NARMS source details

Vejdovský, František. (1884). Revisio Oligochaetorum Bohemiae. Sitzungsberichte der Königlich Böhomischen Gesellschaft der wissenschaften in Prag / Zprávy o Zasedání Královské Ceské Spolecnosti Nauk v Praze. 1883: 215-228.
65926
Vejdovský, František
1884
Revisio Oligochaetorum Bohemiae
Sitzungsberichte der Königlich Böhomischen Gesellschaft der wissenschaften in Prag / Zprávy o Zasedání Královské Ceské Spolecnosti Nauk v Praze
1883: 215-228
Publication
submitted on April 6, 1883 but printed in 1884
[From introduction:]
Dokonciv studia svá o Annulatech v Cechách žijících a chystaje obsáhlejší dílo své jednající jak o anatomické, tak vývojepisné a systematické stránce tohoto oddelení zvírectva, k uverejnení, neváhám podati v tomto krátkém prehledu nástin systému Annulatu, založeného i na zevnejších i na anatomických znacích tela jejich. Práce ta vyžadovala doby témer petileté a byla prerušována pouze obcas, hlavne, že predsevzal jsem v letech 1879—81 výskum fauny studnicných vod pražských a mimo to v roce 1880 ztrávil jsem letní mesíce na c. kr. zoologické stanici v Terstu, snaže se pro zdokonalení své práce poznati dukladneji povahu nekterých morských Annulatuv. Jakkoliv literatura o tomto oddelení živocišném dosti jest bohata, predce setkal jsem se s nesmírnými obtížemi pri srovnávání a urcování forem mnou objevených s onemi jinde popsanými; musil jsem, zkrátka receno, pocíti takrka od pocátku, než nalezl jsem bod, z nehož bylo možno vyjíti k založení soustavy co možno prirozené. A že takováto pouze na výskumu komparativne anatomickém závisí, snadno možno si vysvetliti onu drahnou dobu, po které, dokonciv dílo své, mohu je rukoum odborníkuv odevzdati.
Europe
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2017-08-28 06:28:33Z
changed
2018-05-17 16:47:33Z
changed
2019-07-11 14:04:33Z
changed
2020-07-15 06:36:10Z
changed