Situering

Waarom microalgen?

Microalgen zijn eencellige fotosynthetische micro-organismen die in een waterige omgeving leven. De laatste jaren worden deze algen - zowel op wetenschappelijk, industrieel als politiek niveau - beschouwd als een veelbelovend alternatief voor fossiele grondstoffen.

Ze bieden dan ook belangrijke voordelen:

  • Hoge productiviteit vergeleken met landplanten
  • Hoogwaardige samenstelling: rijk aan hoogwaardige bioproducten zoals omega 3-vetzuren, pigmenten, antioxidanten, proteinen en carbohydraten + geen lignocellulose
  • Geen nood aan vruchtbare bodem of zoet water: kweekbaar op niet vruchtbaar land en in brak en zout water; voedsel-gronstof problematiek minder van toepassing
  • Valorisatie van afvalstromen: MA gebruiken CO2 en kunnen zware metalen, N en P uit water verwijderen. De biomassa kan gebruikt worden als bron voor bio-energie productie en de productie van chemicalieën.

     

Sterktes van Vlaanderen

  • optimaal klimaat voor bepaalde algen (een teveel aan zonlicht en te hoge temperatuur kan immers ook negatief werken)
  • grote beschikbaarheid aan industriële CO2  en noodzakelijke nutriënten 
  • dicht industrieel netwerk en belangrijke veestapel vormt ideale afzetmarkt voor algenproducten
  • sterk in biotechnologie en bioraffinage
Het potentieel van microalgen voor de Vlaamse economie lijkt dus uiterst gunstig, op voorwaarde echter dat de ontwikkeling van een algeneconomie via een gecoördineerde en gestructureerde aanpak kan gerealiseerd worden. Het potentieel van microalgen is nog te weinig bekend in Vlaanderen en vereist multidisciplinair onderzoek waarbij veel expertises komen kijken die niet bij één onderzoeks- of bedrijfspartner gevonden worden. Via het VAP zal netwerking en samenwerking ontstaan tussen bedrijven, universiteiten, hogescholen en kenniscentra doorheen de ganse waardeketen, waardoor de industriële toepassingen van algen gefaciliteerd zullen worden.
 

Historiek VAP

Op eigen initiatief hebben enkele kennisinstellingen en bedrijven die actief zijn in de ‘algeneconomie’ midden 2009 het ‘Vlaams Algenplatform’ opgericht met als doel algen te promoten en de initiatieven beter te kanaliseren, de Vlaamse algenactiviteit in het buitenland te vertegenwoordigen en verder met een visie en roadmaps naar buiten te treden teneinde een Vlaamse policy in deze materie te ondersteunen. Het Vlaams Algenplatform functioneerde tot nu toe dankzij de vrijwillige bijdrage van de initiatiefnemers, waardoor het zich noodgedwongen heeft moeten beperken tot enkele zeer succesvolle dag-events rond micro-algen georganiseerd met een onverwacht grote opkomst (meer dan honderd G en KM ondernemingen en kenniscentra actief in alle Vlaamse sectoren: chemie, life sciences, textiel, voeding, land- en tuinbouw, technologie, energie, overheden, …).

Binnen het kader van de nieuwe competentiepool FISCH is cofinanciering gevonden voor de verdere uitbouw van de algen-activiteiten . Er zal zeer sterke interactie zijn met het innovatieprogramma van FISCH rond micro-algen en de roadmap rond microalgen die hierin wordt opgesteld. Het doel van dit netwerking en innovatiestimulering project is echter breder dan het doel van het FISCH-IP microalgen. Binnen het Vlaams Algenplatform zullen alle toepassingen aan bod komen welke breder zijn dan de toepassingen in de FISC-IP microalgen. Geschikte ideeën kunnen  echter wel doorstromen naar FISCH voor het opstarten van concrete collaboratieve en collectieve projecten die passen binnen het Innovatieprogramma Micro-Algen.