Strategische thema’s onderzoeks- en innovatieagenda voor de Baltische en Noordzeeregio (BANOS) | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Strategische thema’s onderzoeks- en innovatieagenda voor de Baltische en Noordzeeregio (BANOS)

Toegevoegd op 2020-04-03
Met de opmaak van een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda (BANOS SRIA) willen de 13 landen gelegen rond de Baltische Zee en de Noordzee richting geven aan het toekomstige onderzoeks- en innovatieprogramma dat nieuwe mariene en maritieme kennis moeten genereren in de regio. Intussen werden de drie grote strategische doelstellingen vastgelegd waarop het nieuwe programma zal focussen: (1) gezonde zeeën en kusten, (2) duurzame blauwe economie en (3) menselijk welzijn. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zit bij de opmaak van deze BANOS SRIA mee aan tafel en neemt er – in nauw overleg met de Vlaamse overheid (departement Economie, Wetenschap en Innovatie) – de belangen waar van de Vlaamse mariene en maritieme onderzoeksgemeenschap.
Illustratie: BANOS

Een 100-tal vertegenwoordigers van het beleid, de onderzoeksfondsen, en mariene, maritieme en sociaaleconomische instellingen kwamen eind maart (virtueel) samen met de wetenschappelijke gemeenschap uit de 13 landen rond de Baltische Zee en de Noordzee. Gezamenlijk bepaalden ze de brede thema’s van het toekomstige grote onderzoeks- en innovatieprogramma voor de Baltische Zee en de Noordzee (BANOS - BAltic and NOrth Sea).

De draft van de Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda (BANOS SRIA) – eerder ontworpen door een toegewijd 20-koppig redactieteam – werd tijdens de driedaagse online workshop uitvoerig besproken met de ganse gemeenschap. Deze SRIA moet de basis vormen voor alle toekomstige BANOS-calls voor interdisciplinaire en transnationale projecten die nieuwe kennis en innovatie moeten genereren ter ondersteuning van de besluitvorming in de Baltische en Noordzeeregio. Door beleidmakers al van bij de opmaak van deze O&I-agenda te betrekken, wil men verzekeren dat alle door het programma genereerde kennis en innovatie effectief tegemoetkomt aan de noden van de eigenlijke eindgebruikers.

Het BANOS-programma zal zich toeleggen op drie strategische doelstellingen: (1) gezonde zeeën en kusten, (2) duurzame blauwe economie en (3) menselijk welzijn. Bijkomend werden nog negen specifieke doelstellingen en 30 onderzoeks- en innovatiethema’s gespecifieerd, die allen in een van de drie grote thema’s te groeperen zijn.

"De ontwikkeling van de BANOS SRIA is een proces dat regelmatig zal moeten worden bijgewerkt, zodat het in lijn blijft met de realiteit”, stelt Dr. Karoliina Koho, coördinator van het hele SRIA-proces. “Voor het bereiken van de doelstellingen zal het ook uiterst belangrijk zijn om altijd een ecosysteembenadering toe te passen, en het hele programma te ondersteunen met drie belangrijke pijlers, namelijk een 'nauwe betrokkenheid met het ecosysteem', 'in relatie met de klimaatimpact' en met ‘geografische relevantie voor de Baltische Zee en de Noordzee'.

In een volgende stap zal het redactieteam nu de talrijke suggesties van de deelnemers aan de workshop onder de loep nemen, en de BANOS SRIA in de komende maanden afronden. Vervolgens kunnen de onderzoeks- en innovatiefondsen van de 13 BANOS-landen de onderhandelingen starten over hoe het programma zal worden gefinancierd en uitgevoerd (voorzien te starten in 2021).

Bij de opmaak van de BANOS SRIA worden de belangen van de Vlaamse mariene en maritieme onderzoeksgemeenschap verdedigd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), dat hierbij in nauw overleg staat met het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid. Zo werden alle in de draftversie gesuggereerde doelstellingen en onderliggende onderzoeks- en innovatiethema’s afgetoetst met de 118 Mariene Onderzoeksgroepen (MOG’s) in België via de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ.

Meer lezen over de doelstellingen van de BANOS CSA (BAltic and NOrth Sea Coordination and Support Action) in een eerder nieuwsbericht (2018) en de flyer

Voor meer informatie wenst te verkrijgen over de BANOS CSA en de ontwikkeling van de Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda (BANOS SRIA):

Ann-Katrien Lescrauwaet – directeur internationale relaties VLIZ: annkatrien.lescrauwaet@vliz.be | +32-(0)475-49 34 52

 

Link: www.banoscsa.org[Overzicht] [Login]