NARMS source details

Mikhalevich, V. I. [?????????, ?. ?.]. (1980). ??????????? ? ???????? ??????????? ? ????? ????? ?????? ?? ?? ????????? ? ??????????????? - Sistematika i evolyutsiya foraminifer v svete novykh dannykh po ikh tsitologii i ul'trastrukture - Systematics and evolution of foraminifera in the light of new data on their cytology and ultrastructure. In: ??????, ?. ?., ????????????, ?. ?. (???.), ???????? ?????????? ???????????? ????????????? ????????. In: Krylov, M. V., Starobogatov, Y. I. (eds.), Printsipy postroyeniya makrosistemy odnokletochnykh zhivotnykh [Principles of the construction of the macrosystem of the unicellular animals]. ????? ?????????????? ????????? ???????? ???? ???? - Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademiya Nauk SSSR - Proceedings of the Zoological Institute, Academy of Sciences of the USSR. 94: 42-61.
476159
Mikhalevich, V. I. [?????????, ?. ?.]
1980
??????????? ? ???????? ??????????? ? ????? ????? ?????? ?? ?? ????????? ? ??????????????? - Sistematika i evolyutsiya foraminifer v svete novykh dannykh po ikh tsitologii i ul'trastrukture - Systematics and evolution of foraminifera in the light of new data on their cytology and ultrastructure. In: ??????, ?. ?., ????????????, ?. ?. (???.), ???????? ?????????? ???????????? ????????????? ????????. In: Krylov, M. V., Starobogatov, Y. I. (eds.), Printsipy postroyeniya makrosistemy odnokletochnykh zhivotnykh [Principles of the construction of the macrosystem of the unicellular animals].
????? ?????????????? ????????? ???????? ???? ???? - Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademiya Nauk SSSR - Proceedings of the Zoological Institute, Academy of Sciences of the USSR
94: 42-61
Publication
In Russian
Available for editors  PDF available
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2023-12-27 10:32:16Z
created
2024-01-22 10:38:32Z
changed

Robertinida (additional source)
Rotaliana (original description)
Textulariana (original description)