Meetnet Vlaamse Banken | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Meetnet Vlaamse Banken

Het Meetnet Vlaamse Banken werd opgezet voor het in realtime verzamelen van oceanografische en meteorologische gegevens langsheen de Belgische kust en in het Belgisch deel van de Noordzee.

De gegevens van het Meetnet Vlaamse Banken zijn vooral bestemd voor het opmaken van een dagelijks hydro-meteo informatiebericht. Deze mededelingen zijn voorspellingen van tijhoogten, golven, wind en zichtbaarheid langsheen de Belgische kust en in de scheepvaartroutes naar de havens in de Westerschelde.

  •     De gevolgde oceanografische parameters zijn golven, tijhoogte en water temperatuur.
  •     De meteorologische parameters zijn wind, luchtdruk, luchttemperatuur en neerslag

De realtime gegevens en de voorspellingen zijn nodig voor:

  • De werking van het ‘hydro-meteo-systeem’ van de scheepvaartroutes naar de Westerschelde. Het doel bestaat er in de nautische autoriteiten te voorzien van accurate data van huidige en te verwachten waterstanden en golfactiviteit in deze routes om hulp te bieden aan schepen met grote diepgang.
  • Stormvloed waarschuwingen.  De stormvloedwaarschuwingsdienst valt onder de bevoegdheid van het Vlaams ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken.
  • Het opvolgen van kustbeschermingsactiviteiten, havenactiviteiten, baggerwerken, hydrografische opmetingen, het bergen van wrakken, etc.

De historische gegevens zijn opgeslagen in een database, die de nodige invoer levert voor:

  • Het beheer van kustbeschermingswerken.
  • Baggerwerken dankzij een betere kennis van de getijdenstroom in de vaarkanalen.
  • Het opstellen van nautische publicaties zoals zeekaarten, tijkaarten, stroomatlassen etc.

 

Het Netwerk wordt gesteund door de Vlaamse Overheid en is opgezet door de Afdeling Kust van de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Voor de meest recente gegevens en visualitatie kunt u terecht op www.meetnetvlaamsebanken.be.