IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (EWI-FWO)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2024
www.fwo.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (EWI-IWT), meer

Engelse naam: Research Foundation - Flanders
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), meer

Thesaurustermen (2) : Financing; Funding
Adres:
Egmontstraat 5
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-512 91 10
Fax: +32-(0)2-512 58 90
E-mail:
 Publicaties | Projecten 
 
Type: Administratief

Abstract:
De actie van het FWO-Vlaanderen richt zich op het verleggen van de kennisgrenzen in alle wetenschapsgebieden, stimuleert en financiert het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en aan de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek. Samenvattend kan gesteld worden dat het F.W.O.-Vlaanderen het Vlaamse instrument is om op basis van wetenschappelijke interuniversitaire competitie fundamenteel onderzoek te ondersteunen, te stimuleren en de kwaliteit ervan te bevorderen. Dit fundamenteel onderzoek wordt gedragen door uitmuntende en hooggespecialiseerde onderzoekers, ligt aan de basis van nieuwe kennis en know-how en heeft een grote maatschappelijke en culturele waarde. Op langere termijn vormt deze kennis en het gevormde menselijke kapitaal de basis van het gericht, toegepast, technologisch, strategisch, beleidsondersteunend en -voorbereidend onderzoek en stimuleren ze de totaliteit van de betrokken gemeenschap en de gehele maatschappij door het scheppen van welvaart en welzijn.

Publicaties (4)  Top | Projecten 
  ( 2 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Leone, G.; Moulaert, I.; Devriese, L.I.; Sandra, M.; Pauwels, I.; Goethals, P.L.M.; Everaert, G.; Catarino, A.I. (2023). A comprehensive assessment of plastic remediation technologies. Environ. Int. 173: 107854. https://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2023.107854, meer
 • Peer reviewed article Vandenbroucke, T.R.A.; Armstrong, H.A.; Williams, M.; Paris, F.; Sabbe, K.; Zalasiewicz, J.A.; Nõlvak, J.; Verniers, J. (2010). Epipelagic chitinozoan biotopes map a steep latitudinal temperature gradient for earliest Late Ordovician seas: Implications for a cooling Late Ordovician climate. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 294(3-4): 202-219. dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2009.11.026, meer
 • Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) (2008). Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) jaarboek 2007. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO): Brussel. 51 pp., meer
 • Vandenbroucke, T. R. A. (2005). Upper Ordovician global stratotype sections and points and the British historical type area: a Chitinozoan point of view. PhD Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Wetenschappen: Gent. 295 pp., meer

Projecten (227)  Top | Publicaties 
 • Aanmaak van een modern educatief instrumentarium met behulp van informatietechnologie voor opleiding in aquacultuur en hydrobiologie in Vietnam en andere landen van de Maleisische regio, meer
 • Analyse van de nutriëntenconcentraties in Antarctische en alpiene meren: paleolimnologische en biogeografische toepassingen, meer
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • Belang van trofische ecologie voor mariene biodiversiteit : een modelstudie op soortniveau met diatomeeën en harpacticoide copepoden, meer
 • Benthos in Antarctica : structural & functional biodiversity, meer
 • Benthos, nekton and plankton of the North Sea and the Delta area. III, meer
 • Benthos, nekton en plankton van de Noordzee en het Deltagebied, meer
 • Benthos, nekton en plankton van de Noordzee en het Deltagebied, meer
 • Bepaling van delta 13C en delta 15N op biologische materialen, als bijdrage tot de studie van de mariene voedselketen en de oceanische koolstof- en stikstofkringloop, meer
 • Biodiversiteit en seizoenaliteit van de benthische macrowieren rond Socotra, Jemen, meer
 • Biodiversiteit en seizoenaliteit van de benthische macrowieren rond Socotra, Jemen. I, meer
 • Biodiversiteit in een arctisch ecosysteem: rol van dispersie, kolonisatie, en resistentie aan klimaatsextremen, meer
 • Biodiversity and the role of interstitial benthos of two European sandy beaches, meer
 • BIOFUN: BIOdiversity and ecosystem FUNctioning in contrasting southern European deep-sea environments: from viruses to megafauna, meer
 • Biogeochemische cycli in open oceanen, kustzeeën en estuaria, meer
 • Biogeochemische studie der zware metalen Cd, Cu, Pb, Zn, Hg in het ecosysteem van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee, meer
 • Biologisch ondersteunde oceanische koolstofexportflux uit de oppervlaktelaag en doorheen de waterkolom kwantificeren en begrijpen m.b.v. multidisciplinaire aanpak., meer
 • Biologische beschikbaarheid van metalen in chemisch gedefinieerde en natuurlijke aquatische systemen, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • CARBONATE: Mid-latitude carbonate systems: complete sequences from cold-water coral carbonate mounds in the northeast Atlantic, meer
 • Causal factors of biodiversity: community structure, phylogeny and biogeography. A comparative study of the fauna of tropical and subtropical estuaries and lagoons. Study 1996, meer
 • Causale factoren van biodiversiteit: gemeenschapsstructuur, fylogenie en biogeografie. Een vergelijkend onderzoek van de fauna van tropische en subtropische estuariene en lagunaire systemen, meer
 • Chemical and biological aspects of the metal-uptake with aquatic organisms, meer
 • Chemische en biologische aspecten van de metaalopname door aquatische organismen, meer
 • Chemische en biologische aspecten van de metaalopname door aquatische organismen: een experimentele en modelmatige analyse van de metaalaccumulatie bij mosselen, meer
 • Chemische karakterisatie van aërosolen en evaluatie van atmosferische depositie van zware metalen in Siberië, meer
 • CISS: Bio-physical characterization of indicators of sediment stability in mudflats using remote sensing, meer
 • Cryptische diversiteit bij diatomeeën (Bacillariophyta): biologische betekenis en implicaties voor biogeografisch en ecologisch onderzoek, meer
 • Curriculumontwikkeling voor docenten in mariene Geo-ecologische Surveying in gebieden van ontginning van natuurlijke rijkdommen, meer
 • CWAMASI: Coastal WAve Modeling, Assimilation and Statistical Interpretation, meer
 • Darwin's laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de zeebodem en de impact op de globale koolstofkringloop, meer
 • De analyse van globale, klimatologische signalen in de opbouw van mariene en lacustriene sedimentaire reeksen, meer
 • De biologie van Artemia. De ontwikkeling en het gebruik van geschikte voedsels voor de larvenkweek van aquacultuur-organismen, meer
 • De biologische koolstofpomp in de oceaan. Modellering van koolstofafvoer en mineralisatie., meer
 • De evolutie van ecologische specialisatie langsheen de zoetwater habitat gradiënt: een multidisciplinaire benadering, meer
 • De functionele rol van het mariene macrobenthos in het metabolisme van de zeebodem., meer
 • De functionele rol van nematoden en foraminiferen in het benthische metabolisme, meer
 • De grenzen van grensvegetatie: wat bepaalt de latitudinale areaalgrenzen van mangrovewouden?, meer
 • De invloed van grondwateruitstroming langsheen de Oost-Afrikaanse kustzone op het voedings- en kolonisatiegedrag van de mangroveoester Saccostrea cucullata (von Born, 1778), meer
 • De invloed van overdruk in fijnkorrelige sedimentreeksen op de structurele en hydrodynamische evolutie van sedimentaire bekkens, meer
 • De invloed van structuurveranderingen in (haven) slib op het mechanisch gedrag ervan, meer
 • De parasitaire fauna van juveniele (O+) vispopulaties in de Voordelta, de Oosterschelde en de Westerschelde, meer
 • De rol van de biologische koolstofpomp als mechanisme voor koolstofexport naar diepzee en sedimenten in de Zuidelijke Oceaan, meer
 • De rol van de diversiteit, functionaliteit en densiteit van het macrobenthos op het functioneren van een zeebodem, meer
 • De rol van het benthos in tropische ecosystemen. I, meer
 • De rol van het benthos in tropische ecosystemen. II, meer
 • De rol van mariene ecologie in het uitbouwen van strategische milieu-effectenrapportage ter ondersteuning van duurzaam kustbeheer. Een case studie in Saldanha Bay, Zuid-Afrika, meer
 • De rol van voedingsstrategieën voor het bepalen van de structuur en biodiversiteit van diatomeeën- en copepodengemeenschappen., meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • De structurerende rol van biotische interacties tussen verschillende grootteklasses voor het functioneren van mariene zeebodems, meer
 • Defence mechanisms against heavy metal exposure in fish with different sensitivities to stress: interactions and dynamics of proteins and hormones, meer
 • Diatom-bacteria associations and interactions in intertidal phototrophic biofilms, meer
 • Dieetsamenstelling en voorkeuren van het wilde konijn (Oryctolagus cuniculus L.) en zijn belang voor facilitatie door grote herbivoren, meer
 • DISARM: Dumpsites of munitions: Integrated Science Approach to Risk and Management, meer
 • Diversiteit en evolutie van bacteriële symbionten in de Siphonocladales (Chlorophyta) en hun effecten op groei en morfogenese van de gastheer, meer
 • DIVPROD: Biodiversiteit-productiviteit relatie van benthische diatomeeën langs een saliniteitsgradient, meer
 • 'DNA-barcoding' bij mariene nematoden en de rol van genetische diversiteit in de stabiliteit van populaties bij habitatverstoringen, meer
 • Dynamiek in diversiteit, functionaliteit en stabiliteit van mangroven, benaderd vanuit een retrospectieve en actuele teledetectie-aanpak m.b.v. nieuwe patroonherkenningstechnieken, meer
 • E.S.F.-Euro Diversity - MiCROSYSTEMS - Microbial Diversity and Functionality in Cold Water. Coral Reef Ecosystems., meer
 • Ecologie van copepoden: structurele en functionele biodiversiteit in tropische zeegrasvelden. I, meer
 • Ecologie van copepoden: structurele en functionele biodiversiteit in tropische zeegrasvelden. II, meer
 • Ecologische genetica: patronen en processen van genetische variatie in natuurlijke populaties, meer
 • Ecologische interacties in Lanice-velden: een ecosysteem benadering voor natuurbeheer in de Noordzee, meer
 • Ecologische karakterisatie van Europese estuaria, het Schelde-estuarium als model, meer
 • Ecomorfologie van het trofisch apparaat bij katvissen (Siluriformes), meer
 • Ecotoxicologie van de Witte Zee (Rusland): organochlore residu's (PCB's en pesticiden) en zware metalen (voornamelijk totaal en organisch kwik). Studie van Groenland - zeehonden en vis, meer
 • Een model voor de biologische beschikbaarheid van metalen in zoet- en zoutwaterorganismen, meer
 • Een 'multi-proxy' benadering voor de studie van biogeochemische cycli van koolstof en stikstof in tropische en gematigde estuaria, meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • Een studie van de koolstofflux doorheen het microbieël voedselweb in aquatische systemen: experimenten en modellering, meer
 • Een thermische benadering voor de studie van de vorming en dissociatie van gashydraten in gebieden van submariene gas "seeps", meer
 • Een vergelijkend paleoceanografisch onderzoek van twee moundrijke provincies (Porcupine bekken en Golf van Cadiz) aan de hand van diepzeekernen langsheen de NO-Atlantische rand, meer
 • Een vergelijkende studie van de meio-epifauna geassocieerd met tropische en koudwater-koraalriffen, meer
 • Effect van biogeografische isolatie op mariene biodiversiteit: harpacticoide copepoden in tropische zeegrasvelden als modelstudie, meer
 • Effecten van anthropogene stress (zware metalen, gechloreerde koolwaterstoffen en thermale vervuiling) op de genetische structuur van natuurlijke populaties van intertidale ongewervelden, meer
 • EMAPS: European Marine and Polar Science, meer
 • Endosymbiotische bacteriën in coenocytische groenwieren. Verkenning van een partnerschap., meer
 • ENIMSA: European Network for marine integrated system analysis, meer
 • ESF-EUROCORES-EUROMARGINS: De sturing van de ontwikkeling van "carbonate mounds" en diepwaterkoraalriffen., meer
 • EUROPOLAR: The European Polar Consortium: strategic coordination and networking of European polar RTD programmes, meer
 • Evaluatie van het toxische werkingsmechanisme van endocrien verstorende stoffen bij de zebravis, Danio rerio, meer
 • Evolutie van variatiepatronen in morfologische en reproductieve kenmerken bij geselecteerde diatomeeëntaxa, meer
 • Evolutie, diversiteit en biogeografie van pennate zoetwater- en mariene diatomeeën: een multi-methode benadering, meer
 • Evolutionaire biogeografie en systematiek van de Halymeniaceae (Rhodophyta) in de westelijke Indische Oceaan, meer
 • Experimentele studie en theoretische studie van hydro-dynamische aspecten van de problematiek met betrekking op het gedrag van schepen in beperkte wateren, meer
 • EXWACO: Statistische en fysische aspecten van extreme golven in kustgebieden, meer
 • Functieverschuivingen in de haven van Antwerpen, 1900-1994: politieke, institutionele, micro- en macro-economische aspecten, meer
 • Functional consequences and ecological implications of extreme morphological specialisation: design and function of the feeding apparatus in seahorses and pipefishes (Syngnathidae), meer
 • Functionele en structurele aspecten van biodiversiteit in een estuarien detritusvoedselweb, met nadruk op vrijlevende nematoden en hun interacties met bacteriën:, meer
 • Functionele rol en eigenschappen van micro-organismen in de larvicultuur van aquatische organismen: Artemia als preferentieel testorganisme, meer
 • Fundamental study of functional relations between acoustical and sedimentological properties of marine sediments, meer
 • Fundamenteel ecologische aspecten van het mangrove-ecosysteem en hun evolutie onder toenemende anthropogene druk, meer
 • Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen, meer
 • Fylogenie van de Typhloplanida en de Kalypthorhynchia (Plathelminthes) in een multidisciplinaire benadering, meer
 • Fysico-chemische karakterisatie van troposferische aërosolen, met nadruk op het fijn secundair en organisch aërosol, meer
 • Gegevensvergaring en rekenkracht voor het oplossen van fundamentele vraagstellingen over de evolutie van groenwieren, meer
 • Geïntegreerde cohesief-sedimenttransportmodellering. I, meer
 • Geïntegreerde cohesief-sedimenttransportmodellering. II, meer
 • Geïntegreerde, multidisciplinaire studie van speciatie en adaptatieve radiatie aan de hand van enkele zoölogische probleemgroepen uit terrestrische en lacustriene milieus. I, meer
 • Geïntegreerde, multidisciplinaire studie van speciatie en adaptatieve radiatie aan de hand van enkele zoölogische probleemgroepen uit terrestrische en lacustriene milieus. II, meer
 • GeNesis Gent-NEBROC II geassocieerd project over de genese van mounds., meer
 • Geo-biosfeer interacties in het vroege paleogeen: klimaatsveranderingen en zee-spiegelfluctuaties rond de Daniaan/Selandiaan grens (60 miljoen jaar geleden), meer
 • Geomorfologisch en sedimentdynamisch onderzoek op meso- en microschaal in de maritieme Schelde tussen Antwerpen en de B-Nl grens, meer
 • Globale patronen van biodiversiteit in mariene sedimenten. Modelleren van nematodengemeenschappen, meer
 • Golfbelasting door golfklappen op overhangende vlakken van monolitische kustwaterbouwkundige constructies, meer
 • Habitat use and foraging strategy of large herbivores on small-scaled coastal dune landscape, meer
 • Hardwiring the ocean floor: the impact of microbial electrical circuitry on biogeochemical cycling in marine sediments, meer
 • Het belang van artificiële harde substraten op de Noordzeebodem voor de ecologie van de ichtyofauna, meer
 • Het belang van verschillende lipideklassen in de accumulatie en eliminatie van PCB' s in mariene organismen. I, meer
 • Het belang van verschillende lipideklassen in de accumulatie en eliminatie van PCB' s in mariene organismen. II, meer
 • Het belang van verschillende lipideklassen in de accumulatie en eliminatie van PCB' s in mariene organismen. III, meer
 • High-resolution seismic study of active mud volcanism in the Gulf of Cadiz, Portugal., meer
 • Historische ecosysteemdynamiek langs tropische kusten onderzocht op basis van recente vegetatiestructuur, en exploratief onderzoek in Europese koloniale tekst-, beeld- en kaartarchieven (15e-20e eeuw)., meer
 • Hoge-resolutie seismische studie van de gedetailleerde 3-dimensionele opbouw van sedimentaire systemen in mariene en lacustriene bekkens, meer
 • Hoge-resolutie-biostratigrafisch onderzoek van mariene palynomorfen met een onderzoeksmicroscoop en geïntegreerde digitale beeldarchivering., meer
 • Hydrodynamica en sediment transport. Fundamentele aspecten bij een duurzaam beheer van zandige kustzones, meer
 • Impact van hydrologie op diversiteit van aquatische organismen in tijdelijke wetlands in de Kaapstreek (Zuid-Afrika), meer
 • In de tijd variërende activiteit van hydraatvorming en gasuitstoot in seeps: een kwantitatieve evaluatie met behulp van thermische metingen en modellering., meer
 • Karakterisatie van toxicologische werkingsmechanismen en effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • Karakterisering en biobeschikbaarheid van organisch materiaal aan de basis van mariene voedselwebben, meer
 • KISS: Bio-fysische Karakterisering van Indicatoren voor Stabiliteit Slikgebieden d.m.v. remote sensing, meer
 • Kolonisatie van mangroven : onderzoek naar de sturende factoren in propaguleverspreiding en -vestiging., meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli, meer
 • Koolstofdynamiek in mangrove-ecosystemen en hun rol in het C budget van de tropische kustzone : interactie tussen intergetijdegebieden en het aangrenzende aquatische milieu en de rol van microbiële productie., meer
 • Koolstofexport en heterotrofe afbraak van planktondetritus in de oceaan., meer
 • Kwaliteit en bruikbaarheid voor onderzoek naar vegetatiedynamiek van zeer hoge resolutie-satellietfotografie (IKONOS) toegepast op mangrovegebieden: integratie van verschillende teledetectiegegevenstypes, meer
 • Kwaliteitskartering, data integratie en modellering van teledetectie, kartografische en terreingegevens van mangrovewouden gebruik makende van een 'stand-alone' geografisch informatiesysteem, meer
 • Kwantificering en modellering van het pelagisch microbieel voedselweb in een estuarien systeem, i.c. het Schelde-estuarium, meer
 • Larvicultuur van de tarbot (Scophthalmus maximus): Zoötechnische, pathologische en microbiologische aspecten, meer
 • Lokale genetische differentiatie in Branchiopoda (Crustacea): het belang van ruststadia, meer
 • Macro-, micro-, en speciatie-onderzoek van atmosferische aërosolen, andere milieumonsters en biologisch materiaal. Ontwikkeling en optimalisering van nieuwe analysetechnieken en methoden. I, meer
 • Macro-, micro-, en speciatie-onderzoek van atmosferische aërosolen, andere milieumonsters en biologisch materiaal. Ontwikkeling en optimalisering van nieuwe analysetechnieken en methoden. II, meer
 • Mariene Biologie, meer
 • Mariene biologie en nematologie-onderricht over biodiversiteit van soorten en hun habitats, meer
 • Marine Research Drilling - The ESF Magellan Workshop Series., meer
 • Meetopstelling gebaseerd op de PIV (Particle Image Velocimetry)-techniek, meer
 • Meiofauna van gereduceerde koude bronnen "cold seeps" : wat is hun functie, adaptatie en oorsprong?, meer
 • Microdistributie en activiteit van vrijlevende aquatische nematoden in een heterogeen milieu, meer
 • Microfytobenthos van de Belgische kust en het Schelde-estuarium: een systematisch-ecologische studie, meer
 • Modellen voor een integraal waterbeheer: beleidsinstrumenten voor een optimale waterkwantiteit en -kwaliteit, meer
 • Modellering van migraties van mariene juveniele vissen tussen kustgebieden en estuaria, meer
 • Molecular evolution and cophylogeny of rhabdocoel flatworms as a case study on the acquisition of endosymbiosis, meer
 • Molecular phylogeny of invertebrates, meer
 • Monitoring en modellering van veranderingen in kust, vegetatie en biodiversiteit in natuurlijke en gerestaureerde mangrovewouden op fundamenteel en toegepast niveau, meer
 • Multidisciplinaire studie van de biologie van Afrikaanse katvissen, meer
 • Niet-destructief onderzoek van gelaste offshore pijpleidingen met quantitatieve beeldanalyse technieken, meer
 • Nucleaire magnetische resonantie spectroscopie voor in vivo bepaling van metabole stress indicatoren bij aquatische invertebraten en vertebraten. I, meer
 • Nucleaire magnetische resonantie spectroscopie voor in vivo bepaling van metabole stress indicatoren bij aquatische invertebraten en vertebraten. II, meer
 • Numerical modelling and experimental validation of wave interaction with impermeable sea dikes, meer
 • Numerical modelling and experimental validation of wave intercation with impermeable sea dikes, meer
 • Numerieke simulatie van het hydrodynamische gedrag van drijvende off shore golfenergie-convertoren gebaseerd op golfoverslag., meer
 • Numerieke simulatie van slibstroming in estuaria en havens, meer
 • Nutritionele en immunostimulerende karakteristeiken van isogene gistmutanten bij Artemia, meer
 • Oceanografie: rol van het benthos in mariene ecosystemen en effecten van milieuverontreiniging, meer
 • Onderzoek op het pekelkreeftje Artemia ter verbetering van zijn gebruik als voedselbron in de aquakultuur, meer
 • Onderzoek van plankton gemeenschappen in Nieuw-Guinea en Australië: het lichtklimaat in meren en de impact ervan op de populatiestrukturen en -dynamiek van primaire producenten, meer
 • Ontwikkeling en toepassing van een nieuwe generatie thermische sonde voor het onderzoek in hydraathoudende "seeps", meer
 • Ontwikkeling van een nieuwe geautomatiseerde opstelling voor concentratiebepalingen en stabiele isotopenanalyse van opgelost organisch en anorganisch koolstof : toepassingen in biogeochemische studies van estuariene systemen., meer
 • Ontwikkeling van nucleaire en niet-nucleaire methoden en technieken voor macro- en micro-analyse van milieumonsters en biologisch materiaal. I, meer
 • Ontwikkeling van nucleaire en niet-nucleaire methoden en technieken voor macro- en micro-analyse van milieumonsters en biologisch materiaal. II, meer
 • Ontwikkeling van simulatiemodellen voor een twee fase stroming op geofysische schaal, met toepassingen op sedimenttransport in estuariene en kustzones, meer
 • Optimalisatie van de opleiding Aquacultuur in Artemia-biologie en -ecologie in Mongolië (voorbereidend project), meer
 • Optimalisatie van erosiebescherming voor offshore windmolenparken onder invloed van gecombineerde hydrodynamische belastingen, meer
 • Opvolging van structurele attributen van bomen en omringende vegetatie om statusen veranderingen in mangrovebossen en -assemblages te detecteren en te voorspellen, meer
 • Patronen in verspreiding, samenstelling en diversiteit van protistgemeenschappen op Subantarctische eilanden, meer
 • Populatiedynamiek en biogeografie van thalassochore vaatplanten langs de Belgische kust in oceanografisch en klimatologisch verband., meer
 • Populatiegenetische structuur en cryptische diversiteit van vrijlevende mariene nematoden : beschrijving en implicaties voor het functioneren van populaties en ecosystemen., meer
 • Predictie van golfoverslag over golfbrekers en zeedijken gebruik makend van neurale netwerken, meer
 • Predictie van overtopping bij kuststructuren door middel van het opstellen van een database, het uitvoeren van fysische modelproeven en het ontwikkelen van een neuraal netwerk als algemene predictiemethode, meer
 • Productiviteit, structurele diversiteit en predatie als bepalende factor en van aquatische biodiversiteit, meer
 • Reflectieseismische studie van de invloed van externe factoren op de sediment-architectuur in een aantal mariene en lacustriene bekkens, meer
 • Regionaal en globaal atmosferisch aërosolonderzoek. Nucleaire microbundelanalyse, meer
 • Relatief belang van blootstellingsroutes voor de accumulatie en effecten van metalen in benthische organismen., meer
 • Revisie van het Dictyota-Dilophus complex (Phaeophyta) in de Indische Oceaan. I, meer
 • Revisie van het Dictyota-Dilophus complex (Phaeophyta) in de Indische Oceaan. II, meer
 • Rotterdam en Antwerpen: anderhalve eeuw havenconcurrentie in de Rijn-Schelde-Maas delta (1860-2000), meer
 • Ruimtelijke geofysische analyse van de 'Magellan' biohermen en de interactie met drift processen: sleutel tot een genetische interpretatie, meer
 • SBEP: Sustainable Blue Economy Partnership, meer
 • Scheepvaart binnen de exclusieve economische zone: een vrijheid in gevaar of eerder een gevaarlijke vrijheid?, meer
 • Sedimentation, erosion and resuspension of partly cohesive and partly non-cohesive sediments, in particular in insteady flow, meer
 • Simulatie van stromingen met behulp van 2,5 D en 3 D numerieke modellen. Toepassingen op de Zuidelijke Ijszeeën en het estuarium van de Schelde, meer
 • SIZEMIC: Body - size and ecosystem dynamics: integrating pure and applied approaches from aquatic and terrestrial ecology to support an ecosystem approach, meer
 • Soortstructuur en ecofysiologie van Pseudonitzschia pungens, P. multiseries en verwante vertegenwoordigers van het toxische diatomeeëngenus Pseudonitzschia in de Noordzee en aangrenzende kustwateren., meer
 • Spatiotemporele variatie in bentische macrowiergemeenschappen van de Arabische Zee, meer
 • Sporeëlementen als tracers van biogeochemische processen in aquatische systemen, meer
 • Stratigrafische analyse van het Priaboniaan-Rupeliaan, Eo-Oligoceen transitie, in Noord-België als basis voor correlatie met de klassieke mariene sedimentatiebekkens uit het Noordelijk Halfrond, meer
 • Structuur en dynamica van eiwitten, meer
 • Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). I, meer
 • Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). II, meer
 • Structuur, functie en trofische rol van nematodenpopulaties in estuariene voedselwebben, meer
 • Studie van de geologische evolutie van het Belgisch continentaal plat (zuidelijke Noordzee) doorheen het Quartair., meer
 • Studie van de huidige, subfossiele en toekomstige biodiversiteit in de subantarctische regio : rol van dispersie, kolonisatie en weerstand aan klimatologische opwarming., meer
 • Studie van de nutrititionele behoeftes van larvale stadia in aquacultuurorganismen, meer
 • Studie van de taxonomie, fylogenie en biodiversiteit van harpacticoide copepoden geassocieerd aan Scleractinia koralen van de tropische kusten en de diepzee, meer
 • Studie van de vrijlevende, mariene nematoden van tropische en koudwater koraalstructuren., meer
 • Systematiek en evolutionaire biogeografie van mariene macrowieren in de Indo-Pacifische regio, meer
 • Systematiek, ecologie en biogeografie van mariene organismen in de Indische Oceaan, meer
 • Systematiek, ecologie en biogeografie van mariene organismen in de Indische Oceaan, meer
 • Systematische studie van algae, fungi, plantae en invertebrata in het Indo-Melanesische gebied, meer
 • Systematisch-ecologische studie van het intertidale microfytobenthos van de Westerschelde (Nederland), meer
 • Taxonomie, auto-ecologie en biogeografie van kritische diatomeeën en desmidiaceeëntaxa. Limnologisch onderzoek van laaglandbiotopen in Madang Province (Papoea-Nieuw-Guinea), meer
 • Taxonomisch, fylogenetisch, populatiegenetisch en fylogeografisch onderzoek met behulp van DNA sequentie- en fragmentanalyse., meer
 • Temporele en spatiale variaties in metaalgehalten gekoppeld aan sedimenten in het Schelde-estuarium, meer
 • The hydrodynamics of sediment transport. Fundamental aspects for a sustainable development of sandy coastal areas, meer
 • The morphology of the male germ line in Acoela and Nemertodermatida, meer
 • The threespine stickleback as a model for postglacial speciation, adaptation and developmental stability, meer
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen en andere maritieme constructies met de nadruk op ondiepe en beperkte wateren, meer
 • Theoretische en experimentele studie van het gedrag van schepen in ondiepe en beperkte vaarwateren, meer
 • Tijdsafhankelijk erosiegedrag van natuurlijke sedimenten in rioleringen en rivieren, meer
 • Toepassing van moderne informatietechnologie en multimediatechnieken voor de optimalisering van de opleiding in aquacultuur in Oekraïne, meer
 • Toepassing van moderne micro-analyse methoden voor de chemische karakterisatie van individuele milieupartikels, meer
 • Trofische interacties in protistengemeenschappen van intertidale estuariene sedimenten. I, meer
 • Trofische interacties in protistengemeenschappen van intertidale estuariene sedimenten. II, meer
 • Trofische rol en ecologische bestemming van microbieële productie en bladval in magrove-ecosystemen, meer
 • Trophical relations in tidal-bounded systems, meer
 • Vergelijkend morfologisch- en moleculair-taxonomisch onderzoek van Bacillariophyta, Nematoda, Crustacea en Rotifera, meer
 • Vergelijkend taxonomisch en ecologisch onderzoek van planktongemeenschappen in Nieuw-Guinea en Australië, meer
 • Vergelijkende autoëcologie van de oesters Ostrea edulis, Crassostrea gigas en Crassostrea cucullata. I, meer
 • Vergelijkende autoëcologie van de oesters Ostrea edulis, Crassostrea gigas en Crassostrea cucullata. II, meer
 • Vergelijkende taxonomische, biogeografische en ecologische studies van benthische protistengemeenschappen in zoetwater- en estuariene milieu' s in gematigde en tropische gebieden, meer
 • Verklaring van fundamentele processen in de groenwierevolutie door integratie van moleculaire fylogenie, genoomanalyse en experimenteel onderzoek naar gen-evolutie, meer
 • Vlaamse deelname aan het Integrated Ocean Drilling Program (IODP) met het European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD)., meer
 • VlaNeZO: Vlaams - Nederlandse samenwerking op het gebied van zeewetenschappen, meer
 • Voedingsecologie van mariene nematoden, meer
 • Voedingsecologie van mariene nematoden. II, meer
 • Voedsel, zuurstof en bioturbatie: een experimentele studie van de structuur van meiofaunagemeenschappen, meer
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten