmani, H.; Raj, S.; Reeves, D.; Ristovska, M.; Rizevsky, V.; Robertson, D.R.; Robertson, P.; Ruykys, L.; Saba, A.O.; Santos, J.M.; Sari, H.M.; Segurado, P.; Semenchenko, V.; Senanan, W.; Simard, N.; Simonovic, P.; Skóra, M.E.; Slovák Švolíková, K.; Smeti, E.; Šmídová, T.; Špelic, I.; Srebaliene, G.; Stasolla, G.; Stebbing, P.; Števove, B.; Suresh, V.R.; Szajbert, B.; Ta, K.A.T.; Tarkan, A.S.; Tempesti, J.; Therriault, T.W.; Tidbury, H.J.; Top-Karakus, N.; Tricarico, E.; Troca, D.F.A.; Tsiamis, K.; Tuckett, Q.M.; Tutman, P.; Uyan, U.; Uzunova, E.; Vardakas, L.; Velle, G.; Verreycken, H.; Vintsek, L.; Wei, H.; Weiperth, A.; Weyl, O.L.F.; Winter, E.R.; Włodarczyk, R.; Wood, L.E.; Yang, R.; Yapici, S.; Yeo, S.S.B.; Yoğurtçuoğlu, B.; Yunnie, A.L.E.; Zhu, Y.; Zięba, G.; Žitňanová, K.; Clarke, S. (2021). A global-scale screening of non-native aquatic organisms to identify potentially invasive species under current and future climate conditions. Sci. Total Environ. 788: 147868. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147868, meer
 • Peer reviewed article Wevers, J.; Beenaerts, N.; Casaer, J.; Zimmermann, F.; Artois, T.; Fattebert, J. (2021). Modelling species distribution from camera trap by‐catch using a scale‐optimized occupancy approach. Remote Sensing in Ecology and Conservation 7(3): 534-549. https://dx.doi.org/10.1002/rse2.207, meer
 • Peer reviewed article Bourillon, B.; Acou, A.; Trancart, T.; Belpaire, C.; Covaci, A.; Bustamante, P.; Faliex, E.; Amilhat, E.; Malarvannan, G.; Virag, L.; Aarestrup, K.; Bervoets, L.; Boisneau, C.; Boulenger, C.; Gargan, P.; Becerra-Jurado, G.; Lobón-Cerviá, J.; Maes, G.E.; Pedersen, M.I.; Poole, R.; Sjöberg, N.; Wickström, H.; Walker, A.; Righton, D.; Feunteun, E. (2020). Assessment of the quality of European silver eels and tentative approach to trace the origin of contaminants - A European overview. Sci. Total Environ. 743: 140675. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2020.140675, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Luca, S.; Coeck, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2020). Combining disciplines: dealing with observed and cryptic animal residencies in passive telemetry data by applying econometric decision-making models. Ecol. Model. 438: 109340. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2020.109340, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Baetens, J.M.; Coeck, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2020). Quantifying and reducing epistemic uncertainty of passive acoustic telemetry data from longitudinal aquatic systems. Ecological Informatics 59: 101133. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2020.101133, meer
 • Peer reviewed article Capoccioni, F.; Leone, C.; Belpaire, C.; Malarvannan, G.; Poma, G.; De Matteis, G.; Tancioni, L.; Contò, M.; Failla, S.; Covaci, A.; Ciccotti, E. (2020). Quality assessment of escaping silver eel (Anguilla anguilla L.) to support management and conservation strategies in Mediterranean coastal lagoons. Environ. Monit. Assess. 192(9): 570. https://hdl.handle.net/10.1007/s10661-020-08533-6, meer
 • Peer reviewed article De Neve, L.; Van Ryckegem, G.; Vanoverbeke, J.; Van de Meutter, F.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E.; Speybroeck, J. (2020). Hyperbenthos in the upper reaches of the Scheldt estuary (Belgium): spatiotemporal patterns and ecological drivers of a recovered community. Est., Coast. and Shelf Sci. 245: 106967. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2020.106967, meer
 • Peer reviewed article Devos, K.; T´Jollyn, F.; Desmet, P.; Piesschaert, F.; Brosens, D. (2020). Watervogels – Wintering waterbirds in Flanders, Belgium. ZooKeys 915: 127-135. https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.915.38265, meer
 • Peer reviewed article Hughes, K.A.; Pescott, O.L.; Peyton, J.; Adriaens, T.; Cottier-Cook, E.J.; Key, G.; Rabitsch, W.; Tricarico, E.; Barnes, D.K.A.; Baxter, N.; Belchier, M.; Blake, D.; Convey, P.; Dawson, W.; Frohlich, D.; González-Moreno, P.; James, R.; Malumphy, C.; Martin, S.; Martinou, A.F.; Minchin, D.; Monaco, A.; Moore, N.; Morley, S.A.; Ross, K.; Shanklin, J.; Turvey, K.; Vaughan, D.; Vaux, A.G.C.; Werenkraut, V.; Winfield, I.J.; Roy, H.E. (2020). Invasive non-native species likely to threaten biodiversity and ecosystems in the Antarctic Peninsula region. Glob. Chang. Biol. 26(4): 2702-2716. https://dx.doi.org/10.1111/gcb.14938, meer
 • Peer reviewed article Jacquemyn, H.; De Kort, H.; Vanden Broeck, A.; Brys, R. (2020). Low genetic divergence and variation in coastal dune populations of the widespread terrestrial orchid Epipactis helleborine. Bot. J. Linn. Soc. 193(3): 419-430. https://hdl.handle.net/10.1093/botlinnean/boaa020, meer
 • Peer reviewed article Kavelaars, M.M.; Baert, J.M.; Stienen, E.W.M.; Shamoun-Baranes, J.; Lens, L.; Müller, W. (2020). Breeding habitat loss reveals limited foraging flexibility and increases foraging effort in a colonial breeding seabird. Movement Ecology 8(1): 45. https://dx.doi.org/10.1186/s40462-020-00231-9, meer
 • Peer reviewed article Leone, C.; Capoccioni, F.; Belpaire, C.; Malarvannan, G.; Poma, G.; Covaci, A.; Tancioni, L.; Contò, M.; Ciccotti, E. (2020). Evaluation of environmental quality of Mediterranean coastal lagoons using persistent organic pollutants and metals in thick-lipped grey mullet. Water 12(12): 3450. https://hdl.handle.net/10.3390/w12123450, meer
 • Peer reviewed article Milotic, T.; Desmet, P.; Anselin, A.; De Bruyn, L.; De Regge, N.; Janssens, K.; Klaassen, R.; Koks, B.; Schaub, T.; Schlaich, A.; Spanoghe, G.; T’Jollyn, F.; Vanoverbeke, J.; Bouten, W. (2020). GPS tracking data of Western marsh harriers breeding in Belgium and the Netherlands. ZooKeys 947: 143-155. https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.947.52570, meer
 • Peer reviewed article Müller, F.; Bicking, S.; Ahrendt, K.; Bac, D.K.; Blindow, I.; Fürst, C.; Haase, P.; Kruse, M.; Kruse, T.; Ma, L.; Perennes, M.; Ruljevic, I.; Schernewski, G.; Schimming, C.-G.; Schneiders, A.; Schubert, H.; Schumacher, J.; Tappeiner, U.; Wangai, P.; Windhorst, W.; Zeleny, J. (2020). Assessing ecosystem service potentials to evaluate terrestrial, coastal and marine ecosystem types in Northern Germany - An expert-based matrix approach. Ecol. Indic. 112: 106116. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecolind.2020.106116, meer
 • Peer reviewed article Pauwels, I.S.; Baeyens, R.; Toming, G.; Schneider, M.; Buysse, D.; Coeck, J.; Tuhtan, J.A. (2020). Multi-species assessment of injury, mortality, and physical conditions during downstream passage through a large Archimedes hydrodynamic screw (Albert Canal, Belgium). Sustainability 12(20): 8722. https://hdl.handle.net/10.3390/su12208722, meer
 • Peer reviewed article Peyton, J.M.; Martinou, A.F.; Adriaens, T.; Chartosia, N.; Karachle, P.K.; Rabitsch, W.; Tricarico, E.; Arianoutsou, M.; Bacher, S.; Bazos, I.; Brundu, G.; Bruno-McClung, E.; Charalambidou, I.; Demetriou, M.; Galanidi, M.; Galil, B.; Guillem, R.; Hadjiafxentis, K.; Hadjioannou, L.; Hadjistylli, M.; Hall-Spencer, J.M.; Jiménez, C.; Johnstone, G.; Kleitou, P.; Kletou, D.; Koukkoularidou, D.; Leontiou, S.; Maczey, N.; Michailidis, N.; Mountford, J.O.; Papatheodoulou, A.; Pescott, O.L.; Phanis, C.; Preda, C.; Rorke, S.; Shaw, R.; Solarz, W.; Taylor, C.D.; Trajanovski, S.; Tziortzis, I.; Tzirkalli, E.; Uludag, A.; Vimercati, G.; Zdraveski, K.; Zenetos, A.; Roy, H.E. (2020). Horizon scanning to predict and prioritize invasive alien species with the potential to threaten human health and economies on Cyprus. Front. Ecol. Evol. 8: 566281. https://hdl.handle.net/10.3389/fevo.2020.566281, meer
 • Peer reviewed article Pilotto, F.; Kühn, I.; Adrian, R.; Alber, R.; Alignier, A.; Andrews, C.; Bäck, J.; Barbaro, L.; Beaumont, D.; Beenaerts, N.; Benham, S.; Boukal, D.S.; Bretagnolle, V.; Camatti, E.; Canullo, R.; Cardoso, P.G.; Ens, B.J.; Everaert, G.; Evtimova, V.; Feuchtmayr, H.; García-González, R.; Gómez García, D.; Grandin, U.; Gutowski, J.M.; Hadar, L.; Halada, L.; Halassy, M.; Hummel, H.; Huttunen, K.-L.; Jaroszewicz, B.; Jensen, T.C.; Kalivoda, H.; Schmidt, I.K.; Kröncke, I.; Leinonen, R.; Martinho, F.; Meesenburg, H.; Meyer, J.; Minerbi, S.; Monteith, D.; Nikolov, B.P.; Oro, D.; Ozoliņš, D.; Padedda, B.M.; Pallett, D.; Pansera, M.; Pardal, M.A.; Petriccione, B.; Pipan, T.; Pöyry, J.; Schäfer, S.M.; Schaub, M.; Schneider, S.C.; Skuja, A.; Soetaert, K.; Spriņģe, G.; Stanchev, R.; Stockan, J.A.; Stoll, S.; Sundqvist, L.; Thimonier, A.; Van Hoey, G.; Van Ryckegem, G.; Visser, M.E.; Vorhauser, S.; Haase, P. (2020). Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe. Nature Comm. 11(1): 3486. https://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-17171-y, meer
 • Peer reviewed article Provoost, S.; Declerck, L. (2020). Early scrub development in De Westhoek coastal dunes (Belgium). Folia Geobot. 55(4): 315-332. https://hdl.handle.net/10.1007/s12224-020-09385-1, meer
 • Peer reviewed article Salas, R.; Müller, W.; Vercruijsse, H.; Lens, L.; Stienen, E. (2020). Forced nest site relocations negatively affect reproductive investment in a colonial seabird species. Biol. Conserv. 246: 108550. https://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108550, meer
 • Peer reviewed article Santos, C.; Sotillo, A.; Gupta, T.; Delgado, S.; Müller, W.; Stienen, E.W.M.; De Neve, L.; Lens, L.; Soares, A.M.V.M; Monteiro, M.S.; Loureiro, S. (2020). Mercury uptake affects the development of Larus fuscus chicks. Environ. Toxicol. Chem. 39(10): 2008-2017. https://dx.doi.org/10.1002/etc.4823, meer
 • Peer reviewed article Schepers, L.; Van Braeckel, A.; Bouma, T.J.; Temmerman, S. (2020). How progressive vegetation die‐off in a tidal marsh would affect flow and sedimentation patterns: A field demonstration. Limnol. Oceanogr. 65(2): 401-412. https://doi.org/10.1002/lno.11308, meer
 • Peer reviewed article Soors, J.; Breine, J.; D'Udekem d'Acoz, C.; Van den Bergh, E.; Van de Meutter, F.; Terrie, T. (2020). Penaeus aztecus Ives, 1891 (Crustacea, Decapoda), in the Scheldt estuary (Belgium): Isolated record or forerunner of a penaeid invasion? J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 530-531: 151437. https://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2020.151437, meer
 • Peer reviewed article Van de Meutter, F.; Mortelmans, J.; Gyselings, R. (2020). Soil salinity determines the diversity of snail-killing flies (Diptera: Sciomyzidae) in brackish marshes. Eur. J. Entomol. 117: 289-294. https://dx.doi.org/10.14411/eje.2020.033, meer
 • Peer reviewed article Vansteelant, W.M.G.; Klaassen, R.; Strandberg, R.; Janssens, K.; T´Jollyn, F.; Bouten, W.; Koks, B.J.; Anselin, A. (2020). Western marsh harriers Circus aeruginosus from nearby breeding areas migrate along comparable loops, but on contrasting schedules in the West African–Eurasian flyway. J. Ornithol. 161: 953-965. https://dx.doi.org/10.1007/s10336-020-01785-6, meer
 • Peer reviewed article Vergeynst, J.; Baktoft, H.; Mouton, A.; De Mulder, T.; Pauwels, I. (2020). The influence of system settings on positioning accuracy in acoustic telemetry, using the YAPS algorithm. Animal Biotelemetry 8(1): 25. https://dx.doi.org/10.1186/s40317-020-00211-1, meer
 • Peer reviewed article Vergeynst, J.; Vanwyck, T.; Baeyens, R.; De Mulder, T.; Nopens, I.; Mouton, A.; Pauwels, I. (2020). Acoustic positioning in a reflective environment: going beyond point-by-point algorithms. Animal Biotelemetry 8(1): [1-17]. https://dx.doi.org/10.1186/s40317-020-00203-1, meer
 • Peer reviewed article Waggitt, J.; Peter G. H. Evans; Joana Andrade; Alex N. Banks; Oliver Boisseau; Mark Bolton; Gareth Bradbury; Tom Brereton; Cornelis Jan Camphuysen; Jan Durinck ; Tom Felce ; Ruben Christiaan Fijn ; Isabel Garcia‐Baron; Stefan Garthe; Steve C. V. Geelhoed; Anita Gilles; Martin Goodall; Jan Haelters; Sally Hamilton; Lauren Hartny‐Mills; Nicola Hodgins ; Kathy James; Mark Jessop ; Ailbhe S. Kavanag; Mardik Leopol; Katrin Lohrengel; Maite Louzao; Nele Markones; Jose Martínez-Cedeira; Oliver Ó Cadhla; Sarah L. Perr ; Graham J. Pierc ; Vincent Ridou ; Kevin P. Robinson; M. Begoña Santos; Camilo Saavedra; Henrik Skov; Eric W. M. Stienen; Signe Sveegaar; Paul Thompson; Nicolas Vanerme; Dave Wall; Andy Webb; Jared Wilson; Sarah Wanless; Jan Geert Hiddink (2020). Distribution maps of cetacean and seabird populations in the North‐East Atlantic. J. Appl. Ecol. 57(2): 253-269. https://dx.doi.org/10.1111/1365-2664.13525, meer
 • Peer reviewed article Wevers, J.; Fattebert, J.; Casaer, J.; Artois, T.; Beenaerts, N. (2020). Trading fear for food in the Anthropocene: How ungulates cope with human disturbance in a multi-use, suburban ecosystem. Sci. Total Environ. 741: 140369. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140369, meer
 • Peer reviewed article Adriaens, T.; Verschelde, P.; Cartuyvels, E.; D'hondt, B.; Vercruysse, E.; van Gompel, W.; Dewulf, E.; Provoost, S. (2019). A preliminary field trial to compare control techniques for invasive Berberis aquifolium in Belgian coastal dunes. NeoBiota 53(53): 41-60. https://dx.doi.org/10.3897/neobiota.53.38183, meer
 • Peer reviewed article Belliard, J.-P.; Silinski, A.; Meire, D.; Kolokythas, G.; Levy, Y.; Van Braeckel, A.; Bouma, T.J.; Temmerman, S. (2019). High-resolution bed level changes in relation to tidal and wave forcing on a narrow fringing macrotidal flat: Bridging intra-tidal, daily and seasonal sediment dynamics. Mar. Geol. 412: 123-138. https://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2019.03.001, meer
 • Peer reviewed article Breine, J.J.; Van den Bergh, E.; Terrie, T.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Galle, L.; Verreycken, H. (2019). First record of the target fish, Terapon jarbua (Forsskål, 1775) in the Zeeschelde, Belgium. Est., Coast. and Shelf Sci. 222: 151-153. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2019.04.028, meer
 • Peer reviewed article Casaer, J.; Milotic, T.; Liefting, Y.; Desmet, P.; Jansen, P. (2019). Agouti: a platform for processing and archiving of camera trap images. Biodiversity Information Science and Standards 3: e46690. https://dx.doi.org/10.3897/biss.3.46690, meer
 • Peer reviewed article Desmet, P.; Van Hoey, S.; Reyserhove, L.; Brosens, D.; Oldoni, D.; Milotic, T. (2019). Standardizing biologging data for LifeWatch: camera traps, acoustic telemetry and GPS tracking. Biodiversity Information Science and Standards 3: e37413. https://dx.doi.org/10.3897/biss.3.37413, meer
 • Peer reviewed article Groom, Q.; Desmet, P.; Reyserhove, L.; Adriaens, T.; Oldoni, D.; Vanderhoeven, S.; Baskauf, S.J.; Chapman, A.; McGeoch, M.; Walls, R.; Wieczorek, J.; Wilson, J.R.U.; Zermoglio, P.F.; Simpson, A. (2019). Improving Darwin Core for research and management of alien species. Biodiversity Information Science and Standards 3: e38084. https://dx.doi.org/10.3897/biss.3.38084, meer
 • Peer reviewed article Maes, D.; Brosens, D.; T’jollyn, F.; Desmet, P.; Piesschaert, F.; Van Hoey, S.; Adriaens, T.; Dekoninck, W.; Devos, K.; Lock, K.; Onkelinx, T.; Packet, J.; Speybroeck, J.; Thomaes, A.; Van Den Berge, K.; Van Landuyt, W.; Verreycken, H. (2019). A database of threat statuses and life-history traits of Red List species in Flanders (northern Belgium). Biodiversity Data Journal 7: e34089. https://dx.doi.org/10.3897/bdj.7.e34089, meer
 • Peer reviewed article Martín-Vélez, V.; Sánchez, M.I.; Shamoun-Baranes, J.; Thaxter, C.B.; Stienen, E.W.M.; Camphuysen, K.C.J.; Green, A.J. (2019). Quantifying nutrient inputs by gulls to a fluctuating lake, aided by movement ecology methods. Freshwat. Biol. 64(10): 1821-1832. https://dx.doi.org/10.1111/fwb.13374, meer
 • Peer reviewed article Newman, P.; Pye, J.; Davidson, S.; Desmet, P. (2019). Bio-logging data in Darwin Core: use cases. Biodiversity Information Science and Standards 3: e35887. https://dx.doi.org/10.3897/biss.3.35887, meer
 • Peer reviewed article Nilsson, C.; Dokter, A.M.; Verlinden, L.; Shamoun-Baranes, J.; Schmid, B.; Desmet, P.; Bauer, S.; Chapman, J.; Alves, J.A.; Stepanian, P.M.; Sapir, N.; Wainwright, C.; Boos, M.; Górska, A.; Menz, M.H.M.; Rodrigues, P.; Leijnse, H.; Zehtindjiev, P.; Brabant, R.; Haase, G.; Weisshaupt, N.; Ciach, M.; Liechti, F. (2019). Revealing patterns of nocturnal migration using the European weather radar network. Ecography 42(5): 876-886. https://dx.doi.org/10.1111/ecog.04003, meer
 • Peer reviewed article Pavón-Jordán, D.; Clausen, P.; Dagys, M.; Devos, K.; Encarnaçao, V.; Fox, A.D.; Frost, T.; Gaudard, C.; Hornman, M.; Keller, V.; Langendoen, T.; Ławicki, L.; Lewis, L.J.; Lorentsen, S.-H.; Luigujoe, L.; Meissner, W.; Molina, B.; Musil, P.; Musilova, Z.; Nilsson, L.; Paquet, J.-Y.; Ridzon, J.; Stipniece, A.; Teufelbauer, N.; Wahl, J.; Zenatello, M.; Lehikoinen, A. (2019). Habitat- and species-mediated short- and long-term distributional changes in waterbird abundance linked to variation in European winter weather. Diversity Distrib. 25(2): 225-239. https://hdl.handle.net/10.1111/ddi.12855, meer
 • Peer reviewed article Phillips, Helen R. P.; Guerra, Carlos A.; Bartz, Marie L. C.; Briones, Maria J. I.; Brown, George; Crowther, Thomas W.; Ferlian, Olga; Gongalsky, Konstantin B.; van den Hoogen, Johan; Krebs, Julia; Orgiazzi, Alberto; Routh, Devin; Schwarz, Benjamin; Bach, Elizabeth M.; Bennett, Joanne; Brose, Ulrich; Decaëns, Thibaud; König-Ries, Birgitta; Loreau, Michel; Mathieu, Jérôme; Mulder, Christian; van der Putten, Wim H.; Ramirez, Kelly S.; Rillig, Matthias C.; Russell, David; Rutgers, Michiel; Thakur, Madhav P.; de Vries, Franciska T.; Wall, Diana H.; Wardle, David A.; Arai, Miwa; Ayuke, Fredrick O.; Baker, Geoff H.; Beauséjour, Robin; Bedano, José C.; Birkhofer, Klaus; Blanchart, Eric; Blossey, Bernd; Bolger, Thomas; Bradley, Robert L.; Callaham, Mac A.; Capowiez, Yvan; Caulfield, Mark E.; Choi, Amy; Crotty, Felicity V.; Dávalos, Andrea; Cosin, Darío J. Diaz; Dominguez, Anahí; Duhour, Andrés Esteban; van Eekeren, Nick; Emmerling, Christoph; Falco, Liliana B.; Fernández, Rosa; Fonte, Steven J.; Fragoso, Carlos; Franco, André L. C.; Fugère, Martine; Fusilero, Abegail T.; Gholami, Shaieste; Gundale, Michael J.; López, Mónica Gutiérrez; Hackenberger, Davorka K.; Hernández, Luis M.; Hishi, Takuo; Holdsworth, Andrew R.; Holmstrup, Martin; Hopfensperger, Kristine N.; Lwanga, Esperanza Huerta; Huhta, Veikko; Hurisso, Tunsisa T.; Iannone, Basil V.; Iordache, Madalina; Joschko, Monika; Kaneko, Nobuhiro; Kanianska, Radoslava; Keith, Aidan M.; Kelly, Courtland A.; Kernecker, Maria L.; Klaminder, Jonatan; Koné, Armand W.; Kooch, Yahya; Kukkonen, Sanna T.; Lalthanzara, H.; Lammel, Daniel R.; Lebedev, Iurii M.; Li, Yiqing; Lidon, Juan B. Jesus; Lincoln, Noa K.; Loss, Scott R.; Marichal, Raphael; Matula, Radim; Moos, Jan Hendrik; Moreno, Gerardo; Morón-Ríos, Alejandro; Muys, Bart; Neirynck, Johan; Norgrove, Lindsey; Novo, Marta; Nuutinen, Visa; Nuzzo, Victoria; Rahman P, Mujeeb; Pansu, Johan; Paudel, Shishir; Pérès, Guénola; Pérez-Camacho, Lorenzo; Piñeiro, Raúl; Ponge, Jean-François; Rashid, Muhammad Imtiaz; Rebollo, Salvador; Rodeiro-Iglesias, Javier; Rodríguez, Miguel Á.; Roth, Alexander M.; Rousseau, Guillaume X.; Rozen, Anna; Sayad, Ehsan; van Schaik, Loes; Scharenbroch, Bryant C.; Schirrmann, Michael; Schmidt, Olaf; Schröder, Boris; Seeber, Julia; Shashkov, Maxim P.; Singh, Jaswinder; Smith, Sandy M.; Steinwandter, Michael; Talavera, José A.; Trigo, Dolores; Tsukamoto, Jiro; de Valença, Anne W.; Vanek, Steven J.; Virto, Iñigo; Wackett, Adrian A.; Warren, Matthew W.; Wehr, (2019). Global distribution of earthworm diversity. Science (Wash.) 366(6464): 480-485. https://dx.doi.org/10.1126/science.aax4851, meer
 • Peer reviewed article Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I; Wydooghe, B.; Milotic, T.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Pauwels, I. (2019). The need for aquatic tracking networks: the permanent Belgian Acoustic Receiver Network. Animal Biotelemetry 7(2): 2. https://dx.doi.org/10.1186/s40317-019-0164-8, meer
 • Peer reviewed article Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I; Deneudt, K.; Moens, T.; Hernandez, F. (2019). Environmental factors influence the detection probability in acoustic telemetry in a marine environment: results from a new setup. Hydrobiologia 845(1): 81-94. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-017-3478-7, meer
 • Peer reviewed article Santos, C.S.A.; Loureiro, S.; Sotillo, A.; Müller, W.; Stienen, E.W.M.; de Neve, L.; Lens, L.; Monteiro, M.S. (2019). Assay optimisation and age-related baseline variation in biochemical markers in Lesser Black-backed gulls. Ecotoxicol. Environ. Saf. 172: 246-254. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.01.084, meer
 • Peer reviewed article Slootmaekers, B.; Catarci Carteny, C.; Belpaire, C.; Saverwyns, S.; Fremout, W.; Blust, R.; Bervoets, L. (2019). Microplastic contamination in gudgeons (Gobio gobio) from Flemish rivers (Belgium). Environ. Pollut. 244: 675-684. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2018.09.136, meer
 • Peer reviewed article Sotillo, A.; Baert, J.M.; Müller, W.; Stienen, E.W.M.; Soares, A.M.V.M.; Lens, L. (2019). Time and energy costs of different foraging choices in an avian generalist species. Movement Ecology 7(1): 41. https://dx.doi.org/10.1186/s40462-019-0188-y, meer
 • Peer reviewed article Sotillo, A.; Baert, J.M.; Müller, W.; Stienen, E.W.M.; Soares, A.M.V.M.; Lens, L. (2019). Recently-adopted foraging strategies constrain early chick development in a coastal breeding gull. PeerJ 7: e7250. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.7250, meer
 • Peer reviewed article Unberath, I.; Vanierschot, L.; Somers, B.; Van De Kerchove, R.; Vanden Borre, J.; Unberath, M.; Feilhauer, H. (2019). Remote sensing of coastal vegetation: dealing with high species turnover by mapping multiple floristic gradients. Applied Vegetation Science 22(4): 534-546. https://dx.doi.org/10.1111/avsc.12446, meer
 • Peer reviewed article Van de Meutter, F.; Bezdenjesnji, O.; De Regge, N.; Maes, J.; Soors, J.; Speybroeck, J.; Van den Bergh, E.; Van Ryckegem, G. (2019). The cross-shore distribution of epibenthic predators and its effect on zonation of intertidal macrobenthos: a case study in the river Scheldt. Hydrobiologia 846(1): 123-133. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-019-04056-5, meer
 • Peer reviewed article van den Bosch, M.; Baert, J.M.; Müller, W.; Lens, L.; Stienen, E. (2019). Specialization reduces foraging effort and improves breeding performance in a generalist bird. Behav. Ecol. 30(3): 792-800. https://dx.doi.org/10.1093/beheco/arz016, meer
 • Peer reviewed article Vanermen, N.; Courtens, W.; Daelemans, R.; Lens, L.; Müller, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2019). Attracted to the outside: a meso-scale response pattern of lesser black-backed gulls at an offshore wind farm revealed by GPS telemetry. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer fsz199(2): 10. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsz199, meer
 • Peer reviewed article Vergeynst, J.; Pauwels, I.; Baeyens, R.; Coeck, J.; Nopens, I.; De Mulder, T.; Mouton, A. (2019). The impact of intermediate-head navigation locks on downstream fish passage. River Res. Applic. 35(3): 224-235. https://dx.doi.org/10.1002/rra.3403, meer
 • Peer reviewed article Verheyde, F.; Libert, P-N.; Soors, J.; Janssen, L. (2019). First report of three braconid species in Belgium (Hymenoptera: Braconidae). Bull. Kon. Belg. Ver. Entomol. = Bull. Soc. R. Belge Entomol. 155(2-3): 128-133, meer
 • Peer reviewed article Verheyde, F.; Sioen, G. (2019). Outbreaks of Tomostethus nigritus (Fabricius, 1804) (Hymenoptera, Tenthredinidae) on Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ in Belgium. Journal of Hymenoptera Research 72: 67-81. https://dx.doi.org/10.3897/jhr.72.38284, meer
 • Peer reviewed article Verreycken, H.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Terrie, T.; Van den Bergh, E.; Breine, J. (2019). First record of the naked goby, Gobiosoma bosc (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae), from the Zeeschelde, Belgium. Acta Ichtyol. Piscat. 49(3): 291-294. https://dx.doi.org/10.3750/aiep/02688, meer
 • Peer reviewed article Baert, J.M.; Stienen, E.W.M.; Heylen, B.C.; Kavelaars, M.M.; Buijs, R.-J.; Shamoun-Baranes, J.; Lens, L.; Müller, W. (2018). High-resolution GPS tracking reveals sex differences in migratory behaviour and stopover habitat use in the Lesser Black-backed Gull Larus fuscus. NPG Scientific Reports 8(1): 5391. https://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-23605-x, meer
 • Peer reviewed article Benson, A.; Appeltans, W.; Bajona, L.; Bosch, B.; Cowley, P.D.; De Pooter, D.; Desmet, P.; Harcourt, R.; Hoenner, X.; Pye, J.; Van de Putte, A.; Walsh, P.; Woodward, B. (2018). Outcomes of the International Oceanographic Data and Information Exchange Ocean Biogeographic Information System OBIS-Event-Data Workshop on Animal Tagging and Tracking. Biodiversity Information Science and Standards 2: e25728. https://dx.doi.org/10.3897/biss.2.25728, meer
 • Peer reviewed article Bornarel, V.; Lambert, P.; Briand, C.; Belpaire, C.; Ciccotti, E.; Diaz, E.; Diserud, O.; Doherty, D.; Domingos, I.; Evans, D.; de Graaf, M.; O'Leary, C.; Pedersen, M.; Poole, R.; Walker, A.; Wickström, H.; Beaulaton, L.; Drouineau, H. (2018). Modelling the recruitment of European eel (Anguilla anguilla) throughout its European range. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 75(2): 541-552. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsx180, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Gobeyn, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2018). Implications of movement for species distribution models - rethinking environmental data tools. Sci. Total Environ. 628-629: 893-905. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.026, meer
 • Peer reviewed article Brys, R.; Vanden Broeck, A.; De Kort, H.; Jacquemyn, H. (2018). Evolutie in actie. Behoud van de zeldzame Duinwespenorchis in de kustduinen-. Natuur.Focus 17(1): 29-36, meer
 • Peer reviewed article De Meyer, J.; Belpaire, C.; Van Wassenbergh, S.; Herrel, A.; Maes, G.E.; Dirks, R.P.; Boeckx, P.; Bervoets, L.; Covaci, A.; Malarvannan, G.; Dhaene, J.; Adriaens, D. (2018). Head shape dimorphism in European eels ... the what, how and why story. Integrative and Comparative Biology 58: E48-E48, meer
 • Peer reviewed article De Meyer, J.; Belpaire, C.; Boeckx, P.; Bervoets, L.; Covaci, A.; Malarvannan, G.; De Kegel, B.; Adriaens, D. (2018). Head shape disparity impacts pollutant accumulation in European eel. Environ. Pollut. 240: 378-386. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2018.04.128, meer
 • Peer reviewed article De Meyer, J.; Herrel, A.; Belpaire, C.; Goemans, G.; Ide, C.; De Kegel, B.; Christiaens, J.; Adriaens, D. (2018). Broader head, stronger bite: in vivo bite forces in European eel Anguilla anguilla. J. Fish Biol. 92(1): 268-273. https://dx.doi.org/10.1111/jfb.13511, meer
 • Peer reviewed article Dick, J.; Orenstein, D.E.; Wohner, C.; Andrews, C.; Avriel-Avni, N.; Beja, P.; Blond, N.; Cabello, J.; Chen, C.; Díaz-Delgado, R.; Giannakis, G.V.; Gingrich, S.; Izakovicova, Z.; Krauze, K.; Lamouroux, N.; Leca, S.; Melecis, V.; Miklós, K.; Mimikou, M.; Niedrist, G.; Piscart, C.; Postolache, C.; Santos-Reis, M.; Tappeiner, U.; Vanderbilt, K.; Van Ryckegem, G. (2018). What is socio-ecological research delivering? A literature survey across 25 international LTSER platforms. Sci. Total Environ. 622-623: 1225-1240. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.324, meer
 • Peer reviewed article Dokter, A.M.; Desmet, P.; Spaaks, J.H.; Van Hoey, S.; Veen, L.; Verlinden, L.; Nilsson, C.; Haase, G.; Leijnse, H.; Farnsworth, A.; Bouten, W.; Shamoun-Baranes, J. (2018). bioRad: biological analysis and visualization of weather radar data. Ecography 42(5): 852-860. https://dx.doi.org/10.1111/ecog.04028, meer
 • Peer reviewed article Dornelas, M.; Antão, L.H.; Moyes, F.; Akhmetzhanova, A.; Appeltans, W.; Arcos, J.M.; Arnold, H.; Ayyappan, N.; Badihi, G.; Baird, A.H.; Barbosa, M.; Barreto, T.E.; Bässler, C.; Bellgrove, A.; Belmaker, J.; Benedetti-Cecchi, L.; Bett, B.J.; Bjorkman, A.D.; Blazewicz, M.; Blowes, S.A.; Bloch, C.P.; Bonebrake, T.C.; Boyd, S.; Bradford, M.; Brooks, A.J.; Brown, J.H.; Bruelheide, H.; Budy, P.; Carvalho, F.; Castañeda-Moya, E.; Chen, C.A.; Chamblee, J.F.; Chase, T.J.; Siegwart Collier, L.; Collinge, S.K.; Condit, R.; Cooper, E.J.; Cornelissen, J.H.C.; Cotano, U.; Kyle Crow, S.; Damasceno, G.; Davies, C.H.; Davis, R.A.; Day, F.P.; Degraer, S.; Doherty, T.S.; Dunn, T.E.; Durigan, G.; Duffy, J.E.; Edelist, D.; Edgar, G.J.; Elahi, R.; Elmendorf, S.C.; Enemar, A.; Ernest, S.K.M.; Escribano, R.; Estiarte, C.; Evans, B.S.; Fan, T.-Y.; Turini Farah, F.; Loureiro Fernandes, L.; Farneda, F.Z.; Fidelis, A.; Fitt, R.; Fosaa, A.M.; Daher Correa Franco, G.A.; Frank, G.E.; Fraser, W.R.; García, H.; Cazzolla Gatti, R.; Givan, O.; Gorgone-Barbosa, E.; Gould, W.A.; Gries, C.; Grossman, G.D.; Gutierréz, J.R.; Hale, S.; Harmon, M.E.; Harte, J.; Haskins, G.; Henshaw, D.L.; Hermanutz, L.; Hidalgo, P.; Higuchi, P.; Hoey, A.S.; Van Hoey, G.; Hofgaard, A.; Holeck, K.T.; Hollister, R.D.; Holmes, R.; Hoogenboom, M.O.; Hsieh, C.-h.; Hubbell, S.P.; Huettmann, F.; Huffard, C.L.; Hurlbert, A.H.; Macedo Ivanauskas, N.; Janík, D.; Jandt, U.; Jazdzewska, A.; Johannessen, T.; Johnstone, J.; Jones, J.; Jones, F.A.M.; Kang, J.; Kartawijaya, T.; Keeley, E.C.; Kelt, D.A.; Kinnear, R.; Klanderud, K.; Knutsen, H.; Koenig, C.C.; Kortz, A.R.; Král, K.; Kuhnz, L.A.; Kuo, C.-Y.; Kushner, D.J.; Laguionie-Marchais, C.; Lancaster, L.T.; Min Lee, C.; Lefcheck, J.S.; Lévesque, E.; Lightfoot, D.; Lloret, F.; Lloyd, J.D.; López-Baucells, A.; Louzao, M.; Madin, J.S.; Magnússon, B.; Malamud, S.; Matthews, I.; McFarland, K.P.; McGill, B.; McKnight, D.; McLarney, W.O.; Meador, J.; Meserve, P.L.; Metcalfe, D.J.; Meyer, C.F.J.; Michelsen, A.; Milchakova, N.A.; Moens, T.; Moland, E.; Moore, J.; Mathias Moreira, C.; Müller, J.; Murphy, G.; Myers-Smith, I.H.; Myster, R.W.; Naumov, A.; Neat, F.; Nelson, J.A.; Paul Nelson, M.; Newton, S.F.; Norden, N.; Oliver, J.C.; Olsen, E.M.; Onipchenko, V.G.; Pabis, K.; Pabst, R.J.; Paquette, A.; Pardede, S.; Paterson, D.M.; Pélissier, R.; Peñuelas, J.; Pérez-Matus, A.; Pizarro, O.; Pomati, F.; Post, E.; Prins, H.H.T.; Priscu, J.C.; Provoost, P.; Prudic, K.L.; Pulliainen, E.; Ramesh, B. (2018). BioTIME: A database of biodiversity time series for the Anthropocene. Glob. Ecol. Biogeogr. 27(7): 760-786. https://dx.doi.org/10.1111/geb.12729, meer
 • Peer reviewed article Kavelaars, M.M.; Stienen, E.; Matheve, H.; Buijs, R.-J.; Lens, L.; Müller, W. (2018). GPS tracking during parental care does not affect early offspring development in lesser black-backed gulls. Mar. Biol. (Berl.) 165(5): 87. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-018-3347-6, meer
 • Peer reviewed article Mortelmans, J.; Pollet, M. (2018). New data and species of Thecomyia Perty, 1833 (Diptera: Sciomyzidae) from Mitaraka (French Guiana), with notes on the genus, in: Touroult, J. (Ed.) Our Planet Reviewed” 2015 large-scale biotic survey in Mitaraka, French Guiana. Zoosystema, 40(2): pp. 415-423. https://dx.doi.org/10.5252/zoosystema2018v40a17, meer
 • Peer reviewed article Rota, E.; Benelli, S.; Erséus, Ch.; Soors, J.; Bartoli, M. (2018). New data and hypotheses on the invasiveness, habitat selection, and ecological role of the limicolous earthworm Sparganophilus tamesis Benham, 1892. Fundam. Appl. Limnol. 192(2): 129-136. https://dx.doi.org/10.1127/fal/2018/1147, meer
 • Peer reviewed article Van Wichelen, J.; Belpaire, C.; Buysse, D.; Baeyens, R.; Verhelst, P.; Vergeynst, J.; Pauwels, I.; Van Thuyne, G.; De Meyer, J.; Stevens, M.; Vlietinck, K.; Mouton, A.; Coeck, J. (2018). Kan Vlaanderen het tij nog keren voor de Europese paling? Effecten van tien jaar Europese bescherming op het voortbestaan van de Paling in Vlaanderen. Natuur.Focus 17(1): 4-10, meer
 • Peer reviewed article Vannevel, R.; Brosens, D.; De Cooman, W.; Gabriels, W.; Lavens, F.; Mertens, J.; Vervaeke, B. (2018). The inland water macro-invertebrate occurrences in Flanders, Belgium. ZooKeys 759: 117-136. https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.759.24810, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Baeyens, R.; Reubens, J.; Benitez, J.-P.; Coeck, J.; Goethals, P.L.M.; Ovidio, M.; Vergeynst, J.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). European silver eel (Anguilla anguilla L.) migration behaviour in a highly regulated shipping canal. Fish. Res. 206: 176-184. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2018.05.013, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Buysse, D.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Coeck, J.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). Downstream migration of European eel (Anguilla anguilla L.) in an anthropogenically regulated freshwater system: Implications for management. Fish. Res. 199: 252-262. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2017.10.018, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Buysse, D.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Moens, T.; Coeck, J.; Mouton, A. (2018). Movement behaviour of large female yellow European eel (Anguilla anguilla L.) in a freshwater polder area. Ecol. Freshw. Fish. 27(1): 471-480. https://dx.doi.org/10.1111/eff.12362, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Bruneel, S.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Oldoni, D.; Moens, T.; Mouton, A. (2018). Selective tidal stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.) – Migration behaviour in a dynamic estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 213: 260-268. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2018.08.025, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; De Meyer, J.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). Unimodal head-width distribution of the European eel (Anguilla anguilla L.) from the Zeeschelde does not support disruptive selection. PeerJ 6: e5773. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.5773, meer
 • Peer reviewed article Breine, J.; Pauwels, I.; Verhelst, P.; Vandamme, L.; Baeyens, R.; Reubens, J.; Coeck, J. (2017). Successful external acoustic tagging of twaite shad Alosa fallax (Lacépède 1803). Fish. Res. 191: 36-40. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2017.03.003, meer
 • Peer reviewed article Breine, J.J.; Lambeens, I.; Maes, Y.; De Bruyn, A.; Galle, L. (2017). First record of the fourfinger threadfin, Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804) in Belgium. Est., Coast. and Shelf Sci. 187: 28-30. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.12.025, meer
 • Peer reviewed article Courtens, W.; Verstraete, H.; Vanermen, N.; Van de walle, M.; Stienen, E.W.M. (2017). Faecal samples reveal the diet of breeding adult Sandwich terns Thalasseus sandvicensis in Belgium and the southern part of the Netherlands. J. Sea Res. 127: 182-193. https://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2017.03.014, meer
 • Peer reviewed article Fijn, R.C.; de Jong, J.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Poot, M.J.M. (2017). GPS-tracking and colony observations reveal variation in offshore habitat use and foraging ecology of breeding Sandwich Terns. J. Sea Res. 127: 203-211. https://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2016.11.005, meer
 • Peer reviewed article Santos, C.S.A.; Blondel, L.; Sotillo, A.; Müller, W.; Stienen, E.W.M.; Boeckx, P.; Soares, A.M.V.M.; Monteiro, M.S.; Loureiro, S.; de Neve, L.; Lens, L. (2017). Offspring Hg exposure relates to parental feeding strategies in a generalist bird with strong individual foraging specialization. Sci. Total Environ. 601-602: 1315-1323. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.286, meer
 • Peer reviewed article Steeman, R.; Vanreusel, W.; Barendse, R.; Verloove, F.; Wysmantel, N.; Van den Bussche, W.; Gyselinck, T.; Hendrickx, P.; Zwaenepoel, A.; Van Vooren, P.; Jacobs, S.; Desmet, P.; Gielen, K.; Herremans, M.; Swinnen, K. (2017). Waarnemingen.be – Plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium. PhytoKeys 85: 1-10. https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.85.14925, meer
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2017). Long-term monitoring study of beached seabirds shows that chronic oil pollution in the southern North Sea has almost halted. Mar. Pollut. Bull. 115(1-2): 194-200. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.12.019, meer
 • Peer reviewed article Van der Biest, K.; De Nocker, L.; Provoost, S.; Boerema, A.; Staes, J.; Meire, P. (2017). Dune dynamics safeguard ecosystem services. Ocean Coast. Manag. 149: 148-158. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.10.005, meer
 • Peer reviewed article Zieritz, A.; Gallardo, B.; Baker, S.J.; Britton, J.R.; van Valkenburg, J.L.C.H.; Verreycken, H.; Aldridge, D.C. (2017). Changes in pathways and vectors of biological invasions in Northwest Europe. Biological Invasions 19(1): 269-282. http://dx.doi.org/10.1007/s10530-016-1278-z, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Brosens, D.; Lock, K.; Adriaens, T.; Aelterman, B.; Mertens, J.; Goethals, P.L.M. (2016). Alien macroinvertebrates in Flanders (Belgium). Aquat. Invasions 11(2): 131-144. https://dx.doi.org/10.3391/ai.2016.11.2.03, meer
 • Peer reviewed article Bonnineau, C.; Scaion, D.; Lemaire, B.; Belpaire, C.; Thomé, J.-P.; Thonon, M.; Leermaker, M.; Gao, Y.; Debier, C.; Silvestre, F.; Kestemont, P.; Rees, J.-F. (2016). Accumulation of neurotoxic organochlorines and trace elements in brain of female European eel (Anguilla anguilla). Environ. Toxicol. Pharmacol. 45: 346-355. https://dx.doi.org/10.1016/j.etap.2016.06.009, meer
 • Peer reviewed article Bosman, D.S.; Stienen, E.; Lens, L. (2016). Sex, growth rate, rank order after brood reduction, and hatching date affect first-year survival of long-lived Herring Gulls. J. Field Ornithol. 87(4): 391-403. http://dx.doi.org/10.1111/jofo.12177, meer
 • Peer reviewed article Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Dorémus, G.; Laffargue, P.; Stienen, E.W.M. (2016). Favorites and leftovers on the menu of scavenging seabirds: modelling spatiotemporal variation in discard consumption. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 73(9): 1446-1459. https://dx.doi.org/10.1139/cjfas-2015-0326, meer
 • Peer reviewed article Devos, K.; Anselin, A.; Driessens, G.; Herremans, M.; Onkelinx, T.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; T’Jollyn, F.; Vermeersch, G.; Maes, D. (2016). De IUCN Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen (2016). Natuur.Oriolus 82(4): 109-122, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Pauwels, I.; Bennetsen, E.; Goethals, P. (2016). Development and selection of decision trees for water management: impact of data preprocessing, algorithms and settings. Ai Communications 29(6): 711-723. https://dx.doi.org/10.3233/aic-160711, meer
 • Peer reviewed article Grizzetti, B.; Liquete, C.; Antunes, P.; Carvalho, L.; Geamana, N.; Giuca, R.; Leone, M.; McConnell, S.; Preda, E.; Santos, R.; Turkelboom, F.; Vadineanu, A.; Woods, H. (2016). Ecosystem services for water policy: insights across Europe. Environ. Sci. Policy 66: 179-190. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2016.09.006, meer
 • Peer reviewed article Gupta, T.; Santos, C.S.A.; Sotillo, A.; De Neve, L.; Stienen, E.W.M.; Müller, W.; Lens, L. (2016). Nutritional stress causes heterogeneous relationships with multi-trait FA in Lesser black-backed gull chicks: an aviary experiment. Symmetry 8(11): a133 [1-12]. https://dx.doi.org/10.3390/sym8110133, meer
 • Peer reviewed article Huisman, J.; Verhelst, P.; Deneudt, K.; Goethals, P.L.M.; Moens, T.; Nagelkerke, L.A.J.; Nolting, C.; Reubens, J.; Schollema, P.P.; Winter, H.V.; Mouton, A. (2016). Heading south or north: novel insights on European silver eel Anguilla anguilla migration in the North Sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 554: 257-262. https://dx.doi.org/10.3354/meps11797, meer
 • Peer reviewed article Lepage, M.; Harrison, T.; Breine, J.; Cabral, H.; Coates, S.; Galván, C.; García, P.; Jager, Z.; Kelly, F.; Mosch, E.C.; Pasquaud, S.; Scholle, J.; Uriarte, A.; Borja, A. (2016). An approach to intercalibrate ecological classification tools using fish in transitional water of the North East Atlantic. Ecol. Indic. 67: 318-327. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.02.055, meer
 • Peer reviewed article Lucy, F.E.; Roy, H.; Simpson, A.; Carlton, J.T.; Hanson, J.M.; Magellan, K.; Campbell, M.L.; Costello, M.J.; Pagad, S.; Hewitt, C.L.; McDonald, J.; Cassey, P.; Thomaz, S.; Katsanevakis, S.; Zenetos, A.; Tricarico, E.; Boggero, A.; Groom, Q.; Adriaens, T.; Vanderhoeven, S.; Torchin, M.; Hufbauer, R.; Fuller, P.; Carman, M.R.; Conn, D.B.; Vitule, J.R.S.; Canning-Clode, J.; Galil, B.S.; Ojaveer, H.; Bailey, S.A.; Therriault, T.W.; Claudi, R.; Gazda, A.; Dick, J.T.A.; Caffrey, J.; Witt, A.; Kenis, M.; Lehtiniemi, M.; Helmisaari, H.; Panov, V.E. (2016). INVASIVESNET towards an International Association for Open Knowledge on Invasive Alien Species. Manag. Biol. Inv. 7(2): 131-139. https://dx.doi.org/10.3391/mbi.2016.7.2.01, meer
 • Peer reviewed article Maes, D.; Vanreusel, W.; Herremans, M.; Vantieghem, P.; Brosens, D.; Gielen, K.; Beck, O.; Van Dyck, H.; Desmet, P.; Vlinderwerkgroep Natuurpunt (2016). A database on the distribution of butterflies (Lepidoptera) in northern Belgium (Flanders and the Brussels Capital Region). ZooKeys 585(585): 143-156. https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.585.8019, meer
 • Peer reviewed article Shamoun-Baranes, J.; Farnsworth, A.; Aelterman, B.; Alves, J.A.; Azijn, K.; Bernstein, G.; Branco, S.; Desmet, P.; Dokter, A.M.; Horton, K.; Kelling, S.; Kelly, J.F.; Leijnse, H.; Rong, J.; Sheldon, D.; Van den Broeck, W.; Van Den Meersche, J.K.; Van Doren, B.M.; van Gasteren, H. (2016). Innovative visualizations shed light on avian nocturnal migration. PLoS One 11(8): e0160106. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0160106, meer
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Desmet, P.; Aelterman, B.; Courtens, W.; Feys, S.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Van de walle, M.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Houthoofdt, R.; Vanhoorne, B.; Bouten, W.; Buijs, R.-J.; Kavelaars, M.; Müller, W.; Herman, D.; Matheve, H.; Sotillo, A.; Lens, L. (2016). GPS tracking data of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast. ZooKeys 555(555): 115-124. https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.555.6173, meer
 • Peer reviewed article Van de Meutter, F.; Gyselings, R.; Van den Bergh, E. (2016). The occurrence and ecological requirements of the horse-flies (Tabanidae) of brackish marshes in Belgium. J. Insect Conserv. 20(6): 989-997. https://dx.doi.org/10.1007/s10841-016-9931-5, meer
 • Peer reviewed article Vannoppen, W.; Poesen, J.; Peeters, P.; De Baets, S.; Vandevoorde, B. (2016). Root properties of vegetation communities and their impact on the erosion resistance of river dikes. Earth Surf. Process. Landforms 41(14): 2038-2046. https://dx.doi.org/10.1002/esp.3970, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Boets, P.; Van Thuyne, G.; Verreycken, H.; Goethals, P.L.M.; Mouton, A. (2016). The distribution of an invasive fish species is highly affected by the presence of native fish species: evidence based on species distribution modelling. Biological Invasions 18(2): 427-444. https://dx.doi.org/10.1007/s10530-015-1016-y, meer
 • Peer reviewed article Adriaens, T.; Sutton-Croft, M.; Owen, K.; Brosens, D.; van Valkenburg, J.; Kilbey, D.; Groom, Q.; Ehmig, C.; Thürkow, F.; Van Hende, P.; Schneider, K. (2015). Trying to engage the crowd in recording invasive alien species in Europe: experiences from two smartphone applications in northwest Europe. Manag. Biol. Inv. 6(2): 215–225. http://dx.doi.org/10.3391/mbi.2015.6.2.12, meer
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Reyns, T.; Geeraerts, C.; Van Loco, J. (2015). Toxic textile dyes accumulate in wild European eel Anguilla anguilla. Chemosphere 138: 784-791. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.08.007, meer
 • Peer reviewed article Brabant, R.; Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Degraer, S. (2015). Towards a cumulative collision risk assessment of local and migrating birds in North Sea offshore wind farms. Hydrobiologia 756(1): 63-74. http://dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2224-2, meer
 • Peer reviewed article Brosens, D.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Desmet, P.; Verreycken, H. (2015). VIS - A database on the distribution of fishes in inland and estuarine waters in Flanders, Belgium. ZooKeys 475(475): 119-145. https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.475.8556, meer
 • Peer reviewed article D’hondt, B.; Vanderhoeven, S.; Roelandt, S.; Mayer, F.; Versteirt, V.; Adriaens, T.; Ducheyne, E.; San Martin, G.; Grégoire, J.-C.; Stiers, I.; Quoilin, S.; Cigar, J.; Heughebaert, A.; Branquart, E. (2015). Harmonia+ and Pandora+: risk screening tools for potentially invasive plants, animals and their pathogens. Biological Invasions 17(6): 1869-1883. https://dx.doi.org/10.1007/s10530-015-0843-1, meer
 • Peer reviewed article De Meyer, J.; Ide, C.; Belpaire, C.; Goemans, G.; Adriaens, D. (2015). The search for the onset of head shape bimodality in European eel (Anguilla anguilla). Integrative and Comparative Biology 55: E42-E42, meer
 • Peer reviewed article Eggermont, H.; Balian, E.; Azevedo, J.M.N.; Beumer, V.; Brodin, T.; Claudet, J.; Fady, B.; Grube, M.; Keune, H.; Lamarque, P.; Reuter, K.; Smith, M.; van Ham, C.; Weisser, W.W.; Le Roux, X. (2015). Nature-based solutions: New influence for environmental management and research in Europe. Gaia: Ökologische Perspektiven für Wissenschaft und Gesellschaft = Ecological perspectives for science and society 24(4): 243-248. https://dx.doi.org/10.14512/gaia.24.4.9, meer
 • Peer reviewed article Gallardo, B.; Zieritz, A.; Adriaens, T.; Bellard, C.; Boets, P.; Britton, J.R.; Newman, J.R.; van Valkenburg, J.L.C.H.; Aldridge, D.C. (2015). Trans-national horizon scanning for invasive non-native species: a case study in western Europe. Biological Invasions 18(1): 17-30. https://dx.doi.org/10.1007/s10530-015-0986-0, meer
 • Peer reviewed article Jacobs, S.; Wolfstein, K.; Vandenbruwaene, W.; Vrebos, D.; Beauchard, O.; Maris, T.; Meire, P. (2015). Detecting ecosystem service trade-offs and synergies: a practice-oriented application in four industrialized estuaries. Ecosystem Services 16: 378-389. dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.10.006, meer
 • Peer reviewed article Louette, G.; Adriaens, A.; Paelinckx, D.; Hoffmann, M. (2015). Implementing the Habitats Directive: How science can support decision making. J. Nat. Conserv. 23: 27-34. https://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2014.12.002, meer
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Brenninkmeijer, A.; Courtens, W. (2015). Intra-specific plasticity in parental investment in a long-lived single-prey loader. J. Ornithol. 156(3): 699-710. http://dx.doi.org/10.1007/s10336-015-1170-0, meer
 • Peer reviewed article Vanderhoeven, S.; Adriaens, T.; D’hondt, B.; Van Gossum, H.; Vandegehuchte, M.; Verreycken, H.; Cigar, J.; Branquart, E. (2015). A science-based approach to tackle invasive alien species in Belgium – the role of the ISEIA protocol and the Harmonia information system as decision support tools. Manag. Biol. Inv. 6(2): 197–208. https://dx.doi.org/10.3391/mbi.2015.6.2.10, meer
 • Peer reviewed article Vanermen, N.; Onkelinx, T.; Verschelde, P.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2015). Assessing seabird displacement at offshore wind farms: power ranges of a monitoring and data handling protocol. Hydrobiologia 756(1): 155-167. http://dx.doi.org/10.1007/s10750-014-2156-2, meer
 • Peer reviewed article Vanermen, N.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2015). Seabird avoidance and attraction at an offshore wind farm in the Belgian part of the North Sea. Hydrobiologia 756(1): 51-61. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-014-2088-x, meer
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Teuchies, J.; Jacobs, S.; Struyf, E.; Van der Spiet, T.; Meire, P. (2014). Sediment abiotic patterns in current and newly created intertidal habitats from an impacted estuary. Est. Coast. 37(4): 973-985. http://dx.doi.org/10.1007/s12237-013-9743-8, meer
 • Peer reviewed article Buysse, D.; Mouton, A.M.; Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Coeck, J. (2014). Mortality of European eel after downstream migration through two types of pumping stations. Fish. Manage. Ecol. 21(1): 13-21. dx.doi.org/10.1111/fme.12046, meer
 • Peer reviewed article Deforce, K.; Storme, A.; Bastiaens, J.; Debruyne, S.; Denys, L.; Ervynck, A.; Meylemans, E.; Stieperaere, H.; Van Neer, W.; Crombé, P. (2014). Middle-Holocene alluvial forests and associated fluvial environments: a multi-proxy reconstruction from the lower Scheldt, N Belgium. Holocene 24(11): 1550-1564. dx.doi.org/10.1177/0959683614544059, meer
 • Peer reviewed article Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Leopold, M.; Pinn, E.; Merckx, B.; Polet, H.; Rabaut, M.; Reiss, H.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Volckaert, F.A.M.; Vincx, M. (2014). Sensitivity assessment as a tool for spatial and temporal gear-based fisheries management. Ocean Coast. Manag. 102(Part A): 149–160. http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.09.024, meer
 • Peer reviewed article Everaert, J. (2014). Collision risk and micro-avoidance rates of birds with wind turbines in Flanders. Bird Study 61(2): 220-230. https://dx.doi.org/10.1080/00063657.2014.894492, meer
 • Peer reviewed article Fijn, R.C.; Wolf, P.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Iliszko, L.; Poot, M.J.M. (2014). Post-breeding prospecting trips of adult Sandwich Terns Thalasseus sandvicensis. Bird Study 61(4): 566-571. http://dx.doi.org/10.1080/00063657.2014.950942, meer
 • Peer reviewed article Malarvannan, G.; Belpaire, C.; Geeraerts, C.; Eulaers, I.; Neels, H.; Covaci, A. (2014). Assessment of persistent brominated and chlorinated organic contaminants in the European eel (Anguilla anguilla) in Flanders, Belgium: levels, profiles and health risk. Sci. Total Environ. 482: 222-233. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.02.127, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Huysecom, S.; Buysse, D.; Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Coeck, J. (2014). Optimisation of adjusted barrier management to improve glass eel migration at an estuarine barrier. J. Coast. Conserv. 18(2): 111-120. https://dx.doi.org/10.1007/s11852-012-0230-3, meer
 • Peer reviewed article Ramos, E; Puente, A; Juanes, A; Neto, M; Pedersen, A; Bartsch, I; Scanlan, C; Wilkes, R; Van den Bergh, E.; Gall, A; Melo, R (2014). Biological validation of physical coastal waters classification along the NE Atlantic region based on rocky macroalgae distribution. Est., Coast. and Shelf Sci. 147: 103-112. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2014.05.036, meer
 • Peer reviewed article Robertson, T.; Döring, M.; Guralnick, R.; Bloom, D.; Wieczorek, J.; Braak, K.; Otegu, J.; Russell, L.; Desmet, P. (2014). The GBIF Integrated Publishing Toolkit: Facilitating the efficient publishing of biodiversity data on the Internet. PLoS One 9(8): e102623. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0102623, meer
 • Peer reviewed article Roland, K.; Kestemont, P.; Loos, R.; Tavazzi, S.; Paracchini, B.; Belpaire, C.; Dieu, M.; Raes, M.; Silvestre, F. (2014). Looking for protein expression signatures in European eel peripheral blood mononuclear cells after in vivo exposure to perfluorooctane sulfonate and a real world field study. Sci. Total Environ. 468-469: 958-967. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.07.110, meer
 • Peer reviewed article Sotillo, A.; Depestele, J.; Courtens, W.; Vincx, M.; Stienen, E.W.M. (2014). Consumption of discards by Herring Gulls Larus argentatus and Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus off the Belgian coast in the breeding season. Ardea 102(2): 195-205. https://dx.doi.org/10.5253/arde.v102i2.a9, meer
 • Peer reviewed article Van Ael, E.; Belpaire, C.; Breine, J.; Geeraerts, C.; Van Thuyne, G.; Eulaers, I.; Blust, R.; Bervoets, L. (2014). Are persistent organic pollutants and metals in eel muscle predictive for the ecological water quality? Environ. Pollut. 186: 165-171. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2013.12.006, meer
 • Peer reviewed article Van Colen, C.; Verbelen, D.; Devos, K.; Agten, L.; Van Tomme, J.; Vincx, M.; Degraer, S. (2014). Sediment-benthos relationships as a tool to assist in conservation practices in a coastal lagoon subjected to sediment change. Biodivers. Conserv. 23(4): 877-889. https://dx.doi.org/10.1007/s10531-014-0638-1, meer
 • Peer reviewed article Van der Biest, K.; D’Hondt, R.; Jacobs, S.; Landuyt, D.; Staes, J.; Goethals, P.; Meire, P. (2014). EBI: An index for delivery of ecosystem service bundles. Ecol. Indic. 37: 252–265. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2013.04.006, meer
 • Peer reviewed article Vanden Eede, S.; Van Tomme, J.; De Busschere, C.; Vandegehuchte, M.L.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D. (2014). Assessing the impact of beach nourishment on the intertidal food web through the development of a mechanistic-envelope model. J. Appl. Ecol. 51(5): 1304–1313. http://dx.doi.org/10.1111/1365-2664.12314, meer
 • Peer reviewed article Vanden Eede, S.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Stienen, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2014). Marine biological valuation of the shallow Belgian coastal zone: A space-use conflict example within the context of marine spatial planning. Ocean Coast. Manag. 96: 61-72. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.04.022, meer
 • Peer reviewed article Verreycken, H.; Belpaire, C.; Van Thuyne, G.; Breine, J.; Buysse, D.; Coeck, J.; Mouton, A.; Stevens, M.; Van den Neucker, T.; De Bruyn, L.; Maes, D. (2014). IUCN Red List of freshwater fishes and lampreys in Flanders (north Belgium). Fish. Manage. Ecol. 21(2): 122-132. http://dx.doi.org/10.1111/fme.12052, meer
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Jacobs, S.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2013). Avian response to tidal freshwater habitat creation by controlled reduced tide system. Est., Coast. and Shelf Sci. 131: 12-23. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2013.06.026, meer
 • Peer reviewed article Bosman, D.S.; Vercruijsse, H.J.P.; Stienen, E.W.M.; Vincx, M.; Lens, L. (2013). Age of first breeding interacts with pre- and post-recruitment experience in shaping breeding phenology in a long-lived gull. PLoS One 8(12): e82093. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0082093, meer
 • Peer reviewed article Byer, J.D.; Alaee, M.; Brown, R.S.; Lebeuf, M.; Backus, S.; Keir, M.; Pacepavicius, G.; Casselman, J.; Belpaire, C.; Oliveira, K.; Verreault, G.; Hodson, P.V. (2013). Spatial trends of dioxin-like compounds in Atlantic anguillid eels. Chemosphere 91(10): 1439-1446. dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2013.01.062, meer
 • Peer reviewed article De Hert, K.; Jacquemyn, H.; Provoost, S.; Honnay, O. (2013). Absence of recruitment limitation in restored dune slacks suggests that manual seed introduction can be a successful practice for restoring Orchid populations. Restor. Ecol. 21(2): 159-162. dx.doi.org/10.1111/j.1526-100X.2012.00925.x, meer
 • Peer reviewed article Hoang, T.H.; Mouton, A.; Lock, K.; De Pauw, N.; Goethals, P.L.M. (2013). Integrating data-driven ecological models in an expert-based decision support system for water management in the Du river basin (Vietnam). Environ. Monit. Assess. 185(1): 631-642. https://dx.doi.org/10.1007/s10661-012-2580-6, meer
 • Peer reviewed article Maes, G.E.; Raeymaekers, J.A.M.; Hellemans, B.; Geeraerts, C.; Parmentier, K.; De Temmerman, L.; Volckaert, F.A.M.; Belpaire, C. (2013). Gene transcription reflects poor health status of resident European eel chronically exposed to environmental pollutants. Aquat. Toxicol. 126: 242-255. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2012.11.006, meer
 • Peer reviewed article Pujolar, J.M.; Milan, M.; Marino, I.A.M.; Capoccioni, F.; Ciccotti, E.; Belpaire, C.; Covaci, A.; Malarvannan, G.; Patarnello, T.; Bargelloni, L.; Zane, L.; Maes, G.E. (2013). Detecting genome-wide gene transcription profiles associated with high pollution burden in the critically endangered European eel. Aquat. Toxicol. 132-133: 157-164. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2013.02.012, meer
 • Peer reviewed article Soors, J.; van Haaren, T.; Timm, T.; Speybroeck, J. (2013). Bratislavia dadayi (Michaelsen, 1905) (Annelida: Clitellata: Naididae): a new non-indigenous species for Europe, and other non-native annelids in the Schelde estuary. Aquat. Invasions 8(1): 37-44. dx.doi.org/10.3391/ai.2013.8.1.04, meer
 • Peer reviewed article Tableau, A.; Drouineau, H.; Delpech, C.; Pierre, M.; Lobry, J.; Le Pape, O.; Breine, J.; Lepage, M. (2013). A fish-based index of estuarine ecological quality incorporating information from both scientific fish survey and experts knowledge. Ecol. Indic. 32: 147-156. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2013.03.030, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Vandenbruwaene, W.; Carpentier, R.; Bervoets, L.; Temmerman, S.; Chen, W.; Maris, T.; Cox, T.J.S.; Van Braeckel, A.; Meire, P. (2013). Estuaries as filters: The role of tidal marshes in trace metal removal. PLoS One 8(8): e70381. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0070381, meer
 • Peer reviewed article Van Tomme, J.; Vanden Eede, S.; Speybroeck, J.; Degraer, S.; Vincx, M. (2013). Macrofaunal sediment selectivity considerations for beach nourishment programmes. Mar. Environ. Res. 84: 10-16. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2012.11.002, meer
 • Peer reviewed article Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; van Braeckel, A.; van Holland, G.; Kösters, F. (2013). Man-induced regime shifts in small estuaries: II. A comparison of rivers. Ocean Dynamics 63(11-12): 1293-1306. http://dx.doi.org/10.1007/s10236-013-0663-8, meer
 • Peer reviewed article Zettler, M.L.; Proffitt, C.E.; Darr, A.; Degraer, S.; Devriese, L.; Greathead, C.; Kotta, J.; Magni, P.; Martin, G.; Reiss, H.; Speybroeck, J.; Tagliapietra, D.; Van Hoey, G.; Ysebaert, T. (2013). On the myths of indicator species: issues and further consideration in the use of static concepts for ecological applications. PLoS One 8(10): e78219 1-15. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0078219, meer
 • Peer reviewed article Adriaens, P.; Vercruijsse, H.J.P.; Stienen, E.W.M. (2012). Hybrid gulls in Belgium - an update. Br. Birds 105: 530-542, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Adriaens, T.; Mouton, A.; Goethals, P.L.M. (2012). Distribution of crayfish (Decapoda, Astacoidea) in Flanders (Belgium): an update. Belg. J. Zool. 142(1): 86-92, meer
 • Peer reviewed article Bosman, D.S.; Vercruijsse, H.J.P.; Stienen, E.W.M.; Vincx, M.; De Neve, L.; Lens, L. (2012). Effects of body size on sex-related migration vary between two closely related gull species with similar size dimorphism. Ibis 154(1): 52-60. dx.doi.org/10.1111/j.1474-919X.2011.01182.x, meer
 • Peer reviewed article De Crop, E.; Brys, R.; Hoffmann, M. (2012). The impact of habitat fragmentation on the interaction between Centaurium erythraea (Gentianaceae) and its specialized seed predator Stenoptilia zophodactylus (Pterophoridae, Lepidoptera). Ecological Research 27(5): 967-974. dx.doi.org/10.1007/s11284-012-0975-z, meer
 • Peer reviewed article De Jonge, M.; Belpaire, C.; Geeraerts, C.; De Cooman, W.; Blust, R.; Bervoets, L. (2012). Ecological impact assessment of sediment remediation in a metal-contaminated lowland river using translocated zebra mussels and resident macroinvertebrates. Environ. Pollut. 171: 99-108. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2012.07.038, meer
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; Hoffmann, M.; Bonte, B. (2012). Selection on plant height through the interplay of landscape and large herbivores. Oikos (Kbh.) 121(12): 1977-1984. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0706.2012.20522.x, meer
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; D’Hondt, S.; Bonte, D.; Brys, R.; Hoffmann, M. (2012). A data-driven simulation of endozoochory by ungulates illustrates directed dispersal. Ecol. Model. 230: 114-122. dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2012.01.014, meer
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; Breyne, P.; Van Landuyt, W.; Hoffmann, M. (2012). Genetic analysis reveals human-mediated long-distance dispersal among war cemeteries in Trifolium micranthum. Plant Ecology 213(8): 1241-1250. dx.doi.org/10.1007/s11258-012-0082-9, meer
 • Peer reviewed article Dittmann, T.; Becker, P.H.; Bakker, J.; Bignert, A.; Nyberg, E.; Pereira, M.G.; Pijanowska, U.; Shore, R.F.; Stienen, E.W.M.; Toft, G.O.; Marencic, H. (2012). Large-scale spatial pollution patterns around the North Sea indicated by coastal bird eggs within an EcoQO programme. Environm. Sc. & Poll. Res. 19(9): 4060-4072. http://dx.doi.org/10.1007/s11356-012-1070-2, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Dillen, A.; Van den Neucker, T.; Buysse, D.; Stevens, M.; Coeck, J. (2012). Impact of sampling efficiency on the performance of data-driven fish habitat models. Ecol. Model. 245: 94-102. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2012.03.003, meer
 • Peer reviewed article Muñoz-Mas, R.; Martínez-Capel, F.; Schneider, M.; Mouton, A.M. (2012). Assessment of brown trout habitat suitability in the Jucar River Basin (SPAIN): comparison of data-driven approaches with fuzzy-logic models and univariate suitability curves. Sci. Total Environ. 440: 123-131. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.07.074, meer
 • Peer reviewed article Pujolar, J.M.; Marino, I.AM; Milan, M.; Coppe, A.; Maes, G.E.; Capoccioni, F.; Ciccotti, E.; Bervoets, L.; Covaci, A.; Belpaire, C.; Cramb, G.; Patarnello, T.; Bargelloni, L.; Bortoluzzi, S.; Zane, L. (2012). Surviving in a toxic world: transcriptomics and gene expression profiling in response to environmental pollution in the critically endangered European eel. BMC Genom. 13(507): 39. dx.doi.org/10.1186/1471-2164-13-507, meer
 • Peer reviewed article Ramos, E.; Juanes, J.A.; Galvan, C.; Neto, J.M.; Melo, R.; Pedersen, A.; Scanlan, C.; Wilkes, R.; van den Bergh, E.; Blomqvist, M.; Karup, H.P.; Heiber, W.; Reitsma, J.M.; Ximenes, M.C.; Silio, A.; Mendez, F.; Gonzalez, B. (2012). Coastal waters classification based on physical attributes along the NE Atlantic region. An approach for rocky macroalgae potential distribution. Est., Coast. and Shelf Sci. 112: 105-114. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2011.11.041, meer
 • Peer reviewed article Van Liefferinge, C.; Dillen, A.; Ide, C.; Herrel, A.; Belpaire, C.; Mouton, A.; De Deckere, E.; Meire, P. (2012). The role of a freshwater tidal area with controlled reduced tide as feeding habitat for European eel (Anguilla anguilla, L.). J. Appl. Ichthyol. 28(4): 572-581. dx.doi.org/10.1111/j.1439-0426.2012.01963.x, meer
 • Peer reviewed article Vanheule, D.; Nevejan, N.; Chiers, K.; Meeus, W.; Harzevili, A.S.; Van Den Broeck, W.; De Charleroy, D.; Decostere, A. (2012). Hydrocephalus in burbot (Lota lota L.) larvae. Bull. Eur. Assoc. Fish Pathol. 32(3): 87-93, meer
 • Peer reviewed article Verbrugge, L.N.H.; van der Velde, G.; Hendriks, A.J.; Verreycken, H.; Leuven, R.S.E.W. (2012). Risk classifications of aquatic non-native species: application of contemporary European assessment protocols in different biogeographical settings. Aquat. Invasions 7(1): 49-58. dx.doi.org/10.3391/ai.2012.7.1.006, meer
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Jacobs, S.; Cox, T.J.S.; Maris, T.; Vrebos, D.; van Braeckel, A.; Meire, P. (2011). A new technique for tidal habitat restoration: Evaluation of its hydrological potentials. Ecol. Eng. 37(11): 1849-1858. dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2011.06.010, meer
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Evans, D.; Ciccotti, E.; Poole, R. (2011). The European eel quality database: towards a pan-European monitoring of eel quality. Environ. Monit. Assess. 183(1-4): 273-284. https://dx.doi.org/10.1007/s10661-011-1920-2, meer
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Geeraerts, C.; Roosens, L.; Neels, H.; Covaci, A. (2011). What can we learn from monitoring PCBs in the European eel? A Belgian experience. Environ. Int. 37(2): 354-364. https://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2010.10.006, meer
 • Peer reviewed article Breine, J.; Stevens, M.; Van den Bergh, E.; Maes, J. (2011). A reference list of fish species for a heavily modified transitional water: The Zeeschelde (Belgium). Belg. J. Zool. 141(1): 44-55, meer
 • Peer reviewed article Breine, J.; Maes, J.; Ollevier, F.; Stevens, M. (2011). Fish assemblages across a salinity gradient in the Zeeschelde estuary (Belgium). Belg. J. Zool. 141(2): 21-44, meer
 • Peer reviewed article Brys, R.; De Crop, E.; Hoffmann, M.; Jacquemyn, H. (2011). Importance of autonomous selfing is inversely related to population size and pollinator availability. Am. J. Bot. 98(11): 1834-1840. dx.doi.org/10.3732/ajb.1100154, meer
 • Peer reviewed article Fijn, R.C.; Wolf, P.; Courtens, W.; Poot, M.J.M.; Stienen, E.W.M. (2011). Dispersie na het broedseizoen, trek en overwintering van Grote Sterns Thalasseus sandvicensis uit de Voordelta = Post-breeding dispersal, migration and wintering of Sandwich Terns Thalasseus sandvicensis from the southwestern part of the Netherlands. Sula 24(3): 121-135, meer
 • Peer reviewed article Fukuda, S.; De Baets, B.; Mouton, A.M.; Waegeman, W.; Nakajima, J.; Mukai, T.; Hiramatsu, K.; Onikura, N. (2011). Effect of model formulation on the optimization of a genetic Takagi–Sugeno fuzzy system for fish habitat suitability evaluation. Ecol. Model. 222(8): 1401-1413. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2011.01.023, meer
 • Peer reviewed article Fukuda, S.; Waegeman, W.; Mouton, A.; De Baets, B. (2011). Modelling fish habitat preference with a genetic algorithm-optimized Takagi-Sugeno model based on pairwise comparisons, in: Melo-Pinto, P. et al. Eurofuse 2011: Workshop on Fuzzy Methods for Knowledge-Based Systems. Advances in Intelligent and Soft Computing, 107: pp. 375-387. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-24001-0_34, meer
 • Peer reviewed article Ide, C.; De Schepper, N.; Christiaens, J.; van Liefferinge, C.; Herrel, A.; Goemans, G.; Meire, P.; Belpaire, C.; Geeraerts, C.; Adriaens, D. (2011). Bimodality in head shape in European eel. J. Zool. (1987) 285(3): 230-238. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7998.2011.00834.x, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Buysse, D.; Coeck, J. (2011). Adjusted barrier management to improve glass eel migration at an estuarine barrier. Mar. Ecol. Prog. Ser. 439: 213-222. dx.doi.org/10.3354/meps09325, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Alcaraz-Hernández, J.D.; De Baets, B.; Goethals, P.L.M.; Martínez-Capel, F. (2011). Data-driven fuzzy habitat suitability models for brown trout in Spanish Mediterranean rivers. Environ. Model. Softw. 26(5): 615-622. dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2010.12.001, meer
 • Peer reviewed article Provoost, S.; Jones, M.L.M.; Edmondson, S.E. (2011). Changes in landscape and vegetation of coastal dunes in northwest Europe: a review. J. Coast. Conserv. 15(1): 207-226. dx.doi.org/10.1007/s11852-009-0068-5, meer
 • Peer reviewed article Quataert, P.; Verschelde, P.; Breine, J.; Verbeke, G.; Goetghebeur, E.; Ollevier, F. (2011). A diagnostic modelling framework to construct indices of biotic integrity: A case study of fish in the Zeeschelde estuary (Belgium). Est., Coast. and Shelf Sci. 94(3): 222-233. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2011.06.014, meer
 • Peer reviewed article Schippers, P.; Stienen, E.W.M.; Schotman, A.G.M.; Snep, R.P.H.; Slim, P.A. (2011). The consequences of being colonial: Allee effects in metapopulations of seabirds. Ecol. Model. 222(17): 3061-3070. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2011.05.022, meer
 • Peer reviewed article van Franeker, J.A.; Blaize, C.; Danielsen, J.; Fairclough, K.; Gollan, J.; Guse, N.; Hansen, P.-L.; Heubeck, M.; Jensen, J.-K.; Le Guillou, G.; Olsen, B.; Olsen, K.-O.; Pedersen, J.; Stienen, E.W.M.; Turner, D.M. (2011). Monitoring plastic ingestion by the northern fulmar Fulmarus glacialis in the North Sea. Environ. Pollut. 159(10): 2609-2615. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2011.06.008, meer
 • Peer reviewed article Verreycken, H.; Breine, J.J.; Snoeks, J.; Belpaire, C. (2011). First record of the round goby, Neogobius melanostomus (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) in Belgium. Acta Ichtyol. Piscat. 41(2): 137-140. dx.doi.org/10.3750/AIP2011.41.2.11, meer
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Geeraerts, C. (2010). The eel in a polluted world: survival of the fattest, in: Barr, D. (Ed.) (2009). Confluence of Ideas: Evolving to meet the challenges of global change. Proceedings of the 35th IAMSLIC Annual Conference and 13th Biennial EURASLIC Conference, held 27 September - 1 October 2009. IAMSLIC Conference Series, 35: pp. 7-15, meer
 • Peer reviewed article Breine, J.; Quataert, P.; Stevens, M.; Ollevier, F.; Volckaert, F.A.M.; Van den Bergh, E.; Maes, J. (2010). A zone-specific fish-based biotic index as a management tool for the Zeeschelde estuary (Belgium). Mar. Pollut. Bull. 60(7): 1099-1112. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2010.01.014, meer
 • Peer reviewed article D'hondt, B.; Hoffmann, M. (2010). A reassessment of the role of simple seed traits in mortality following herbivore ingestion. Plant Biol. 13(S1): 118-124. dx.doi.org/10.1111/j.1438-8677.2010.00335.x, meer
 • Peer reviewed article Erfanzadeh, R.; Pétillon, J.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2010). Environmental determinism versus biotic stochasticity in the appearance of plant species in salt-marsh succession. Plant Ecol. Evol. 143(1): 43-50. http://dx.doi.org/10.5091/plecevo.2010.422, meer
 • Peer reviewed article Erfanzadeh, R.; Garbutt, A.; Pétillon, J.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2010). Factors affecting the success of early salt-marsh colonizers: seed availability rather than site suitability and dispersal traits. Plant Ecology 206(2): 335-347. http://dx.doi.org/10.1007/s11258-009-9646-8, meer
 • Peer reviewed article Geeraerts, C.; Belpaire, C. (2010). The effects of contaminants in European eel: a review. Ecotoxicology 19(2): 239-266. dx.doi.org/10.1007/s10646-009-0424-0, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; De Baets, B.; Goethals, P.L.M. (2010). Ecological relevance of performance criteria for species distribution models. Ecol. Model. 221(16): 1995-2002. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2010.04.017, meer
 • Peer reviewed article Pétillon, J.; Lambeets, K.; Montaigne, W.; Maelfait, J.-P.; Bonte, D. (2010). Habitat structure modified by an invasive grass enhances inundation withstanding in a salt-marsh wolf spider. Biological Invasions 12(9): 3219-3226. dx.doi.org/10.1007/s10530-010-9714-y, meer
 • Peer reviewed article Roosens, L.; Geeraerts, C.; Belpaire, C.; Van Pelt, I.; Neels, H.; Covaci, A. (2010). Spatial variations in the levels and isomeric patterns of PBDEs and HBCDs in the European eel in Flanders. Environ. Int. 36(5): 415-423. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2010.03.001, meer
 • Peer reviewed article Soors, J.; Faasse, M.; Stevens, M.; Verbessem, I.; De Regge, N.; Van den Bergh, E. (2010). New crustacean invaders in the Schelde estuary (Belgium). Belg. J. Zool. 140(1): 3-10, meer
 • Peer reviewed article Thu Huong, H.; Lock, K.; Mouton, A.; Goethals, P.L.M. (2010). Application of classification trees and support vector machines to model the presence of macroinvertebrates in rivers in Vietnam. Ecological Informatics 5(2): 140-146. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2009.12.001, meer
 • Peer reviewed article Van Uytvanck, J.; Milotic, T.; Hoffmann, M. (2010). Interaction between large herbivore activities, vegetation structure, and flooding affects tree seedling emergence. Plant Ecology 206(1): 173-184. http://dx.doi.org/10.1007/s11258-009-9632-1, meer
 • Peer reviewed article Arvanitidis, C.; Somerfield, P.J.; Rumohr, H.; Faulwetter, S.; Valavanis, V.D.; Vasileiadou, A.; Chatzigeorgiou, G.; Vanden Berghe, E.; Vanaverbeke, J.; Labrune, C.; Grémare, A.; Zettler, M.L.; Kedra, M.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Aleffi, I.F.; Amouroux, J.M.; Anisimova, N.; Bachelet, G.; Büntzow, M.; Cochrane, S.J.; Costello, M.J.; Craeymeersch, J.A.; Dahle, S.; Degraer, S.; Denisenko, S.G.; Dounas, C.; Duineveld, G.; Emblow, C.; Escavarage, V.; Fabri, M.-C.; Fleischer, D.; Gray, J.S.; Heip, C.H.R.; Herrmann, M.; Hummel, H.; Janas, U.; Karakassis, I.; Kendall, M.A.; Kingston, P.; Kotwicki, L.; Laudien, J.; Mackie, A.S.Y.; Nevrova, E.L.; Occhipinti-Ambrogi, A.; Oliver, P.G.; Olsgard, F.; Palerud, R.; Petrov, A.; Rachor, E.; Revkov, N.K.; Rose, A.; Sardá, R.; Sistermans, W.C.H.; Speybroeck, J.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Whomersley, P.; Willems, W.; Zenetos, A. (2009). Biological geography of the European seas: results from the MacroBen database. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 265-278. dx.doi.org/10.3354/meps07955, meer
 • Peer reviewed article Belpaire, C.G.J.; Goemans, G.; Geeraerts, C.; Quataert, P.; Parmentier, K.; Hagel, P.; de Boer, J. (2009). Decreasing eel stocks: survival of the fattest? Ecol. Freshw. Fish. 18(2): 197-214. https://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0633.2008.00337.x, meer
 • Peer reviewed article Fowler, D.; Pilegaard, K.; Sutton, M.A.; Ambus, P.; Raivonen, M.; Duyzer, J.; Simpson, D.; Fagerli, H.; Fuzzi, S.; Schjoerring, J.K.; Granier, C.; Neftel, A.; Isaksen, I.S.A.; Laj, P.; Maione, M.; Monks, P.S.; Burkhardt, J.; Daemmgen, U.; Neirynck, J.; Personne, E.; Wichink-Kruit, R.; Butterbach-Bahl, K.; Flechard, C.; Tuovinen, J-P; Coyle, M.; Gerosa, G.; Loubet, B.; Altimir, N.; Gruenhage, L.; Ammannl, C.; Cieslik, S.; Paoletti, E.; Mikkelsen, T.N.; Ro-Poulsen, H.; Cellier, P.; Cape, J.N.; Horvath, L.; Loreto, F.; Niinemets, Ü; Palmer, P.I.; Rinne, J.; Misztal, P.; Nemitz, E.; Nilsson, D.; Pryor, S.; Gallagher, M.W.; Vesala, T.; Skiba, U.; Brüggemann, N.; Zechmeister-Boltenstern, S.; Williams, J.; O’Dowdap, C.; Facchini, M.C.; De Leeuw, G.; Flossman, A.; Chaumerliac, N.; Erisman, J.W. (2009). Atmospheric composition change: ecosystems–atmosphere interactions. Atmos. Environ. (1994) 43(33): 5193-5267. https://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.07.068, meer
 • Peer reviewed article Grémare, A.; Labrune, C.; Vanden Berghe, E.; Amouroux, J.M.; Bachelet, G.; Zettler, M.L.; Vanaverbeke, J.; Fleischer, D.; Bigot, L.; Maire, O.; Deflandre, B.; Craeymeersch, J.A.; Degraer, S.; Dounas, C.; Duineveld, G.; Heip, C.H.R.; Herrmann, M.; Hummel, H.; Karakassis, I.; Kedra, M.; Kendall, M.A.; Kingston, P.; Laudien, J.; Occhipinti-Ambrogi, A.; Rachor, E.; Sardá, R.; Speybroeck, J.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Whomersley, P.; Willems, W.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Zenetos, A. (2009). Comparison of the performances of two biotic indices based on the MacroBen database. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 297-311. http://dx.doi.org/10.3354/meps08030, meer
 • Peer reviewed article Kempeneers, P.; Deronde, B.; Provoost, S.; Houthuys, R. (2009). Synergy of airborne digital camera and Lidar data to map coastal dune vegetation. J. Coast. Res. SI 53: 73-82. dx.doi.org/10.2112/SI53-009.1, meer
 • Peer reviewed article Renaud, P.E.; Webb, T.J.; Bjørgesæter, A.; Karakassis, I.; Kedra, M.; Kendall, M.A.; Labrune, C.; Lampadariou, N.; Somerfield, P.J.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Vanden Berghe, E.; Claus, S.; Aleffi, I.F.; Amouroux, J.M.; Bryne, K.H.; Cochrane, S.J.; Dahle, S.; Degraer, S.; Denisenko, S.G.; Deprez, T.; Dounas, C.; Fleischer, D.; Gil, J.; Grémare, A.; Janas, U.; Mackie, A.S.Y.; Palerud, R.; Rumohr, H.; Sardá, R.; Speybroeck, J.; Taboada, S.; Van Hoey, G.; Weslawski, J.M.; Whomersley, P.; Zettler, M.L. (2009). Continental-scale patterns in benthic invertebrate diversity: insights from the MacroBen database. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 239-252. dx.doi.org/10.3354/meps07963, meer
 • Peer reviewed article Schippers, P.; Snep, R.P.H.; Schotman, A.G.M.; Jochem, R.; Stienen, E.W.M.; Slim, P.A. (2009). Seabird metapopulations: searching for alternative breeding habitats. Popul. Ecol. 51(4): 459-470. https://dx.doi.org/10.1007/s10144-009-0159-z, meer
 • Peer reviewed article van Haaren, T.; Soors, J. (2009). Sinelobus stanfordi (Richardson, 1901): A new crustacean invader in Europe. Aquat. Invasions 4(4): 703-711, meer
 • Peer reviewed article Vanden Berghe, E.; Claus, S.; Appeltans, W.; Faulwetter, S.; Arvanitidis, C.; Somerfield, P.J.; Aleffi, I.F.; Amouroux, J.M.; Anisimova, N.; Bachelet, G.; Cochrane, S.J.; Costello, M.J.; Craeymeersch, J.A.; Dahle, S.; Degraer, S.; Denisenko, S.; Deprez, T.; Dounas, C.; Duineveld, G.; Emblow, C.; Escaravage, V.; Fabri, M.-C.; Fleischer, D.; Grémare, A.; Herrmann, M.; Hummel, H.; Karakassis, I.; Kedra, M.; Kendall, M.A.; Kingston, P.; Kotwicki, L.; Labrune, C.; Laudien, J.; Nevrova, E.L.; Occhipinti-Ambrogi, A.; Olsgard, F.; Palerud, R.; Petrov, A.; Rachor, E.; Revkov, N.K.; Rumohr, H.; Sardá, R.; Sistermans, W.C.H.; Speybroeck, J.; Janas, U.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Whomersley, P.; Willems, W.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Zenetos, A.; Zettler, M.L.; Heip, C.H.R. (2009). MacroBen integrated database on benthic invertebrates of European continental shelves: a tool for large-scale analysis across Europe. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 225-238. dx.doi.org/10.3354/meps07826, meer
 • Peer reviewed article Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; De Meulenaer, B.; Van Ginderdeuren, K.; Degraer, S. (2009). Low dietary importance of polychaetes in opportunistic feeding Sanderlings Calidris alba on Belgian beaches. Ardea 97(1): 81-87. dx.doi.org/10.5253/078.097.0110, meer
 • Peer reviewed article Webb, T.J.; Aleffi, I.F.; Amouroux, J.M.; Bachelet, G.; Degraer, S.; Dounas, C.; Fleischer, D.; Grémare, A.; Herrmann, M.; Hummel, H.; Karakassis, I.; Kedra, M.; Kendall, M.A.; Kotwicki, L.; Labrune, C.; Nevrova, E.L.; Occhipinti-Ambrogi, A.; Petrov, A.; Revkov, N.K.; Sardá, R.; Simboura, N.; Speybroeck, J.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Whomersley, P.; Willems, W.; Wlodarska-Kowalczuk, M. (2009). Macroecology of the European soft sediment benthos: insights from the MacroBen database. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 287-296. dx.doi.org/10.3354/meps07754, meer
 • Peer reviewed article Baert, L.; Hendrickx, F.; Maelfait, J.-P. (2008). Allozyme characterization of Hogna species (Araneae, Lycosidae) of the Galápagos Archipelago. J. arachnol. 36(2): 411-417. dx.doi.org/10.1636/CA07-091.1, meer
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Goemans, G.; Geeraerts, C.; Quataert, P.; Parmentier, K. (2008). Pollution fingerprints in eels as models for the chemical status of rivers. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 65(8): 1483-1491. https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsn112, meer
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Maes, D. (2008). Trampling affects the distribution of specialised coastal dune arthropods. Basic appl. ecol. (Print) 9(6): 726-734. https://dx.doi.org/10.1016/j.baae.2007.09.008, meer
 • Peer reviewed article Buysse, D.; Coeck, J.; Maes, J. (2008). Potential re-establishment of driadromous fish species in the River Scheldt (Belgium). Hydrobiologia 602(1): 155-159. http://dx.doi.org/10.1007/s10750-008-9292-5, meer
 • Peer reviewed article Maes, J.; Belpaire, C.; Goemans, G. (2008). Spatial variations and temporal trends between 1994 and 2005 in polychlorinated biphenyls, organochlorine pesticides and heavy metals in European eel (Anguilla anguilla L.) in Flanders, Belgium. Environ. Pollut. 153(1): 223-237. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2007.07.021, meer
 • Peer reviewed article Maes, J.; Stevens, M.; Breine, J. (2008). Poor water quality constrains the distribution and movements of twaite shad Alosa fallax fallax (Lacépède, 1803) in the watershed of river Scheldt. Hydrobiologia 602(1): 129-143. dx.doi.org/10.1007/s10750-008-9279-2, meer
 • Peer reviewed article Roosens, L.; Dirtu, A.C.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Gheorghe, A.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2008). Brominated flame retardants and polychlorinated biphenyls in fish from the river Scheldt, Belgium. Environ. Int. 34(7): 976-983. http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2008.02.009, meer
 • Peer reviewed article Somers, N.; D'Haese, B.; Bossuyt, B.; Lens, L.; Hoffmann, M. (2008). Food quality affects diet preference of rabbits: experimental device. Belg. J. Zool. 138(2): 170-176, meer
 • Peer reviewed article Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.R.M.; Van Landuyt, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). The Belgian sandy beach ecosystem: a review. Mar. Ecol. (Berl.) 29(Suppl. 1): 171-185. dx.doi.org/10.1111/j.1439-0485.2008.00232.x, meer
 • Peer reviewed article Stienen, E.; Courtens, W.; Everaert, J.; Van de walle, M. (2008). Sex-biased mortality of common terns in wind farm collisions. Condor 110(1): 154-157. dx.doi.org/10.1525/cond.2008.110.1.154, meer
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Brenninkmeijer, A.; Klaassen, M. (2008). Why do Gull-billed Terns Gelochelidon nilotica feed on fiddler crabs Uca tangeri in Guinea-Bissau? Ardea 96(2): 243-250. dx.doi.org/10.5253/078.096.0209, meer
 • Peer reviewed article Tahmasebi Kohyani, P.; Bossuyt, B.; Bonte, D.; Hoffmann, M. (2008). Importance of grazing and soil acidity for plant community composition and trait characterisation in coastal dune grasslands. Applied Vegetation Science 11(2): 179-186. https://dx.doi.org/10.3170/2008-7-18351, meer
 • Peer reviewed article Tahmasebi Kohyani, P.; Bossuyt, B.; Bonte, D.; Hoffmann, M. (2008). Grazing as a management tool in dune grasslands: evidence of soil and scale dependence of the effect of large herbivores on plant diversity. Biol. Conserv. 141(6): 1687-1694. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2008.04.010, meer
 • Peer reviewed article Wisz, M.; Dendoncker, N.; Madsen, J.; Rounsevell, M.; Jespersen, M.; Kuijken, E.; Courtens, W.; Verscheure, C.; Cottaar, F. (2008). Modelling pink-footed goose (Anser brachyrhynchus) wintering distributions for the year 2050: potential effects of land-use change in Europe. Diversity Distrib. 14(5): 721-731. dx.doi.org/10.1111/j.1472-4642.2008.00476.x, meer
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Goemans, G. (2007). Eels: contaminant cocktails pinpointing environmental contamination. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 64(7): 1423-1436. dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsm121, meer
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Goemans, G. (2007). The European eel Anguilla anguilla, a rapporteur of the chemical status for the Water Framework Directive? Vie Milieu (1980) 57(4): 235-252, meer
 • Peer reviewed article Breine, J.; Maes, J.; Quataert, P.; Van den Bergh, E.; Simoens, I.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2007). A fish-based assessment tool for the ecological quality of the brackish Schelde estuary in Flanders (Belgium). Hydrobiologia 575(1): 141-159. http://dx.doi.org/10.1007/s10750-006-0357-z, meer
 • Peer reviewed article Derous, S.; Austen, M.; Claus, S.; Daan, N.; Dauvin, J.-C.; Deneudt, K.; Depestele, J.; Desroy, N.; Heessen, H.; Hostens, K.; Marboe, A.H.; Lescrauwaet, A.-K.; Moreno, M.P.; Moulaert, I.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rees, H.; Ressurreição, A.; Roff, J.C.; Santos, P.T.; Speybroeck, J.; Willems, W.; Stienen, E.W.M.; Tatarek, A.; ter Hofstede, R.; Vincx, M.; Zarzycki, T.; Degraer, S. (2007). Building on the concept of marine biological valuation with respect to translating it to a practical protocol: Viewpoints derived from a joint ENCORA-MARBEF initiative. Oceanologia 49(4): 579-586, meer
 • Peer reviewed article Derous, S.; Agardy, M. Tundi; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Jamieson, G.; Lieberknecht, L.; Mees, J.; Moulaert, I.; Olenin, S.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rachor, E.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van der Wal, J.T.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Degraer, S. (2007). A concept for biological valuation in the marine environment. Oceanologia 49(1): 99-128, meer
 • Peer reviewed article Everaert, J.; Stienen, E.W.M. (2007). Impact of wind turbines on birds in Zeebrugge (Belgium). Biodivers. Conserv. 16(12): 3345-3359. dx.doi.org/10.1007/s10531-006-9082-1, meer
 • Peer reviewed article Geeraerts, C.; Ovidio, M.; Verbiest, H.; Buysse, D.; Coeck, J.; Belpaire, C.; Philippart, J.-C. (2007). Mobility of individual roach Rutilus rutilus (L.) in three weir-fragmented Belgian rivers. Hydrobiologia 582(1): 143-153. dx.doi.org/10.1007/s10750-006-0561-x, meer
 • Peer reviewed article Goossens, B.; Avery, B. (2007). International Union of Forest Research Organizations and Forestry Librarians, in: Anderson, K.L. Every continent, every ocean: proceedings of the 32nd annual conference of the International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information centres (IAMSLIC), 8-12 October 2006, Portland, Oregon. IAMSLIC Conference Series, : pp. 137-146, meer
 • Peer reviewed article Maes, J.; Stevens, M.; Breine, J. (2007). Modelling the migration opportunities of diadromous fish species along a gradient of dissolved oxygen concentration in a European tidal watershed. Est., Coast. and Shelf Sci. 75(1-2): 151-162. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2007.03.036, meer
 • Peer reviewed article Quataert, P.; Breine, J.; Simoens, I. (2007). Evaluation of the European Fish Index: false-positive and false-negative error rate to detect disturbance and consistency with alternative fish indices. Fish. Manage. Ecol. 14(6): 465-472. dx.doi.org/10.1111/j.1365-2400.2007.00573.x, meer
 • Peer reviewed article Verreycken, H.; Anseeuw, D.; Van Thuyne, G.; Quataert, P.; Belpaire, C. (2007). The non-indigenous freshwater fishes of Flanders (Belgium): review, status and trends over the last decade. J. Fish Biol. 71(suppl. D): 160-172. dx.doi.org/10.1111/j.1095-8649.2007.01679.x, meer
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Maes, D. (2006). Ongewervelden in de Vlaamse duinen: Waarom 5 doelsoorten meer zeggen dan 1. Natuur.Focus 5(3): 76-80, meer
 • Peer reviewed article Maes, D.; Bonte, D. (2006). Using distribution patterns of five threatened invertebrates in a highly fragmented dune landscape to develop a multispecies conservation approach. Biol. Conserv. 133(4): 490-499. dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2006.08.001, meer
 • Peer reviewed article Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). Beach nourishment: an ecologically sound coastal defence alternative? A review. Aquat. Conserv. 16(4): 419-435. dx.doi.org/10.1002/aqc.733, meer
 • Peer reviewed article Haelters, J.; Vigin, L.; Stienen, E.W.M.; Scory, S.; Kuijken, E.; Jacques, T.G. (2004). Ornithologisch belang van de Belgische zeegebieden: identificatie van mariene gebieden die in aanmerking komen als Speciale Beschermingszones in uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn = Importance ornithologique des espaces marins de la Belgique: identification des zones marines méritant le statut de Zones de Protection Spéciale en application de la Directive européenne Oiseaux. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie = Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Biologie, 74(Suppl.). BMM/Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 90 pp., meer
 • Bubnicki, J.W.; Norton, B.; Baskauf, S.J.; Bruce, T.; Cagnacci, F.; Casaer, J.; Churski, M.; Cromsigt, J.P.G.M.; Dal Farra, S.; Fiderer, C.; Forrester, T.D.; Hendry, H.; Heurich, M.; Hofmeester, T.R.; Jansen, P.A.; Kays, R.; Kuijper, D.P.J.; Liefting, Y.; Linnell, J.D.C.; Luskin, M.S.; Mann, C.; Milotic, T.; Newman, P.; Niedballa, J.; Oldoni, D.; Ossi, F.; Robertson, T.; Rovero, F.; Rowcliffe, M.; Seidenari, L.; Stachowicz, I.; Stowell, D.; Tobler, M.W.; Wieczorek, J.; Zimmermann, F.; Desmet, P. (2023). Camtrap DP: An open standard for the FAIR exchange and archiving of camera trap data. EcoEvoRxiv 30 June. https://dx.doi.org/10.32942/X2BC8J, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; De Clerck, O.; Sabbe, K.; Hostens, K.; Devriese, L.; Sandra, M. (2023). Nature and environment. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea 2023: 1-29. https://dx.doi.org/10.48470/44, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; De Clerck, O.; Sabbe, K.; Hostens, K.; Devriese, L.; Sandra, M. (2023). Natuur en milieu. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea 2023: 1-30. https://dx.doi.org/10.48470/43, meer
 • Jiguet, F.; Bocher, P.; Bourgeois, A.; Chaigne, A.; Chartier, A.; Düttmann, H.; Duvivier, C.; Fartmann, T.; Francesiaz, C.; Joyeux, E.; Kämpfer, S.; Nijs, G.; Rousseau, P.; Schmidt, J.; Spanoghe, G.; Weber, H.; Kruckenberg, H. (2023). Multi-sensor data loggers identify the location and timing in four poaching cases of the endangered Eurasian Curlew Numenius arquata. Forensic science international: Animals and environments 4: 100069. https://dx.doi.org/10.1016/j.fsiae.2023.100069, meer
 • Laukens, M.; Schwarz, C.; Van Ryckegem, G.; Van De Meutter, F.; Kassadi, N. (2023). Macrobenthic functional diversity on tidal mud flats - An experimental approach to quantify the impact of bioturbation on cohesive sediment transport, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 66, meer
 • Leone, G.; Moulaert, I.; Devriese, L.; Pauwels, I.; Sandra, M.; Goethals, P.; Everaert, G.; Catarino, A.I. (2023). Assessing characteristics, uses, and potential environmental impact of plastic remediation technologies, in: SETAC Europe 33rd annual meeting, 30 April–4 Day 2023 | Dublin, Ireland + online “Data-driven environmental decision-making”: Abstract Book. pp. 672, meer
 • Leone, G.; Moulaert, I.; Devriese, L.I.; Sandra, M.; Pauwels, I.; Goethals, P.; Everaert, G.; Catarino, A.I. (2023). Assessing the state-of-the-art of plastic clean-up and prevention technologies based on a systematic review of scientific literature in combination with resources from practical applications, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 68, meer
 • Maes, S.; Desmet, S.; Vansteenbrugge, L.; Sys, K.; Van Canneyt, M.; Maes, S.; Ruttink, T.; Brys, R.; Hostens, K.; Derycke, S. (2023). Unravelling the stock identity and biomass of common sole (Solea solea) using DNA and eDNA, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 75, meer
 • Smeekens, V.; Buerms, D.; Bezdenjesnji, O.; Soors, J.; De Regge, N.; Van Braeckel, A.; Van Ryckegem, G. (2023). Monitoring estuariene inrichting van de site aan het Fort Sint-Filips - Tussentijds factual data rapport. Toestand 2022. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 22. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 29 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.93967061, meer
 • Vandevoorde, B.; Smeekens, V.; Buerms, D.; Bezdenjesnji, O.; Vanoverbeke, J. (2023). Verdieping Europaterminal: monitoring om potentiële effecten op het Galgeschoor op te volgen. Referentietoestand (T0). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 14. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 62 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.93332001, meer
 • Vanoverbeke, J.; Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2023). Evaluation of the common teal and twaite shad model: comparison between predictions based on actual data and input derived from the modelling train - Report in the framework of the Integrated plan of the Upper Sea Scheldt. Reports of the Research Institute for Nature and Forest, 2023 (2). Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussels. 13 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.89698410, meer
 • Verreycken, H. (2023). 'You can't catch me': increasingly more non-native freshwater fishes in Flanders (Belgium), in: 21st FishBase/SeaLifeBase Symposium. pp. 25, meer
 • Vos, M.; Verhelst, P.; Verreycken, H.; van Broekhoven, B.; Patijn, N. (2023). Nieuwe exotische vis ontdekt in Nederland: de shimofurigrondel. Kijk op Exoten 43: 18-19, meer
 • Aljancic, G.; Aljancic, M.; Milotic, T.; Machidon, O.; Machidon, A.; Casaer, J.; Pipan, T. (2022). Building virtual laboratories to monitor Proteus and its karst groundwater habitat, in: Aljancic, G. et al. 4th International meeting SOS Proteus: Conservation of Proteus and its habitat facing climate change challenges, 21st-22nd May, 2022, Trieste, Italy: Abstract book. pp. 20, meer
 • Brabant, R.; Vanermen, N.; Degraer, S. (2022). Turbine size impacts the number of seabird collisions per installed megawatt and offers possibilities for mitigation, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Getting ready for offshore wind farm expansion in the North Sea. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 81-92, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; De Clerck, O.; Sabbe, K.; Hostens, K.; Devriese, L.; Sandra, M. (2022). Natuur en milieu, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 1-30, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.W.M.; De Troch, M.; De Clerck, O.; Sabbe, K.; Hostens, K.; Devriese, L.; Sandra, M. (2022). Nature and environment, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 1-29, meer
 • Keirsebelik, H.; Verhelst, P.; Schoelynck, J. (2022). Tracking the downstream migration of an aquatic invader: preliminary results on the spatio-temporal movement behaviour of the Chinese mitten crab in the Scheldt Estuary, Belgium, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 57, meer
 • Leone, G.; Catarino, A.I.; Pauwels, I.; Mani, T.; Tishler, M.; Egger, M.; Forio, M.; Goethals, P.; Everaert, G. (2022). Bayesian Belief Networks as a toolbox for the creation of a decision support framework for plastic clean-up technology selection in rivers and estuaries, in: SETAC Europe 32nd Annual Meeting 15–19 may 2022 | Copenhagen, Denmark: “Towards a reduced pollution society”. Abstract Book. pp. 422, meer
 • Leone, G.; Moulaert, I.; Devriese, L.; Sandra, M.; Pauwels, I.; Goethals, P.; Catarino, A.I.; Everaert, G. (2022). Challenges, prospects, and opportunities for plastic remediation technologies, in: MICRO 2022, Online Atlas Edition: Plastic Pollution from MACRO to nano, 14-18 November 2022. pp. 427076. https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7216628, meer
 • Leone, G.; Catarino, A.I.; De Keukelaere, L.; Bossaer, M.; Knaeps, E.; Everaert, G. (2022). Hyperspectral reflectance of dry, wet and submerged plastics polymers under environmentally relevant conditions, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 63-64, meer
 • Leone, G.; Catarino, A.I.; Pauwels, I.; Mani, T.; Tishler, M.; Egger, M.; Forio, M.A.E.; Goethals, P.L.M.; Everaert, G. (2022). Bayesian Belief Networks to reduce unintentional bycatch in riverine and estuarine plastic removal systems, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 62, meer
 • Provoost, S.; Zwaenepoel, A.; Cosyns, E.; Bonte, D.; Leten, M. (2022). Kustduinen, in: Van Uytvanck, J. et al. Natuurbeheer: Praktijk en wetenschap hand in hand. pp. 291-324, meer
 • Provoost, S.; van Gompel, W.; Vercruysse, E. (2022). 15 years of beach flora monitoring along the Belgian coast, in: Strypsteen, G. et al. Book of abstracts: building coastal resilience 2022, Bruges, Belgium, 12-13 April 2022. VLIZ Special Publication, 89: pp. 53, meer
 • Scivil (2022). Aan de slag met Burgerwetenschap aan de kust. INBO/UGent/EOS/Natuurpunt/ILVO/VLIZ: [s.l.]. 3 pp., meer
 • Van Baelen, A.; Poot, N.; Beirinckx, L.; Bogaerts, A.; Bellefroid, E.; Claerhout, T.; De Smedt, S.; Dugardin, C.; Engledow, H.; Leliaert, F.; Ossaer, J.; Pereboom, Z.; Semal, P.; Slos, D.; Smirnova, L.; Trekels, M.; Vandepitte, L.; Veltjen, E. (2022). DiSSCo-Flanders. Detailed inventory of the collections. WP2 - task 2.1. DiSSCo: Flanders. 31 pp., meer
 • van Bemmelen, R.S.A.; Courtens, W.; Collier, M.P.; Fijn, R.C. (2022). Sandwich Terns in the Netherlands in 2019-2021. Distribution, behaviour, survival and diet in light of (future) offshore wind farms. Bureau Waardenburg Rapport, 21-310. Bureau Waardenburg: Culemborg. 156 pp., meer
 • Van de Meuter, F.; Smeekens, V.; Buerms, D. (2022). Beschrijvend datarapport: sedimentkarakteristieken en sedimentatie-erosie langsheen vaste raaien voor benthosmonitoring in de Zeeschelde 2018-2020. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 34. INBO: Brussel. 34 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.87576357, meer
 • Van De Walle, R.; Hillaert, J.; Vandegehuchte, M.L.; Massol, F.; Bonte, D. (2022). The importance of the spatial configuration of marram grass (Calamagrostis arenaria) on dune functioning and biodiversity, in: Strypsteen, G. et al. Book of abstracts: building coastal resilience 2022, Bruges, Belgium, 12-13 April 2022. VLIZ Special Publication, 89: pp. 71, meer
 • Van Uytvanck, J.; Hermy, M.; De Blust, G.; Hoffmann, M. (2022). Natuurbeheer: Praktijk en wetenschap hand in hand. Sterck & De Vreese: Gorredijk. ISBN 978 90 5615 970 2. 504 pp., meer
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2022). Seabirds and offshore wind farms - the potential value of sensitivity mapping in marine spatial planning, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Getting ready for offshore wind farm expansion in the North Sea. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 55-68, meer
 • Verhelst, P.; Pauwels, I.; Breine, J.; De Maerteleire, N.; Pieters, S.; Gelaude, E.; Dens, F.; Coeck, J.; Reubens, J. (2022). Monitoring van de ecologische effecten van de elektromagnetische velden rond de stroomkabels van het net op zee (Westerschelde, Borssele). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2022(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 25 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.71056933, meer
 • Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Terrie, T.; Van Thuyne, G.; Mertens, W. (2021). Visbestandopnames in sigmagebieden (2020): Eindrapport. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(2). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 35 pp., meer
 • Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Terrie, T.; Van Thuyne, G. (2021). Opvolgen van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium: Viscampagnes met schietfuiken 2020. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 95 pp., meer
 • Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Terrie, T.; Van Thuyne, G. (2021). Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium: Ankerkuilcampagne 2020. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(1). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 72 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.29272200, meer
 • Desmet, S.; Brys, R.; Neyrinck, S.; Hostens, K.; Derycke, S. (2021). Commercial fish abundance estimation in the Belgian part of the North Sea through eDNA ddPCR analyses. ARPHA Conference Abstracts 4: e64860. https://dx.doi.org/10.3897/aca.4.e64860, meer
 • Paelinckx, D.; Devos, K.; Vermeersch, G. (2021). Actualisatie van de EU-gebiedsinformatieformulieren van drie vogelrichtlijngebieden. Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.4064. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 18 pp., meer
 • Provoost, S.; Van Braeckel, A.; Van Gompel, W. (2021). Monitoring hydrologie Zwin: rapportage 2021. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 63. INBO: Brussel. 59 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.70277346, meer
 • Schekkerman, H.; Arts, F.; Buijs, R.-J.; Courtens, W.; Van Daele, T.; Fijn, R.; van Kleunen, A.; Van der Jeugd, H.; Roodbergen, M.; Stienen, E.; de Vries, L.; Ens, B. (2021). Geïntegreerde populatie-analyse van vijf soorten kustbroedvogels in het Zuidwestelijk Deltagebied. CAPS-rapport 2021/01. Sovon-rapport, 2021/03. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 94 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2021). Monitoring van de instandhouding van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge in de periode 2004-2020. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(19). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 36 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.34237378, meer
 • Van De Meutter, F.; Bezdenjesnji, O.; Buerms, D.; De Beukelaer, J.; De Regge, N.; Terrie, T.; Soors, J.; Vanoverbeke, J.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E.; Van Ryckegem, G. (2021). Trofische relaties tussen oligochaeten en epibenthische predatoren op slikken in de zeeschelde: tweedelijnsanalyse. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(23). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 36 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.35111052, meer
 • Van De Meutter, F.; De Regge, N.; Bezdenjesnji, O. (2021). Dieetanalyse van hogere trofische niveaus in de zeeschelde: deel vissen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(41). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 87 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.44407431, meer
 • Van Ryckegem, G.; Vanoverbeke, J.; Elsen, R.; Van Braeckel, A. (2021). Duurzaam beheer van schorrand en slikken langsheen de Zeeschelde. Een klimaatadaptief beheer na erosie van de Schelde oevers. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(6). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 75 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.26162584, meer
 • Vanderhaeghe, F.; De Wever, A.; Reyserhove, L.; Desmet, P.; Onkelinx, T.; Goossens, B.; Wanner, S.; Genouw, G.; Janssens, L.; Turkelboom, F.; Van Daele, T. (2021). Open Science bij het INBO: naar een kwaliteitsvolle en transparante onderzoekscyclus. Een overzicht van de INBO Open Science Doelen voor projecten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(15). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 46 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.34205394, meer
 • Vandevoorde, B.; Van Lierop, F. (2021). T0-bepaling van de dijkvegetatie Hedwige-Prosperpolder (datarapport). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 60. INBO: Brussel. 40 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.70310631, meer
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2021). Belgian Seabird Displacement Monitoring Program: Macro-avoidance of GPS-tagged lesser black-backed gulls & potential habituation of auks and gannets, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Attraction, avoidance and habitat use at various spatial scales. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 33-46, meer
 • Vanoverbeke, J.; Van De Meutter, F.; Van Ryckegem, G. (2021). Habitatmapping: foerageren van overwinterende watervogels op de slikken van de Zeeschelde. Tweedelijnsanalyse van voorkomen en foerageergedrag van eenden in relatie tot waterdynamiek en macrozoöbenthos. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(24). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 51 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.35151319, meer
 • Vermeersch, S.; Baeyens, R.; Coeck, J.; De Maerteleire, N.; Gelaude, E.; Robberechts, K.; Pieters, S.; Smolders, S.; Vercruysse, J.; Visser, K.P. (2021). Evaluatie van de in- en uitwateringssluizen van overstromingsgebieden voor vismigratie: een case studie voor Bazel en Bergenmeersen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(30). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 98 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.39514496, meer
 • Belpaire, C.; Breine, J.; Van Wichelen, J.; Pauwels, I.; Baeyens, R.; Coeck, J.; Matondo, B.N.; Ovidio, M.; Vergeynst, J.; Verhelst, P.; De Meyer, J.; Adriaens, D.; Teunen, L.; Bervoets, L.; Sony, D.; Rollin, X.; Dumonceau, F.; Vlietinck, K. (2020). Report on the eel stock, fishery and other impacts in Belgium, 2019–2020. ICES Scientific Reports = Rapports Scientifiques du CIEM, 2. ICES: Copenhagen. 48 pp., meer
 • Brabant, R.; Vanermen, N. (2020). Collision risk for six seabird species in the first Belgian offshore wind farm zone, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Empirical evidence inspiring priority monitoring, research and management. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 43-52, meer
 • Breine, J.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Terrie, T.; Van Thuyne, G. (2020). Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2019. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(4). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 76 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.17680566, meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2020). Visindex voor getijgebonden zijrivieren in het Zeeschelde-estuarium. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(14). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 46 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.17941691, meer
 • Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2020). Wel en Wee in de Zeevogelkolonie: op eieren lopen. Vogelnieuws 33: 3-10, meer
 • De Bruyn, J.; Troch, S.; Mabilde, J.; Vanderheiden, S. (2020). Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte aanpak. Departement Omgeving: Brussel. ISBN 9789040304156. 161 pp., meer
 • Faveyts, W.; Stienen, E. (2020). Kustbroedvogels: Wendbaar en aangepast aan een dynamische omgeving, in: De Grote Rede 52. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 52: pp. 4-10, meer
 • Fockedey, N.; Breine, J. (2020). Zeevruchten: In mei… legt de meivis een ei, in: De Grote Rede 51. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 51: pp. 26, meer
 • Galle, L.; Breine, J.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Terrie, T.; Van Thuyne, G.; Mertens, W. (2020). Visbestandopnames in Sigmagebieden (2019): meting situatie na een en drie jaar in hetkader van de vismonitoring van het Sigmaplan. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(9). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 41 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.17859051, meer
 • Hessel, K.; Mertens, W.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Campens, V. (2020). SPARC - Life16 CCA BE 000107 - Monitoringsrapport habitatherstel en waterbeheer: deel 1. Nulmonitoring (T0). Agentschap voor Natuur en Bos/Waterbouwkundig Laboratorium/De Vlaamse Waterweg/Regionaal Landschap Schelde - Durme: [s.l.]. 65 pp., meer
 • Oosterlynck, P.; De Saeger, S.; Leyssen, A.; Provoost, S.; Thomaes, A.; Vandevoorde, B.; Wouters, J.; Paelinckx, D. (2020). Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura2000 habitattypen in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(27). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 304 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.14061248, meer
 • Prins, Theo; BU Toxicology, Novel Foods & Agro chains Sub A; van der Meer, Jaap; Herman, Peter; van der Spek, Ad; Chen, Chun; Wymenga, Eddy; van der Zee, Els; Stienen, Eric; Aarts, Geert; Meijer-Holzhauer, Harriëtte; Adema, Jeroen; Craeymeersch, Johan; van Wolfshaar, Karen; Bolle, Loes; Poot, Martin; Hintzen, Niels; van Horssen, Peter; Fijn, Ruben; Glorius, Sander; Beier, Ulrika; Courtens, Wouter; Neitzel, Sophie; van Hoof, Luc; Onderz. Form. D.; Onderz. Form. I.; WIAS; Onderz. Form. B. (2020). Eindrapportage monitoring- en onderzoeksprogramma Natuurcompensatie Voordelta (PMR-NCV). DELTARES rapport 1230156-001-ZKS-0001. Wageningen Marine Research Report, C053/20. Wageningen Marine Research: Den Helder. 183 pp. https://dx.doi.org/10.18174/524298, meer
 • Provoost, S.; Van Gompel, W.; Vercruysse, W. (2020). Beheerevaluatie kust: Eindrapport 2015-2019. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020 (18). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 300 pp., meer
 • Provoost, S.; Van Gompel, W.; Vercruysse, W. (2020). Beheerevaluatie kust. Eindrapport 2015-2019. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(18). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 300 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.18039583, meer
 • Schneiders, A.; Alaerts, K.; Michels, H.; Stevens, M.; Van Gossum, P.; Van Reeth, W.; Vught, I. (2020). Natuurrapport 2020: feiten en cijfers voor een nieuw biodiversiteitsbeleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 360 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbom.18882202, meer
 • Stienen, E.; Colpaert, N. (2020). Stranding van een bijzondere Alk op de Vlaamse kust. Vogelnieuws 33: 48-49, meer
 • Stienen, E.; Vanermen, N. (2020). Advies betreffende het vermijden van negatieve effecten van windmolenparken op zeevogels. Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.4053. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 9 pp., meer
 • van Rees, C.B.; Aragonés, D.; Bouten, W.; Thaxter, C.B.; Stienen, E.; Bustamante, J.; Green, A. (2020). Dynamic space use of Andalusian rice fields by overwintering lesser black-backed gulls is driven by harvest-related flooding. Research Square 45637/v1: 30 pp. https://dx.doi.org/10.21203/rs.3.rs-45637/v1, meer
 • Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Elsen, R.; Vanoverbeke, J.; Van De Meutter, F.; Vandevoorde, B.; Mertens, W.; Breine, J.; Speybroeck, J.; Bezdenjesnji, O.; Buerms, D.; De Beukelaer, J.; De Regge, N.; Hessel, K.; Soors, J.; Van Lierop, F. (2020). MONEOS – Datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2018-2019. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapport geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(38). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 156 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.18656743, meer
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2020). Belgian seabird displacement monitoring programme: A feasibility study on future research possibilities, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Empirical evidence inspiring priority monitoring, research and management. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 53-60, meer
 • Vanoverbeke, J.; Spanoghe, G.; De Regge, N.; Van Ryckegem, G. (2020). Foerageergedrag van scholeksters op de Westerschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(23). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 42 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.18345084, meer
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Driessens, G.; Everaert, J.; Feys, S.; Herremans, M.; Onkelinx, T.; Stienen, E.W.M.; T'Jollyn, F. (2020). Broedvogels in Vlaanderen 2013 -2018. Recente status en trends van in Vlaanderen broedende vogelsoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(1). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 9789040304231. 228 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.18794135, meer
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Driessens, G.; Everaert, J.; Feys, S.; Herremans, M.; Onkelinx, T.; Stienen, E.W.M.; T'Jollyn, F. (2020). Broedvogels in Vlaanderen 2013-2018. Recente status en trends van in Vlaanderen broedende vogelsoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020 (1). INBO: Brussel. ISBN 9789040304231. 228 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.18794135, meer
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Driessens, G.; Everaert, J.; Feys, S.; Herremans, M.; Onkelinx, T.; Stienen, E.; T'Jollyn, F. (2020). Broedvogelrapport 2013-2018 beschikbaar. Vogelnieuws 33: 37-40, meer
 • VLIZ (2020). Kleuren onze stranden straks roze? Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Oostende. , meer
 • Breine, J.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Terrie, T.; Van Thuyne, G. (2019). Opvolgen van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium: viscampagnes 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(27). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 79 pp., meer
 • Breine, J.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Terrie, T.; Mertens, W. (2019). Visbestandopnames in Sigmagebieden: viscampagnes uitgevoerd in 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(14). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 24 pp., meer
 • Breine, J.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Terrie, T.; Van Thuyne, G. (2019). Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(7). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 68 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.15908465, meer
 • Coeck, J.; Schollema, P.P.; Martens, K.; Brevé, N.W.P. (2019). Herstel van longitudinale connectiviteit in stroomgebieden: samenwerking met vrije vismigratie als leidraad. Landschap 36(2): 61-67, meer
 • De Cauwer, K.; Van Gaever, S. (Ed.) (2019). Derde federaal milieurapport 2014-2018. Deel 1: Toestand van het mariene milieu . KBIN-OD Natuur/ILVO/INBO/FAVV: Brussel. 246 pp., meer
 • Elsen, E.; Van Braeckel, A.; Vanoverbeke, J.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2019). Habitatmapping Sea Scheldt supralittoral: Partim pioneer club-rush species. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek(36). INBO: Brussel. 82 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.16164273, meer
 • Haelters, J.; Brabant, R.; De Cauwer, K.; De Mesel, I.; Kerckhof, F.; Rumes, B.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Degraer, S. (2019). Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000: naar aanleiding van de actualisatie van de omschrijving van de goede milieutoestand en de vaststelling van de milieudoelen voor de Belgische mariene wateren. Rapport van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in opdracht van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Dienst Marien Milieu. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN): Brussel. 25 pp., meer
 • Paelinckx, D.; De Saeger, S.; Oosterlynck, P.; Vanden Borre, J.; Westra, T.; Denys, L.; Leyssen, A.; Provoost, S.; Thomaes, A.; Vandevoorde, B.; Spanhove, T. (2019). Regionale staat van instandhouding voor de habitattypen van de Habitatrichtlijn Rapportageperiode 2013 - 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 13. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 200 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.16122667, meer
 • Provoost, S. (2019). Advies over de potenties voor natuurontwikkeling op de voormalige campings te Raversijde - Oostende. Adviesnota INBO, INBO.A.3709. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 17 pp., meer
 • Provoost, S.; Arens, B.; Bovend’aerde, L. (2019). Interreg V VEDETTE - Studie 'best practices' omtrent het herstel van de dynamiek van stuifduinen: Literatuuronderzoek en voorontwerp Westhoek. Agentschap Natuur en Bos (ANB)/Witteveen+Bos Belgium N.V./INBO/Arens Bureau voor Strand- en duinonderzoek: Antwerpen. 96 + bijlagen pp., meer
 • Provoost, S.; Herrier, J.-L.; Van Nieuwenhuyse, H. (2019). De duinen: natuurbehoud en -ontwikkeling, in: De Grote Rede 50. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 50: pp. 15-20, meer
 • Spikmans, F.; Kranenbarg, J.; Veenvliet, P.; Van Emmerik, W.; Roos, M.; Kouwets, F.; Verreycken, H.; De Ruiter, R.; Buijse, T. (2019). Standaardlijst namen zoetwatervissen van Nederland en Vlaanderen anno 2019. Tijdschrift RAVON 21(1): 8-12, meer
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2019). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(4). INBO: Brussel. 40 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.15947343, meer
 • Van Braeckel, A.; Belliard, J.-P.; Meire, D.; Van de Meuter, F.; Silinski, A.; De Roo, S.; Kolokythas, G.A.; Levy, Y.; Temmerman, S.; Bouma, T.J.; Van den Bergh, E. (2019). Wave climate and sediment dynamics in the tidal flats and marshes of Galgeschoor. Reports of the Research Institute for Nature and Forest, 48. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussels. 93 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.17169167, meer
 • Van Braeckel, A.; Elsen, R.; Van Ryckegem, G. (2019). MONEOS monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie en diversiteit habitats. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 33. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 66 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.16703072, meer
 • Van De Meutter, F.; Bezdenjesnji, O.; Buerms, D.; De Beukelaer, J.; De Regge, N.; Soors, J.; Speybroeck, J.; Terrie, T.; Vanoverbeke, J.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E.; Van Ryckegem, G. (2019). Onderzoek naar trofische relaties in de Zeeschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(1). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 100 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.15785103, meer
 • Van den Bergh, E.; Speybroeck, J.; Vandevoorde, B. (2019). Berekening van de Ecologische Kwaliteitscoëfficiënten voor overgangswateren en zoete getijdenwateren i.f.v. het derde stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Adviesnota INBO, INBO.A.3801. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 22 pp., meer
 • Van Ryckegem, G. (2019). Klimaatadaptatieplan voor de estuariene natuur in de Zeeschelde. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(40). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.16943295, meer
 • Vandevoorde, B.; Dhaluin, P.; Van Lierop, F.; Elsen, R.; Van den Bergh, E. (2019). Beheervoorstel voor de dijkvegetaties langs de Zeeschelde, Durme en Rupel (disctrict 1 & 2). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 45. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 180 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.7240339, meer
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2019). Seabird monitoring at the Thornton bank offshore wind farm, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: making a decade of monitoring, research and innovation. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 85-116, meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M. (2019). Seabirds: displacement, in: Perrow, M.R. (Ed.) Wildlife and wind farms, conflicts and solutions: Volume 3. Offshore: potential effects. pp. 174-205, meer
 • Vanoverbeke, J.; Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2019). Modelinstrumentarium voor het voorspellen van habitatgeschiktheid van de Zeescheldevoor fint (Alosa fallax) - Deelrapport voor het Integraal plan Boven-Zeeschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(18). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 23 + bijlagen pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.14517836, meer
 • Vanoverbeke, J.; Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2019). Modelinstrumentarium voor het voorspellen van overwinterende aantallen wintertaling (Anas crecca) in de Boven-Zeeschelde - Deelrapport voor het Integraal plan Boven-Zeeschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(15). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 45 + bijlagen pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.14517871, meer
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Stienen, E.W.M.; Anselin, A.; Onkelinx, T. (2019). Resultaten van de Vlaamse rapportage in het kader van artikel 12 van de Vogelrichtlijn en status van vogelsoorten met instandhoudings-populatiedoelen en van typische vogelsoorten van Natura 2000 habitattypes. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 18164666. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 42 pp., meer
 • Vriens, L.; Demolder, H.; Adriaens, T.; Bayens, R.; Boone, N.; De Beck, L.; De Keersmaeker, L.; De Knijf, G.; De Smet, L.; Devisscher, S.; Devos, K.; Geeraerts, C.; Jansen, I.; Maes, D.; Neirynck, J.; Onkelinx, T.; Paelinckx, D.; Sioen, G.; Thomaes, A.; Thoonen, M.; Van Den Berge, K.; Van der Aa, B.; Van Gossum, P.; Van Landuyt, W.; Van Reeth, W.; Vermeersch, G.; Verreycken, H.; Verschelde, P. (2019). Natuurindicatoren 2019: Toestand van de natuur in Vlaanderen. Cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 9789040304101. 62 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbom.17384939, meer
 • Adriaens, T.; Devisscher, S.; Brosens, D.; Desmet, P.; Reyserhove, L. (2018). Invasive species - Ruddy duck (Oxyura jamaicensis) in Flanders, Belgium. v1.2. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussel. , meer
 • Baert, J.; Stienen, E.; Heylen, B.; Kavelaars, M.; Buijs, R.-J.; Shamoun-Baranes, J.; Lens, L.; Müller, W. (2018). Migratory routes and stopover sites of the Lesser Black-backed Gull: where to go if your options are endless?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 73, meer
 • Breine, J.; Mertens, W.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2018). Visbestandopnames in het bekken van de Zeeschelde (2017-2018). Meting nulsituatie en situatie na één jaar in het GGG nabij het Zennegat. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(60). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 16 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.14576245, meer
 • Breine, J.; Mertens, W.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2018). Visbestandopnames in het bekken van de Zeeschelde (2017). Meting nulsituatie en situatie na één jaar in het kader van de monitoring van het Sigmaplan. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(2). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 35 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.13778582, meer
 • Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2018). Monitoring van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium. Viscampagnes 2017. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(40). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 88 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.14245903, meer
 • Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2018). Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2017. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 66 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.13829441, meer
 • Camphuysen, K.C.J.; Garthe, S.; Leopold, M.F.M.; Stienen, E.; Webb, A. (2018). Marked changes in megafauna composition of the North Sea require multidisciplinary collabrations: an historical overview, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 18, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; Hostens, K.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Nature and environment, in: Devriese, L. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 23-45, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; Hostens, K.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Natuur en milieu, in: Devriese, L. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 23-46, meer
 • Demolder, H.; Adriaens, T.N.; Anselin, A.; Boone, N.; De Beck, L.; De Keersmaeker, L.; De Knijf, G.; De Smet, L.; Devos, K.; Geeraerts, C.; Jansen, I.; Maes, D.; Neirynck, J.; Onkelinx, T.; Sioen, G.; Thomaes, A.; Thoonen, M.; Van Den Berge, K.; Van der Aa, B.; Van Gossum, P.; Van Landuyt, W.; Van Reeth, W.; Van Uytvanck, J.; Vermeersch, G.; Verreycken, H.; Verschelde, P. (2018). Natuurindicatoren 2018: Toestand van de natuur in Vlaanderen. Cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018 (1). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 9789040303982. 64 pp., meer
 • Gyselings, R. (2018). Advies over de uitgangspunten van het compensatieplan voor het Vogel- en Habitatrichtlijngebied in het kader van toekomstige ontwikkelingen van het Antwerpse havengebied op de Linkerscheldeoever. Adviesnota INBO, INBO.A.3656. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 15 pp., meer
 • Heylen, B.C.; Baert, J.M.; Stienen, E.W.M.; Müller, W.; Lens, L. (2018). Where to go during winter? Habitat use does not shape variation in migratory strategies in lesser black-backed gulls, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 80, meer
 • Mertens, W.; Van Ryckegem, G. (2018). PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018/46. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 230 + bijlagen pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.14487551, meer
 • Milotic, T.; Baltzinger, C.; Eichberg, C.; Eycott, A.E.; Heurich, M.; Müller, J.; Noriega, J.A.; Menendez, R.; Stadler, J.; Ádám, R.; Bargmann, T.; Bilger, I.; Buse, J.; Calatayud, J.; Ciubuc, C.; Boros, G.; Hauso, M.; Jay-Robert, P.; Kruus, M.; Miessen, G.; Must, A.; Ardali, E.O.; Preda, E.; Rahimi, I.; Rohwedder, D.; Rose, R.; Slade, E.M.; Somay, L.; Tahmasebi, P.; Ziani, S.; Hoffmann, M. (2018). Dung beetle assemblages, dung removal and secondary seed dispersal: data from a large-scale, multi-site experiment in the Western Palaearctic. Frontiers of Biogeography 10(1-2). https://dx.doi.org/10.21425/f5101-237289, meer
 • Provoost, S.; Vandekerkhove, K.; Denys, L. (2018). PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(16). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 63 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.14193707, meer
 • Salas, R.; Deneudt, K.; Lens, L.; Stienen, E.W.M.; Baert, J.; Kavelaars, M.M.; Shamoun-Baranes, J.; Müller, W. (2018). Time investment and territorial behaviour of lesser black-backed gulls (Larus fuscus) during the pre-laying period, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 88, meer
 • Selakovic, S.; Cozzoli, F.; Leuven, J.; Van Braeckel, A.; Speybroeck, J.; Kleinhans, M.G.; Bouma, T.J. (2018). Sediment-stabilising and -destabilising ecoengineering species from river to estuary: the case of the Scheldt system , in: NCK days 2018. Geo-logic in coastal and shelf research: a matter of multi-disciplinarity: book of abstracts. pp. 34, meer
 • Sotillo, A.; Baert, J.; Müller, W.; Stienen, E.; Soares, A.; Lens, L. (2018). Fish or garbage: do diet and foraging choices of an avian scavenger impact on its breeding performance?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 57, meer
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Daelemans, R.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2018). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2017. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018 (64). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 41 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.14735823, meer
 • Stienen, E.; Vanermen, N. (2018). Dichtheid van vogels op zee, in: Belgische Staat Actualisatie van de initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8 lid 1a & 1b: België 2018-2024. pp. 198-207, meer
 • Stienen, E.W.M. (2018). Kwik in zeevogels: Ophoping persistente polluenten in kustbroedvogels. Mens vogel 56: 28-35, meer
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Dalemans, R.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2018). Verslagen op de Wellington golfbaan. Vogelnieuws 30: 21-22, meer
 • Van Braeckel, A.; Speybroeck, J.; Vanoverbeke, J.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E. (2018). Habitatmapping Zeeschelde subtidaal. Relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(91). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 90 + bijlagen pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.15709116, meer
 • Van den Bergh, E.; Pauwels, I.; Breine, J. (2018). Vissen en sediment in de Zeeschelde: een beknopte risico analyse voor het strategisch-MER complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 75. INBO: Brussel. 38 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.15396954, meer
 • Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Elsen, R.; Speybroeck, J.; Vandevoorde, B.; Mertens, W.; Breine, J.; Spanoghe, G.; Bezdenjesnji, O.; Buerms, D.; De Beukelaer, J.; De Regge, N.; Hessel, K.; Lefranc, C.; Soors, J.; Terrie, T.; Van Lierop, F.; Van den Bergh, E. (2018). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2017: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(74). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 198 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.15000892, meer
 • Van Ryckegem, G.; Soors, J. (2018). Tweekleppigen (Bivalvia) in de Zeeschelde: verkennende monitoring en potentiële rol van schelpdieren in de Boven-Zeeschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(99). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 42 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.15559786, meer
 • Van Uytvanck, J.; Zwaenepoel, A.; Cosyns, E.; Provoost, S. (2018). Natuurherstel door graasbeheer met schapen en runderen in het Zwin. Levende Nat. 119(4): 167-174, meer
 • Van Wichelen, J. (2018). Kan Vlaanderen het tij nog keren voor de Europese paling? Parnassia 18(70): 7-12, meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2018). Seabird displacement at offshore wind farms: effect versus impact, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 29, meer
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Daelemans, R.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2018). Lesser black-backed gull distribution in and around the Thornton Bank offshore wind farm using GPS logger data, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: assessing and managing effect spheres of influence. Memoirs on the Marine Environment, : pp. 91-115, meer
 • Verhelst, P.; Huisman, J.; Reubens, J.; Baeyens, R.; Buysse, D.; Coeck, J.; Deneudt, K.; Goethals, P.; Griffioen, B.; Moens, T.; Nagelkerke, L.A.J.; Nolting, C.; Pauwels, I.; Schollema, P.P.; Van Keeken, O.; Winter, H.; Mouton, A. (2018). Heading South or North: novel insights on European silver eel (Anguilla anguilla L.) migration in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 97, meer
 • Vriens, L.; De Becker, P.; Vandevoorde, B. (2018). PAS-Gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2500002 Polders. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(32). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 151 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.14319077, meer
 • Belliard, J.-P.; Temmerman, S.; Silinski, A.; Meire, D.; Kolokythas, G. K.; Bouma, T.J.; Van den Bergh, E.; Van Braeckel, A. (2017). Sediment dynamics in relation to wave action in the tidal flats of Galgeschoor, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 19, meer
 • Belliard, J.-P.; Temmerman, S.; Silinski, A.; Meire, D.; Kolokythas, G. K.; Bouma, T.J.; Van den Bergh, E.; Van Braeckel, A. (2017). Benthic habitat characterisation in the upper Scheldt estuary: a hydromorphological approach, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 22, meer
 • Breine, J.; Delmoitié, S.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2017). Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2016. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(10). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 81 + bijlagen pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.12694943, meer
 • Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2017). Visbestandopnames in het Lippenbroek, een gecontroleerd overstromingsgebied metgereduceerd getij in het Zeeschelde-estuarium. Viscampagnes 2013-2016. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(17). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 49 pp., meer
 • Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2017). Opvolging van het visbestand in de Zeeschelde: viscampagnes 2016. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(20). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 86 pp., meer
 • Lagerveld, S.; Gerla, D.; van der Wal, J.T.; de Vries, P.; Brabant, R.; Stienen, E.; Deneudt, K.; Manshanden, J.; Scholl, M. (2017). Spatial and temporal occurrence of bats in the southern North Sea area. IMARES Wageningen Report, C090/17. Wageningen Marine Research (University & Research centre): Den Helder. 52 pp., meer
 • Reubens, J.; Verhelst, P.; Pauwels, I.; Van Hoey, S.; Deneudt, K.; Desmet, P.; Hernandez, F. (2017). The acoustic receiver network: a sea of opportunities, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 75, meer
 • Schekkerman, H.; Arts, F.A.; Van der Jeugd, H.; Stienen, E.W.M.; Van Roomen, M. (2017). Naar een demografische analyse van populaties van karakteristieke vogels van het Deltagebied. CAPS-rapport 2017/01. Sovon-rapport, 2017/58. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 60 pp., meer
 • Sotillo, A.; Stienen, E.; De Neve, L.; Lens, L. (2017). The “Landgull”: how important is terrestrial food for Lesser Black-backed gulls Larus fuscus in Belgium, and are there consequences to this diet?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 79, meer
 • Stienen, E.; Desmet, P.; Hernandez, F.; Lens, L.; Müller, W. (2017). GPS tracking network of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 81, meer
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2017). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2016. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(21). INBO: Brussel. 40 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.12901606, meer
 • Stienen, E.; Matheve, H. (2017). Broedende grote meeuwen in de gemeente Zedelgem. Vogelnieuws: ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 29: 31-36, meer
 • Teunen, L.; Belpaire, C.; Dardenne, F.; Blust, R.; Bervoets, L. (2017). Veldstudie naar de monitoring van biota in het kader van de rapportage van de chemische toestand voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2016. Universiteit Antwerpen (UA)/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Antwerpen. 62 + bijlagen pp., meer
 • Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Elsen, R.; Speybroeck, J.; Vandevoorde, B.; Mertens, W.; Breine, J.; Spanoghe, G.; Buerms, D.; De Beukelaer, J.; De Regge, N.; Hessel, K.; Soors, J.; Terrie, T.; Van Lierop, F.; Van den Bergh, E. (2017). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2016: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(37). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 215 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.13479033, meer
 • Vander Mijnsbrugge, K.; Steenackers, M. (Ed.) (2017). Bosonderzoek in Vlaanderen: Inventaris. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017 (1). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek/Universiteit Gent/KU Leuven/Universiteit Antwerpen: Brussel. ISBN 978-90-403039-0-6. 22 pp., meer
 • Vanderhoeven, S.; Adriaens, T.; Desmet, P.; Strubbe, D.; Backeljau, T.; Barbier, Y.; Brosens, D.; Cigar, J.; Coupremanne, M.; De Troch, R.; Eggermont, H.; Heughebaert, A.; Hostens, K.; Huybrechts, P.; Jacquemart, A.-L.; Lens, L.; Monty, A.; Paquet, J.-Y.; Prévot, C.; Robertson, T.; Termonia, P.; Van De Kerchove, R.; Van Hoey, G.; Van Schaeybroeck, B.; Vercayie, D.; Verleye, T.J.; Welby, S.; Groom, Q.J. (2017). Tracking Invasive Alien Species (TrIAS): building a data-driven framework to inform policy. Research Ideas and Outcomes 3: e13414. https://dx.doi.org/10.3897/rio.3.e13414, meer
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2017). Zeevogel uit het sop gelicht: noordse stormvogel. Vogelnieuws: ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 29: 25-30, meer
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2017). Seabird monitoring at the Thornton Bank offshore wind farm: Updated seabird displacement results as an explorative assessment of large gull behaviour inside the wind farm area, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued move towards integration and quantification. pp. 85-114, meer
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2017). Seabird monitoring at the Thorntonbank offshore wind farm: Updated seabird displacement results & an explorative assessment of large gull behavior inside the wind farm area. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 31. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 44 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.13185344, meer
 • Vermeersch, S.; Baeyens, R.; De Marteleire, N.; Gelaude, E.; Pauwels, I.; Robberechts, K.; Coeck, J. (2017). Evaluatie van de vismigratie in de Dijle ter hoogte van de Bovenstuw in Mechelen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 14. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-46-59777-4. 51 pp., meer
 • Adams, R.; Depreiter, D.; Van Holland, G.; De Beuckelaer-Dossche, M.; Van Ryckegem, G. (2016). Integrated plan of the upper sea Scheldt: towards a sustainable future, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 72, meer
 • Adriaens, T. (2016). Advies over de introductieroutes van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve exoten in Vlaanderen. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 23 pp., meer
 • Belpaire, C.; Van Thuyne, G.; Breine, J.; Buysse, D.; Van Wichelen, J.; Coeck, J.; Ovidio, M.; Matondo, B.N.; De Meyer, J.; Bouilliart, M.; Adriaens, D.; Verhelst, P.; Rees, J.F.; Rollin, X.; Vlietinck, K. (2016). Report on the eel stock, fishery and other impacts, in Belgium 2016 . [S.n.]: [s.l.]. 44 pp., meer
 • Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2016). Opvolgen van het visbestand in het Zeeschelde-estuarium: viscampagnes 2015. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.12063029. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 76 + bijlage pp., meer
 • Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2016). Het visbestand in het IJzer-estuarium. Viscampagnes 2015. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.11818224. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 28 + bijlagen pp., meer
 • Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2016). Opvolgen van het visbestand in het overstromingsgebied Bergenmeersen. Viscampagnes 2013-2015. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.11563202. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 35 pp., meer
 • Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2016). Vissen in de Paardeweide. Viscampagnes 2015. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.11744169. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 20 pp., meer
 • Breine, J.; Van den Bergh, E.; Pauwels, I.; Verhelst, P.; Coeck, J. (2016). The return of the twaite shad in the Zeeschelde, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 96, meer
 • Breine, J.; Van den Bergh, E. (2016). The recovery of fish communities in the Zeeschelde (1995-2015), in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 32, meer
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Verstraete, H.; Van de walle, M.; Vanermen, N. (2016). Up shit creek: new sampling method reveals foraging decisions of a specialised seabird, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 28, meer
 • Devos, K.; T’Jollyn, F. (2016). Watervogels in Vlaanderen tijdens de winter 2015-2016. Vogelnieuws 27: 3-17, meer
 • Everaert, J. (2016). Advies over de kennisgevingsnota van het strategische MER voor een windturbinepark in het havengebied op de rechteroever van de Schelde in Antwerpen. Adviesnota INBO, INBO.A.3410. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: [s.l.]. 8 + bijlagen pp., meer
 • Meire, P.; Maris, T.; Van Damme, S.; Cox, T.; Oosterlee, L.; Temmerman, S.; Van den Bergh, E.; Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Mertens, W.; Vande Voorde, B. (2016). The Schelde from past to future: an integrated approach for restoration, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 21, meer
 • Mouton, A.M.; Verhelst, P.; Vergeynst, J.; Buysse, D.; Pauwels, I.; De Charleroy, D.; Coeck, J. (2016). Spatio-temporal analysis of fish behaviour: lessons learnt to stimulate fish passage, in: Webb, J.A. et al. (Ed.) Proceedings of the 11th International Symposium on Ecohydraulics. Melbourne, Australia, 7-12 February 2016. pp. 4, meer
 • Pauwels, I.; Buysse, D.; Mouton, A.; Baeyens, R.; De Maerteleire, N.; Pieters, S.; Robberechts, K.; Gelaude, E.; Coeck, J. (2016). Evaluatie van vismigratie in de Demer in Diest. Evaluatie van de Grote Steunbeer als potentieel knelpunt en de Zwarte Beek als alternatieve route voor vismigratie. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, NBO.R.2016.7009776. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 64 pp., meer
 • Provoost, S.; Van Uytvanck, J.; Vandekerkhove, K.; De Blust, G. (2016). Monitoring van ecologische processen in Vlaanderen. Een verkenning. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 42 pp., meer
 • Provoost, S.; Bonte, D. (2016). Helm, niet zomaar een gras, in: De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43: pp. 11-15, meer
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2016). 30 jaar kustbroedvogels in Zeebrugge. Vogelnieuws 26: 15-21, meer
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2016). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2015. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.11584874. INBO: Brussel. 37 pp., meer
 • Stienen, E.; Martens, D. (2016). Telling van de meeuwenpopulatie in de omgeving van Ouland in de Antwerpse haven. Vogelnieuws 26: 22-25, meer
 • Van Braeckel, A.; Mertens, W.; Van den Bergh, E. (2016). Lessons learned in managed realignment design along the Scheldt estuary (Belgium), in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 42, meer
 • Van Braeckel, A.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E. (2016). Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde: deelrapport 7. Ecologische effect inschatting van de verschillende zandstortscenario's. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.2016.11460161. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 60 pp., meer
 • Van de Meutter, F.; Gyselings, R.; Van den Bergh, E. (2016). Creating new, non-tidal brackish marshland: results of a large-scale field experiment, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 83, meer
 • Van Gossum, P.; Alaerts, K.; De Beck, L.; Demolder, H.; De Smet, L.; Michels, H.; Schneiders, A.; Stevens, M.; Thoonen, M.; Van Reeth, W.; Vught, I. (2016). Hoofdstuk 1 - Inleiding: Natuurrapport - Aan de slag met ecosysteemdiensten. Technisch rapport. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2016.12342456. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 11 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.12342758, meer
 • Van Nieuwenhuyse, H.; Cosyns, E.; Provoost, S. (2016). Het nieuwe Zwin 2019: groter, veiliger en waardevoller, in: De Grote Rede 45. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 45: pp. 2-9, meer
 • Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Elsen, R.; Speybroeck, J.; Vandevoorde, B.; Mertens, W.; Breine, J.; De Beukelaer, J.; De Regge, N.; Hessel, K.; Soors, J.; Terrie, T.; Van Lierop, F.; Van den Bergh, E. (2016). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2015: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.12078839. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 178 pp., meer
 • Vandevoorde, B.; Gyselings, R.; Van Braeckel, A.; Dhondt, B.; Van den Bergh, E. (2016). Complete invasion of Impatiens glandulifera in the Scheldt basin - prospects for 'hydrological control', in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 82, meer
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2016). Seabird monitoring at offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Updated results for the Bligh Bank & first results for the Thorntonbank. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.11861538. INBO: Brussel. 42 pp., meer
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2016). Seabird monitoring at offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Updated results for the Bligh Bank & first results for the Thorntonbank, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 185-220, meer
 • Verhelst, P.; Huisman, J.; Reubens, J.; Goethals, P.L.M.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2016). Marine migration routes of North-western European silver eel (Anguilla anguilla L.). Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Marine Biology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Goethals, P.; Mouton, A.; Moens, T. (2016). Acoustic telemetry as a tool for cod stock assessment, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 40, meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Goethals, P.L.M.; Mouton, A.; Moens, T. (2016). The importance of acoustic telemetry for restoring fish stocks, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 104, meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P.; Buysse, D.; Coeck, J.; Mouton, A. (2016). Estuarine behaviour of European silver eel (Anguilla anguilla) in the Scheldt estuary, in: Webb, J.A. et al. (Ed.) Proceedings of the 11th International Symposium on Ecohydraulics. Melbourne, Australia, 7-12 February 2016. pp. 1-3, meer
 • Anselin, A. (2015). Ecologisch onderzoek van de bruine kiekendief. Terugmeldingen en het LifeWatch zenderproject. Vogelnieuws 24: 8-11, meer
 • Belpaire, C.; Breine, J.; Buysse, D.; Van Wichelen, J.; Coeck, J.; Ovidio, M.; Matondo, B.N.; De Meyer, J.; Bouilliart, M.; Adriaens, D.; Verhelst, P.; Roland, K.; Kestemont, P.; Bervoets, L.; Darchambeau, F.; Rollin, X.; Vlietinck, K. (2015). Report on the eel stock and fishery in: Belgium 2014/'15. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 71 pp., meer
 • Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Pauwels, I.; Van Thuyne, G. (2015). Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2015. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.11338975. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 60 + bijlagen pp., meer
 • Breine, J.; Mertens, W.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2015). Visbestandopnames op enkele wateren in het bekken van de Zeeschelde (2014-2015). Metinging nulsituatie in het kader van de monitoring van het Sigmaplan. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.9449682. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 37 + bijlagen pp., meer
 • Breine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2015). Het visbestand in de getijde Dijle en Beneden Nete. Viscampagnes 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.11302123. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 35 pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2015). Opvolging van het visbestand in de Zeeschelde: Viscampagnes 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R. 2015.6977363. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 65 pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2015). Opvolging van het visbestand in de Rupel en Getijde Zenne. Viscampagnes 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.8389208. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 34 pp., meer
 • Cosyns, E.; Jacobs, I.; Jacobs, M.; Lambrechts, J.; Provoost, S.; Van Braeckel, A.; Van Colen, C.; Verbelen, D.; Zwaenepoel, A. (2015). Monitoring van het natuurherstel in het Zwin 2011-2015. Eindrapport. WVI/INBO/Natuurpunt/Universiteit Gent: Brugge. [322] pp., meer
 • Degraer, S.; Hostens, K.; Provoost, S.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Pirlet, H. (2015). Natuur en milieu, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 57-76, meer
 • Degraer, S.; Hostens, K.; Provoost, S.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Pirlet, H. (2015). Nature and environment, in: Pirlet, H. et al. Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 55-74, meer
 • Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Dorémus, G.; Laffargue, P.; Stienen, E. (2015). Hungry birds! Are there any leftover discards?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 57, meer
 • Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Dorémus, G.; Laffargue, P.; Stienen, E. (2015). Are discards a substantial food source for benthic communities? Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. ILVO/IFREMER/CNRS/INBO: Oostende, Nantes, La Rochelle, Brussel. 1 poster pp., meer
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Scheldt Estuary, in: Pirlet, H. et al. Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 233-242, meer
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Schelde-estuarium, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 239-246, meer
 • Maes, D.; Adriaens, D.; van der Meulen, M.; Poelmans, L.; Van Landuyt, W.; Anselin, A.; Casaer, J.; De Knijf, G.; Devos, K.; Packet, J.; Speybroeck, J.; Stienen, E.; Stuyck, J.; Thomaes, A.; T'Jollyn, F.; Van Daele, T.; Van Den Berge, K.; Van Elegem, B.; Vermeersch, G.; Wils, C.; Pollet, M. (2015). Afbakenen van potentiële leefgebiedenkaarten voor Europese en Vlaamse prioritaire soorten in het kader van de voortoets. Versie 2.0. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.10201559. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 170 pp., meer
 • Provoost, S.; Van Gompel, W.; Vercruysse, W.; Packet, J.; Denys, L. (2015). Permanente inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust, PINK II: Eindrapport periode 2012-2014. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2015.8890955. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 176 pp., meer
 • Provoost, S.; Vercruysse, W.; Van Gompel, W.; Zwaenepoel, A. (2015). Flora en vegetatie, in: Cosyns, E. et al. Monitoring van het natuurherstel in het Zwin 2011-2015. Eindrapport. pp. 25-84, meer
 • Reubens, J.; Verhelst, P.; Mouton, A.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2015). The acoustic receiver network: a sea of opportunities, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 111, meer
 • Stienen, E.W.M.; Desmet, P.; Lens, L.; Matheve, H.; Hernandez, F.; Bouten, W. (2015). The secret life of gulls revealed with high-tech GPS tags, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 123, meer
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2015). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.7299133. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussels. 45 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2015). Long-term studies make sense: 50 years of beached bird surveys suggest a strong decrease in oil pollution in Belgian marine waters, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 124, meer
 • van Braeckel, A.; Speybroeck, J.; Vanoverbeke, J.; Plancke, Y.; Van den Bergh, E. (2015). Optimizing estuarine management with ecologically validated habitat maps in the Scheldt estuary, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: programme and abstracts book. pp. 36, meer
 • Van Braeckel, A.; Speybroeck, J. (2015). Sedimentatie en erosie, in: Cosyns, E. et al. Monitoring van het natuurherstel in het Zwin 2011-2015. Eindrapport. pp. 13-23, meer
 • Van den Bergh, E.; Speybroeck, J.; Van Braeckel, A. (2015). Berekening van de Ecologische Kwaliteitscoëfficiënten voor overgangswateren en zoete getijdenwateren i.f.v. het tweede stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Adviesnota INBO, INBO.A.3218. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: [s.l.]. 10 pp., meer
 • Van Echelpoel, W.; Boets, P.; Landuyt, D.; Gobeyn, S.; Everaert, G.; Bennetsen, E.; Mouton, A.; Goethals, P.L.M. (2015). Species distribution models for sustainable ecosystem management, in: Park, Y.-S. et al. Advanced modelling techniques studying global changes in environmental sciences. Developments in environmental modelling, 27: pp. 115-134. https://dx.doi.org/10.1016/b978-0-444-63536-5.00008-9, meer
 • van Holland, G.; Depreiter, D.; Adams, R.; Vanlede, J.; Van Ryckegem, G.; van Engeland, T.; Roose, F.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Turn the tide: scientific research towards an integrated plan for the Upper-Seascheldt, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 11, meer
 • Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2015). Duurzaam beheerplan – oeverbeheer getijdennatuur Zeeschelde. Schorrand- en slikbeheer van de Boven-Zeeschelde. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.7206076. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 55 + bijlage pp., meer
 • Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Elsen, R.; Speybroeck, J.; Vandevoorde, B.; Mertens, W.; Breine, J.; Van den Bergh, E. (2015). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2014. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.8990774. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 179 pp., meer
 • Van Uytvanck, J.; Provoost, S.; Cosyns, E.; Zwaenepoel, A. (2015). Effects of grazing and habitat use of cattle in the restoration management of the Zwin salt marsh (Belgium), in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: proceedings. pp. [1-3], meer
 • Vanoverbeke, J.; Van Ryckegem, G. (2015). Statistische analyse van het gebruik van het litoraal door steltlopers in de Westerschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.11358580. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 33 + bijlagen pp., meer
 • Verbelen, D.; Jacobs, M.; Stienen, E.; Vanermen, N.; Maréchal, K. (2015). Broedvogels, in: Cosyns, E. et al. Monitoring van het natuurherstel in het Zwin 2011-2015. Eindrapport. pp. 99-108, meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.T.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2015). Estuarine behaviour of European silver eel (Anguilla anguilla) in the Scheldt Estuary: a slippery path, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 147, meer
 • Verstraete, H.; Van de walle, M.; Courtens, W.; Vanermen, N.; Verbelen, D.; De Bie, J.; D'heer, J.; Kuijken, E.; Verschuere, C.; Van De Meutter, F.; Vriens, L. (2015). Vogelmonitoring van het SBZ-V 'Poldercomplex' en monitoring van de compensatie-inrichtingen voor de Achterhaven van Zeebrugge a.d.h.v. 3 parameters: vegetatie, broedvogels en hydrologie 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.9535155. INBO: Brussel. 190 pp., meer
 • Adriaens, T.; Vercruysse, W.; Van Gompel, W.; Dewulf, E.; Provoost, S. (2014). RINSE management trials and demonstrations for an invasive evergreen shrub in coastal dunes, in: Boets, P. (Ed.) Science for the new regulation: abstract book of the Benelux conference on invasive species. pp. 53, meer
 • Aelterman, B.; Azijn, K.; Anselin, A.; Everaert, J.; Mouton, A.; Stienen, E.; Vanden Borre, J.; Vanermen, N.; Wouters, J.; Desmet, P. (2014). LifeWatch INBO: building a terrestrial and freshwater observatory in Flanders, Belgium. Poster presented at the pro-iBiosphere Final Event, June 10-12, 2014. INBO: Brussel. 1 poster pp., meer
 • Breine, J. (2014). Spiering en fint terug in de Zeeschelde, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68: pp. 62-64, meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2014). Opvolging van het visbestand van het Zeeschelde-estuarium met ankerkuilvisserij: resultaten voor 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.6193190. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 38 pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2014). Opvolging van het visbestand in de Zeeschelde: Viscampagnes 2013. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.1413950. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 52 pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2014). Opvolging van het visbestand in de Durme: Viscampagnes 2013. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.1190169. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 32 pp., meer
 • Cosyns, E.; Courtens, C.; Lebbe, L.; Provoost, S.; Van Colen, C.; Agten, L.; Vincx, M.; Verbelen, D.; Lambrechts, J.; Zwaenepoel, A. (2014). Gebiedsvisie voor het grensoverschrijdende uitgebreide Zwin en Beheerplan voor het uitgebreide Zwin aan Vlaamse zijde. Eindrapport. Studie in opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale dienst West-Vlaanderen. WVI/INBO/Universiteit Gent: Brugge. 252 pp., meer
 • Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Stienen, E.W.M.; Dorémus, G. (2014). Quantifying food subsidies to the benthos due to discards: Task 4.4 Report on the quantification of discard flow to the seabed, relative to natural food sources. Benthic Ecosystem Fisheries Impact Study (BENTHIS): [s.l.]. 33 pp., meer
 • Depestele, J.; Rochet, M.-J.; Dorémus, G.; Laffargue, P.; Stienen, E. (2014). Development of indicators of ecological and community change, in: ICES symposium. Effects of fishing on benthic fauna, habitat and ecosystem function, June 16-19, 2014, Tromso, Norway: program and abstracts. pp. 57, meer
 • Desmet, P; Brosens, D.; Du Seuil, D.; Goossens, B.; Van Hoey, S. (2014). Open data policy. INBO: Brussel. 3 pp., meer
 • Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A. (Ed.) (2014). Vogelnieuws 22. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 22. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 32 pp., meer
 • Maes, D. (2014). Overzicht van de gevalideerde IUCN Rode Lijsten in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.2001198. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 19 pp., meer
 • Maes, D.; Baert, K.; Boers, K.; Casaer, J.; Criel, D.; Crêvecoeur, L.; Dekeukeleire, D.; Gouwy, J.; Gyselings, R.; Haelters, J.; Herman, D.; Herremans, M.; Huysentruyt, F.; Lefebvre, J.; Lefevre, A.; Onkelinx, T.; Stuyck, J.; Thomaes, A.; Van Den Berge, K.; Vandendriessche, B.; Verbeylen, G.; Vercayie, D. (2014). De IUCN Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.1828211. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 18 + bijlagen pp., meer
 • Maris, T.; Bruens, A.; van Duren, L.; Vroom, J.; Holzhauer, H.; De Jonge, M.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S.; Meire, P. (2014). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Update 2014. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 014-R175. Deltares/Ecosystem Management Research Group/NIOZ/INBO: [s.l.]. 356 pp., meer
 • Poot, M.J.M.; Fijn, R.C.; Boudewijn, T.J.; de Jong, J.; van Horssen, P.W.; Japink, M.; Van den boogaard, B.; Bergsma, J.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Wolf, P.A.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J. (2014). Perceel vogels – Grote stern en visdief, in: Prins, T.C. et al. (Ed.) PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta. Eindrapport 1e fase 2009-2013 Deel B. Deltares Report, 1200672-000-ZKS-0043: pp. 419-659, meer
 • Provoost, S. (2014). Ecologische basismonitoring van het kustecosysteem. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2014(2025629). INBO: Brussel. 40 pp., meer
 • Provoost, S.; Dan, S.; Jacobs, S. (2014). Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen: technisch rapport. Ecosysteemdienst kustbescherming. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2014.1988582. INBO: Brussel. 34 pp., meer
 • Provoost, S.; Dan, S.; Jacobs, S. (2014). Hoofdstuk 23 - Ecosysteemdienst kustbescherming, in: Stevens, M. (Ed.) Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Technisch rapport. pp. 1-34, meer
 • Reubens, J.; Mouton, A.M.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Cattrijsse, A. (2014). Big brother is watching you! An acoustic receiver network to track the whereabouts of fishes, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 90, meer
 • Sotillo, A.; Stienen, E.; Vincx, M.; Lens, L. (2014). Combining GPS tracking and stable isotope analysis to predict changes in gull dynamics, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 97, meer
 • Stevens, M. (Ed.) (2014). Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Technisch rapport. INBO: Brussel. , meer
 • Stienen, E.W.; Desmet, P.; Lens, L.; Matheve, H.; Hernandez, F.; Bouten, W. (2014). GPS tags reveal movements of herring and lesser black-backed gulls along the Belgian coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 100, meer
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2014). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2013. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2014(INBO.R.2014.5069870). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 43 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2014). 50 jaar vogelstrandingen aan de Belgische kust. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.5069823. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 38 pp., meer
 • Van Braeckel, A.; Elsen , R.; Van den Bergh, E. (2014). MONEOS - Geomorfologie: hoogteraaien van slik en schor in de Zeeschelde. Evolutie van toestand tot 2012. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 1860252. INBO: Brussel. XIV, 158 pp., meer
 • Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Elsen, R.; Speybroeck, J.; Vandevoorde, B.; Mertens, W.; Breine, J.; Van den Bergh, E. (2014). MONEOS – Geïntegreerd datarapport: INBO: toestand Zeeschelde 2013 Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.2646963. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 137 pp., meer
 • Vanermen, N. (2014). Zeevogel 'uit het sop gelicht': Jan-van-gent. Vogelnieuws 23: 8-13, meer
 • Verhelst, P.; Buysse, D.; Coeck, J.; Reubens, J.T.; Vincx, M.; Mouton, A. (2014). Estuarine behaviour of European silver eel (Anguilla anguilla) in the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 122, meer
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Anselin, A. (Ed.) (2014). Vogelnieuws 23. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 23. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 20 pp., meer
 • Verreycken, H. (2014). Veranderende visbestanden: Adaptatie en voedselvoorkeur van exotische grondels in Vlaanderen. INBO: Brussel. 35 pp., meer
 • Verstraete, H.; Verbelen, D. (2014). Monitoring van de avifauna in de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het negende jaar (2013 - 2014): Broedseizoen 2013 en winterhalfjaar 2013/’14. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2014.3032443. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 80 pp., meer
 • Anselin, A.; Devos, K.; Vermeersch, G.; Stienen, E.; Onkelinx, T. (2013). Toelichting bij het opstellen van de rapportage in het kader van Artikel 12 van de Vogelrichtlijn en status van vogelsoorten met instandhoudings-populatiedoelen en van typische vogelsoorten van Natura 2000 habitattypes. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.1567208. INBO: Brussel. 47 + Annexes pp., meer
 • Belpaire, C.; Stevens, M.; Breine, J.; Verreycken, H.; Ovidio, M.; Matondo, B.N.; Roland, K.; Rollin, X.; Vlietinck, K. (2013). Report on the eel stock and fishery in Belgium 2012/2013, in: Report of the Joint EIFAAC/ICES Working Group on Eels (WGEEL), 18–22 March 2013 in Sukarietta, Spain, 4–10 September 2013 in Copenhagen, Denmark. CM Documents - ICES, CM 2013(ACOM:18): pp. 227-270, meer
 • Brabant, R.; Vigin, L.; Stienen, E.W.M.; Vanermen, N.; Degraer, S. (2013). Radar research on the impact of offshore wind farms on birds: preparing to go offshore, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 18, meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2013). Opvolging van het visbestand in enkele getijgebonden zijrivieren van het Zeeschelde-estuarium: viscampagnes 2012. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.38. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 66 pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2013). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde met ankerkuilvisserij: Resultaten voor 2013. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.1020474. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 40 pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2013). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2012. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.13. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 66 pp., meer
 • Claessens, M.; Van Cauwenberghe, L.; Goffin, A.; Dewitte, E.; Braarup Cuykens, A.; Maelfait, H.; Vanhecke, V.; Mees, J.; Stienen, E.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian continental shelf: occurrence and effects "AS-MADE": Final Report. SD/NS/12. Belgian Science Policy Office: Brussels. 79 pp., meer
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Van den Bergh, E. (2013). Context, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 9-21, meer
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Van den Bergh, E. (2013). Context, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 11-29, meer
 • De Saeger, S.; Louette, G.; Oosterlynck, P.; Paelinckx, D.; Hoffmann, M. (2013). Historisch Permanent Grasland in de landbouwstreek 'Polders' anno 2013: Technisch rapport campagne 2013. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.896909. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 71 pp., meer
 • Decleyre, D.; Maris, T.; Van Ryckegem, G. (2013). Natuur, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 45-61, meer
 • Decleyre, D.; Maris, T.; Van Ryckegem, G. (2013). Nature, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 61-85, meer
 • Degraer, S.; De Mesel, I.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalck, V.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Optimising the future Belgian offshore wind farm monitoring programme, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 193-197, meer
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D.; Stienen, E.; Provoost, S.; Adriaens, P.; Van Ginderdeuren, K.; Pirlet, H. (2013). Natuur & milieu, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 79-98, meer
 • Degraer, S.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalk, V.; De Mesel, I.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 9-13, meer
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D.; Stienen, E.W.M.; Provoost, S.; Adriaens, P.; Van Ginderdeuren, K.; Pirlet, H. (2013). Nature and environment, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 75-92, meer
 • Degraer, S.; Kerckhof, F.; Reubens, J.; Vanermen, N.; De Mesel, I.; Rumes, B.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Vincx, M. (2013). Not necessarily all gold that shines: appropriate ecological context setting needed!, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 175-181, meer
 • Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A. (Ed.) (2013). Vogelnieuws 20. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 20. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 32 pp., meer
 • Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A. (Ed.) (2013). Vogelnieuws 21. Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 21. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek: Brussel. 32 pp., meer
 • Goossens, B.; Pollet, M. (2013). Deployment of a Current Research Information System (CRIS) for internal disclosure of research output, in: Bacheva, S. et al. World ocean of data & information: creating value by their organization and management. 15th Biennial Conference of the European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres. pp. 19-30, meer
 • Hostens, K.; Courtens, W.; Craeymeersch, J.; Goudswaard, P.C.; Houziaux, J.-S.; Merckx, B.; Van Hoey, G.; Kerckhof, F.; Perdon, K.J.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.; Vigin, L.; Vincx, M.; Degraer, S. (2013). Invasive American razor clam Ensis directus in Belgian waters: a true opportunity for shell-fisheries?, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 43, meer
 • Mouton, A.; Buysse, D.; Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Coeck, J. (2013). Adjusted barrier management to improve glass eel migration at an estuarine barrier, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 69, meer
 • Mouton, A.; Buysse, D.; Stevens, M.; Baeyens, R.; Gelaude, E.; De Maerteleire, N.; Robberechts, K.; Martens, S.; Jacobs, Y.; Van den Neucker, T.; Coeck, J. (2013). Wetenschappelijke onderbouwing & ondersteuning van het visserijbeleid en het visstandbeheer: Wetenschappelijk onderzoek & ondersteuning van de implementatie en opvolging van het Palingbeheerplan. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.734090. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 92 pp., meer
 • Peeters, P.; De Vos, L.; Vandevoorde, B.; van der Meer, J.W. (2013). Application of grass cover failure models following in situ wave overtopping experiments in Belgium. Universal Journal of Geoscience 1(2): 46-55, meer
 • Speybroeck, J.; Soors, J.; Vandevoorde, B.; Breine, J.; Van den Bergh, E. (2013). Alien fauna and flora in the Scheldt Estuary (Zeeschelde, Flanders, Belgium), in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 19, meer
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Schelde-estuarium, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 253-260, meer
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Scheldt Estuary, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 241-250, meer
 • Van Muylem, K. (2013). Jaarboek 2012: INBO - het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. INBO: Brussel. 40 pp., meer
 • Van Ryckegem, G. (Ed.) (2013). MONEOS – Geïntegreerd datarapport toestand Zeeschelde INBO 2012: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diverstiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.26. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 102 pp., meer
 • Vanden Eede, S.; Van Tomme, J.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Speybroeck, J.; Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D. (2013). An ecosystem approach towards beach spatial planning, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 96-97, meer
 • Vandendriessche, S.; Hostens, K.; Courtens, W.; Stienen, E. (2013). Fisheries activities change in the vicinity of offshore wind farms, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 81-85, meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2013). Attraction of seabirds, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 163-165, meer
 • Vanermen, N.; Brabant, R.; Stienen, E.; Courtens, W.; Onkelinx, T.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Degraer, S. (2013). Bird monitoring at the Belgian offshore wind farms: results after five years of impact assessment, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 49-61, meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E.; Courtens, W.; Onkelinx, T.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2013). Bird monitoring at offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea. Assessing seabird displacement effects. Errata published and added in 2014. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.755887. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 98 + annexes + errata pp., meer
 • Verschelde, P.; Onkelinx, T.; Lettens, S.; De Vos, B. (2013). Opstellen van een distributiekaart van zware metalen in sigmagebieden langsheen Zeeschelde, Rupel en Nete. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.11. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 86 pp., meer
 • Vos, G.R.; Maximova, T.; Plancke, Y.; Van Braeckel, A.; De Sutter, R. (2013). A first phase in the habitat classification for the Zeeschelde: Bed form classification, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 315-321, meer
 • Wouters, J.; Aelterman, B.; Azijn, K.; Desmet, P. (2013). Vergelijking tussen zes waterpeilsondes uitgerust met een gprs-modem: vertrouwelijke versie van de resultaten van een veldproef en een experiment. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.39. INBO: Brussel. 45 pp., meer
 • Adriaens, P.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Verbelen, D. (2012). Eindrapport monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het zevende jaar (2011-2012). Broedseizoen 2011 en winterhalfjaar 2011/2012. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.27. INBO: Brussel. 109 pp., meer
 • Brabant, R.; Vigin, L.; Stienen, E.W.M.; Vanermen, N.; Degraer, S. (2012). Radar research on the impact of offshore wind farms on birds: Preparing to go offshore, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Heading for an understanding of environmental impacts. pp. 110-126, meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G.; De Bruyn, L (2012). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde met ankerkuilvisserij: Resultaten voor 2012. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.38. Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Brussel: Brussel. 53 + bijlagen pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2012). Visbestandopnames in het Lippenbroek, een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij in het Zeeschelde-estuarium: viscampagnes 2006-2012. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.67. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 66 pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2012). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2011. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.24. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 50 pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2012). Visbestandopnames in de getijgebonden Dijle en Beneden Nete: Viscampagnes 2010- 2011. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R. 2012.32. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 25 pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2012). Visbestandopnames in de Rupel en Durme (2011). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.33. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 25 pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2012). Visbestandopnames in de getijgebonden Zenne: Viscampagne 2011. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.34. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 19 pp., meer
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Rumes, B.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Van de Walle, M.; Vanermen, N.; Van Roy, W.; Verschelde, P.; Vigin, L.; Vincx, M.; Willems, T. (2012). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Heading for an understanding of environmental impacts. pp. 1-8, meer
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houziaux, J.-S.; Merckx, B.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Verfaillie, E.; Vincx, M. (2012). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries WAKO II. Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 233 pp., meer
 • Houziaux, J.-S.; Craeymeersch, J.; Merckx, B.; Kerckhof, F.; Van Lancker, V.; Courtens, W.; Stienen, E.; Perdon, K.J.; Goudswaard, P.C.; Van Hoey, G.; Virgin, L.; Hostens, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2012). 'EnSIS' - Ecosystem Sensitivity to Invasive Species. Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 105 pp., meer
 • Huysecom S.; Mouton A.; Buysse D.; Gelaude E.; Baeyens R.; Jacobs Y.; Stevens M.; Van den Neucker T.; Robberechts K.; Pauwels I.; Coeck, J. (2012). Evaluatie van de visnevengeulen bij de stuwen van Asper en Oudenaarde in de Bovenschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.66. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 85 pp., meer
 • Leten, M.; Provoost, S.; Lehouck, V. (2012). Orchideeën aan de kust, in: De Grote Rede 32. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 32: pp. 2-8, meer
 • Maebe, S.; Vogt, J.-P.; Courtens, W. (2012). Olievervuiling op zee, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 39, meer
 • Meiresonne, L.; Turkelboom, F. (2012). Kustverdediging en overstromingsbescherming, in: Meiresonne, L. et al. Biodiversiteit als basis voor ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2012.1: pp. 149-161, meer
 • Meiresonne, L.; Turkelboom, F. (2012). Biodiversiteit als basis voor ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2012.1. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 222 pp., meer
 • Meiresonne, L.; Turkelboom, F. (2012). Zeevisserij, in: Meiresonne, L. et al. Biodiversiteit als basis voor ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2012.1: pp. 66-80, meer
 • Mouton, A.; Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Buysse, D.; Gelaude, E.; Martens, S.; Baeyens, R.; Jacobs, Y.; De Maerteleire, N.; Coeck, J. (2012). Wetenschappelijke onderbouwing en ondersteuning van het visserijbeleid en het visstandbeheer – onderzoeksprogramma visserij 2011. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, IR.2012.26. INBO: [s.l.]. 21 pp., meer
 • Peeters, P.; de Vos, L.; Vandevoorde, B.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Stabiliteit van de grasmat bij golfoverslag: golfoverslagproeven Tielrodebroek. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15b. Waterbouwkundig Laboratorium/INBO/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. 66 + 3 p. bijlagen pp., meer
 • Peeters, P.; De Vos, L.; Vandevoorde, B. (2012). Application of different failure models for the grass cover following in situ wave overtopping experiments at the land-side slope of a river dike in Belgium, in: Société Hydrotechnique de France 6th International Conference on Scour and Erosion - ICSE-6, Paris, Aug. 27-31, 2012: book of abstracts. pp. 184, meer
 • Provoost, S.; Bonte, D. (2012). Kusteigen habitat en kustspecifieke soorten, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 43, meer
 • Seys, J.; Declerck, S.; Degraer, S.; Kerckhof, F.; Reubens, J.; Stienen, E.; Vanden Eede, S.; Mertens, T. (2012). De Oostendse zeekijktuin: wenselijkheid, haalbaarheid, impact en concrete uitvoering. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2012_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-36-8. 15 pp., meer
 • Sotillo, A.; Courtens, W.; Depestele, J.; Stienen, E.; Vincx, M. (2012). Seabirds and fishery discards in the Southern North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 76, meer
 • Van Braeckel, A.; Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mikkelsen, J.; Van den Bergh, E. (2012). Historische evolutie van Zeescheldehabitats: kwantitatieve en kwalitatieve analyse van invloedsfactoren. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2012(59). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek/Waterbouwkundig Laboratorium: Brussel. 111 + bijlagen pp., meer
 • Van Landuyt, W.; T'Jollyn, F. (2012). Monitoring van kruipend moerasscherm (Apium repens) in Vlaanderen. Resultaten van de monitoring 2008-2011 in het kader voor de Habitatrichtlijn. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2011 (INBO.R.2011.47). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 27 pp., meer
 • Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Braeckman, U.; Goffin, A.; Larmuseau, M.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Volckaert, F.; Vincx, M. (2012). WestBanks: fundamenteel, beleidsgericht onderzoek in het Belgisch Deel van de Noordzee. Sci. connect. (Ned. ed.) 37: 18-20, meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verschelde, P.; Verstraete, H. (2012). Seabirds & Offshore Wind Farms: Monitoring Results 2011, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Heading for an understanding of environmental impacts. pp. 85-109, meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verschelde, P.; Verstraete, H. (2012). Seabirds & offshore wind farms: Monitoring results 2011. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2012.25. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussel. 61 pp., meer
 • (2011). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 77 pp., meer
 • Adriaens, D.; Westra, T.; Onkelinx, T.; Louette, G.; Bauwens, D.; Waterinckx, M.; Quataert, P. (2011). Monitoring Natura 2000-soorten. Prioritering van de informatiebehoefte. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.27. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 91 + bijlagen pp., meer
 • Adriaens, P.; Courtens, W.; Verbelen, D. (2011). Monitoring van de avifauna in de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het zesde jaar (2010-2011): Broedseizoen 2010 en winterhalfjaar 2010/2011. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.29. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 97 pp., meer
 • Braarup Cuykens, A.; Claessens, M.; Maelfait, H.; Dewitte, E.; Goffin, A.; Stienen, E.W.M.; Janssen, C.R. (2011). Sea, beach and birds: plastics everywhere. Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management/Flanders Marine Institute (VLIZ)/INBO/Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G.; Stevens, M. (2011). Visbestandopnames op de Rupel en de Durme (2008-2010). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.19. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 20 + bijlagen pp., meer
 • Breine, J.; Stevens, M.; Van Thuyne, G. (2011). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2010. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.4. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 33 + bijlagen pp., meer
 • Breine, J.; Mertens, W.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2011). Visbestandopnames op enkele wateren in het bekken van de Zeeschelde (2010): Meting nulsituatie in het kader van de monitoring van het Sigmaplan. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.3. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 28 pp., meer
 • Breine, J.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2011). Visbestandopnames in de Zenne stroomafwaarts Brussel 2007-2010. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.10. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 21 pp., meer
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Adriaens, P.; Van de walle, M.; Verbelen, D.; Adams, Y.; De Bie, J. (2011). Eindrapport monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de SBZ’V ‘Poldercomplex': resultaten van het zesde jaar (broedseizoen 2010). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.30. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 106 pp., meer
 • Degraer, S.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Haelters, J.; Hostens, K.; Stienen, E.; Vandendriessche, S. (2011). Discussienota structureel overleg Dienst Marien Milieu – Defensie. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. BMM: Brussel. 51 pp., meer
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Merckx, B.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Vincx, M. (2011). Sensitivity assessment as a tool for spatio-temporal management of fishing techniques, in: World Conference on Marine Biodiversity 2011. Our Oceans, Our Future: Oral Abstract Booklet. pp. 46, meer
 • Dittmann, T.; Becker, P.H.; Bakker, J.; Bignert, A.; Nyberg, E.; Pereira, M.G.; Pijanowska, U.; Shore, R.; Stienen, E.W.M.; Toft, G.O.; Marencic, H. (2011). The EcoQO on mercury and organohalogens in coastal bird eggs: Report on the Pilot Study 2008 - 2010. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.43. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussel. 72 pp., meer
 • Goudswaard, K.; Breine, J.; Van den Bergh, E. (2011). Kuilen en schieten in het Schelde-estuarium [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 16, meer
 • Goudswaard, P.C.; Breine, J. (2011). Kuilen en Schieten in het Schelde-estuarium. Vergelijkend vissen op de Zeeschelde in België en Westerschelde in Nederland. IMARES Wageningen Report, C139/11. IMARES/INBO: Wageningen. 35 pp., meer
 • Gyselings, R.; Van De Meutter, F.; Vandevoorde, B.; Milotic, T.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2011). Ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor het Schelde-estuarium (Vervolgstudie). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.31. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 142 pp., meer
 • Holzhauer, H.; Maris, T.; Meire, P.; van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.K.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S. (2011). Scheldt Estuary Evaluation Methodology: Phase 2. Deltares/Universiteit Antwerpen/Ecosystem Management Research Group: Delft. 20 pp., meer
 • Mikkelsen, J.H.; Dillen, J.; Van Braeckel, A.; Genouw, G.; Van den Bergh, E. (2011). Tidal marsh and mudflat soils in the inner Scheldt estuary: technical report. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.46. INBO: Brussels. 164 pp., meer
 • Speybroeck, J.; Van Ryckegem, G.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2011). Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. 2de rapportage van de projectmonitoring periode 2006-2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.21. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 134 + kaarten + bijlagen pp., meer
 • Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Gelaude, E.; Baeyens, R.; Jacobs, Y.; Mouton, A.; Buysse, D.; Coeck, J. (2011). Onderzoek naar de trekvissoorten in het Schelde-estuarium. Voortplantings-en opgroeihabitat van rivierprik en fint. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.14. INBO: Brussel. 71 pp., meer
 • Stevens, M.; Buysse, D.; Van den Neucker, T.; Gelaude, E.; Baeyens, R.; Jacobs, Y.; Mouton, A.; Coeck, J.; van Vessem, J. (2011). Wetenschappelijke ondersteuning van de uitvoering van het palingbeheerplan: Inventarisatie pompgemalen en inventarisatie van de technische karakteristieken en waterbeheersaspecten van prioritaire zout-zoetovergangen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.38. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 89 pp., meer
 • Tassie, N.; Degraer, S.; Stienen, E.W.M.; Rabaut, M.; Willems, T. (2011). Diet and foraging behaviour of oystercatchers (Haematopus ostralegus) and grey plovers (Pluvialis squatarola): the importance of intertidal flats. Ethiopian Journal of Biological Sciences 10(2): 167-184, meer
 • Van Braeckel, A.; Mikkelsen, J.; Van den Bergh, E.; Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y. (2011). Grip op ingrepen in de Zeeschelde [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 17, meer
 • Van Muylem, K. (2011). Jaarboek 2010: INBO - het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. INBO: Brussel. 57 pp., meer
 • Van Ryckegem, G.; van Duren, L.A.; Van den Bergh, E. (2011). Draagkracht vogels in estuarium. Modellen als beleidsondersteunend en onderzoeksinstrument [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 11, meer
 • Van Thuyne, G.; Breine, J. (2011). Visbestandopnames in Vlaamse beken en rivieren in het kader van het ‘Meetnet Zoetwatervis’ 2010. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.23. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 249 pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Braarup, A.B.; Braeckman, U.; Courtens, W.; Cuveliers, E.; Deneudt, K.; Goffin, A.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Lacroix, G.; Larmuseau, M.; Mees, J.; Provoost, P.; Rabaut, M.; Remerie, T.; Savina, M.; Soetaert, K.; Stienen, E.W.M.; Verstraete, H.; Volckaert, F.; Vincx, M. (2011). Understanding benthic, pelagic and airborne ecosystem interactions in shallow coastal seas. "Westbanks": Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 82 pp., meer
 • Vandendriessche, S.; Hostens, K.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M. (2011). Monitoring the effects of offshore wind farms: evaluating changes in fishing effort using Vessel Monitoring System data: targeted monitoring results, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Selected findings from the baseline and targeted monitoring. pp. 83-92, meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Verschelde, P.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2011). Seabirds & offshore windfarms monitoring results 2010: power and impact analyses. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.22. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussels. 60 pp., meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2011). Monitoring displacement effects of the Thorntonbank wind farm on seabirds. Poster presentation. INBO: Brussel. 1 poster pp., meer
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Anselin, A. (2011). Vogelnieuws 17. Vogelnieuws: ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 17. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 32 pp., meer
 • Vriens, L.; Bosch, H.; De Knijf, G.; De Saeger, S.; Guelinckx, R.; Oosterlynck, P.; Van Hove, M.; Paelinckx, D. (2011). De biologische waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in het Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2011.1. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-40303-14-2. 416 pp., meer
 • Westra, T.; Vanden Borre, J.; Paelinckx, D.; Wouters, J.; Louette, G.; Onkelinx, T.; Waterinckx, M.; Quataert, P. (2011). Monitoring Natura 2000-habitats. Prioritering van de informatiebehoefte. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.26. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 77 + bijlagen pp., meer
 • Braarup Cuykens, A.; Verstraete, H.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Vanden Eede, S.; Stienen, E.W.M.; Vincx, M. (2010). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem - fase 5: Eindrapport. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.36. INBO/Universiteit Gent: Brussel. 64 pp., meer
 • Breine, J.; Stevens, M.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2010). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2008-2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.13. INBO: Brussel. 34 pp., meer
 • Breine, J.; Mertens, W.; Simoens, I.; Van Thuyne, G. (2010). Visbestandopnames op enkele wateren in het bekken van de Zeeschelde (2009): meting nulsituatie in het kader van de monitoring van het Sigmaplan. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2010(18). INBO: Brussel. 38 pp., meer
 • Cosyns, E.; Leten, M.; Provoost, S.; Zwaenepoel, A.; Hoffmann, M. (2010). Management of transition zones between coastal dunes and salt marsh or polder area: experiences from the Belgian coast, in: Dewulf, E. et al. (Ed.) International workshop on the management of dune polder and dune marshland transition zones: Proceedings. Knokke-Heist (Belgium) 7 October 2010. pp. 23-83, meer
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Verbelen, D.; De Bie, J.; Adams, Y. (2010). Eindrapport monitoring van de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de SBZ-V 'Poldercomplex': resultaten van het vijfde jaar (2009-2010). Broedseizoen 2009. Winterhalfjaar 2009/'10. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.59. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 41 pp., meer
 • Courtens, W.; Verbelen, D. (2010). Monitoring van de avifauna in de SBZ-V 'Poldercomplex': resultaten van het vijfde jaar (2009-2010). Broedseizoen 2009 en winterhalfjaar 2009/'10. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.47. INBO: Brussel. 62 + bijlagen pp., meer
 • de Munter, E.; Maris, T.; Van den Bergh, E.; Vandevoorde, B. (2010). De Schelde: Een stroom natuurtalent [BROCHURE]. Agentschap voor Natuur en Bos: Brussel. 72 pp., meer
 • De Pooter, D. (2010). Comparative study of the diet of common guillemots Uria aalge and razorbills Alca torda, collected during beached bird surveys along the Belgian coast between 2002 and 2010. MSc Thesis. INBO/Universiteit Gent: Gent. 19 pp., meer
 • Degraer, S.; Courtens, W.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Stienen, E.; Van Hoey, G. (2010). Bepalen van instandhoudingsdoelstellingen voor de beschermde soorten en habitats in het Belgische deel van de Noordzee, in het bijzonder in beschermde mariene gebieden. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. BMM: Brussel. 132 pp., meer
 • Fijn, R.C.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Poot, M.J.M.; Stienen, E.W.M. (2010). Radio telemetry as an additional tool to study feeding behaviour of breeding Sandwich Tern and Common Tern in the shallow coastal zone of the Netherlands. Bureau Waardenburg/INBO: Culemborg. 1 poster pp., meer
 • Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Merckx, B.; Vincx, M.; Courtens, W.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Craeymeersch, J.; Van Hoey, G.; Hostens, K.; Degraer, S. (2010). Invasion of the southern bight of the North Sea by Ensis directus: ecological consequences and fishery perspectives. ILVO/INBO/Mariene Biologie. Universiteit Gent/MUMM/Wageningen UR. IMARES: Belgium. 1 poster pp., meer
 • Peeters, B.; De Cooman, W.; Theuns, I.; Vos, G.; Pelicaen, J.; Maeckelberghe, H.; Gabriels, W.; Timmermans, G.; Kestens, S.; Barrez, I.; Van den Broeck, S.; D’Heygere, T.; Soetaert, H.; Martens, K.; Baten, I.; Haustraete, K.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Smis, A. (2010). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2010: kwaliteit oppervlaktewater. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 84 pp., meer
 • Peterseil, J.; Magagna, B.; Schentz, H.; van der Werf, B.; Kertész, R.; Bertrand, N.; Kuitunen, P.; Van Daele, T.; Frenzel, M.; Borovec, J.; Lieskovsky, J.; Adamescu, M.; Aszalos, R.; Karasti, H.; Boussard, H.; Blankman, D. (2010). Framework for information management in an European LTER Network – experiences from ALTER-Net. ALTER-Net: [s.l.]. 27 pp., meer
 • Provoost, S.; Van Gompel, W.; Feys, S.; Vercruysse, W.; Packet, J.; Van Lierop, F.; Adams, Y.; Denys, L. (2010). Permanente inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust. Eindrapport periode 2007-2010. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2010.19. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 169 pp., meer
 • Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E.; Hessel, K.; Mertens, W. (2010). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het zevende jaar : bijlage 9.8 bij het zevende jaarverslag van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2010(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 171 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2010). Vogelstrandingen op de Vlaamse stranden winter 2009/10. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.55. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 38 pp., meer
 • Van Eck, B.T.M.; Bruens, A.; Wijnhoven, S.; Van Ryckegem, G.; Maris, T.; Oosterlee, L.; Deneudt, K.; Speybroeck, J.; Cox, T.; Kuijper, K.; Jeuken, C.J.L.; Van Oeveren, C.; Bouchti, Z.; Van den Bergh, E.; Kromkamp, J.C. (2010). Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium. Deltares/INBO/NIOO/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/VLIZ: [s.l.]. 456 pp., meer
 • Van Thuyne, G.; Breine, J. (2010). Visbestandopnames in Vlaamse beken en rivieren in het kader van het ‘Meetnet Zoetwatervis’ 2009. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2010.42. INBO: Brussel. 194 pp., meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2010). Seabirds & offshore wind farms: Monitoring results 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010(12). INBO: Brussel. 37 pp., meer
 • Vermeersch, G.; Devos, K.; Anselin, A. (2010). Vogelnieuws 15. Vogelnieuws: ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 15. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 32 pp., meer
 • Belpaire, C.; Geeraerts, C.; Maes, G.; Hoffmann, M. (2009). Gaat de paling naar de haaien?, in: De Grote Rede 24. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 24: pp. 2-7, meer
 • Brabant, R.; Degraer, S.; Di Marcantonio, M.; Haelters, J.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Vigin, L.; Van den Eynde, D.; Vincx, M.; De Maersschalck, V.; Vanden Eede, S.; Reubens, J.; Hostens, K.; Wittoeck, J.; Cooreman, K.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Henriet, J.-P.; Versteeg, W.; Staelens, P.; Vercruysse, J.; Van Rooij, D. (2009). Scientific monitoring of the impact of offshore windfarms on the marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 28, meer
 • Breine, J. (2009). Fish assemblages as ecological indicator in estuaries: the Zeeschelde (Belgium) = Visgemeenschappen als ecologische indicator voor estuaria: de Zeeschelde (België). Doctoraten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek = PhD theses of the Research Institute for Nature and Forest, T.2009.1. PhD Thesis. KU Leuven/INBO: Leuven. ISBN 978-90-403-0299-2. 263 pp., meer
 • Breine, J.; Maes, J.; Quataert, P.; Van den Bergh, E.; Simoens, I.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2009). A fish-based assessment tool for the ecological quality of the brackish Schelde estuary in Flanders (Belgium), in: Breine, J. Fish assemblages as ecological indicator in estuaries: the Zeeschelde (Belgium) = Visgemeenschappen als ecologische indicator voor estuaria: de Zeeschelde (België). Doctoraten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek = PhD theses of the Research Institute for Nature and Forest, T.2009.1: pp. 131-156, meer
 • Breine, J.; Maes, J.; Ollevier, F.; Stevens, M. (2009). Fish assemblages across a salinity gradient in the Zeeschelde estuary (Belgium), in: Breine, J. Fish assemblages as ecological indicator in estuaries: the Zeeschelde (Belgium) = Visgemeenschappen als ecologische indicator voor estuaria: de Zeeschelde (België). Doctoraten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek = PhD theses of the Research Institute for Nature and Forest, T.2009.1: pp. 20-46, meer
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Verbelen, D. (2009). Monitoring van de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de SBZ-V 'Poldercomplex': resultaten van het vierde jaar (2008-2009). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.38. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussel. 78 pp., meer
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Verbelen, D.; Adams, Y.; Daemen, E. (2009). Tussentijds rapport monitoring van de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de SBZ'V 'Poldercomplex': resultaten van het vijfde jaar (2009-2010). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(59). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 107 pp., meer
 • Courtens, W.; Verbelen, D. (2009). Monitoring van de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het vierde jaar (2008-2009). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2009.37. INBO: Brussel. 69 pp., meer
 • Degraer, S.; Braeckman, U.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Merckx, B.; Rabaut, M.; Stienen, E.W.M.; Van Hoey, G.; Van Lancker, V.; Vincx, M. (2009). Studie betreffende het opstellen van een lijst met potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Eindrapport. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 93 pp., meer
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Derous, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Vincx, M. (2009). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries - Project Wako [Poster]. Gent University/ILVO/INBO/MUMM: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Derous, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Vincx, M. (2009). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries: Project WAKO, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 54, meer
 • Deronde, B.; Provoost, S.; Kempeneers, P.; Houthuys, R. (2009). Duin- en andere kustvegetaties in kaart brengen vanuit de lucht: het hoe en waarom. Koninklijk Gallois Genootschap 63(5): 218, 220, 222, 224, 226, meer
 • Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Hens, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Van Daele, T.; Van Reeth, W. (2009). Natuurverkenning 2030. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.7. INBO: Brussel. ISBN 978-904030301-2. 221 pp., meer
 • Huysentruyt, F.; Casaer, J. (2009). Duiven in een West-Vlaamse context : Deel 2: veldonderzoek. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2009.13. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: [s.l.]. 97 pp., meer
 • INBO (2009). INBO jaarboek 2008. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-403-0297-8. 68 pp., meer
 • Lettens, S.; De Vos, B. (2009). Het overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde : Ecologische risico-evaluatie op basis van bodem- en bladstalen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(52). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 43 pp., meer
 • Mikkelsen, J.H.; Cools, N.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2009). Guidelines for site & soil description of estuarine tidal mud flats and marshes. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.IR.2009.32. INBO: Brussel. 57 pp., meer
 • Mikkelsen, J.H.; Dillen, J.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2009). Guidelines for auger descriptions of estuarine tidal mudflats and marshes. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.IR.2009.33. INBO: Brussel. 36 pp., meer
 • Mikkelsen, J.H.; Van Braeckel, A.; Dillen, J.; Van den Bergh, E. (2009). Inventarisatie en historische analyse van Zeescheldehabitats. Deelrapport Bodem. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.IR.2009.30. INBO: Brussel. , meer
 • Mouton, A.; Gelaude, E.; Buysse, D.; Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Martens, S.; Jacobs, Y.; Coeck, J. (2009). Onderzoek naar glasaalmigratiemogelijkheden in de Ganzepoot (IJzermonding) in Nieuwpoort. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2009.62. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 31 pp., meer
 • Paelinckx, D.; Sannen, K.; Goethals, V.; Louette, G.; Rutten, J.; Hoffmann, M. (2009). Gewestelijke doelstellingen voor de habitats en soorten van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn voor Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2009.6. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 669 pp., meer
 • Peeters, P.; Verzhbitskiy, L.; Maris, T.; Stevens, M.; Viaene, P. (2009). On-site evaluation of a fish-friendlier tide gate design, in: 33 rd IAHR Congress Water Engineering for a Sustainable Environment, 9-14 August 2009, Vancouver, British Columbia, Canada [CD-ROM]. pp. [1-8], meer
 • Piesschaert, F.; Soors, J.; De Regge, N.; Speybroeck, J.; Van den Bergh, E. (2009). Alien macrobenthic species in the Sea Scheldt and its tidal tributaries (Belgium), in: Branquart, E. et al. (Ed.) Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 43, meer
 • Piesschaert, F.; Van Braeckel, A.; Mertens, W.; Mikkelsen, J.; Spanoghe, G.; Speybroeck, J.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2009). Scheldetraject Gentbrugge-Melle: ecologische potenties in het bovenstrooms Zeescheldetraject. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2009.47. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 71 pp., meer
 • Piesschaert, F.; Soors, J.; De Regge, N.; Speybroeck, J.; Van den Bergh, E. (2009). Alien macrobenthic species in the Sea Scheldt and its tidal tributaries (Belgium). INBO: Brussel. 1 poster pp., meer
 • Scheldeman, K.; Lust, P.; Vriens, L.; Durwael, L.; T'Jollyn, F.; Bosch, H.; Paelinckx, D. (2009). Biologische Waarderingskaart, versie 2: Toelichting bij de kaartbladen 5-13. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek(2009). INBO: Brussel. 44 pp., meer
 • Somers, N. (2009). Feeding facilitation, the hidden interaction in mammalian herbivore assemblages? A case-study on rabbits (Oryctolagus cuniculus L.) and large grazers. PhD Thesis. UGent/INBO: Gent. 175 pp., meer
 • Somers, N.; D'Haese, B.; Bossuyt, B.; Lens, L.; Hoffmann, M. (2009). Food quality affects diet preference of rabbits: experimental device, in: Somers, N. Feeding facilitation, the hidden interaction in mammalian herbivore assemblages? A case-study on rabbits (Oryctolagus cuniculus L.) and large grazers. pp. 99-114, meer
 • Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Mouton, A.; Buysse, D.; Martens, S.; Baeyens, R.; Jacobs, Y.; Gelaude, E.; Coeck, J. (2009). Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.9. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 188 pp., meer
 • Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Buysse, D.; Coeck, J. (2009). Trends in the distribution of the Chinese mitten crab in the Schelde estuary, in: Branquart, E. et al. (Ed.) Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 44, meer
 • Stienen, E.; Ratcliffe, N.; Seys, J.; Tack, J.; Mees, J.; Dobbelaere, I. (2009). Seabird Group 10th International Conference Book of Abstracts, Brugge, Belgium 27-30 March 2009. VLIZ Special Publication, 42. Communications of the Research Institute for Nature and Forest - INBO, M.2009.1. viii, 68 pp., meer
 • T'Jollyn, F.; Bosch, H.; Demolder, H.; De Saeger, S.; Leyssen, A.; Thomaes, A.; Wouters, J.; Paelinckx, D.; Hoffmann, M. (2009). Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen. Versie 2.0. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(46). INBO: Brussel. 326 pp., meer
 • Van Braeckel, A.; Mikkelsen, J.H.; Dillen, J.; Piesschaert, F.; Van den Bergh, E.; Coen, L.; De Mulder, T.; Ides, S.; Maximova, T.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2009). Inventarisatie en historische analyse van Zeescheldehabitats. Vervolgstudie: resultaten van het tweede jaar. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.IR.2009.34. INBO: Brussel. 165 pp., meer
 • Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2009). Schorecotopen van de Schelde: Aanzet tot ontwikkeling van één schorecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 1 poster pp., meer
 • Van Ryckegem, G.; De Regge, N.; Van den Bergh, E.; Onkelinx, T.; Bauwens, D.; Quataert, P. (2009). Potentie van ruimtelijke watervogelmodellen als beleidsondersteunend instrument. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 1 poster pp., meer
 • Van Thuyne, G.; Breine, J. (2009). Visbestandopnames in Vlaamse beken en rivieren in het kader van het ‘Meetnet Zoetwatervis’ 2008. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2009.32. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 197 pp., meer
 • Van Uytvanck, J. (2009). The role of large herbivores in woodland regeneration patterns, mechanisms and processes = De rol van grote herbivoren in bosontwikkelingspatronen, -mechanismen en -processen. Doctoraten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek = PhD theses of the Research Institute for Nature and Forest, T.2009.3. PhD Thesis. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-403-0306-7. 242 pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Braeckman, U.; Claus, S.; Courtens, W.; De Hauwere, N.; Degraer, S.; Deneudt, K.; Goffin, A.; Mees, J.; Merckx, B.; Provoost, P.; Rabaut, M.; Soetaert, K.; Stienen, E.; Vincx, M. (2009). Long-term data from the Belgian Continental Shelf in the framework of science-based management of the coastal North Sea: Report of the WestBanks integrative workshop, October 2008. Belgian Science Policy: Brussel. 23 pp., meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2009). Monitoring van de effecten van offshore windmolenparken op zeevogels. Vogelnieuws 12: 4-9, meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M. (2009). Seabirds & offshore wind farms: Monitoring results 2008, in: Degraer, S. et al. Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: State of the art after two years of environmental monitoring. pp. 151-221, meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M. (2009). Seabirds & offshore wind farms: Monitoring results 2008. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2009.8. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussel. 105 pp., meer
 • Vermeersch, G.; Anselin, A. (2009). Broedvogels in Vlaanderen in 2006-2007. Recente status en trends van Bijzondere Broedvogels en soorten van de Vlaamse Rode Lijst en/of Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 3. [S.n.]: Brussel. 99 pp., meer
 • Vermeersch, S.; Decleer, K. (2009). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Moervaart en Durmekanaal. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(12). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 314 pp., meer
 • Vermeersch, S.; Decleer, K. (2009). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Moervaart en Durmekanaal: kaartenbijlage. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(12). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 54 pp., meer
 • Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2009). Vogelstrandingen op de Vlaamse stranden - winter 2008/09. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2009.60. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 43 pp., meer
 • Willems, P.; Deckers, P.; De Maeyer, P.; De Sutter, R.; Vanneuville, W.; Brouwers, J.; Peeters, B. (2009). MIRA 2009 en NARA 2009: wetenschappelijk rapport klimaatverandering en waterhuishouding. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.45. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)/Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. 100 pp., meer
 • (2008). Zee- en kustvogels van bij ons: de meest opvallende soorten [POSTER]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2008). Slikken en kreken in de Lage Landen: de opvallendste dieren en planten [Poster]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. Agentschap Natuur en Bos (ANB)/EU Network of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)/Schelde InformatieCentrum (SIC)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2008). Proceedings of the 6th European Conference on Ecological Restoration (SER), Ghent (Belgium) 8-12 September 2008. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussel. , meer
 • Ameeuw, G.; Courtens, W. (2008). Actuele toestand en evolutie van Europese natuurwaarden in de Oostkustpolders (Vogelrichtlijngebied Poldercomplex en Habitatrichtlijngebied Polders). Adviesnota INBO, A.2008.156. INBO: Brussel. 36 pp., meer
 • Belpaire, C. (2008). Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang? Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2. PhD Thesis. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal. ISBN 978-90-8649-184-1. 459, III annexes pp., meer
 • Belpaire, C.; Goemans, G.; Geeraerts, C.; Quataert, P.; Parmentier, K. (2008). Pollution fingerprints in eels as models for the chemical status of rivers, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 201-218, meer
 • Belpaire, C.; Goemans, G. (2008). Eels: contaminant cocktails pinpointing environmental contamination, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 229-253, meer
 • Belpaire, C.G.J.; Goemans, G.; Geeraerts, C.; Quataert, P.; Parmentier, K.; Hagel, P.; de Boer, J. (2008). Decreasing eel stocks: survival of the fattest?, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 115-143, meer
 • Breine, J.; Maes, J.; Stevens, M.; Simoens, I.; Elliott, M.; Hemingway, K.; Van den Bergh, E. (2008). HARBASINS Report: water management strategies for estuarine and transitional waters in the North Sea Region. Habitat needs to realise conservation goals for fish in estuaries: case study of the tidal Schelde. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.3. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal. 45 pp., meer
 • Breine, J.; Stevens, M.; Simoens, I.; Van den Bergh, E. (2008). A reference list of fish species for a heavily modified estuary and its tributaries: the River Schelde. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.4. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal. 26 pp., meer
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Verbelen, D.; Van de walle, M. (2008). Eindrapport monitoring SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en SBZV 'Poldercomplex': Resultaten van het derde jaar (2007- 2008). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.28. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 101 pp., meer
 • Courtens, W.; Verbelen, D. (2008). Monitoring van het SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het derde jaar (2007 - 2008). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.28. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 95 pp., meer
 • Degraer, S.; Derous, S.; Rabaut, M.; Vincx, M.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Paelinckx, D.; Deckers, P.; Deneudt, K.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Roff, J.C.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E. (2008). Biological valuation: guidelines for a transparant and generally applicable protocol for the marine environment, in: World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Spain, 11-15 November 2008: book of abstracts. pp. 1, meer
 • Derous, S.; Austen, M.; Claus, S.; Daan, N.; Dauvin, J.-C.; Deneudt, K.; Depestele, J.; Desroy, N.; Heessen, H.; Hostens, K.; Marboe, A.H.; Lescrauwaet, A.-K.; Moreno, M.P.; Moulaert, I.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rees, H.; Ressurreição, A.; Roff, J.C.; Santos, P.T.; Speybroeck, J.; Willems, W.; Stienen, E.W.M.; Tatarek, A.; ter Hofstede, R.; Vincx, M.; Zarzycki, T.; Degraer, S. (2008). Building on the concept of marine biological valuation with respect to translating it to a practical protocol: Viewpoints derived from a joint ENCORA-MARBEF initiative, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 91-98, meer
 • Derous, S.; Agardy, M. Tundi; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Jamieson, G.; Lieberknecht, L.; Mees, J.; Moulaert, I.; Olenin, S.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rachor, E.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van der Wal, J.T.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Degraer, S. (2008). A concept for biological valuation in the marine environment, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 67-90, meer
 • Desender, K.; Dekoninck, W.; Maes, D. (2008). Een nieuwe verspreidingsatlas van de loopkevers en zandloopkevers (Carabidae) in België. INBO: Brussel. 184 pp., meer
 • Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Hens, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Turkelboom, F.; Van Daele, T.; Van Reeth, W. (2008). Natuurindicatoren 2008: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2008.5. Research Institute for Nature and Forest (INBO): [s.l.]. 36 pp., meer
 • Guelinckx, J.; Cuveliers, E.; Ollevier, F.; Stevens, M.; Breine, J.; Belpaire, C. (2008). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2007. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.39. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 47 pp., meer
 • INBO (2008). INBO jaarboek 2007. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-403-0276-3. 64 pp., meer
 • Onkelinx, T.; Bauwens, D.; Quataert, P.; Van Ryckegem, G.; Verbessem, I.; Van den Bergh, E. (2008). Potentie van ruimtelijke modellen als beleidsondersteunend instrument mbt het voorkomen van watervogels in de Zeeschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2008.34. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 112 + 3 bijlagen (apart) pp., meer
 • Paelinckx, D.; Van Landuyt, W.; De Bruyn, L. (Ed.) (2008). Conservation status of the Natura 2000 habitats and species. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2008(15). Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussel. , meer
 • Piesschaert, F.; Dillen, J.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2008). Inventarisatie en historische analyse van Zeescheldehabitats (vervolgstudie). Resultaten van het eerste jaar. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.IR.2008.29. INBO: Brussel. 124 pp., meer
 • Roosens, L.; Dirtu, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Gheorghe, A.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2008). Brominated flame retardants in eels from River Scheldt, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 45-63, meer
 • Soors, J. (2008). Scheldevogels becijferd. Spoorzoeker 2(4): 14-17, meer
 • Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Van den Bergh, E. (2008). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het vijfde jaar. Bijlage 9.10 bij het vijfde jaarverslag van de Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.14. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 98 pp., meer
 • Speybroeck, J.; Breine, J.J.; Vandevoorde, B.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E.; Van Thuyne, G. (2008). KRW doelstellingen in de Ijzermonding: Afleiden en beschrijven van typespecifiek maximaal ecologisch potentieel en goed ecologisch potentieel in het Vlaams waterlichaam 'Havengeul Ijzer' vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde relevante beoordelingssystemen voor een aantal biologische kwaliteitselementen. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.55. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. , meer
 • Speybroeck, J.; Breine, J.; Vandevoorde, B.; Van Wichelen, J.; Van Braeckel, A.; Van Burm, E.; Van den Bergh, E.; Van Thuyne, G.; Vyverman, W. (2008). KRW doelstellingen in Vlaamse getijrivieren: afleiden en beschrijven van typespecifiek maximaal ecologisch potentieel en goed ecologisch potentieel in een aantal Vlaamse getijrivier-waterlichamen vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde relevante beoordelingssystemen voor een aantal biologische kwaliteitselementen. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.56. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 153 pp., meer
 • Stevens, M.; Buysse, D.; Van den Neucker, T.; Coeck, J. (2008). Herstel van diadrome vispopulaties in het stroomgebied van de Schelde. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 1 pp., meer
 • Stevens, M.; Vandenneucker, T.; Buysse, D.; Martens, S.; Baeyens, R.; Jacobs, Y.; Gelaude, E.; Coeck, J. (2008). Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde. Vorderingsverslag september 2008. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, IR.2008.37. Research Institute for Nature and Forest (INBO): België. 107 pp., meer
 • Stienen, E.; Courtens, W. (2008). Highlights broedseizoen 2008 Sternenschiereiland Zeebrugge. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 3 pp., meer
 • Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2008). Schorecotopen van de Schelde : Aanzet tot de ontwikkeling van één schorecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2008.29. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: [s.l.]. 54 pp., meer
 • Van den Bergh, E.; van Duren, L.A. (2008). Natuurlijkheid [PPT Presentatie]. [S.n.]: [s.l.]. , meer
 • Van Looy, K.; Denys, L.; Schneiders, A. (2008). Methodiek vaststelling Maximaal en Goed Ecologisch Potentieel (MEP-GEP) voor sterk veranderde waterlopen. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.12. INBO: Brussel. 20 pp., meer
 • Van Thuyne, G.; Breine, J. (2008). Visbestandopnames in Vlaamse beken en rivieren afgevist in het kader van het 'Meetnet Zoetwatervis' 2007. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.21. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal. 154 pp., meer
 • Verbessem, I.; Van den Bergh, E.; Soors, J.; De Regge, N. (2008). Sterke daling in het aantal watervogels langs de Zeeschelde. Vogelnieuws 10(4): 17-19, meer
 • Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2008). Monitoring Vlaamse stranden - winter 2007/08. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.38. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 52 pp., meer
 • Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2008). Stranded birds on the Flemish beaches. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 1 poster pp., meer
 • (2007). Eindrapport monitoring SBZ-V "Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist" en SBZ-V "Poldercomplex": resultaten van het tweede jaar. Adviesnota INBO, INBO.A.2007.116. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 86 pp., meer
 • Anselin, A.; Cooleman, S. (2007). Wintertelling van de Canadese Gans, Branta canadensis in Vlaanderen (2007). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2007.9. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 16 pp., meer
 • Belpaire, C.; Goemans, G.; Geeraerts, C.; Quataert, P.; Parmentier, K. (2007). Pollution fingerprints in eels as models for the chemical status of rivers, in: Belpaire, C. (2008). Zendingsverslag : ICES Symposium : Environmental indicators. Zendingsverslagen van het instituut voor natuur- en bosonderzoek, 2008(10): pp. 10-27, meer
 • Breine, J.; Simoens, I.; Stevens, M.; Van Thuyne, G. (2007). Visbestandopnames op de Rupel en Durme (2007). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2007.24. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal. 7 pp., meer
 • Cliquet, A.; Decleer, K. (2007). Natura 2000 in de Belgische Noordzee: meer dan een 'papieren' bescherming? Levende Nat. 108(6): 270-272, meer
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M. (2007). Verspreiding en dichtheid van de mariene avifauna en zeezoogdieren ter hoogte van de geplande windparken ‘Den helder I, II, III en IV’. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, A.2007.214. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 40 pp., meer
 • Cuveliers, E.; Stevens, M.; Guelinckx, J.; Ollevier, F.; Breine, J.; Belpaire, C. (2007). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2006. Studierapport in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2007.48. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven. 42 pp., meer
 • de Graaf, P.J.F.; Marencic, H.; Burdon, D.; Simoens, I.; Knaack, H. (2007). Harbasins Report: Water Framework Directive and North Sea coastal areas and estuaries HARBASINS phase 1: Legislation and administration. Royal Haskoning: The Netherlands. 57 pp., meer
 • Decleer, K. (Ed.) (2007). Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-403-0267-1. 584 pp., meer
 • Derous, S.; Vincx, M.; Degraer, S.; Deneudt, K.; Deckers, P.; Cuvelier, D.; Mees, J.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E. (2007). A biological valuation map for the Belgian part of the North Sea (BWZEE). Belgian Science Policy: Brussel. 161 pp., meer
 • Desender, K.; Maelfait, J.-P.; Baert, L. (2007). Ground beetles as ‘early warning-indicators’ in restored salt marshes and dune slacks, in: Isermann, M. et al. (Ed.) Restoration of coastal ecosystems. Coastline reports, 7: pp. 25-39, meer
 • Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Hens, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Van Daele, T.; Van Reeth, W. (Ed.) (2007). Natuurrapport 2007 : toestand van de natuur in Vlaanderen : cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007(4). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-403-0271-8. 335 pp., meer
 • Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Hens, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Van Daele, T.; Van Reeth, W. (Ed.) (2007). Natuurrapport 2007: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007(4). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-403-0271-8. 335 pp., meer
 • Goemans, G.; Roosens, L.; Dirtu, A.C.; Belpaire, C.; Neels, H.; Covaci, A. (2007). Brominated flame retardants in eel from the Scheldt river (Belgium). Organohalogen Compounds 69: 445-448, meer
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., meer
 • Goossens, B.; Avery, B. (2007). International Union of Forest Research Organizations and Forestry Librarians, in: Konjevic, S. et al. (2009). From treasures of the seas - To treasures of the Libraries: Proceedings of the 12th Biennial Meeting of the European Association of Aquatic Science Libraries and Information Centres (EURASLIC): Krimskoe Primor'e, Crimea, Ukraine, May, 2-4, 2007 [CD-ROM]. pp. 1-9, meer
 • Gyselings, R.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E. (2007). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het vierde jaar. Bijlage 9.10 bij het vierde jaarverslag van de Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2007.2. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 106 pp., meer
 • Hoffmann, M.; Devlaeminck, R. (2007). Workshop 2: On the role of scientific research for nature restoration practices in European coastal and estuarine habitats, in: Herrier, J.-L. et al. Recommendations resulting from the workshop discussions ‘Dunes and Estuaries 2005’: International Conference on Nature Restoration Practices in European Coastal Habitats, Koksijde, Belgium, 19-23 September, 2005. VLIZ Special Publication, 38: pp. 19-28, meer
 • Lettens, S.; De Vos, B.; Vandecasteele, B. (2007). Overstromingsgebieden langs Zeeschelde en Durme: verkennende analyse en invloed van omgevingsfactoren op verontreiniging. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007(53). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 47 pp., meer
 • Leyman, A.; Vandekerkhove, K. (2007). Advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek met betrekking tot de oprichting van een Bosreservaat aan het Pietersembos te Lanaken. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 21 pp., meer
 • Maelfait, J.-P.; Desender, K.; Baert, L. (2007). Colonisation and source-sink dynamics in spiders and ground beetles after dry dune habitat restoration along the Belgian coast, in: Isermann, M. et al. (Ed.) Restoration of coastal ecosystems. Coastline reports, 7: pp. 41-52, meer
 • Simoens, I.; Breine, J.; van Liefferinge, C.; Stevens, M.; Belpaire, C. (2007). Het belang van het Lippenbroek als habitat voor vissen in de Zeeschelde. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 68-71, meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Beach nourishment: an ecologically sound coastal defence alternative? A review, in: Speybroeck, J. Ecologie van macrobenthos als een basis voor een ecologische bijsturing van strandsuppleties = Ecology of macrobenthos as a baseline for an ecological adjustment of beach nourishment. pp. 45-63, meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; De Groote, D.; Denayer, S.; Maelfait, J.-P.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Vandomme, V.; Vercruysse, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem - Fase 3: Eindrapport. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek/Universiteit Gent: Belgium. 117 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Vanermen, N.; Courtens, W. (2007). Veranderingen in het broedbestand van Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw te Zeebrugge in het verleden en te verwachten veranderingen in de nabije toekomst. Adviesnota INBO. INBO: Brussel. 24 pp., meer
 • Van Daele, T.; Van den Bergh, E.; Maris, T.; Schneiders, A.; Breine, J.; Van Braeckel, A. (2007). Focus Zeeschelde, in: Dumortier, M. et al. (Ed.) Natuurrapport 2007: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007(4): pp. 264-280, meer
 • Van den Neucker, T.; Verbessem, I.; De Belder, W.; De Regge, N.; Soors, J.; Van den Bergh, E. (2007). Overzicht analyseresultaten van de sedimentkarakteristieken langs de Zeeschelde en haar zijrivieren (1999 tot september 2005). Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, IR.2007.30. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 51 (bijlagen Cd-rom) pp., meer
 • Van den Neucker, T.; Verbessem, I.; Van Braeckel, A.; Stevens, M.; Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Soors, J.; De Regge, N.; De Belder, J.; Van den Bergh, E. (2007). Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2007.54. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 218 pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Courtens, W.; Deneudt, K.; Franco, M.A.; Gysels, E.S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Larmuseau, M.; Mees, J.; Moodley, L.; Pampoulie, C.; Provoost, P.; Remerie, T.; Soetaert, K.; Stienen, E.W.M.; Vanden Berghe, E.; Van de walle, M.; van Oevelen, D.; Volckaert, F.A.M.; Vincx, M. (2007). TROPHOS: Fundamental research for policy and sustainable management, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 21-81, meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E. (2007). Verspreiding en dichtheid van de mariene avifauna en zeezoogdieren ter hoogte van het geplande windpark Breeveertien II. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, A.2007.32. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 23 pp., meer
 • Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2007). Strandtellingen van aangespoelde vogels tijdens de winter 2006/2007. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.21. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Belgium. 43 pp., meer
 • Vrielynck, S.; Belpaire, C. (2007). Soort in de kijker: Europese Aal. Spoorzoeker 1(3): 15-18, meer
 • (2006). Eindrapport monitoring SBZ-V "Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist" en SBZ-V "Poldercomplex": resultaten van het eerste jaar. Adviesnota INBO, IN.A.2006.8. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 64 pp., meer
 • Bauwens, D.; Jooris, R.; Verbelen, D.; Dochy, O. (2006). Poelen en Amfibieën in West-Vlaanderen: Resultaten van een grootschalig poelenonderzoek door vrijwilligers in 2000-2005. Provincie West-Vlaanderen, Brugge/Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Brussel/Hyla, amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt, Mechelen: [s.l.]. 119 pp., meer
 • Belpaire, C.; Geeraerts, C.; Verbiest, H.; De Boeck, G.; Bervoets, L.; Ovidio, M.; Philippart, J.C.; Doignon, G.; Gérard, P. (2006). EELBASE: a 4-year eel research proposal submitted to the Belgian Research Programme "Science for a Sustainable Development", in: ICES 2006 Annual Science Conference 19-23 September; Business meetings 17-26 September, 2006, Maastricht, The Netherlands. Handbook; Contributions, agendas and orders of the day: abstracts. pp. 194-195, meer
 • Belpaire, C.; Goemans, G. (2006). Eels: contaminant cocktails pinpointing environmental contamination, in: ICES 2006 Annual Science Conference 19-23 September; Business meetings 17-26 September, 2006, Maastricht, The Netherlands. Handbook; Contributions, agendas and orders of the day: abstracts. pp. 185-186, meer
 • Belpaire, C.; Goemans, G. (2006). Eels : contaminant cocktails pinpointing environmental contamination. CM Documents - ICES, CM 2006(J:12). ICES: Copenhagen. 16 pp., meer
 • Breine, J.; Simoens, I.; Van Thuyne, G. (2006). Visbestandopnames op de Rupel en Durme (2006). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2006.9. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Hoeilaart. , meer
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Vanermen, N. (2006). Zeevogels en zeezoogdieren van de Vlakte van de Raan, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 59-72, meer
 • Courtens, W.; Martens, C.; Verbelen, D. (2006). Eindrapport monitoring SBZ-V "Poldercomplex": Resultaten van het eerste jaar. INBO/Mergus: Brussel. 34 pp., meer
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M. (2006). Marine biological valuation of seabirds in the Belgian part of the North Sea. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, A.2006.122. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 25 pp., meer
 • Hoffmann, M.; Herrier, J.-L.; Leten, M.; Van Nieuwenhuyse, H. (2006). MONAIJ Monitoring natuurherstel Ijzermonding 2001 - 2005. INBO/KBIN/KULeuven/UGent: Brussel. 386 + appendices pp., meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Stienen, E.; Vandomme, V.; Vanermen, N.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem - fase 2: dossiernummer 204.295: eindrapport. UGent/KBIN/INBO: Belgium. 118 pp., meer
 • Stevens, M.; Maes, J.; Guelinckx, J.; Ollevier, F.; Breine, J.; Belpaire, C. (2006). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2005. Studierapport in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2006.45. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven. 35 pp., meer
 • Stevens, M.; Breine, J.J.; Simoens, I. (2006). Harbasins Report: water management strategies for estuarine and transitional waters in the North Sea Region. WP2 Estuarine ecosystem functioning and health: spatial and temporal trends in the fish community of the Zeeschelde - Results from fyke catches in 2005. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Belgium. 29 pp., meer
 • Van Braeckel, A.; Piesschaert, F.; Van den Bergh, E. (2006). Historische analyse van de Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren: 19e eeuw tot heden. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2006.29. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 143 pp., meer
 • Van den Neucker, T.; De Belder, W.; De Regge, N.; Gyselings, R.; Soors, J.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E.; Vandevoorde, B.; Verbessem, I. (2006). Analyse van de monitoringsresultaten van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. Concept-versie. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2006(20). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 128 pp., meer
 • Van Landuyt, W.; Hoste, I.; Vanhecke, L.; Van Den Bremt, P.; Vercruysse, W.; de Beer, D. (Ed.) (2006). Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Flo.Wer/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek/Nationale Plantentuin van België: Brussel. ISBN 90-726-1968-4. 1007 pp., meer
 • Van Reeth, W.; Goethals, V. (2006). Evolutie van de aangewezen oppervlakten van de waterrijke gebieden van internationale betekenis en van de speciale beschermingszones in het Vlaams Gewest. Adviesnota INBO, A.2006.25. INBO: Brussel. 20 pp., meer
 • Van Ryckegem, G.; Mertens, W.; Piesschaert, F.; Van den Bergh, E. (2006). Ecosysteemvisie voor de vallei van de tijgebonden Durme. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2006(44). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 163 pp., meer
 • Van Ryckegem, G.; De Regge, N.; Van den Bergh, E. (2006). Voedselecologie en gedrag van overwinterende watervogels langs de Zeeschelde: een methodologische studie. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2006.28. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. , meer
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2006). Referentiestudie van de avifauna van de Thorntonbank. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2006-22. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 131 pp., meer
 • Vanermen, N.; De Meulenaer, B.; Stienen, E.W.M. (2006). Literature study: shorebirds and their abiotic environment. Relation between shoal morphology and shorebirds in the Westerschelde estuary. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, A.169. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 63 pp., meer
 • Vermeersch, G.; Anselin, A.; Devos, K. (2006). Bijzondere broedvogels in Vlaanderen in de periode 1994-2005; Populatietrends en recente status van zeldzame, kolonievormende en exotische broedvogels in Vlaanderen. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 64 pp., meer
 • Decleer, K.; Adriaens, P. (2005). Instituut voor Natuurbehoud: activiteitenverslag 2005. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 154 pp., meer
 • Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Hens, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Van Daele, T.; Van Reeth, W.; Weyembergh, G.; Kuijken, E. (2005). Natuurrapport 2005: toestand van de natuur in Vlaanderen in vogelvlucht. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0223-5. 36 pp., meer
 • Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Hens, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Van Daele, T.; Van Reeth, W.; Weyembergh, G.; Kuijken, E. (Ed.) (2005). Natuurrapport 2005: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 24. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0222-7. 491 pp., meer
 • Heutz, G.; Paelinckx, D. (2005). Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. 1.0. Onderzoeksverslag Instituut voor Natuurbehoud en Afdeling Natuur, 2005.03. Instituut voor Natuurbehoud/AMINAL, afdeling Natuur: Brussel. 296 pp., meer
 • Kissiyar, O.; Van Valckenborgh, J.; Deronde, B.; Provoost, S.; Kempeneers, P.; Houthuys, R.; Tortelboom, E. (2005). Vegetatiekartering d.m.v. hyperspectrale vliegtuigopnamen, toegepast op dynamische duingebieden, slikken en schorren = Airborne hyperspectral remote sensing of the dynamic dunes along the Belgian coast (HYPERKART). Versie 2.0. AWZ/Federaal Wetenschapsbeleid/GIS Vlaanderen/Instituut voor Natuurbehoud/VITO/Vlaamse Landmaatschappij: [s.l.]. xiii, 180 + maps, cd-rom pp., meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Dasseville, R.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Lionard, M.; Maelfait, J.-P.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van den Broeck, K.; Van de walle, M.; Van Landuyt, W.; Vercruysse, E.; Vyverman, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). Biologische evaluatie van elf strandzones langs de Vlaamse kust - B.E.S.T.: Eindrapport. Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Gent. 181, tab., fig., maps pp., meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van de walle, M.; Van Lancker, V.; Van Landuyt, W.; Vercruysse, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). How may beach nourishment affect the sandy beach ecosystem? The case of Belgian beaches, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 557-568, meer
 • Tombeur, A.; Brys, R.; Gyselings, R.; Mertens, W.; Piesschaert, F.; Spanoghe, G.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Verbessem, I.; Van den Bergh, E. (2005). Voortoets bij de WVO-vergunningsaanvraag voor het onderhouden van de vaargeul in de Westerschelde in het kader van de habitat- en vogelrichtlijngebieden. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.O.2005.04. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 142 pp., meer
 • Van den Bergh, E. (2005). Addendum bij het Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud IN.O.2005.04: Voortoets bij de WVO-vergunningsaanvraag voor het onderhouden van de vaargeul in de Westerschelde in het kader van de habitat- en vogelrichtlijngebieden. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2005.87. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 13 pp., meer
 • (2004). Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee 'TROPHOS': wetenschappelijk verslag voor de periode van 01/02/2003-31/01/2004. CEME/Instituut voor Natuurbehoud/Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Aquatische Ecologie/NIOO/Universiteit Gent, Sektie Mariene Biologie: Brussel. 23 pp., meer
 • Bogaert, D. (2004). Natuurbeleid in Vlaanderen: natuurontwikkeling en draagvlak als vernieuwingen? PhD Thesis. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0206-5. 337 pp., meer
 • Buysse, D.; Martens, S.; Baeyens, R.; Coeck, J. (2004). Onderzoek naar de migratie van vissen tussen Boven-Zeeschelde en Bovenschelde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.02. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0198-0. 94 pp., meer
 • Cosyns, E. (2004). Ungulate seed dispersal : aspects of endozoöchory in a semi-natural landscape = Zaadverbreiding door hoefdieren: aspecten van endozoöchorie in een halfnatuurlijk landschap. PhD Thesis. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0211-1. 178 pp., meer
 • Courtens, W.; Kuijken, E. (2004). De instandhoudingsdoelstellingen voor het Vogelrichtlijngebied "3.2 Poldercomplex". Adviesnota Instituut voor Natuurbehoud, A.2004.64. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 99 pp., meer
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Kuijken, E. (2004). Inrichting daken van gebouwen als broedgebied voor kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw en visdief. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2004.34. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 7 pp., meer
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M. (2004). Voorstel tot afbakening van een vogelrichtlijngebied voor het duurzaam in stand houden van de broedpopulaties van kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2004.100. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 51 pp., meer
 • De Rycke, A.; Verelst, I.; Decleer, K. (2004). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Bergenvaart. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.11. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0216-2. 176 + kaartenbijlage pp., meer
 • Gyselings, R.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E. (2004). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het tweede jaar Bijlage 8.7 bij het tweede jaarverslag van de Beheercommissie Natuurcompensatie Linkerscheldeoevergebied. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2004.19. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 107 pp., meer
 • Instituut voor Natuurbehoud (2004). Instituut voor Natuurbehoud: activiteitenverslag 2003. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 159 pp., meer
 • Lamoot, I. (2004). Foraging behaviour and habitat use of large herbivores in coastal dune landscape = Foerageergedrag en habitatgebruik van grote herbivoren in een kustduinlandschap. PhD Thesis. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 90-403-2047-2. 246 pp., meer
 • Provoost, S.; Bonte, D. (Ed.) (2004). Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0205-7. 416, ill., appendices pp., meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Vincx, M.; Degraer, S. (2004). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. Afdeling Waterwegen Kust/Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Belgium. 201 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2004). Interacties tussen antropogene activiteiten en de avifauna in de Belgische zeegebieden. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.136. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 54 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W. (2004). Havenactiviteiten en grote meeuwen: advies inzake de ingebruikname van enkele broedgebieden van grote meeuwen in de voorhaven van Zeebrugge. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2004.127. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 7 pp., meer
 • Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Mertens, W.; De Becker, P.; Huybrechts, W.; Van den Bergh, E. (2004). Getijonafhankelijke natuurontwikkeling in het gecontroleerd overstromingsgebied van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde: opmaak van het integraal plan KBR. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2004.16. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 201 + maps pp., meer
 • Verbessem, I.; De Regge, N.; Soors, J.; Van den Bergh, E. (2004). Sedimentkarakteristieken, bodemdieren, watervogels in de Beneden Zeeschelde. Rapportage in het kader van de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2004.55. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., meer
 • Vermeersch, G.; Anselin, A.; Devos, K.; Herremans, M.; Stevens, J.; Gabriëls, J.; Van der Krieken, B. (2004). Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 23. Instituut voor Natuurbehoud, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuur en Natuurpunt vzw: Brussel. ISBN 90-403-0215-4. 495 pp., meer
 • Volckaert, A.; Engledow, H.; Beck, O.; Degraer, S.; Vincx, M.; Coppejans, E.; Hoffmann, M. (2004). Onderzoek van de ecologische interacties van macroalgen, macrofauna en vogels geassocieerd met intertidale harde constructies langsheen de Vlaamse kust. Instituut voor Natuurbehoud/Universiteit Gent: Belgium. 123 pp., meer
 • (2003). Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee 'TROPHOS': wetenschappelijk verslag voor de periode van 01/02/2002-31/01/2003. Instituut voor Natuurbehoud/Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Aquatische Ecologie/Universiteit Gent, Sektie Mariene Biologie: Brussel. 47 pp., meer
 • (2003). Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium: op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van de mogelijke maatregelen om het streefbeeld natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Bijlagen. Werkdocument RIKZ, 2003.825x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)/Instituut voor Natuurbehoud/Universitaire Instelling Antwerpen, vakgroep Ecosysteembeheer: [s.l.]. appendices pp., meer
 • Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Van Daele, T.; Weyembergh, G.; van Straaten, D.; Kuijken, E. (2003). Natuurrapport 2003: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid: samenvatting / English summary. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0178-6. 43 pp., meer
 • Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Van Daele, T.; Weyembergh, G.; van Straaten, D.; Kuijken, E. (2003). Natuurrapport 2003: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 21. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0137-9. 352 pp., meer
 • Everaert, J.; Devos, K.; Kuijken, E. (2003). Vogelconcentraties en vliegbewegingen in Vlaanderen: beleidsondersteunende vogelatlas - achtergrondinformatie voor de interpretatie. INBO: Brussel. 27 pp., meer
 • Spanoghe, G.; Decleer, K.; Anselin, A. (2003). Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese Vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) “2.1 Westkust”, “3.2 Poldercomplex” en “3.3 Het Zwin” en de kandidaat-Europese Habitatgebieden (SBZ-H): “BE2500001 (1-33) duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin” en “BE2500002 (1-31) polders”. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2003.12. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 147 + 9 p. Maps pp., meer
 • Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Van den Bergh, E. (2003). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het eerste jaar. Bijlage 8.7 bij het eerste jaarverslag van de Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2003.15. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 76 + appendices pp., meer
 • Spanoghe, G.; Decleer, K.; Anselin, A. (2003). Instandhoudingsdoelstellingen voor de europese vogelrichtlijngebieden (sbz-v) "2.1 westkust", 3.2 poldercomplex" en "3.3 het zwin" en de kandidaat-europese habitatgebieden (sbz-h) "be2500001 (1-33) duingebieden inclusief ijzermonding en zwin" en "be250000. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2003(12). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 147,bijlagen pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Kuijken, E. (2003). Het belang van de Belgische zeegebieden voor zeevogels. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2003.208. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 33 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2003). Zeezoogdieren in Belgisch mariene wateren. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2003.152. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 15 pp., meer
 • Vermeersch, S.; Vandenbussche, V.; Van den Bergh, E.; Decleer, K. (2003). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2003.03. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0173-5. 169 + bijlagen pp., meer
 • Vermeersch, S.; Vandenbussche, V.; Van den Bergh, E.; Decleer, K. (2003). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme: kaartenbijlage. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2003.03. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0173-5. 32 kaarten pp., meer
 • Coeck, J. (2002). Het verschijnsel vismigratie in Vlaamse waterlopen (referaat Studiedag Vismigratie 14 juni 2002). [S.n.]: [s.l.]. 11 pp., meer
 • Degezelle, T.; Hoffmann, M. (2002). Natuurtechnisch beheersplan voor de duinen van het militair domein 'Kwartier Lombardsijde' te Nieuwpoort. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2002.25. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 103 + appendices pp., meer
 • Dochy, O. (2002). Advies inzake Ontwerp-Gebiedsvisie voor de Spuikom te Oostende-Bredene. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2002.196. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 4 pp., meer
 • Everaert, J.; Devos, K.; Kuijken, E. (2002). Windturbines en vogels in Vlaanderen: voorlopige onderzoeksresultaten en buitenlandse bevindingen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2002.3. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 76 pp., meer
 • Graveland, J.; Van den Bergh, E.; van der Meij, V.; Bisseling, C.M. (2002). Het natuurtalent verzilveren: voorstudie voor een natuurontwikkelingsplan voor het Schelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, OS/2002.828x. Expertisecentrum Landbouw Natuurbeheer en Visserij/Instituut voor Natuurbehoud/Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: [s.l.]. 14 + bijlagen pp., meer
 • Jochems, H.; Schneiders, A.; Denys, L.; Van den Bergh, E. (2002). Eindrapport: typologie van de oppervlaktewateren in Vlaanderen. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: [s.l.]. 49 + bijlagen pp., meer
 • Piesschaert, F.; Van den Bergh, E. (2002). Vegetatie Ketenissepolder: situatie bij aanvang van de monitoring. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2002(24). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 14 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Studie naar te verwachten impact van windmolenparken op zee ten aanzien van de mariene avifauna in het kader van een MER voor plaatsing van windturbines ter hoogte van de Vlakte van Raan. Deelstudie 'avifauna' van MER 'TotalFinaElf'-project. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.179. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). De avifauna en zeezoogdieren van de Thorntonbank: studie ter beoordeling en monitoring van de impact van een offshore windpark op de mariene avifauna en zeezoogdieren. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2002.244. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 60 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Seabirds at the northern part of 'de Vlakte van de Raan': environmental impact study on the effects of an offshore windfarm on seabirds. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2002.213. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 45 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J. (2002). Belang van de Thorntonbank voor de mariene avifauna. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.101. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). De avifauna van de Wenduinebank: studie ter beoordeling en monitoring van de impact van een offshore windpark op de mariene avifauna. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.33. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Nota van toelichting bij zeevogelgegevens van het Instituut voor Natuurbehoud. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.205. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M. (2002). Broedplaatsen van sternen, meeuwen en plevieren in de Voorhaven van Zeebrugge. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2002.168. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Kuijken, E. (2002). Toekomstperspectieven voor kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: adviesnota in het kader van de instandhouding van de populaties van kustbroedvogels. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2002.231. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 34 pp., meer
 • Vandenbussche, V.; T'Jollyn, F.; Leten, M.; Hoffmann, M. (2002). Systematiek van natuurtypen voor de biotopen heide, moeras, duin, slik en schor; Deel 4: Kustduin. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2002.15. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 113 pp., meer
 • Vandenbussche, V.; T'Jollyn, F.; Zwaenepoel, A.; Van den Balck, E.; Hoffmann, M. (2002). Systematiek van natuurtypen voor de biotopen heide, moeras, duin, slik en schor: Deel 5: Slik en schor. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2002.16. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 121 pp., meer
 • Vandevoorde, B.; De Becker, P.; Van den Bergh, E. (2002). Vegetatiekartering van de polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2002.07. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0169-7. 180 + appendices pp., meer
 • Verbessem, I.; Ysebaert, T.J.; Van den Bergh, E.; De Regge, N.; Soors, J.; Kuijken, E. (2002). 10 jaar monitoring op het Groot Buitenschoor. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 02/10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0168-9. XX, 193 pp., meer
 • Verbessem, I.; Ysebaert, T.; Van den Bergh, E.; De Regge, N.; Soors, J.; Kuijken, E. (2002). Tien jaar monitoring op het Groot Buitenschoor Brussel. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 02/10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0168-9. 193 pp., meer
 • Vrielynck, S.; Belpaire, C.; Stabel, A.; Breine, J.; Quataert, P. (2002). De visbestanden in vlaanderen anno 1840-1950 : een historische schets van de referentietoestand van onze waterlopen aan de hand van de visstand, ingevoerd in een databank en vergeleken met de actuele toestand. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, R.2002.89. Instituut voor Natuurbehoud: Groenendaal. 271 pp., meer
 • (2001). Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling: programma duurzaam beheer van de Noordzee. Oproep 5: I. Evaluatieverslag april 2001. INBO: Brussel. 66 pp., meer
 • (2001). Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling: programma duurzaam beheer van de Noordzee. Oproep 5: II. Evaluatieverslag - bijlagen april 2001. INBO: Brussel. [109] pp., meer
 • Colazzo, S.; Baert, P.; Valck, F.; Bauwens, D. (2001). Kwantificeren van recente veranderingen in status van amfibieën en hun biotopen in het landelijk gebied: evaluatie en niet-technische samenvatting. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 2002(4). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 8 pp., meer
 • Colazzo, S.; Baert, P.; Valck, F.; Bauwens, D. (2001). Kwantificeren van recente veranderingen in status van amfibieën en hun biotopen in het landelijk gebied. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 209 pp., meer
 • De Rycke, A.; Devos, K.; Decleer, K. (2001). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de IJzervallei. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2001.06. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0133-6. 123 + annexes pp., meer
 • De Rycke, A.; Devos, K.; Decleer, K. (2001). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de IJzervallei: kaartenbijlage. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2001.06. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0133-6. 21 pp., meer
 • Devos, K.; Ysebaert, T.J.; Kuijken, E. (2001). Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1997/1998. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2001.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0143-3. 73 pp., meer
 • Engledow, H.; Spanoghe, G.; Volckaert, A.; Coppejans, E.; Degraer, S.; Vincx, M.; Hoffmann, M. (2001). Onderzoek naar (1) de fysische karakterisatie en (2) de biodiversiteit van strandhoofden en andere harde constructies langs de Belgische kust: eindrapport van de onderhandse overeenkomst dd. 17.02.2000 i.o.v. de Afdeling Waterwegen Kust van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.0.2001.20. Instituut voor Natuurbehoud/Universiteit Gent: Gent. 110 + annexes pp., meer
 • Everaert, J.; Devos, K.; Stienen, E.; Kuijken, E. (2001). Plaatsing van windturbines langs de westelijke Havendam te Zeebrugge: Aanbevelingen in het kader van een mogelijke impact op vogels. Nota IN, A.2001.82. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 32 pp., meer
 • Kuijken, E.; Boeye, D.; De Bruyn, L.; De Roo, K.; Dumortier, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; van Straaten, D.; Weyembergh, G. (2001). Natuurrapport 2001: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 18. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0137-9. 366 + cd-rom pp., meer
 • Kuijken, E.; Boeye, D.; De Bruyn, L.; De Roo, K.; Dumortier, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; van Straaten, D.; Weyembergh, G. (2001). Natuurrapport 2001 in een notendop. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0139-5. 19 pp., meer
 • Paelinckx, D.; Wils, C.; Jespers, Z.; Goemaere, E.; Celen, G.; De Baere, D.; Decleer, K.; Gielis, R.; Goethals, V.; Martens, E.E.; Stieperaere, M.; Vandekerkhove, K. (2000). Natuurkenmerkenkaart. Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Bos en Wildbeheer. Afdeling Natuur, Vlaamse Landmaatschappij en OC-GIS Vlaanderen: Belgium. 21 pp., meer
 • Van Landuyt, W.; Heylen, O.; Vanhecke, L.; Van den Bremt, P.B.H. (2000). Verspreiding en evolutie van de botanische kwaliteit van ecotopen, gebaseerd op combinaties van indicatorsoorten uit Florabank (Vlina 96/02). Instituut voor Natuurbehoud/Universiteit Gent: Brussel. 237 pp., meer
 • van Oevelen, D.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2000). Literatuuronderzoek naar ontpolderingen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2000.7. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 42, bijlagen pp., meer
 • van Oevelen, D.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2000). Literatuuronderzoek naar estuariene herstelmaatregelen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2000.4. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 55 pp., meer
 • van Straaten, D.; Peymen, J.; Paelinckx, D.; Van Spaendonk, G.; Kuijken, E. (2000). Ecosysteemkwetsbaarheidkaarten voor Vlaanderen [CD-ROM]. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 1 cd-rom pp., meer
 • (1999). Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling: programma duurzaam beheer van de Noordzee. Oproep 4: I. Evaluatieverslag maart 1999. INBO: Brussel. 103 pp., meer
 • Criel, B.; Muylaert, W.; Hoffmann, M.; De Loose, L.; Meire, P. (1999). Vegetatiemodellering van de buitendijkse gebieden langs de zeeschelde. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, IN.99.12. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 77 pp., meer
 • Devos, K.; Seys, J.; Kuijken, E. (1999). Windturbines in Vlaanderen en hun mogelijke impact op vogels. IN A.99.101. Adviesnota Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 8 pp., meer
 • Kuijken, E. (1999). Natuurrapport 1999: Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 254+16 maps pp., meer
 • Kuijken, E. (Ed.) (1999). Natuurrapport 1999: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 6. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 250 pp., meer
 • Overmars, W.; Helmer, W. (1999). Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: naar een vrij toegankelijk natuurgebied en vergroting van de veiligheid. AMINAL, afdeling Natuur/Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-74647-47-2. 47, ill. pp., meer
 • Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Massale stranding van vogels aan de Belgische kust: verslag van stookolieslachtoffertellingen tijdens het winterhalfjaar 1998-1999, uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud. Nota IN, A57. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., meer
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Ornithologisch belang van de Belgische maritieme wateren: naar een aanduiding van kensoorten en sleutelgebieden. Nota IN 99/74. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 17 pp., meer
 • Seys, J.; Devos, K.; Kuijken, E. (1999). Windmolens en vogels: Evaluatie impact huidige en geplande site in de voorhaven van Zeebrugge. IN A.99.106. Adviesnota Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbeheer: Brussel. 14 pp., meer
 • Seys, J.; Vincx, M.; Meire, P. (1999). Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta: eindrapport OMES 1995-1998, partim Benthos. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.4. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 81 pp., meer
 • Van Damme, S.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Van den Bergh, E. (1999). Habitatstructuren, waterkwaliteit en leefgemeenschappen in het Schelde-estuarium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.24. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0113-1. 119 pp., meer
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Hoffmann, M.; Ysebaert, T.J. (1999). Natuurherstelplan Zeeschelde: Drie mogelijke inrichtingsvarianten. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN 99/18. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0108-5. IV, 166 + bijlagen pp., meer
 • Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; De Vos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Advies betreffende de ringactiviteiten in het natuurreservaat 'De baai van Heist' te Knokke-Heist. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.59. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 12 pp., meer
 • Van Waeyenberge, J.; Anselin, A.; Meire, P. (1999). Aantallen, verspreiding en ecologie van de broedvogels in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde = Numbers, distribution and ecology of breeding birds in tidal areas along the Zeeschelde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 1999(16). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 158 pp., meer
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp., meer
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1999). Macrobenthos of the Schelde estuary: predicting macrobenthic species responses in the estuarine environment: a statistical analysis of the Schelde estuary macrobenthos within the ECOFLAT project. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 1999(19). Institute of Nature Conservation/Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0114-X. 40, 178, 8 pp., meer
 • De Block, M.; Meire, P.; Hoffmann, M.; Ysebaert, T.J. (1998). Ecologische studie containerkaai/dok-west (Waaslandhaven). Onderzoek naar de ecologische effecten van de aanleg van een containerdok langs de Linker Schelde-oever nabij Doel, en de mogelijkheden voor het inpassen van een natuurontwikkelingsplan in en rond de Waaslandhaven. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.98.12. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 156 pp., meer
 • De Neve, L.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Het macrobenthos van het sublittoraal van de beneden Zeeschelde (1996-1997). Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.17. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 69 pp., meer
 • Devos, K. (1998). Watervogels in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken, seizoen 1995/1996. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1998(15). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 43 pp., meer
 • Devos, K. (1998). Watervogeltellingen in het Blankaartgebied en de IJzervallei tijdens het seizoen 1995/1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.15. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
 • Hennissen, J.; Meire, P. (1998). Inrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: berekeningen i.v.m. de toepassing van een gereduceerd getij in de polder van Kruibeke. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.32. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 80 + appx. pp., meer
 • Hettinga, O.; Van der Welle, J.; van Oevelen, D.; Meire, P. (1998). De inpassing van de Barbierbeek in het gecontroleerde overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98(22). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. XIV, 92 pp., meer
 • Meire, P.; Anselin, A.; Hoffmann, M.; Devos, K.; Kuijken, E. (1998). Voorstel tot compensatie van het vogelrichtlijngebied 'schorren en polders van de beneden-schelde' als gevolg van de aanleg van het deurganckdok te doel. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1998(90). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 5 pp., meer
 • Van den Balck, E.; Hoffmann, M.; Meire, P. (1998). De terrestrische flora en vegetatie van het niet-getijbeïnvloede deel van het alluvium van de Zeeschelde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 86 + bijlagen pp., meer
 • Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.18. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 162 pp., meer
 • Ysebaert, T.J.; Devos, K.; Anselin, A.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). Watervogels langs de Zeeschelde 1995/1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.16. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 43 pp., meer
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1998). Macrobenthic populations along the estuarine gradient of the Schelde estuary: role of the abiotic (natural and human) environment: final report. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.35. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 223 pp., meer
 • Anselin, A.; Geers, P.; Meire, P. (1997). Broedvogelmonitoring langs de Zeeschelde: resultaten, evaluatie en toekomstperspectieven van 3 jaar Punt-Transect-Tellingen. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1997(09). Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. 23,26 pp., meer
 • Dumortier, M.; Hoffmann, M. (1997). Structuurplan. Bos- en natuurgebied: Lenspolder - Zelte Nieuwpoort - Koksijde: Eindrapport. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, IN 97.28. Universiteit Gent, Laboratorium Plantkunde/INBO/AMINAL, afdeling Bos En Groen: Gent, Brussel. 35 + kaarten pp., meer
 • Lleonart, J.; Lamboeuf, M.; Taconet, M. (1997). FAO databases on marine species identification for fishery purposes. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1997(09). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 23, 26 pp., meer
 • Vanacker, S.; Provoost, S.; Kuijken, E. (1997). Inventaris van de door de gewestplannen vastgelegde groen-, park- en buffergebieden in de maritieme duinstreek. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 41 + bijlagen pp., meer
 • Vanallermeersch, R.; Hoffmann, M.; Anselin, A.; Meire, P. (1997). Advies van het Instituut voor Natuurbehoud omtrent het maaibeheer op de Sigmadijken in het Zeescheldebekken. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, I.N.97.05. Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. 16 + bijlage pp., meer
 • Veen, J.; Stienen, E.W.M.; Brenninkmeijer, A.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J. (1997). Ecologische randvoorwaarden voor de aanleg van een broedplaats voor sterns in de voorhaven van Zeebrugge. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 97.15. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 37 pp., meer
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P. (1997). Watervogels nemen een hoge vlucht langs het Schelde-estuarium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 97/08. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 17 pp., meer
 • De Knijf, G.; Meire, P.; Anselin, A. (1996). Evaluatie van coderingssystemen voor aquatische macro-invertebraten in functie van databeheer. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.30. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 48 pp., meer
 • Geers, P.; Anselin, A.; Meire, P. (1996). Broedvogelmonitoring in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde: verslag telseizoen 1995. Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
 • van Straaten, D.; Kuijken, E. (1996). 10 jaar Instituut voor Natuurbehoud: 1986-1996. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.6. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 60 pp., meer
 • van Straaten, D.; Kuijken, E. (1996). 10 jaar Instituut voor Natuurbehoud: 1986-1996. Publicaties en Rapporten. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.7. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 49 pp., meer
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 4: bepaling van de predatiedruk van overwinterende aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) in Vlaanderen: enkele voorbeeldstudies. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.31. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 28 pp., meer
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 1: aantalsevolutie en huidig voorkomen van overwinterende en broedende aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) in Vlaanderen: een kort overzicht. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., meer
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 2: een literatuurstudie van de aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.13. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 63 pp., meer
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers op het visbestand in Vlaanderen: een verkennende ornithologische studie. Deelrapport 3: een overzicht van de aantalsevolutie en huidig voorkomen van aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) op de slaap- en broedplaatsen in Vlaanderen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.21. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 49 pp., meer
 • Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P. (1996). De impact van aalscholvers Phalacrocorax carbo sinensis op het visbestand in Vlaanderen: Een verkennende ornithologische studie. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 96.32. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 143 pp., meer
 • Anselin, A.; Meire, P.; Geers, P. (1995). Broedvogelmonitoring in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde: resultaten van het seizoen 1994. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1995(09). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 10 + bijlage pp., meer
 • Devos, K.; Herrier, J.-L.; Leten, M.; Provoost, S.; Rappé, G. (1995). De Baai van Heist: natuur in volle ontwikkeling: een beknopte landschapsecologische beschrijving van de strandvlakte van Heist-West als motivering voor de bescherming van dit gebied, met voorstellen betreffende het beheer. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN 95.04. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 27 pp., meer
 • Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Hoffmann, M.; Hostens, K.; Kramer, T.; Pieters, T.; Postma, R.; Sabbe, K. (1995). De Schelde: Een stroom natuurtalent. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 32 pp., meer
 • Offringa, H.; Meire, P.; Van den Bossche, W. (1995). Tellingen van gestrande zeevogels langs de Vlaamse kust, november 1993-maart 1994: verslag van stookolieslachtoffers-tellingen uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.5. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 14 + appendix pp., meer
 • Offringa, H.; Seys, J.; Meire, P.; Van Den Bossche, W. (1995). Seabirds on the Channel doormat. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.12. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 122 pp., meer
 • Offringa, H.; Meire, P. (1995). Tellingen van gestrande zeevogels langs de Vlaamse kust, oktober 1994-maart 1995: verslag van stookolieslachtoffers-tellingen uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.13. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 15 pp., meer
 • Van den Bossche, W.; Meire, P.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Putter, G.; Orbie, G.; Willemijns, F. (1995). Ontwikkeling en toekomst van sternenkolonies aan de Belgische kust. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.03. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 50 pp., meer
 • Van den Bossche, W.; Meire, P.; Anselin, A.; Orbie, G.; Kuijken, E. (1995). Het voorkomen van sternen als broedvogels langs de Belgische kust. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.15(15). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. , meer
 • Ysebaert, T.; Meire, P.; Kuijken, E. (1995). Effekten van verontreiniging op macrozoöbenthos gemeenschappen in het schelde-estuarium: bevindingen en verwezenlijkingen 1992-1995. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1995(16). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., meer
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; De Regge, N.; Kuijken, E. (1995). Effekten van verontreiniging op macrozoöbenthosgemeenschappen in het Schelde-estuarium: aktiviteitenverslag 1995. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.17. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 73 pp., meer
 • Coeck, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1994). Impact van pompgemalen op vispopulaties. Commentaar bij het onderzoek: "Inventarisatie van pompgemalen in het Vlaamse Gewest en evaluatie van de impact op vissen". Rapport Instituut voor Natuurbehoud, I.N. 94.15. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 22 pp., meer
 • Kuijken, E.; Provoost, S.; Herrier, J.-L. (1994). Inventaris van de verkavelingen en de afwijkende bijzondere plannen van aanleg in als groengebied door de gewestplannen bestemde kustduinen en aanvulling van de inventaris van de knelpunten tussen het natuurbehoud en de gewestplannen in de duinstreek van de Vlaamse kust: situeringskaarten. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 14 maps pp., meer
 • Meire, P.; Hoffmann, M. (1994). Integraal waterbeheer: globale visie op het Zeeschelde-bekken. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 94.13. Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. 8 pp., meer
 • Meire, P.; Hoffmann, M. (1994). Overzicht van het lopend ecologisch onderzoek in het Schelde-estuarium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: [s.l.]. , meer
 • Van Damme, S.; Van Cleemput, O.; Kuijken, E. (1994). Denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden van het Schelde estuarium: mogelijkheden voor natuurbehoud en -ontwikkeling. Onderzoeksvoorstel. Instituut voor Natuurbehoud. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Universiteit Gent. Faculteit landbouw en toegepaste biologische wetenschappen.: Gent. 24 + bijlagen pp., meer
 • Herrier, J.-L.; Leten, M.; Kuijken, E. (1993). Inventaris van de knelpunten tussen het natuurbehoud en de gewestplannen in de duinstreek van de Vlaamse kust. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 82 pp., meer
 • Rossaert, G.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J.; Meire, P.; Ysebaert, T.J.; Evers, E.H.G. (1993). Effects of PCBs, PCDDs and PCDFs on reproductive succes, and morphological, physiological and biochemical parameters in chicks of the Commen stern (Sterna hirundo). Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A93(31). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
 • Seys, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1993). Resultaten van stookolieslachtoffer-onderzoek langs de Vlaamse kust tijdens de winter 1992-93. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 93.15. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 17 pp., meer
 • Seys, J.; Meire, P.; Devos, K.; Kuijken, E. (1993). De kust- en Vlaamse Banken: ecologisch belang, raakvlakken met andere functies en beheerssuggesties. Concept. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. [84] pp., meer
 • Ysebaert, T.; Meire, P. (1993). Het voorkomen van macrozoobenthos in de litorale (sic) zone van het schelde- en eems-estuarium in relatie tot zoutgradiënten sedimentkenmerken. Deel 1: tekst. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1993(08). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 110 pp., meer
 • Ysebaert, T.; Meire, P. (1993). Het voorkomen van macrozoöbenthos in de litorale (sic) zone van het schelde- en eems-estuarium in relatie tot zoutgradiënt en sedimentkenmerken. Deel 2: figuren. Rapporten van het instituut voor natuurbehoud, 1993(08). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. , meer
 • Ysebaert, T.J.; De Regge, N.; Meire, P.M. (1993). Het macrozoöbenthos van litorale (sic) en sublitorale (sic) zone in oostelijk deel van westerschelde: presentatie van biotische resultaten najaarsbemonstering 1990. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 1993(07). Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 6 pp., meer
 • Ysebaert, T.J.; Samanya, R.; De Regge, N.; Meire, P.; Kuijken, E. (1993). Effekten van verontreiniging op macrozoöbenthos-gemeenschappen in het Schelde-estuarium: aktiviteitenverslag. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 93/10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 26 pp., meer
 • Boeije, R.C.; Coosen, J.; Meire, P.; Pieters, T.; Smit, H.; van Westen, C.J. (1992). Perspectief voor het Schelde-Estuarium = Prospects for the Scheldt estuary. Report DGW (Directorate-General for Public Works and Water Management), 92.034. Instituut voor Natuurbehoud/Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg. 20 pp., meer
 • Brenninkmeijer, A.; Stienen, E.W.M. (1992). Ecologisch profiel van de Grote Stern (Sterna sandvicensis). RIN-rapport, 92(17). DLO/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Arnhem. 107 pp., meer
 • Kuijken, E.; Devos, K.; Meire, P. (1992). Ramsar National Report Belgium. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A92(105). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
 • Meire, P. (1992). Onderhoudswerken aan de schorren op RO van de Zeeschelde ter hoogte van de Kramp: enkele suggesties voor ecologisch meer verantwoorde oeverversterkingen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A92(114). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. , meer
 • Meire, P.; Rossaert, G.; De Regge, N.; Ysebaert, T.J.; Kuijken, E. (1992). Het Schelde-estuarium: ecologische beschrijving en een visie op de toekomst. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A 92.57. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. VII, 150, ill. pp., meer
 • Seys, J.; Meire, P. (1992). Resultaten stookolieslachtoffer-tellingen langs de Vlaamse kust in de periode januari-april 1992. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 18 pp., meer
 • Rossaert, G.; Meire, P.; Ysebaert, T.J. (1991). Broedbiologie van de visdief in drie kolonies langs de Westerschelde: tussentijds rapport. Rijksuniversiteit Gent/Instituut voor Natuurbehoud: Gent. 28 + bijlagen pp., meer
 • Ysebaert, T.J.; De Regge, N.; Meire, P. (1991). Het macrozoöbenthos op twee debietraaien in het oostelijk deel van de Westerschelde. Rapport RUG-WWE, 24. Rijksuniversiteit Gent/Instituut voor Natuurbehoud: Gent/Hasselt. 30 + bijlage pp., meer
 • De Raeve, F. (1989). Natuurontwikkelingsplan voor de Belgische kust. Eindverslag eerste fase, partim vegetatiekunde: probleemstelling, theoretische basis, en overzicht van de ecologische processen in het duinlandschap, op grond van de inventarisatie van enkele sleutelgebieden. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 38 pp., meer
 • Develter, D.; Kuijken, E. (1987). De inplanting van een containerkaai op de slikken van het natuurgebied "Galgeschoor" te Antwerpen. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. , meer
 • Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISSN 1782-9054, meer
 • Doctoraten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek = PhD theses of the Research Institute for Nature and Forest. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, meer
 • Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer
 • Nota IN. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer
 • Adviesnota Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer
 • Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISSN 1782-9054, meer
 • Onderzoeksverslag Instituut voor Natuurbehoud en Afdeling Natuur. AMINAL Afdeling Natuur/Instituut voor Natuurbehoud, meer
 • Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer
 • Reports of the Research Institute for Nature and Forest. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussels. ISSN 1782-9054, meer
 • Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. , meer
 • Vogelnieuws: ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, meer
 • Advies van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer
 • Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer
 • Zendingsverslagen van het instituut voor natuur- en bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, meer
 • Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, meer
 • Adviesnota INBO. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel, meer
 • Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, meer
 • Communications of the Research Institute for Nature and Forest - INBO. INBO: Brussel, meer
 • Bosreservatennieuws. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Geraardsbergen. , meer
 • Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer
 • Rapporten van het instituut voor natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer
 • Courtens, W.; Verbelen, D. [s.d.]. Eindrapport monitoring SBZ-V 'Poldercomplex': Resultaten van het tweede jaar. Natuurpunt/INBO: Brussel. 54 pp., meer
 • Ecoplan Consortium [s.d.]. Plannen voor ecosysteemdiensten: de ECOPLAN toolbox. Universiteit Antwerpen/VITO/INBO/KU Leuven/UGent: Antwerpen. 36 pp., meer
 • Van Waeyenberge, S.; Verreycken, H. INBO Nieuwsbrief. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISSN 1784-3944, meer

Projecten (264)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Datasets 
 • A classification framework for habitat status reporting with remote sensing methods, meer
 • Aanpassen methodiek om biodiversiteitsindex van parken te bepalen om de bruikbaarheid ervan in de praktijk te verhogen, meer
 • Aanwezigheid en biologische beschikbaarheid van zware metalen in bodem en benthos van het Schelde-estuarium, meer
 • Actualisatie en analyse van een gegevensbestand van de natuurreservaten en natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen, meer
 • Adviesverlening en wetenschappelijke ondersteuning ten behoeve van een kwaliteitsvolle milieu-effectrapportage, meer
 • Adviseren en opvolgen van de aanpak van het oplossen van vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen in het Vlaamse Gewest, meer
 • AEWA: Atlas van de waadvogels - Projecten internationale overeenkomsten, meer
 • Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen voor de biologische kwaliteitselementen macrofyten en fytobenthos en uitwerken van een meetstrategie in functie van de Europese Kaderrichtlijn Water, meer
 • Afstemmen van referentiekaders en evaluatiesystemen in functie van de Kaderrichtlijn Water, meer
 • Afwegingskader en rekenmodel voor de bepaling van de steekproefgrootte bij beleidsgerichte monitoring, meer
 • Alternet: A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network, meer
 • Analyse monitoringsresultaten natuurherstelprojecten Vlaanderen, meer
 • Analyse monitoringsresultaten natuurherstelprojecten Zeeschelde, meer
 • AS-MADE: Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE, meer
 • Automatisatie kartering van slikken en schorren Zeeschelde, meer
 • Automatische kartering voor opvolging areaal slikken en schorren Zeeschelde, meer
 • BBPF: Belgian Biodiversity Platform, meer
 • Begeleiding en opvolging van de monitoring van de Vlaamse Natuurreservaten, meer
 • Beheersproblematiekmet betrekking tot verwilderde en exotische watervogels, meer
 • Bekkenbeheerplannen, meer
 • Belang van estuariene kustgebieden als sleutelhabitat voor de migratie van vissen en herstel van populaties, meer
 • Beleidsgerichte analyse en voorstellen tot het optimaliseren van juridische en maatschappelijke instrumenten voor natuurontwikkelingsprojecten, meer
 • Beleidsinterface, meer
 • Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor de zeventien Vlaamse waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - eerste deel, deel visfauna, meer
 • Bepaling van de ecologische toestand van de Vlaamse overgangswateren overeenkomstig de Kaderrichtlijn water, meer
 • Bepaling van target loads voor verzuring in Vlaanderen met dynamische modellering, meer
 • BeRMS: Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • BEST: Biological evaluation of eleven sandy beaches along the Flemish Coast, meer
 • BIM Monitoring, meer
 • Bio Score Project, meer
 • BIOHAB: Biological control of harmful algal blooms in european coastal waters: role of eutrophication., meer
 • Biomonitoring van het estuarium van de Zeeschelde, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • Biotoopkartering: Biologische waarderingskaart en Natura 2000 habitats, meer
 • Boek Natuurbeheer, meer
 • BWZEE: Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • CLIMRUN: Climate change impacts on European running waters and their ecosystems, meer
 • Controle Paardenmarkt, meer
 • COST-action E27 : Protected Forest Areas : Analysis and Harmonisation, meer
 • De ecologie van de Canadese gans Branta canadensis als verwilderde uitheemse broedvogel in Vlaanderen: implicaties voor natuurbeheer, economie en beleid, meer
 • De Europese paling in Vlaanderen en Europa, meer
 • De Panne Beheersplan, meer
 • Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, meer
 • Denitrificatie in zoetwater getijdegebieden van het Schelde-estuarium, meer
 • Dieetsamenstelling en voorkeuren van het wilde konijn (Oryctolagus cuniculus L.) en zijn belang voor facilitatie door grote herbivoren, meer
 • DiSSCo Flanders: DiSSCo Vlaanderen: Oprichting van een collectie beheer infrastructuur voor Vlaanderen, meer
 • Dodo-Fishguard, meer
 • Duurzaam beheer van de Noordzee (HO), meer
 • Duurzaam beheer van de Noordzee (JvW), meer
 • EBONE: European Biodiversity Observation Network, meer
 • Ecodyn: Ecosystem Dynamics, meer
 • ECOFLAT: Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • Ecohydrologisch onderzoek in de vallei van de bevaarbare Nete, meer
 • Ecohydrologisch Onderzoek in functie van het Ontwikkelingsplan Demer, meer
 • Ecologie en ecotoxicologie van natuurgericht waterbeheer: implicaties van verontreiniging op natuurdoelstellingen en -ontwikkeling in overstromingsgebieden, meer
 • Ecologie van de vegetatie van overstromingsvlaktes en de vegetatie en flora van schorren onder invloed van het getij, meer
 • Ecologie van overwinterende watervogels in Vlaanderen: partim eenden, futen en aalscholvers, meer
 • Ecologie van zeevogels: partim aangespoelde vogelslachtoffers, meer
 • Ecologie van zeevogels: partim zeevogels op zee, meer
 • Ecologisch herstel langs het Schelde-estuarium, meer
 • Ecologische effecten van strandsuppletie, fase 3, meer
 • Ecologische gebiedsvisies en wetenschappelijke ondersteuning voor natuurbehoudsacties en natuurontwikkelingsprojecten in de landelijke inrichting, meer
 • Ecologische kartering van het Schelde-estuarium: ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium - partim watervogels, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim broedbiologie van de Visdief (Sterna hirundo) in relatie tot contaminanten, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim de studie van het funktioneren van het voedselweb op een brak getijdengebied met nadruk op de effekten van verontreiniging, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim het voorkomen van Oligochaeta in de Zeeschelde, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim natuurontwikkeling, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim relatie tussen benthos en hydrodynamiek, meer
 • Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim vegetatie, meer
 • ECOPLAN: Planning for ecosystem services, meer
 • ECOPOT: Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor een aantal Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - 3, meer
 • ECOPOT-meren: Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor een aantal Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - eerste deel, meer
 • Ecotooptypologie en monitoring van stilstaande zoete wateren en moerassen, meer
 • Eel Sampling for inland fisheries, meer
 • EELBASE: Progressive extinction of the eel: biological basis for a national recovery plan, meer
 • Effect van metaalverontreiniging op de conditie van een inheemse vispopulatie in ecologisch waardevolle waterlopen, meer
 • Effecten van pollutie op macrozoobenthos gemeenschappen in het Schelde-estuarium, meer
 • ELCAI: European landscape character assessment initiative, meer
 • EnSIS: Ecosystem sensitivity to invasive species, meer
 • Evaluatie van de oorzaken van de achteruitgang van de waterkwaliteit gedurende het voorbije decennium en het opzetten van een monitoring-systeem in dit verband, meer
 • Evaluatie vismigratie, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • FAME: Development, Evaluation and Implementation of a Standardised Fish-based Assessment method for the Ecological Status of European Rivers. A contribution to the Water Framework Directive, meer
 • FAME: Fish assesment method for the evaluation of the ecological quality of European running waters, meer
 • FISHGUARD: Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties, meer
 • FITHYDRO: Fishfriendly Innovations for Hydropower, meer
 • Floodscape: Creating new landscapes for flood risk management, meer
 • Gebiedsgerichte ecosysteembenadering voor oeverzones m.b.t. nitraatverwijdering en biodiversiteit, meer
 • Geodata, BWK-expertkennis en beleid. Analyse van de BWK en andere geodata ten behoeve van de implementatie van juridische instrumenten en beleidsacties (inclusief Natuurkenmerkenkaart, NKK), meer
 • Gevulgariseerde fiches van de belangrijke vogelsoorten die voorkomen in de Europese Vogelrichtlijngebieden, meer
 • Golfbelasting, meer
 • Golven metingen Galgeschoor, meer
 • HARBASINS: Harmonised River Basins Strategies North Sea, meer
 • Harbasins: Interreg Harmonised River Basins Strategies North Sea, meer
 • Het aanreiken van een toetsingskader voor de in natuurinrichting beoogde streefdoelen en uitvoeringsmaatregelen, meer
 • Het opstellen van een gedocumenteerde Rode Lijst van de slakken en tweekleppigen van Vlaanderen en de Vlaamse litorale zone, meer
 • HISTORFISH: A historical reference framework for the fish populations of the Scheldt basin, meer
 • Historiek van de slikken en schorren van de Zeeschelde, meer
 • Historische analyse Slikken en Schorren Zeeschelde, meer
 • HONKER: Winterpopulaties van Canadese Ganzen (Branta canadensis) in Vlaanderen, meer
 • HYPERKART: Airborne hyperspectral remote sensing of the dynamic dunes along the Belgian coast (Stereo II), meer
 • HYPERKART: Vegetatiekartering d.m.v. hyperspectrale vliegtuigopnamen, toegepast op dynamische duingebieden, slikken en schorren, meer
 • IMIS-INBO: Informatiesysteem voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, meer
 • Innovatiecentrum Duurzame en Ecologische Visserij (IDEV)-uitbreiding met expertconsortium - Evaluatie van de Warrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch Continentaal Plat (WAKO), meer
 • Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese vogelrichtlijngebieden, meer
 • Instandhoudingsdoelstellingen Zeebrugge, meer
 • Interreg North sea, meer
 • Invasieve soorten, meer
 • Inventarisatie en historische analyse slikken en schorren langs de Zeeschelde (vervolgstudie), meer
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • Inventarisatie vismigratieknelpunten : herstel van de mogelijkheden tot vismigratie, meer
 • Ketenisse polder: evoluties na de afgraving tot slik en schor gebied, meer
 • KNEU: Developing a Knowledge Network for European Expertise on biodiversity and ecosystem services to inform policy making and economic sectors, meer
 • Kosten monitoring natuurwaarden 2000, meer
 • Kwantitatieve analyse van de bijdrage van de vegetatie tot de evapotranspiratie in duinvalleien, meer
 • LifeWatch (preparatory phase), meer
 • LifeWatch: Flemish contribution to LifeWatch.eu, meer
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer
 • Literatuurstudie relatie plaatmorfologie en steltlopers, meer
 • LNS: Living North Sea, meer
 • Macrof1_REFCOND: Ontwikkelen van een monitoringsysteem en een beoordelingsmethode voor macrofyten in oppervlaktewateren in Vlaanderen overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water, meer
 • Management of the European Eel : establishment of a recruitement monitoring system, meer
 • Medewerking aan internationale netwerkvorming inzake natuurontwikkeling en natuurherstel, meer
 • methodiek en proefdigitalisatie van historisch kaartmateriaal, meer
 • Methodologie voor de monitoring van natuurbeheer in Vlaamse natuurreservaten, meer
 • Methodologische studie voedselecologie en gedrag van overwinterende watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • Modelontwikkeling ten behoeve van toekomstverkenning en scenario-ontwikkeling, meer
 • MONAY: Monitoring Natuurherstel Ijzermonding. Monitoring van herstel van vegetatie, flora, invertebraten- en avifauna van de slikken, schorren en duinen langs de Ijzermonding, na ontmanteling van de oude Marinebasis te Lombardsijde, meer
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer
 • Monitoren natuurwaarden in de voor- en achterhaven van Zeebrugge, meer
 • Monitoring broedvogels langs de Zeeschelde, meer
 • Monitoring en evaluatie van de natuurwaarden in het Zeescheldebekken met betrekking tot het Sigmaplan, meer
 • Monitoring en evaluatie van het instrument natuurinrichting, meer
 • Monitoring en Rapportering Staat van Instandhouding van Natura2000 habitats, meer
 • Monitoring natuur Havengebied en omgeving Antwerpen-rechteroever, meer
 • Monitoring Natuurherstel Ijzermonding, meer
 • Monitoring natuurwaarden in de Voor- en Achterhaven van Zeebrugge, meer
 • Monitoring van Algemene Broedvogels in Vlaanderen, meer
 • Monitoring van Bijzondere Broedvogels in Vlaanderen, meer
 • Monitoring van broedvogels in het Natura 2000 netwerk, meer
 • Monitoring van de referentiesituatie van de avifauna van de Thorntonbank, meer
 • Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied, meer
 • Monitoring van het macrobenthos in de Zeeschelde, meer
 • Monitoring van schorvegetaties langs de Zeeschelde, meer
 • Monitoring van vismigratie, meer
 • Monitoring van watervogels in het Natura 2000 netwerk en in de Ramsargebieden, meer
 • Monitoring Vlaamse stranden, meer
 • Monitoring watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • Monitoring Zeebrugge, meer
 • Monitoringsproject visfauna, meer
 • Natuur inrichting en de abiotische biotische samenhang in riviersystemen, meer
 • Natuurdoeltypen in beeld, meer
 • Natuurrapport 2007, meer
 • Natuurvriendelijke oeververdediging op de schorren langs de Zeeschelde, tussen de Durmemonding en Dendermonde, meer
 • Net op op Zee Borssele: Monitorings-en evaluetieplan elektromagentische velden- partim diadrome vis, meer
 • No Regret : rivierherstel-project van de Kleine Nete tussen Herentals en Kasterlee, meer
 • NOPSE: Natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, meer
 • North Sea seabirds and marine mammals: pathology and ecotoxicology, meer
 • OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • OMES 1: Ecologische modellering van het Zeeschelde estuarium en de studie van biogeochemie in de rhizosfeer, meer
 • OMES 1: flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters, meer
 • Omkadering van de provincies bij de afbakening en de realisatie van de natuurverbindingsgebieden en bij de actieve participatie in de totale afbakening van het buitengebied, meer
 • Ondersteunend studiewerk en verdere karakterisatie van de Vlaamse toestand inzake hormoonverstoring, meer
 • Onderzoek en monitoring in de Schelde, onderdeel vis, schelpdier en visserij, meer
 • Onderzoek habitatrichtlijn - Natura 2000, meer
 • Onderzoek Kroeskarper in het Vlaamse Gewest, meer
 • Onderzoek naar broedsucces, overleving en habitatvereisten van broedvogelsoorten in Vlaanderen: trendverklaring Common Bird Census, meer
 • Onderzoek naar de biologie van de kwabaal ter voorbereiding van het herstel van de soort in het Vlaamse Gewest, meer
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van het herstel van serpelingpopulatie in waterlopen van het Vlaamse Gewest, meer
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Macrobenthos in de Beneden Zeeschelde, meer
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997, meer
 • Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • Onderzoek naar de stikstof- en fosforhuishouding in de alluviale gebieden langs de Zeeschelde, meer
 • Onderzoek naar factoren die de draagkracht van een gebied voor vogels bepalen, meer
 • Onderzoek naar protistengemeenschappen in de Zeeschelde, meer
 • Onderzoek naar trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde, meer
 • Onderzoek populatiegenetica van serpeling en kleine modderkruiper, meer
 • Onderzoek seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels, geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse kust, meer
 • Onderzoek van de biodiversiteit van strandhoofden en andere substraten aan de Vlaamse Kust, deelaspect avifauna, meer
 • Onderzoek van de ecologische interacties van macroalgen, macrofauna en vogels geasscieerd met intertidale harde constructies langsheen de Vlaamse Kust, meer
 • Onderzoek van de seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse Kust, deelaspect avifauna, meer
 • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, meer
 • Ontwikkeling van een hydro-ecologisch model voor vallei-ecosystemen in Vlaanderen, meer
 • Ontwikkeling van een score of index voor het biologische kwaliteitselement macrofyten voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn Water, meer
 • Operationalisering van ecodistricten ter invulling van een gebiedsgericht natuur- en milieubeleid, meer
 • Opmaak Ganzenbeheersplan Oostkust, meer
 • Opmaak van een gegevensbestand van de natuurreservaten en natuurontwikkelingen in Vlaanderen, meer
 • Opstellen van een gedocumenteerde Rode Lijst van enkele groepen Macrofungi van Vlaanderen, meer
 • Opvolging van de herintroductie van kwabaal in het Vlaams Gewest, meer
 • Overwinterende watervogels, meer
 • PhD Decision support framework for plastic clean-up technologies in rivers and estuaries: minimizing unintentional bycatch while maintaining efficient plastic removal under realistic environmental conditions, meer
 • Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling - ondersteunende acties, meer
 • PODO II: Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling - project Fish Guard - Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC), meer
 • PODO II: Tweede plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling, meer
 • Poldercomplex, meer
 • Policy oriented analysis and proposals for optimising legal and social instruments for nature development projects, meer
 • Polluenten in vis - Bepaling van zware metalen in vis uit Vlaamse oppervlaktewateren., meer
 • Populatiebiologie van het autochtone wilgencomplex in het EIG Schelde-Dender-Durme, meer
 • Potentie van ruimtelijke modellen als beleidsondersteunend instrument mbt het voorkomen van watervogels in de Schelde, meer
 • RINSE: Reducing the Impacts of Non-native Species in Europe, meer
 • Ruimtelijke spreiding van soortendiversiteit bij hogere planten, libellen, dagvlinders, vogels en amfibieën en reptielen in Vlaanderen, meer
 • SCICOM: European Network of Science Centres in communicating energy-related topics, meer
 • SE-FINS: Safeguarding the Environment From Invasive Non-Native Species, meer
 • Sigmaplan, meer
 • Sleutelfactoren herstelmaatregelen intergetijdegebieden, meer
 • Soortbeheers- en beschermingsplan voor de Europese paling in het kader van het Europees beleid, meer
 • Strandingen van zeevogels langs de Vlaamse kust, meer
 • Strategisch project monitoring en inventarisatie, meer
 • Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicator for the sustainable management of the BCS, meer
 • Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: biogeochemische cycli van C en N, meer
 • Studie van de vogelpopulaties op de Wenduinebank, meer
 • Studieproject monitoring strand- en zeevogels in Vlaamse natuurreservaten, meer
 • SUMANOS: Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • T0-bepaling dijkvegetatie LL HPP, meer
 • The restoration of sites and ecological corridors in the framework of building up a Pan-European Ecological Network, meer
 • Toepassing van verschillende biologische beoordelingssystemen op Vlaamse potentiële interkalibratielocaties overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - partim Fytobenthos, meer
 • Toepassing van verschillende biologische beoordelingssystemen op Vlaamse potentiële interkalibratielocaties overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - partim Macrofyten, meer
 • Toetsingskader voor natuurontwikkeling, meer
 • Trekvis, meer
 • TROPHOS: Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • Tweede plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (BWZee), meer
 • Uitbouw en onderhoud van het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, meer
 • Uitbouw en structurele ondersteuning van het natuurbeleid Provincie West-Vlaanderen, meer
 • Uitbouw en structurele ondersteuning van het provinciaal natuurbeleid, meer
 • Uitbouw en structurele ondersteuning van het provinciaal natuurbeleid, meer
 • Uitbouw en structurele ondersteuning van het provinciaal natuurbeleid West-Vlaanderen, meer
 • Uitbouw kennissysteem INBO, aanzet tot het onderdeel natuurbeheer, meer
 • Uitbouw van een geïntegreerd informatiesysteem voor de monitoring en evaluatie van het gebiedsgericht natuurbeleid in Vlaanderen, meer
 • Uitbouwen van de dienst informatie- en datacentrum van het INBO, uitvoeringsopdracht 2009-2010, meer
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim zoetgetijwaterlichamen 'getijdedijle en getijdezenne', 'getijdedurme' en 'getijdenetes', meer
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim KRW-waterlichaam 'Havengeul Ijzer', meer
 • Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde, meer
 • Vergelijking van bio-indicatoren voor de ecologische evaluatie van waardevolle bovenstroomse beektrajecten, meer
 • Verlies van genetische variatie bij zeldzame en bedreigde inheemse vissoorten: omvang, consequenties en maatregelen, meer
 • Verspreiding en dichtheid van mariene avifauna aan windpark Breeveertien, meer
 • Verspreiding en status van vis, meer
 • Verspreiding van polluenten in het kader van het Meetnet Zoetwatervis, meer
 • Visbestandopnames en de uitbouw en het onderhoud van het meetnet zoetwatervis, meer
 • Vismigratie Brugge, meer
 • Visstandsonderzoek en onderzoek naar vismigratie doorheen sluizen op het kanaal Brussel-Charleroi en het kanaal Brussel-Rupel, meer
 • Visvriendelijkheid waterkrachtcentralen, meer
 • Vlaamse Ornithologische studiedag 2004, meer
 • Vlina 9901: De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren, meer
 • VLOS 18: Vlaamse Ornithologische Studiedag, meer
 • Vogels als indicatoren voor het Noordzee- en kustecosysteem, meer
 • Voorstudie natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium, meer
 • Voortoets bij de WVO-vergunningsaanvraag voor het onderhouden van de voorgeul in de Westerschelde in verband met de vogelrichtlijnen, meer
 • WAKO-I: Evaluatie van de Warrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • WAKO-II: Geïntegreerde evaluatie van de impact van warrelnet- en boomkorvisserij, meer
 • WESTBANKS: Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • Wetenschappelijke ondersteuning bij de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen voor de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, meer
 • Wetenschappelijke ondersteuning van het Ontwikkelingsplan Demer, meer
 • Wetenschappelijke opvolging van de Europese Vogelrichtlijn en internationale overeenkomsten i.v.m. behoud van de vogelstand, meer
 • Wetenschappelijke opvolging van de soorten van de Europese Habitatrichtlijn, meer
 • WILOD: Wetenschap & Innovatie Linked Open Data, meer
 • WinMon.BE: Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea, meer
 • Zandsuppletie Fase 5, meer
 • Zandsuppleties, meer
 • Zeeschelde L.O. te Kruibeke, meer
 • Zeevogelonderzoek aan de Belgische kust; veldwerk en verwerking gegevens inzake stookolieslachtoffers 2001/2002, meer
 • Zomerganzen, meer
 • Zware metalen in sedimenten van de Schelde, meer

Datasets (309)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • LBBG_ADULT - Lesser black-backed gulls (Larus fuscus, Laridae) breeding in Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Chorus counts for Amphibia in Flanders, Belgium, meer
 • MICA - Muskrat and coypu camera trap observations in Belgium, the Netherlands and Germany, meer
 • SPOONBILL_VLAANDEREN - Eurasian spoonbills (Platalea leucorodia, Threskiornithidae) in Flanders (Belgium), meer
 • ME: Monitoring Estuary. Monitoring van het estuarium van de Zeeschelde, meer
 • ME-1a. Broedvogels langs de Zeeschelde, meer
 • ME-1b. 6 jaarlijkse schorkartering van broedvogels in het kader van het Sigmaplan, meer
 • ME-2a. Boottellingen van watervogels langsheen de Zeeschelde sinds 1991, meer
 • ME-2b. Tellingen van Krakeend en Wintertaling op de Zeeschelde, meer
 • ME-2c. Habitat detailtellingen watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • ME-2d. Invloed van voedselaanbod en verstoring op de verspreiding van de Bergeend Tadorna tadorna langs de Zeeschelde, meer
 • ME-2e. Wekelijkse gedragsobservatie van wintertalingen (nov. - apr.) en simultane benthosbemonstering, meer
 • ME-2f. Wintertellingen Canadese Ganzen langs de Zeeschelde, België, meer
 • ME-3a. Subtidale staalnames van macrobenthos ter hoogte van het Deurganckdok 96-97, meer
 • ME-3b. Driejaarlijkse spatiale benthos monitoring dataset inter- en subtidaal Zeeschelde, meer
 • ME-3c.Temporele monitoring benthos en sediment dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
 • ME-3d. Bodemdieren Westerschelde in kader van Impulsprogramma Zeewetenschappen, meer
 • ME-3e. Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta, meer
 • ME-3f. Estuarien macrobentos van het Schelde-estuarium (België en Nederland) - Vanaf 1988, meer
 • ME-4 Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met dubbele schietfuiken, meer
 • ME-5 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - schorvegetaties, meer
 • ME-5a. Monitoring dataset vegetatie van de schorren Schor van Ouden Doel en Plaat van Boomke, meer
 • ME-5b. Vegetatiemonitoring langs de Zeeschelde, Belgium, meer
 • ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank, meer
 • ME-6 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit, meer
 • ME-6a. Chemische kwaliteit van de waterbodem van de Beneden-Zeeschelde gelinkt aan het macrobenthos, meer
 • ME-6b. Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
 • MNO: Monitoring Nature development. Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde, meer
 • MNO Monitoring Paddebeek, meer
 • MNO Monitoring van evoluties Paardenschor, meer
 • MNO Monitoring Waaslandhaven, meer
 • MNO Opvolging evoluties na de afgraving van de Ketenissepolder tot slik- en schorgebied in 2002, meer
 • MNO-1 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - watervogels, meer
 • MNO-1a. Tellingen en gedragsobservaties van watervogels in de Ketenissepolder, Zeeschelde, meer
 • MNO-2 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - macrobenthos, meer
 • MNO-3 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - vis, meer
 • MNO-4 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - vegetatie, meer
 • MNO-5 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit, meer
 • 2010_PHD_REUBENS: Acoustic telemetry data for Atlantic cod (Gadus morhua) in the C-Power wind farm in the southern North Sea (Belgium), meer
 • 2011_RIVIERPRIK - Acoustic telemetry data for river lamprey (Lampetra fluviatilis) in the upper Scheldt river (Belgium), meer
 • 2012_LEOPOLDKANAAL - Acoustic telemetry data for European eel (Anguilla anguilla) in a polder area in Flanders (Belgium), meer
 • 2013_ALBERTKANAAL - Acoustic telemetry data for European eel (Anguilla anguilla) and hatched Salmon (Salmo salar) in the Albert canal (Belgium), meer
 • 2014_DEMER - Acoustic telemetry data for four fish species in the Demer river (Belgium), meer
 • 2015_Albertkanaal_VPS_Ham: VPS receiver network on the Albert Canal, Kwaadmechelen, meer
 • 2015_DIJLE - Acoustic telemetry data for five fish species in the Dijle river (Belgium), meer
 • 2015_HOMARUS - Acoustic telemetry data for European lobster (Homarus gammarus) in the southern North Sea (Belgium), meer
 • 2015_PHD_VERHELST_COD - Acoustic telemetry data for Atlantic cod (Gadus morhua) in the Scheldt estuary and southern North Sea (Belgium), meer
 • 2015_PHD_VERHELST_EEL - Acoustic telemetry data for European eel (Anguilla anguilla) in the Scheldt estuary and southern North Sea (Belgium), meer
 • 2016_Albertkanaal_VPS_Ham: VPS receiver network on the Albert Canal, Kwaadmechelen, meer
 • 2017_Albertkanaal_VPS_Ham: VPS receiver network on the Albert Canal, Kwaadmechelen, meer
 • 2017_Iller: 2D tracking at a fish ladder outlet in the Iller river near the hydropower dam of Altusried (Germany), 2017., meer
 • 2018_Iller: 2D tracking at a fish ladder outlet in the Iller river near the hydropower dam of Altusried (Germany), 2018., meer
 • 2019_Grotenete: Migration behaviour of silver eels (Anguilla anguilla) in a system with a continuous transition from river, over estuary to the sea., meer
 • 2019_Lake_Anundsjo: Downstream smolt migration in a Swedish lake, meer
 • 2021_Dijle: One and two dimensional tracking of fish approaching a fish ladder during upstream migration (river Dijle, Rotselaar, Belgium), meer
 • 2021_transcal: Trap and transport of silver eels from a reservoir to an estuary, meer
 • 2021_YEELAZ: Yellow eel movement behaviour in the Azores, meer
 • 2022_Beaver_Durme: Research on the impact of management actions on beaver behaviour, meer
 • 2022_SEELAZ: Silver eel migration behaviour in the Azores, meer
 • A biological valuation map for the Belgian part of the North Sea (BWZEE), maps, meer
 • ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium, meer
 • ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium (post 2016), meer
 • Acoustic positioning telemetry in a case study on the Albert Canal (Belgium): VPS and YAPS positions, meer
 • Acoustic receiver network in an important shipping canal, connecting the river Meuse with the Port of Antwerp (Scheldt river) to asses downstream migration of eel and salmon in an artificial environment with a hydropower station and shipping locks., meer
 • Ad hoc checklist of alien species in Belgium, meer
 • Adult twaite shad spawning migration in the North Sea and the Scheldt estuary, meer
 • Albertkanaal_VPS_Ham: VPS receiver network on the Albert Canal, Kwaadmechelen, meer
 • Albertkanaal_VPS_Hasselt: Fine scale tracking of silver eel migrating along a fish detterrence system (strobe lights), meer
 • Alien macroinvertebrates in Flanders, Belgium, meer
 • Archival data series and acoustic detections of acoustic data storage tags in the southern North Sea, meer
 • AS-MADE: Evaluatie van Marien Afval in de zone van het Belgisch Continentaal Plat: voorkomen en effecten, meer
 • Belgian Coccinellidae - Ladybird beetles in Belgium, meer
 • Bemonstering rivierprik Zwalmbeek, meer
 • Bepaling van de visstand in enkele Vlaamse beken en rivieren (voor en na het uitvoeren van herinrichtingswerken), meer
 • Bodemdata buitendijks gebied van de Zeeschelde, meer
 • BOP_RODENT - Rodent specialized birds of prey (Circus, Asio, Buteo) in Flanders (Belgium), meer
 • Bosuitbreiding en begrazingsdatabank Vlaanderen: survey data, meer
 • Bosuitbreiding en begrazingsdatabank Vlaanderen: veld experimenten, meer
 • Bosuitbreiding en begrazingsdatabank Vlaanderen: voorkomen van insecten, meer
 • Breeding Birds SPA Poldercomplex (Gis locations), meer
 • Broedvogelatlas 2000-2002, meer
 • Broedvogelgegevens Ijzervallei, meer
 • Broedvogels - Atlas of the breeding birds in Flanders 2000-2002, meer
 • Butterfly monitoring scheme in Flanders, Belgium, meer
 • Checklist of alien birds of Belgium, meer
 • Checklist of alien herpetofauna of Belgium, meer
 • Checklist of alien parrots of Turkey, meer
 • Checklist of alien species in the Scheldt estuary in Flanders, Belgium, meer
 • Checklist of non-native freshwater fishes in Flanders, Belgium, meer
 • Crgulls: Observaties van gekleurringde meeuwen vanaf 1999 tot 2010, meer
 • CURLEW_VLAANDEREN - Eurasian curlews (Numenius arquata, Scolopacidae) breeding in Flanders (Belgium), meer
 • CURLEW_VLAANDEREN - Eurasian curlews (Numenius arquata, Scolopacidae) breeding in Flanders (Belgium) [subsampled representation], meer
 • DAISIE - Inventory of alien invasive species in Europe, meer
 • Databank vismigratieknelpunten, meer
 • De Begrazingsdatabank Vlaanderen, meer
 • DeKa: Detailkartering van aandachtssoorten langs de Vlaamse Kust, meer
 • Depletion fishing in the rivers Grote Nete and Kleine Nete in Flanders, Belgium, meer
 • Dolichopodidae of Portugal - dataset 2009-2018, meer
 • Dung Beetles of the Western Palaearctic, meer
 • Ecological typology of waterways, vegetation surveys, meer
 • Eel pollution data from Lake Weerde (Zemst), meer
 • Eel pollution monitoring database, meer
 • Effect van temperatuur op de incubatie van Franse kwabaal -eitjes, meer
 • Effektstudie storten baggerspecie op slikken en schorren Waarde, meer
 • Estuaria VIS-dataset, meer
 • European eel acoustic telemetry dataset to assess habitat use and migration of European eel in a polder area in Flanders, meer
 • European seabass acoustic telemetry dataset Port of Zeebrugge, meer
 • European Seabirds At Sea (ESAS), meer
 • European stag beetle monitoring network: transect observations, meer
 • Europese (en Vlaamse) Ramsargebieden, meer
 • Evaluatie van een V-vormige bekkenvistrap in de Abeek met behulp van PIT telemetrie, meer
 • Evaluatie van visdoorgangen in Vlaamse waterlopen, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces: biometrie van kuikens, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: broedsucces: eigrootte, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: populatiegrootte, meer
 • Evolutie van populaties van kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge: populatiestructuur, meer
 • Evolution of populations of coastal breeders in the Delta Area (Zeeland): Egg size, meer
 • Evolution of populations of terns in the Delta Area (Zeeland) : Breeding Success, meer
 • Evolution of populations of terns in the Delta Area (Zeeland): Biometry of chicks, meer
 • Fish damage at pump stations, meer
 • Fish migration data from the canal to Charleroi and the seacanal Brussels-Scheldt, meer
 • FloodGis: Databank bodemkwaliteit van overstromingsgebieden in Vlaanderen, meer
 • Florabank1 - A grid-based database on vascular plant distribution in the northern part of Belgium (Flanders and the Brussels Capital region), meer
 • Florabank2: a grid-based database on distribution of bryophytes in the northern part of Belgium (Flanders and the Brussels Capital region), meer
 • Fundamental relations between spatiotemporal eel and salmon smolt behaviour and hydraulic conditions in anthropogenically impacted streams, the Albert canal (Flanders, Belgium), meer
 • Glasaalbemonstering vrijwilliger Wichelen, meer
 • Glasaalmigratie - Glass eel migration in the river Yser, meer
 • Global Register of Introduced and Invasive Species - Belgium, meer
 • Graslandmonitoringproject; Partim vegetatieopname in Vlaanderen en aan de kust, meer
 • H_GRONINGEN - Western marsh harriers (Circus aeruginosus, Accipitridae) breeding in Groningen (the Netherlands), meer
 • HG_JUVENILE - Juvenile herring gulls (Larus argentatus, Laridae) hatched at the southern North Sea coast (Belgium), meer
 • HG_OOSTENDE - Herring gulls (Larus argentatus, Laridae) breeding at the southern North Sea coast (Belgium), meer
 • HG_OOSTENDE - Herring gulls (Larus argentatus, Laridae) breeding at the southern North Sea coast (Belgium) [subsampled representation], meer
 • Hoogtemetingen buitendijks gebied van de Zeeschelde, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Schelde-estuarium: slikken en schorren, meer
 • InboVeg - Amphibious vegetation of shallow lakes at Turnhout, meer
 • InboVeg - NICHE-Vlaanderen groundwater related vegetation relevés for Flanders, Belgium, meer
 • Inland water macroinvertebrate occurrences in Flanders, Belgium, meer
 • INRAM polluentenconcentraties in sterneieren, verzameld in Zeebrugge, meer
 • Invasive plants in Luronium natans habitats in Flanders, Belgium, meer
 • Invasive species - American bullfrog (Lithobates catesbeianus) in Flanders, Belgium, meer
 • Invasive species - American bullfrog (Lithobates catesbeianus) in Flanders, Belgium (post 2018), meer
 • Invasive species - Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) in Flanders, Belgium, meer
 • Invasive species - Chinese muntjac (Muntiacus reevesi) in Flanders, Belgium, meer
 • Invasive species - Fallopia japonica on river dikes along the river Zeeschelde, Rupel and Durme, meer
 • Invasive species - Invasive plants near waterways in West and East Flanders, Belgium, meer
 • Invasive species - New Zealand pigmyweed (Crassula helmsii) occurrences in Flanders, Belgium, meer
 • Invasive species - Ruddy duck (Oxyura jamaicensis) in Flanders, Belgium, meer
 • Inventory of alien macroinvertebrates in Flanders, Belgium, meer
 • Inventory of the terrestrial isopods in Belgium (2011-2020), meer
 • Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
 • LBBG_JUVENILE - Juvenile lesser black-backed gulls (Larus fuscus, Laridae) hatched in Zeebrugge (Belgium), meer
 • LBBG_JUVENILE - Juvenile lesser black-backed gulls (Larus fuscus, Laridae) hatched in Zeebrugge (Belgium) [subsampled representation], meer
 • LBBG_ZEEBRUGGE - Lesser black-backed gulls (Larus fuscus, Laridae) breeding at the southern North Sea coast (Belgium and the Netherlands), meer
 • LBBG_ZEEBRUGGE - Lesser black-backed gulls (Larus fuscus, Laridae) breeding at the southern North Sea coast (Belgium and the Netherlands) [subsampled representation], meer
 • LifeWatch observatory - Permanent acoustic receiver network in the Western Scheldt, Array 2: Between Borssele and Terneuzen, meer
 • LifeWatch observatory - Permanent acoustic receiver network in the Western Scheldt; Array 3: Between Perkpolder & Hansweert, meer
 • LifeWatch observatory data: fish acoustic receiver network, meer
 • LifeWatch observatory data: GPS tracking network for large birds, meer
 • LifeWatch observatory data: sensor network for bat detection, meer
 • Linken van het pelagische voedelweb en de toppredatoren: observaties - Westbanks, meer
 • Linken van het pelagische voedselweb en de toppredatoren: bemonsteren van vogels en prooivissen - Westbanks, meer
 • Linken van het pelagische voedselweb en de toppredatoren: historische observaties - Westbanks, meer
 • List of Invasive Alien Species of Union concern, meer
 • Loopkevers Grensmaas - Ground beetles near the river Meuse in Flanders, Belgium, meer
 • Maaganalyse van kadavers zeevogels aan de Belgische Kust, meer
 • Maas: Migration behaviour of eel and salmon in the Meuse river., meer
 • ME-1 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - broedvogels, meer
 • ME-2 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - watervogels, meer
 • ME-4a Biomonitoring van visbestand uit koelwater opname te Doel, meer
 • ME-7 Monitoring langs de Zeeschelde - hyperbenthos, meer
 • Medetera species with multi-coloured eyes in southern Europe, meer
 • MEDGULL_ANTWERPEN - Mediterranean gulls (Ichthyaetus melanocephalus, Laridae) breeding near Antwerp (Belgium), meer
 • MEDGULL_ANTWERPEN - Mediterranean gulls (Ichthyaetus melanocephalus, Laridae) breeding near Antwerp (Belgium) [subsampled representation], meer
 • Meetnet zoetwatervis Vlaanderen, meer
 • Meetnet zoetwatervis Vlaanderen; Palingpolluentenmeetnet, meer
 • Meetnet zoetwatervis Vlaanderen; Zeeschelde, meer
 • Meetnetten.be - Area count for Eresus sandaliatus in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Egg counts for butterflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Exuviae counts for dragonflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Fyke counts for Amphibia in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Larvae and metamorph counts for Amphibia in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Occupancy estimates of priority vascular plants species in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Population counts for dragonflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Population counts of priority vascular plants species in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Sightings for Ephippiger ephippiger in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Sightings for Natterjack toad in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Sightings for Stenobothrus stigmaticus in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Site counts for butterflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Transects for butterflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Transects for dragonflies in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Transects for Eresus sandaliatus in Flanders, Belgium, meer
 • Meetnetten.be - Transects for fire salamanders in Flanders, Belgium, meer
 • MH_ANTWERPEN - Western marsh harriers (Circus aeruginosus, Accipitridae) breeding near Antwerp (Belgium), meer
 • MH_WATERLAND - Western marsh harriers (Circus aeruginosus, Accipitridae) breeding near the Belgium-Netherlands border, meer
 • MICA - Muskrat occurrences collected by RATO in East Flanders, Belgium, meer
 • MICA - Muskrat occurrences collected by VMM in Flanders, Belgium, meer
 • Mica - Muskrat, Raccoon and Coypu occurrences collected by ITAW in Germany, meer
 • MICHIMIT: Migration of Chinese mitten crabs (Eriocheir sinensis) in the Scheldt Estuary, Belgium, meer
 • MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
 • Monitoring aandachtsoorten in natuurreservaten, meer
 • Monitoring beheer in natuurreservaten, meer
 • Monitoring dataset op basis van bodemmonsters van de Zeeschelde (en Westerschelde), meer
 • Monitoring of fishes and crustaceans by Province East Flanders in Flanders, Belgium, meer
 • Monitoring of invasive alien crayfishes in the Flemish part of the LIFE RIPARIAS areas, meer
 • Monitoring of invasive alien plants in the LIFE RIPARIAS areas in Flanders, Belgium, meer
 • Monitoring of invasive alien species by the Province East Flanders, Belgium, meer
 • Monitoring of Oak processionary larvae (Thaumetopoea processionea) in the province of East Flanders, Belgium, meer
 • Monitoring van de natuurwaarden in de voorhaven van Zeebrugge, meer
 • Monitoringsdata van de vispassage op de Grote Nete in Meerhout, meer
 • Muskrat captures in Flanders, Belgium, meer
 • National checklists and red lists for European butterflies, meer
 • Non-validated red list of Flanders, Belgium, meer
 • O_AMELAND - Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus, Haematopodidae) breeding on Ameland (the Netherlands), meer
 • O_AMELAND - Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus, Haematopodidae) breeding on Ameland (the Netherlands) [subsampled representation], meer
 • O_ASSEN - Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus, Haematopodidae) breeding in Assen (the Netherlands), meer
 • O_ASSEN - Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus, Haematopodidae) breeding in Assen (the Netherlands) [subsampled representation], meer
 • O_BALGZAND - Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus, Haematopodidae) wintering on Balgzand (the Netherlands), meer
 • O_BALGZAND - Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus, Haematopodidae) wintering on Balgzand (the Netherlands) [subsampled representation], meer
 • O_SCHIERMONNIKOOG - Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus, Haematopodidae) breeding on Schiermonnikoog (the Netherlands), meer
 • O_SCHIERMONNIKOOG - Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus, Haematopodidae) breeding on Schiermonnikoog (the Netherlands) [subsampled representation], meer
 • O_VLIELAND - Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus, Haematopodidae) breeding and wintering on Vlieland (the Netherlands) [subsampled representation], meer
 • O_WESTERSCHELDE - Eurasian oystercatchers (Haematopus ostralegus, Haematopodidae) breeding in East Flanders (Belgium), meer
 • Occurrences from the Alien CSI Bioblitz: citizen science to engage society in invasive species monitoring, meer
 • Onderzoek naar de migratie van vissen tussen Boven-Zeeschelde en Bovenschelde, meer
 • Onderzoek naar de mortaliteit en verwondingen bij vissen veroorzaakt door verschillende types van pompgemalen, meer
 • Onderzoek naar de stroomopwaartse migratie van rivierprik tussen Boven-Zeeschelde en Bovenschelde, meer
 • Onderzoek naar stookolieslachtoffers, meer
 • Onderzoek naar vismigratie in de ringvaart aan de sluis van Evergem, meer
 • Onderzoek van vogels in Zeebrugge, meer
 • Opnames van de permanente transecten in de Baai van Heist, meer
 • Orthophotos and DSMs derived from RPAS flights over the nature reserve Averbode Bos & Heide in Flanders, Belgium, meer
 • Orthophotos and DSMs derived from RPAS flights over the nature reserve Kalmthoutse Heide in Flanders, Belgium, meer
 • Orthophotos and DSMs derived from RPAS flights over the nature reserve Zwin in Flanders, Belgium, meer
 • Orthophotos and DSMs derived from RPAS flights over wild boar damaged fields in Eigenbilzen in Flanders, Belgium, meer
 • Orthophotos and DSMs/DTM derived from RPAS flights over the nature reserve Landschap De Liereman in Flanders, Belgium, meer
 • Partly temporarily acoustic receiver network and partly permanent acoustic receiver network to assess diadromous fish migration in the Scheldt river basin, Belgium., meer
 • PINK - Amphibia monitoring for the permanent surveillance of coastal areas in Flanders, Belgium, meer
 • PINK - Dragonfly (Odonata) monitoring for the permanent surveillance of coastal areas in Flanders, Belgium, meer
 • Plastic clean-up and prevention overview, meer
 • Project Algemene Broedvogels in Vlaanderen, meer
 • Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen, meer
 • PROJECT DATA: WESTBANKS integrated database (2007-2010), meer
 • Radiotelemetrisch onderzoek naar het (migratie)gedrag van vissoorten in Vlaamse beken en rivieren, meer
 • RATO - daily operations commissioned by the province East Flanders, Belgium, meer
 • Red list of dragonflies in Flanders, Belgium, meer
 • Registry of introduced terrestrial molluscs in Belgium, meer
 • RINSE - Pathways and vectors of biological invasions in Northwest Europe, meer
 • RINSE - Registry of non-native species in the Two Seas region countries (Great Britain, France, Belgium and the Netherlands), meer
 • RIPARIAS target species list, meer
 • rt2020_zeeschelde: Acoustic telemetry range test in the Zeeschelde, Belgium, meer
 • Saltabel - Orthoptera in Belgium, meer
 • shad_scheldt_dst: Tracking twaite shads at sea by using data storage tags, meer
 • Slik-schor hoogteraaien in de Zeeschelde, meer
 • Tarieven Boomvolume, meer
 • Tellingen van zee-eenden vanuit de lucht aan de Belgische kust en het BCP, meer
 • Temporarily acoustic receiver network in a polder area in Flanders, meer
 • Temporarily acoustic receiver network in the river Demer for assessing fish behaviour around the third of three fish migration barriers preventing (diadromous) fish (such as sea lamprey, among others) to reach the spawning habitats in the Demer basin., meer
 • Temporarily acoustic receiver network in the Upper Scheldt river, for river lamprey tracking in the Scheldt river basin, meer
 • Temporarily acoustic receiver network to assess downstream migration of eel and salmons smolts, specifically to assess route choice and impact by the Albert canal, a large shipping canal connecting the river Meuse with the Port of Antwerp (Scheldt river), meer
 • TestWat - Macroinvertebrates and macrophytes of freshwater bodies in Flanders, Belgium, meer
 • Tipuloidea of Martinique - 2016-2018, meer
 • Trekvis - Migratory fishes in the river Scheldt, meer
 • TREKVIS: Bemonstering trekvissen Schelde, meer
 • Trekvismonitoring in het Schelde-estuarium, meer
 • Twaite shad acoustic telemetry dataset in the Schelde-estuary and North Sea 2015, meer
 • Twaite shad acoustic telemetry dataset in the Schelde-estuary and North Sea 2016, meer
 • Validated red lists of Flanders, Belgium, meer
 • Vegetatiebedekking in het Belgische duinengebied door middel van PQ opnames 2007-2010, meer
 • Vegetatiekaarten data Zeeschelde, meer
 • Verspreiding van overwinterende meeuwen, meer
 • Verspreiding van zeevogels op het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • VIS - Estuarine monitoring in Flanders, Belgium (post 2013), meer
 • VIS - Fishes in estuarine waters in Flanders, Belgium, meer
 • VIS - Fishes in inland waters in Flanders, Belgium, meer
 • VIS - Non-native fish in Flanders, Belgium, meer
 • VIS - Reference freshwater monitoring in Flanders, Belgium (post 2013), meer
 • Visbestanden Vlaanderen, meer
 • Visdoorgangen - Fish passage places in Flanders, Belgium, meer
 • Visfauna - Juvenile and adult fishes in riparian habitats along the river Leie in Flanders, Belgium, meer
 • Visfauna - Juvenile and adult fishes in riparian habitats along the river Yser in Flanders, Belgium, meer
 • Visherintroductie - Reintroduction of the fishes chub, dace, burbot, and brown trout in Flanders, Belgium, meer
 • Vlinderdatabank - Butterflies in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium, meer
 • VMM - Inland water macrophyte occurrences in Flanders, Belgium, meer
 • VMM - Rat control occurrences in Flanders, Belgium, meer
 • Voedingsecologie adulte Sternen in het Belgisch Deel van de Noordzee, meer
 • Voedingsecologie Sternen (jongen) in het Belgisch deel van de Noordzee, meer
 • Voedingsecologie Sternen in het Belgisch Deel van de Noordzee, meer
 • Vrijwilligersnetwerk voor de opvolging van het visbestand in de Zeeschelde en de Rupel (sinds 2007), meer
 • Waarnemingen.be - Butterfly occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium, meer
 • Waarnemingen.be - Fish occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium, meer
 • Waarnemingen.be - Hemiptera occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium, meer
 • Waarnemingen.be - Non-native animal occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium, meer
 • Waarnemingen.be - Non-native plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium, meer
 • Waarnemingen.be - Orthoptera occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium, meer
 • Waarnemingen.be - Other insect occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium, meer
 • Waarnemingen.be - Plant occurrences in Flanders and the Brussels Capital Region, Belgium, meer
 • Watervogels - Wintering waterbirds in Flanders, Belgium, meer
 • Watervogeltellingen Vlaanderen, meer
 • WATINA: Monitoring van het grondwater in natuurgebieden, meer
 • Wereldwijde observaties van meeuwen afkomstig van Zeebrugge, meer
 • Windturbines onderzoek: aantallen slachtoffers in de windturbineparken in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee, meer
 • Windturbines onderzoek: vliegbewegingen & pleisterende/rustende vogels in de windturbineparken van het Belgisch deel van de Noordzee en Vlaanderen, meer
 • Zeezoogdieren Databank voor Noordzee en Schelde-estuarium, meer
 • Zomerganzen - Summering geese management and population counts in Flanders, Belgium, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets