Wetenschappelijke kerngroep | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Wetenschappelijke kerngroep

De Wetenschappelijke Kerngroep is een compacte stuurgroep die kwalitatief en wetenschappelijk gefundeerd advies verleent aan het Bestuursorgaan tijdens driemaandelijkse vergaderingen. Daarnaast verzekeren de leden van de kerngroep een effectieve informatiedoorstroming naar de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap.

Agenda en verslagen

De agenda van de Wetenschappelijke Kerngroep-vergaderingen bestaat uit volgende onderdelen:

  • een toelichting van alle lopende en geplande activiteiten van het VLIZ;
  • discussiepunten over strategische aangelegenheden en concrete vragen vanuit het Bestuursorgaan (bv. nieuwe projecten, nieuwe samenwerkingsovereenkomsten, procedure en advies voor nieuwe investeringen in wetenschappelijke apparatuur, etc.);
  • formuleren van advies aan het Bestuursorgaan;
  • initiatie en opvolging van Expertengroepen; open gedeelte van de vergadering op uitnodiging bijgewoond door voorzitters van de Expertengroepen.

De verslagen en informatieve bijlagen zijn publiek beschikbaar via de VLIZ-website. Het vertrouwelijk gedeelte is enkel beschikbaar voor de Wetenschappelijke Kerngroep en het Bestuursorgaan (bv. informatieve bijlage ‘lijst van projecten in aanvraag en nieuwe interne initiatieven’).

Samenstelling

De Wetenschappelijke Kerngroep bestaat uit 16 leden en de samenstelling weerspiegelt het interuniversitaire en interdisciplinaire karakter van het VLIZ. Ook een goede samenwerking met de Vlaamse administraties en de federale overheid wordt hierbij niet uit het oog verloren. De Vlaamse wetenschappelijke instellingen met mariene activiteiten krijgen elk één vertegenwoordiger. De Vlaamse universiteiten krijgen één of twee vertegenwoordigers, rekening houdend met de grootte van de universiteit en het aantal mariene onderzoeksgroepen dat er actief is.

Door het ondertekenen van een engagements-/loyauteits- /confidentialiteitsverklaring bevestigen de leden van de Wetenschappelijke Kerngroep ook te zullen instaan voor informatiedoorstroming binnen de eigen instelling.

De huidige samenstelling van de Wetenschappelijke Kerngroep is als volgt:

Wonen de vergaderingen bij: