INRAM

Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone


INRAM Metadata Database
List all

By choosing an item from the pick list, you can list all the projects, persons, institutes, literature and datasets in the database.

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (LNE-INBO)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=202
www.inbo.be

Engelse naam: Research Institute for Nature and Forest

Thesaurustermen (6) : Bossen; Duinen; Moeraslanden; Natuurbehoud; Vervuiling; Zeevogels
Adres:
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
BelgiŰ

Tel.: +32-(0)2-430 26 37
E-mail:
 Dataset 
 
Type: Wetenschappelijk

Abstract:
Het INBO zet zich in voor de natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het instituut werkt in de eerste plaats in opdracht van de Vlaamse overheid, maar verricht ook onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin ge´nteresseerd is. Het instituut levert ook informatie voor internationale rapporteringen en gaat in op vragen van lokale besturen. Daarnaast ondersteunt het INBO onder meer organisaties voor natuurbeheer, bosbouw, landbouw, jacht en visserij.

Het onderzoeksteam Soortendiversiteit legt zich o.a. toe op de studie van de evolutie, voedingsecologie, habitatgebruik en migratiepatronen van zeevogels, vogeltellingen op het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ), de koppeling van de pelagische component en top-predatoren in het voedselweb, de studie van natuurwaarden in de polders en de impact van menselijke activiteiten op zeevogelpopulaties. In die context heeft het belangrijke samenwerkingsverbanden opgebouwd met tal van onderzoeksinstellingen rond monitoringprojecten op het BNZ (WAKO I en II, WESTBANKS, TROPHOS, BWZee, SPEEK), compensatiemaatregelen bij de uitbreiding van de haven van Rotterdam en de ecologie van Kleine mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen (LifeWatch). De monitoringsactiviteiten dragen bij aan de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Het estuarien onderzoek staat in functie van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium (LTVS), het geactualiseerde Sigmaplan, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Vogel- en Habitatrichtlijn. De ge´ntegreerde systeemmonitoring van hyper- en macrobenthos, watervogels, vissen, vegetatie en ecotopen levert informatie voor het ecologisch modelleren, het vergunningenbeleid, het opstellen en beoordelen van ecologische doelstellingen, een ecologische herstelstrategie voor het Schelde-estuarium en ontwerp, planning en evaluatie van de daarbij horende maatregelen. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met tal van partners. INBO neemt ook deel in het internationaal co÷rdinatieproject INTERTIDE.

Het onderzoeksteam Landschapsecologie en Natuurbeheer richt zich op de landschapsdynamiek langs de Vlaamse Kust waaronder hydrologie, geomorfologie, beheer, vegetatie- en focussoorten. Wetenschappelijke ondersteuning wordt verleend voor natuurbeheer, -herstel en -beleid in duinen en schorren.

Het onderzoeksteam Monitoring en Herstel van Aquatische Fauna voert beleidsgerelateerd wetenschappelijk onderzoek uit naar de monitoring van vissen ter beoordeling van de ecologische toestand van estuaria. Migratiepatronen en paaiactiviteiten worden bestudeerd bij diadrome soorten (vooral Fint). In het kader van de LTVS en het geactualiseerde Sigmaplan volgen we ook de evolutie van visconcentraties in overstromingsgebieden met gecontroleerd gereduceerd getij en in nieuw aangelegde overstromingsgebieden en wetlands, i.e. compensatiemaatregelen voor het ecologisch herstel van het estuarium.

Het LifeWatch team biedt technische ondersteuning aan onderzoekers van projecten waaraan het deelneemt (zoals LifeWatch, TrIAS en het Belgische Biodiversiteitsplatform). Deze steun is voornamelijk gericht op publicatie van open gegevens en de ontwikkeling van onderzoekssoftware. De aanpak is transparant, internationaal en gemeenschapsgericht, met als doel het biodiversiteitsonderzoek efficiŰnter en reproduceerbaar te maken.

Het onderzoeksteam Aquatisch Beheer voert ichthyologisch onderzoek uit in estuaria. Dit omvat o.a. onderzoek naar het gebruik en herstel van habitats, migratie- en migratieknelpunten, effecten van pompstations en waterkracht en het opstellen van soortenherstel- en soortenbeheersplannen (bv. aalbeheerplan).

Dataset  Top 
  • INRAM polluentenconcentraties in sterneieren, verzameld in Zeebrugge, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Dataset 
INRAM is a project Supported by the Belgian Science Policy (BELSPO): SSD Science for sustainable Development
General coordination: Colin Janssen
Hosted by the Flanders Marine Institute VLIZ