Een nieuw convenant voor VLIZ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Een nieuw convenant voor VLIZ

Toegevoegd op 2022-02-15
Convenanten tussen de overheid en het VLIZ leggen de opdracht vast van het instituut voor de volgende vijf jaar. Na een intensief voortraject van een interne zelfevaluatie, een externe evaluatie en onderhandelingen keurde de Vlaamse Regering op 17 december 2021 een nieuw convenant voor de periode 2022-2026 goed.

Foto: © VLIZ (Decombel)

Deze overeenkomst omschrijft de missie, de strategische en operationele doelstellingen, de financiering van het instituut en ook de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). De missie van VLIZ is alvast niet veranderd: het versterken van de mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen. De mariene werkgebieden zijn de oceaan en de zeeën, de kust en de getijgebonden systemen. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn zowel de mariene onderzoeksgemeenschap, het onderwijsveld, het grote publiek, de beleidsverantwoordelijken als de bedrijven (in het kader van de blauwe economie).

Voor wat het onderzoek betreft heeft het VLIZ een blijvend mandaat om in te zetten op bij voorkeur collaboratieve research. De drie nieuwe accenten betreffen het gericht bevorderen van de interacties tussen actoren en disciplines, onderzoek dat bijdraagt aan de kennisopbouw van de klimaat-oceaan-biodiversiteitsnexus, en onderzoek dat de onderzoeksinfrastructuur (waaronder de databanken) valoriseert. Bij dit onderzoek zal het VLIZ steeds nagaan of en hoe de nieuw opgebouwde expertise het best kan worden ingebed in het Vlaamse mariene onderzoekslandschap (of economisch gevaloriseerd). Zo neemt het de versterking van mariene onderzoeksgroepen (MOGs) buiten de instelling in acht en bevordert het het Vlaamse onderzoekslandschap.

Jan Mees, Algemeen directeur van het VLIZ: “Op basis van het werk van de voorbije jaren werd het VLIZ positief geëvalueerd als een instituut dat zich snel kan aanpassen aan maatschappelijke noden, nieuwe uitdagingen en opkomende wetenschappelijke thema’s. In de volgende vijf jaar zal het VLIZ blijven inzetten op de drie pijlers van wetenschapsondersteuning, collaboratief onderzoek en valorisatie richting beleid en de blauwe economie. Daarnaast komt er verhoogde aandacht voor de versterking van het ‘blauwe ecosysteem’ in Vlaanderen, en een nieuwe focus op zeegerelateerd klimaatonderzoek.”

Verder schrapte de Vlaamse overheid de niet-concurrentieclausule in de onderzoeksprogrammatie uit het convenant. Daardoor kan het VLIZ zijn kennis en expertise ten volle benutten en ligt de weg open voor een intensievere samenwerking tussen het VLIZ en universitaire onderzoeksgroepen, met de doorgroei van het marien ecosysteem als het hogere gezamenlijke doel.

Tot slot is het aantal KPI’s verminderd. Door deze te koppelen aan de strategische doelstellingen binnen het 3-pijlermodel van VLIZ (onderzoek, valorisatie en diensten) kan de overheid resultaatgerichter de waarde van de activiteiten opvolgen.

Naast de vernieuwing van het convenant met de Vlaamse overheid, waren ook de overeenkomsten met de provincie West-Vlaanderen en met het UNESCO-IOC Project Office voor IODE aan herziening toe. Het VLIZ en de provincie West-Vlaanderen betrokken in hun nieuwe convenant de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en dit in het kader van de blauwe economie. Het UNESCO-IOC Project Office voor IODE en het VLIZ heroriënteerden hun convenant met het oog op een versterking van de activiteiten vanuit Vlaanderen en België ter ondersteuning van het Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling.

Het nieuwe convenant gaf het VLIZ alvast vleugels, met in januari 2022 alleen al 7 goedgekeurde onderzoeksprojecten waarin het VLIZ een actieve rol krijgt, zowel vanuit Europese Horizon Europe financiering (‘Prep4BLUE’, ‘Geo-Inquire’, ‘Fair-Ease’, ‘iMagine’) als met middelen van Vlaanderen (‘Blue BALANCE’) en België (‘Waldo’, ‘STURMAPSS’).
 

Link: www.vliz.be/nl/bestuurlijke-documenten[Overzicht] [Login]