NARMS source details

Poretsky, V.S. (1953). Iskopaemye diatomovye vodorosli Kisatibi Akhaltzikhskogo raiona Gruzinskoi S.S.R. (Die fossilen Diatomeen von Kissatibi (Gebiet von Achalzych, Grusien). Diatomovyi Sbornik, posvyashchennyi pamyati professora V.S. Poretskogo, Leningrad. A.I. Proschkina-Lavrenko et V.S. Scheschukova (eds.). Izd. Leningradskogo Gosudarstvennogo Universiteta (Ordena Lenina Univ. im. A.A. Zhdanova)., 13-54, 2 fig., 1 pl., 79 Lit. hinw.
263691
Poretsky, V.S.
1953
Iskopaemye diatomovye vodorosli Kisatibi Akhaltzikhskogo raiona Gruzinskoi S.S.R. (Die fossilen Diatomeen von Kissatibi (Gebiet von Achalzych, Grusien).
Diatomovyi Sbornik, posvyashchennyi pamyati professora V.S. Poretskogo, Leningrad. A.I. Proschkina-Lavrenko et V.S. Scheschukova (eds.). Izd. Leningradskogo Gosudarstvennogo Universiteta (Ordena Lenina Univ. im. A.A. Zhdanova).
13-54, 2 fig., 1 pl., 79 Lit. hinw.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-03-13 11:28:02Z
created