VLIZINE jrg. 13, nr. 8 (augustus 2012)

Oudere artikels (periode 2000-2020) worden weergegeven in hun oorspronkelijke opmaak.

Je zocht naar een artikel uit een van de oudere jaargangen uit ons archief, toen deze nieuwsbrief nog VLIZINE heette (periode 2000-2020). De oudste nieuwsbrieven werden niet geoptimaliseerd voor weergave op deze website, daarom zie je ze nog in hun oorspronkelijke opmaak.

VLIZINE jrg. 13, nr. 8 (augustus 2012)

VLIZINE jrg. 13, nr. 8 (augustus 2012)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.
V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey

Reacties naar: jan.seys@vliz.be

Volg VLIZ nu ook op Twitter:   @jmeesvliz

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om uw abonnement op deze nieuwsbrief te beheren, ga naar deze link. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.

NIEUW! Vanaf heden kun je de berichten uit de VLIZINE ook dagelijks of wekelijks ontvangen. Ga naar deze link

1. Kalender
1.1. Klimaatcursus 'Zee op de korrel'
1.2. Marine & River Dune Dynamics symposium voor het eerst in Belgi
1.3. Blue Planet Symposium strijkt neer in Brazili
1.4. Oceans of Potential: UK mariene wetenschappen in de toekomst

2. Publicaties
2.1. Ocean Health Index voor 171 landen
2.2. Gezamenlijk MINA-SALV advies over hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid
2.3. Zeezoogdieren vanuit de lucht gemonitored

3. Vacatures, beurzen en fondsen
3.1. Bio-informaticus gezocht voor Ocean Biogeographic Information System

1.1. Klimaatcursus 'Zee op de korrel'
In een nieuwe 'Zee op de korrel' cursus voor gidsen wordt ingezoomed op klimaatswijzigingen. Deze cursus Klimaatgids kadert in een Interreg project en vindt plaats op 11, 18, 25 september en 2 oktober, telkens in Oostende (PAK).
Zowel het klimaat, de wijzigingen ervan en de effecten die die hebben op mens, fauna en flora, alsook diverse adaptatie- en mitigatiestrategien komen aan bod. Ook de zeespiegelstijging en hoe daarmee om te gaan is een punt van aandacht. De theoretische lessen worden aangevuld met een interactieve les begeleid door Low Impactman Steven Vromman en een terreinbezoek. Inschrijven kan via educatie@natuurpunt.be.
Link: http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/Educatie/beelden/cursus_de_zee_op_de_korrel_klimaatgids_2012.pdf

[top]

1.2. Marine & River Dune Dynamics symposium voor het eerst in Belgi
MARID staat voor Marine and River Dune Dynamics. Het betreft een internationale reeks van conferenties waarvan de 4de editie straks van 15 tot 17 april neerstrijkt in Brugge. Dit inititief werd genitieerd door de Franse hydrografische diensten (SHOM) en kende eerdere edities in Lille (F), Twente (NL) en Leeds (UK).
Lokale organisatoren van MARID-IV zijn de Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee, de FOD Economie, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Belgische Marine, de Vlaamse Hydrografie, UGent en het Waterbouwkundig Laboratorium. Thema van deze meeting is "Integrated Data-Modelling Approaches and Societal Relevance".
Link: http://www.vliz.be/events/maridiv/

[top]

1.3. Blue Planet Symposium strijkt neer in Brazili
De "Group on Earth Observations" (GEO) heeft recent - in samenwerking met het wereldwijde Partnership voor Observatie van de Global Oceans (POGO) - ook de oceanen omarmd. Dit geschiedde door de aanname van de GEO marine Task "Oceans and Society: the Blue Planet". De betrokkenen en experten die zich kandidaat willen stellen om aan deze belangrijke taak bij te dragen, kunnen appliceren om deel te nemen aan het Blue Planet symposium in Ilhabela (Brazili: 19-21 november 2012).
De meeting gaat de GEO-IX Plenary vooraf, en zal inzoomen op vier thema's: (1) cordinatie en toegang tot wereldwijde oceaaninformatie; (2) operationele systemen voor monitoring van mariene en kustecosystemen; (3) een wereldwijd operationeel oceaan voorspellingsnetwerk; (4) toepassingen van aardobservatie en -informatie in visserij en aquacultuur.
Link: http://www.faro-project.org/blue_planet/announcement.html

[top]

1.4. Oceans of Potential: UK mariene wetenschappen in de toekomst
In het kader van het Plymouth Marine City Festival organiseren de lokale mariene instituten van 10 tot 12 september 2012 een topconferentie. "Oceans of Potential" zoomt in op de rol van de mariene wetenschappen in het benutten van de opportuniteiten die de zee biedt.
Naast tal van topsprekers, staat er ook een boeiend debat op de agenda. Op 11 september 's avonds zoeken vertegenwoordigers van politiek, visserij, wetenschap, journalistiek en middenveld een oplossing voor "Sustainable fisheries in a changing world". Monty Halls (BBC), die een jaar lang leefde en werkte in de krabbenvisserij van Cornwall, modereert.
Link: http://www.oceansofpotential.org

[top]

2.1. Ocean Health Index voor 171 landen
De groep rond Benjamin Halpern (Universiteit van Californi) heeft een nieuwe wereldwijde index voor de oceanen gelanceerd. De index houdt zowel rekening met de toestand van de zeen als met hoe (duurzaam) we ermee omgaan. Gemiddeld bedraagt de score 60%, Belgi doet het met 64% iets beter dan gemiddeld.
Niet minder dan 171 Exclusief Economische Zones wereldwijd zijn met deze nieuwe index gewikt en gewogen. In 2008 bepaalden Halpern et al reeds hoe zwaar de menselijke impact woog op de zeen in elk van die landen. Nu is ook meegenomen in hoeverre de mens duurzaam omgaat met zijn kustgebieden. Belgi haatl alvast een 22ste plaats met een score van 64% ten opzichte van een wereldgemiddelde van 60%. Daarmee doen we het iets beter dan het Verenigd Koninkrijk (61%), vrijwel identiek aan Frankrijk (66%) en slechter dan Nederland (70%) en Duitsland (73%).
Link: http://www.oceanhealthindex.org/

[top]

2.2. Gezamenlijk MINA-SALV advies over hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid is aan herziening toe. In dit kader brachten de Milieu-& Natuurraad van Vlaanderen (MINAraad) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) zonet een gemeenschappelijk advies uit.
Samengevat staan beide instanties over het algemeen positief ten aanzien van de voorgestelde aanpak. Ze pleiten ervoor het Visserijbeleid coherent te maken met en af te stemmen op de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Tevens zijn ze van oordeel dat het richten van de quota op de "maximale duurzame opbrengst" positief is voor de visbestanden. Ook treden ze de doelstelling bij om, waar mogelijk, een MDO-status te bereiken tegen 2015. Voor wat betreft de aanlandingsverplichting zien beide raden meer strategisch voordeel in maatregelen die teruggooi voorkomen (eerder dan wegwerken), zoals de inzet op duurzamere visserijtechnieken. Tenslotte maken ze voorbehoud bij de voorstellen tot uitbouw van een duurzame, concurrende en diverse aquacultuur, en reiken ideen aan rond de aanpak van de overcapaciteit. In deze pleiten ze er bijvoorbeeld voor de af te bouwen vlootcapaciteit in Europa niet te exporteren naar derde landen.
Link: http://www.minaraad.be/adviezen/2012/eigen-initiatief-herziening-gemeenschappelijk-visserijbeleid

[top]

2.3. Zeezoogdieren vanuit de lucht gemonitored
In het activiteitenrapport 2011 van het Belgisch programma ter observatie van de Noordzee vanuit de lucht, uitgegeven door de BMM, wordt melding gemaakt van in totaal 1017 bruinvissen tijdens 33u40' observatietijd. Daarnaast werden ook 4 zeehonden en 12 witsnuitdolfijnen opgemerkt.
Het rapport biedt jaarlijks een overzicht van wat tijdens routine pollutiecontrolevluchten, visserijcontrolevluchten en andere opdrachten is waargenomen vanuit het BMM-observatievliegtuig. In 2011 werden tijdens een kleine 111 u pollutiecontrolevlucht 25 zeeverontreingigingen vastgesteld en kon in twee gevallen een verband worden gelegd met de vervuiler. Hiermee wordt het lage aantal olieverontreinigingen op zee voor het laatste decennium bevestigd. Naast de hoger geschetste monitoringsvluchten voor zeezoogdieren boven het Belgisch deel van de Noordzee, werden ook 27 transitvluchten boven de Westerschelde uitgevoerd met in totaal 1460 waargenomen zeehonden.
Link: http://www.mumm.ac.be/Downloads/surv_ar_2011_nl.pdf

[top]

3.1. Bio-informaticus gezocht voor Ocean Biogeographic Information System
OBIS valt onder het International Oceanographic Data and Informaion Exchange (IODE) programma van UNESCO-IOC. Dit wereldwijde bio-geografisch informatiesysteem voor mariene biodiversiteit wil - in het kader van een eind september 2012 te openen positie - nu reeds polsen naar interesse bij mogelijke sollicitanten voor de functie van bio-informaticus.
De bio-informaticus zal het secretariaat van OBIS in Oostende ondersteunen, meer bepaald voor wat de technische handelingen aan het datasysteem, de applicaties, de dienstverlening en de verbeteringen aan infrastructuur betreffen. De eigenlijke vacature zal eind september worden publiek gemaakt, en de positie ingenomen vanaf 1 november 2012. Meer informatie bij w.appeltans@unesco.org.
Link: http://www.iobis.org/

[top]


DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright © 2012 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website.

WEBSITE
www.vliz.be


Vlaams Instituut voor de Zee
Flanders Marine Institute
VLIZ – InnovOcean site
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende
Tel. +32-(0)59-34 21 30
Fax +32-(0)59-34 21 31
http://www.vliz.be

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Testerep delen

Lijkt dit nieuwskanaal iets voor jouw vrienden of collega’s? Deel het met hen!