VLIZINE
jrg. 11, nr. 5-6 (mei-juni 2010)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.
V.U.: Jan Mees 
Redactie: Nancy Fockedey & Jan Seys
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u in te schrijven stuur een (leeg) mailtje naar: vlizine-subscribe@vliz.be ; uitschrijven kan via vlizine-unsubscribe@vliz.be.
Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.

1. Kalender
1.1. Europese topmeeting zeewetenschappen voor het eerst in België
1.2. Visserijtentoonstelling ‘tussen kaai en boek’ in Nieuwpoort
1.3. Overgangsgebieden in de kuststrook in de kijker
1.4. Europa stimuleert de aquacultuursector
1.5. Algen voor biodiesel?
1.6. De ongekende Noordzee
1.7. Natuur-in-zicht: cursus natuurgids

2. Publicaties
2.1. Meeuwen voederen? Verboden!

2.2. Belgisch maritiem erfgoedonderzoek uitvoerig belicht
2.3. De ecosysteembenadering bij het beheren van Europese zeeën
2.4. Door de mazen van het net in ijskoud water
2.5. EMODnet: alle Europese marien-biologische data via één portaal

3. Vacatures, beurzen en fondsen
3.1. Fotowedstrijd Soorten in gevaar

3.2. Doctoraatspositie over geluidsoverlast in windparken
3.3. Alsnog een vakantiejob aan het VLIZ: geïnteresseerd?

4. Belgisch marien onderzoek in de kijker
4.1. Spokenjagers van de fjorden


5. Varia
5.1. UNESCO-oproep voor een zorgzame omgang met de oceanen
5.2. Lichten van de zee
5.3. Wereldprimeur in Oostende
5.4. Kleding en schoenen uit vissenleer
5.5. Doctoraten

6.1. Vreemde ‘zeestenen’ op de kaai


1.1. Europese topmeeting zeewetenschappen voor het eerst in België
Over nauwelijks drie maand is het zover. Dan strijkt de EurOCEAN conferentie neer in Oostende voor de intussen al zevende editie in een reeks van EurOCEAN/MAST Day Conferences. Deze traditie werd meer dan vijftien jaar geleden opgestart en wil via een gevarieerd programma met Europese topsprekers rond de belangrijkste zeewetenschappelijke thema’s de uitdaging met de toekomst aangaan. Zowel wetenschappers, beleidsmakers als financierende instanties komen er aan hun trekken en kunnen er inspiratie opdoen. De conferentie zal ook uitmonden in een ‘Ostend Declaration’, zeg maar een visie van de marien-wetenschappelijke gemeenschap op de prioriteiten voor morgen, bijvoorbeeld in functie van het 8ste Kaderprogramma.
EurOCEAN 2010 neemt op 12-13 oktober 2010 zijn intrek in het prestigieuze Thermae Palace Hotel in Oostende. Dit megagebeuren wordt mogelijk gemaakt in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en ligt in handen van de Europese Commissie en de Marine Board. Het conferentiesecretariaat is te vinden bij het VLIZ. Wie nog wil inschrijven, kan dit nog doen tot 1 september via de website: www.eurocean2010.eu.


1.2. Visserijtentoonstelling ‘tussen kaai en boek’ in Nieuwpoort
De tentoonstelling ‘Tussen kaai en boek’ is een eerbetoon aan alle Nieuwpoortse mannen die ooit hun kost, in soms onmenselijke omstandigheden, op zee hebben verdiend. Aan de hand van boeken uit de regiocollectie, foto's en artikels wordt het verhaal van de visserij en de Nieuwpoortse haven verteld. ‘Tussen kaai en boek’ is van 24 juli tot 1 september tijdens de openingsuren te bezichtigen in de Nieuwpoortse bibliotheek (Kokstraat 18 A). De toegang is gratis. Denk je zelf ook nog over extra informatie te beschikken, die is steeds welkom! Meer info op:  www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/cultuur/bibliotheek.


1.3. Overgangsgebieden in de kuststrook in de kijker
Op 7 oktober organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos in Knokke-Heist een internationale workshop over het beheer van de overgangszones tussen duin-, polder- en schorgebieden. Tijdens de voormiddag kunnen beheerders en wetenschappers internationale ervaringen en innovatieve technieken uitwisselen. In de namiddag is een plaatsbezoek gepland naar de Zwinduinen en Zwinpolders. Alle praktische info vind je op: www.lifenatuurzeno.be.
Wil je alvast een voorsmaakje over wat in dergelijke overgangsgebieden naar natuurherstel en stimuleren van de biodiversiteit kan gerealiseerd worden, dan is volgende filmproductie door ANB/VLIZ vast iets voor jou: www.vliz.be/NL/Infoloket/Filmpjes_activiteiten_op_zee/?album=1535&pic=31761.


1.4. Europa stimuleert de aquacultuursector
In juni 2010 stemde het Europese parlement een resolutie, die de uitbouw van de aquacultuursector in Europa wil aanmoedigen. Die nieuwe strategie ‘Europese Aquacultuur’ sluit aan bij de groeiende vraag naar vis, schelp- en schaaldieren bij de consument, zonder evenwel de nodige voorzorgen ter bescherming van het milieu en de volksgezondheid uit het oog te verliezen. Duidelijkere regels, langetermijnplanning, innovatieve technologie, nieuwe productiegebieden en meer onderzoek zijn nodig om een stabiele sector uit te bouwen in Europa en investeringen te vergemakkelijken. Lees meer op: www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/033-76218-165-06-25-904-20100616IPR76217-14-06-2010-2010-false/default_en.htm.
Van 5 tot 8 oktober plant de European Aquaculture Society (EAS) een conferentie voor allen die betrokken zijn bij het duurzaam ontwikkelen van de Europese aquacultuur, voornamelijk op zee en aan de kust, maar ook in het zoete water. Meer info op: www.easonline.org.


1.5. Algen voor biodiesel?
Op 21 en 22 oktober 2010 kun je in Brussel aanschuiven voor een rondetafel over het gebruik van algen in de biodieselproductie. De organisator AquaFUELs belooft demonstraties en een state-of-the-art te brengen van het onderzoek en de technologische ontwikkelingen m.b.t. de productie van 2de generatie biodiesels (met ‘non-food’ biomassa) gemaakt uit o.a. algen. Inschrijven kan via het secretariaat van de Europese Biodiesel Board EBB (ebb@ebb-eu.org). Meer info over algen in de biodieselproductie op: www.aquafuels.eu.               


1.6. De ongekende Noordzee
‘De ongekende Noordzee’ vormt het thema voor de intussen al twaalfde editie van de Noordzeedagen. Dit jaar wordt deze tweedaagse ontmoeting tussen voornamelijk Nederlandse zeeonderzoekers en –beleidslui gehouden op 7 en 8 oktober bij het NIOZ op Texel. Drie hoofdthema’s zullen op een verrassende wijze aan bod worden gebracht: ‘Monitoring’, ‘Duurzame Scheepvaart’ en ‘Naar een duurzamere Noordzeevisserij’. Het belooft andermaal een interessante mix van wetenschap, beleidsaangelegenheden en praktijkervaring  te worden, met de nadruk op een optimale uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende ‘bloedgroepen’. Je kunt je aanmelden voor de Noordzeedagen via de website www.noordzeedagen.nl.


1.7. Natuur-in-zicht: cursus natuurgids
Het Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie (CVN - www.c-v-n.be), het bezoekerscentrum de Uitkerkse Polders en Natuurpunt Blankenberge organiseren een cursus natuurgids. Je leert er de natuur herkennen, begrijpen en vertalen naar prikkels voor diverse doelgroepen. Gespecialiseerde kennis of vaardigheden komen minder aan bod. Wel verwerf je een ruime algemene kennis van natuur en milieu. Van deelnemers wordt een minimale voorkennis verwacht. De cursus ‘natuur-in-zicht’ omvat een dertigtal bijeenkomsten gespreid over één jaar (september 2010 - juni 2011; dinsdagavond en zaterdag), waarvan zowat de helft excursies. Wie deelneemt, een biotoopstudie van een bepaald natuurgebied en een proefgidsbeurt volbrengt, kan bovendien het attest natuurgids behalen. Na deze cursus heb je voldoende algemene natuurkennis en vaardigheden om alleen of met een groep de natuur in te trekken. Voor vrijblijvende informatie kun je terecht bij: Ann D’heedene van CVN West-Vlaanderen (050/82 57 26 of Ann.dheedene@c-v-n.be).


1.8. KAPPA-plan: hoog tij(d) voor een veilige, natuurlijke en aantrekkelijke kust
De kustwerkgroep van Natuurpunt organiseert op vrijdag 1 oktober (19-22h) een symposium over een geïntegreerde benadering van de kustveiligheid. Meteen ook een warme oproep tot een plan waarbij natuur, economie, kustveiligheid en leefkwaliteit in één proces benaderd worden. Deze visie vertaalt zich in een zogenaamde KAPPA-plan (met de Griekse K van Kust en knipogend naar het Delta- en het Sigmaplan). Tijdens dit evenement in het Staf Versluys Centrum in Bredene zullen nog geen concrete plannen op tafel liggen. Wel zullen experts aan het woord komen die samen met het aanwezige publiek op zoek gaan naar inspiratie voor zo’n KAPPA-plan. Meer informatie: via kustwerkgroep@gmail.com.


2.1. Meeuwen voederen? Verboden!
Misschien zag je de nieuwe affiche ‘Gun meeuwen geen fastfood’ al in het straatbeeld? Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer lanceerde deze campagne om duidelijk te maken dat het voederen van meeuwen bij wet verboden is. Door de toenemende activiteiten aan de kust verdwenen grote delen van de natuurlijke leefomgeving van de meeuw. Zo kwamen ze dichter bij de mens te leven. In de stad vinden ze gemakkelijk voedsel. Op zee is er eten genoeg, maar een stuk brood of een friet zal een meeuw niet versmaden. Om een hapje mee te pikken durven ze zich al eens vrijpostig te gedragen. Met deze campagne willen de organisatoren net dat gedrag vermijden! Een beetje afstand houden, scheelt een hoop ergernis. VLIZ werkte voor deze campagne mee aan een filmpje over meeuwen in de stad: www.vliz.be/NL/Infoloket/Filmpjes_activiteiten_op_zee/?album=1535&pic=31762. Meer boeiende info over meeuwen vind je op: www.meeuwenindestad.be.
 

2.2. Belgisch maritiem erfgoedonderzoek uitvoerig belicht
Sinds 2003 heeft een kleine onderzoeksgroep van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) zich vastgebeten in het archeologisch en historisch onderzoek van het Belgisch deel van de Noordzee. Een belangrijk deel van hun resultaten is nu gepubliceerd in Relicta, het huistijdschrift van VIOE. Marnix Pieters en collega’s geven hierin een overzicht van het archeologisch onderzoek sinds de late 19de eeuw met vondsten die verrassend genoeg teruggaan tot de Romeinse periode. Tine Messiaen schetst hoe seismische technieken kunnen bijdragen aan dit maritiem archeologisch onderzoek. Inge Zeebroek en andere specialisten brengen een uitvoerig verslag van het archeologisch onderzoek op het wrak ter hoogte van de zandbank Buiten Ratel, afkomstig van een schip dat daar vermoedelijk is gezonken rond 1740. Meer info en bestellen kan via: www.vioe.be/aanbod/publicaties/relicta-6.
Maar ook meer landinwaarts valt op maritiem archeologisch vlak heel wat te beleven. Zo werd tien jaar geleden, bij de werken aan het Deurganckdok in de buurt van Antwerpen, een uitzonderlijk goed bewaard wrak van een middeleeuwse kogge ontdekt. Deze ontdekking betreft één van de best bewaarde laatmiddeleeuwse schepen in Europa. Het VIOE mag het scheepswrak bestuderen en schakelt daarbij het Waterbouwkundig Laboratorium (WLH - Borgerhout) in. Internationaal doet het beroep op een multidisciplinair wetenschappelijk team. Gebruikmakend van de nieuwe media (‘de kogge blogt en twittert’) en dankzij de uitbouw van een bezoekerscentrum in samenwerking met WLH, hoopt het VIOE de publieke belangstelling van bij het begin te kunnen trekken. Vanaf 12 september 2010 (Open Monumentendag) krijgt het brede publiek daadwerkelijk inzage in het onderzoek van de Kogge en kan het drie jaar lang het verhaal ervan ontdekken. Volg het onderzoek op www.kogge.be en Twitter (http://twitter.com/dekogge).


2.3. De ecosysteembenadering bij het beheren van Europese zeeën
Onze planeet duurzaam beheren en overleveren aan de volgende generaties, het lijkt niet meer dan logisch. Op internationaal vlak vertaalt deze overtuiging zich meer en meer in het onderbouwen van het beleid en beheer vanuit een ecosysteemvisie. Een dergelijke visie gaat niet in tegen de natuur, maar probeert juist mee te surfen op de kansen die worden geboden wanneer men inspeelt op hoe ecosystemen van nature uit functioneren. Hoewel deze zogenaamde ecosysteembenadering intussen zijn weg gevonden heeft in tal van Europese beleidsdocumenten, blijft ze voor velen een vrij abstract begrip en is het vaak niet duidelijk welk onderzoek nodig is om dit beleid en beheer te ondersteunen.
Deze laatste lacune wordt nu deels opgevangen door de nieuwste publicatie van de Marine Board, getiteld ‘Science dimensions of an Ecosystem Approach to Management of Biotic Ocean Resources’. Dit rijk geïllustreerde visiedocument is het eindproduct van de werkgroep SEAMBOR waarin naast Marine Board-leden, ook vertegenwoordigers van ICES en EFARO zetelden. Het document kan worden gedownload via: www.esf.org/research-areas/marine-sciences/publications.html.


2.4. Door de mazen van het net in ijskoud water
Oostendenaar Joris Surmont voer zelf als werktuigkundige op twee IJslandtrawlers. In zijn boek ‘Door de mazen van het net’ geeft hij een overzicht van de Belgische IJslandvisserij vanaf de 19de eeuw tot en met 1995, het jaar waarin de laatste Vlaamse IJslandtreiler uit de vaart genomen werd. De oudste IJslandvaarders ondernamen aan boord van zeilvissloepen reizen van zes maanden. De vissers gebruikten toen individuele vislijnen. De gevangen vis werd ingezouten en in tonnen bewaard. Met de opkomst van de stoomtrawlers kwam ook de sleepvisserij op. Met die methode haalde men veel meer vis boven dan hun voorgangers dat met behulp van de kollijnen deden. De reizen werden zodoende korter en de vis werd in het ijs opgeslagen en vers aangeboden. Een fascinerende geschiedenis. Het boek is te bestellen bij uitgeverij Boekschout via: www.boekscout.nl/html/boek.asp?id=1372.
Het nieuwste boek van Louis Vande Casteele en Eddy Eneman is dan weer vooral een fotoboek over de Oostendse middenslagtrailers (of moteurs), een type schip dat na de tweede wereldoorlog furore maakte. Van ieder vaartuig worden foto’s en een korte beschrijving gegeven. Je kan het boek bestellen bij Eddy Eneman (eddy.eneman@scarlet.be of 059/50 20 95). 


2.5. EMODnet: alle Europese marien-biologische data via één portaal
Om de nieuwe Europese integrale mariene strategie goed te laten verlopen, zijn betrouwbare meetgegevens nodig. Ook de toegankelijkheid tot de gegevens en de ermee gerelateerde informatie verdient de nodige aandacht. Met dit doel voor ogen wil de Europese Commissie een Europees marien observatie- en datanetwerk (EMODnet) oprichten. Om te bepalen hoe een dergelijk netwerk er in de toekomst moet uitzien, startten recent vijf pilootprojecten (voor biologische, chemische, hydrologische en geologische data en ten behoeve van het in kaart brengen van habitats). Het VLIZ is verantwoordelijk voor het biologische pilootproject en is ook betrokken bij het chemische luik van EMODnet. Binnen het biologische luik zal het datacentrum niet alleen biologische mariene data in een standaardformaat en gekende kwaliteit aanbieden, maar zal het ook de hiaten in de geografische dekking en tijd identificeren. Dit gebeurt in samenwerking met ICES, GBIF, IBSS NASU en de netwerken MarBEF-plus, SeaDataNet, PANGAEA en OBIS. Een aanzet tot een portaalwebsite vind je op: http://bio.emodnet.eu.


3.1. Fotowedstrijd ‘Soorten in Gevaar
2010 is het jaar van de biodiversiteit. Daarom staat de jaarlijkse fotowedstrijd van Seaweb ditmaal in het kader van zeedieren en –planten die in gevaar verkeren. Tot 31 augustus zijn foto-inzendingen over zee- en kustsoorten die nood hebben aan bescherming of over hun omgeving en de impact van de mens, welkom. Fotografen met eender welke achtergrond (wetenschappers, duikers, natuurbeschermers, reizigers en studenten - professionelen of amateurs), kunnen meedingen naar de hoofdprijs. Meer info over de wedstrijd op www.marinephotobank.org. Een IUCN-lijst van 17.000 bedreigde diersoorten vind je op www.arkive.org/most-wanted. Meer informatie over de status van mariene soorten tref je dan weer via: www.iucnredlist.org (verfijn je zoekfunctie bij ‘locatie’).


3.2. Doctoraatspositie over geluidsoverlast in windparken
Wetenschappers met interesse voor het uitvoeren van een doctoraatstudie over onderwatergeluiden tijdens de constructie en de exploitatie van windparken op zee, kunnen terecht bij Kris Hostens (ILVO-VisserijKris.hostens@ilvo.vlaanderen.be) of Steven Degraer (BMM – Steven.Degraer@mumm.ac.be). Geïnteresseerden kunnen een motivatiebrief en cv opsturen ten laatste op 28 juli 2010, om na selectie te worden uitgenodigd voor een gesprek op 2 augustus. Verdere voorwaarden zijn te vinden op: www.iwt.be/subsidies/sb.


3.3. Alsnog een vakantiejob aan het VLIZ: geïnteresseerd?
En voor wie alsnog een vakantiejob zoekt met inhoud van half augustus tot half september 2010 verbonden aan het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), graag zo snel mogelijk contact opnemen met Jan Mees (jan.mees@vliz.be). Het gaat om een maand inhoudelijk werk in het internationale kader van de Marine Board-ESF.


4.1. Spokenjagers van de fjorden
Nee, dit is niet het nieuwste album van Suske en Wiske, maar de titel van een wetenschappelijke bijdrage in het tijdschrift Journal of Experimental Marine Biology and Ecology (nr. 388, 28-32). Aan de universiteit van Louvain-la-Neuve doen Julien Claes en Jérôme Mallefet onderzoek naar lichtgevende haaien uit Noorse fjorden. Ze doen dit in samenwerking met biologen van de Universiteit van Bergen.
Veel dieren die in de waterkolom vertoeven, sturen aan hun buikzijde lichtsignalen uit om hun silhouet te camoufleren tegen het van bovenaan invallende licht. Deze ‘tegenlicht-producerende’ dieren hebben deze complexe lichtproducerende organen veelal goed onder controle. Ze moeten immers het uitgestuurde licht nauwkeurig kunnen aanpassen aan de intensiteit, golflengte en hoek van het invallende zonlicht.
De onderzoekers konden dit fenomeen voor het eerst aantonen bij de haai Etmopterus spinax die in diepe Noorse fjorden leeft. Ook al hebben haaien dan wel geen complexe lichtgevende structuren, toch kunnen ze zich met deze techniek goed verborgen houden voor predator en prooi in het naar beneden vallende zonlicht. Het fenomeen wordt hier voor het eerst experimenteel aangetoond bij haaien. Deze studie illustreert ook hoe de evolutie via verschillende routes in twee of meer diergroepen toch tot eenzelfde complex gedrag kan leiden. Het artikel is full-text beschikbaar via het Open Marien Archief: www.vliz.be/imis/imis.php?module=ref&refid=145282


5.1. UNESCO-oproep voor een zorgzame omgang met de oceanen
Al sinds 1960 is de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO actief in de oceanen en zeeën overal ter wereld. Op 8 juni 2010 - bij de viering van hun 50ste verjaardag - werd een bericht namens de oceaan gelanceerd. De oproep is gericht aan alle volkeren en naties van de wereld. Het is een pleidooi om meer zorgzaam met de oceanen om te springen en ze de aandacht te geven die ze verdienen. Aan de mariene wetenschappers wordt specifiek gevraagd om vooral door te gaan met het verzamelen en interpreteren van informatie over de zee, het publiek en de beleidsmakers in te lichten over de resultaten van hun studies en een collegiale, multidisciplinaire gemeenschap in stand te houden. Je kunt deze warme oproep nalezen op: www.vliz.be/NL/HOME/&p=show&id=1557.


5.2. Lichten van de zee
Het ‘lichten van de zee’ is een natuurfenomeen dat jaarlijks voorkomt, maar heel zelden zichtbaar is. Bij warm weer gaat de zeevonk (een zweepdiertje) zich massaal vermenigvuldigen (‘bloeien’). Bij elke beweging van het water, reageert het organisme door een feeëriek blauw-groen licht uit te sturen. Dat doet het in een defensieve reflex om zijn predatoren de stuipen op het lijf te jagen. Eind juni was het in Zeebrugge zover: het warme weer en een aanlandige wind zorgden ervoor dat er in de haven een zalmroze zeevonkvlek werd gespot door onze ‘seawatchers’ (een schare van vrijwilligers die dagdagelijks de zeevonkbloei aan de Belgische kust opvolgen). Dit gaf ons de mogelijkheid de Vlaamse pers op te trommelen en ’s nachts, onder vele ‘oooh's’ en ‘aaah's’, de mooiste beelden te maken. Enkele zijn alvast te bekijken op: www.vliz.be/NL/HOME/&p=show&id=1556. Meer lezen over zeevonk kan ook in het boek ‘Onze kust anders bekeken’, te bestellen via het VLIZ en verkrijgbaar in de reguliere boekhandel.


5.3. Wereldprimeur in Oostende
In 1843 installeerde de Leuvense professor Pierre-Joseph van Beneden in Oostende het allereerste mariene onderzoeksstation ter wereld. Daarmee was onze landgenoot zijn tijd en een golf van vergelijkbare stations elders in Europa en de wereld ver vooruit, en zou hij de basis leggen voor een lange Oostendse traditie van mariene instituten. Van het feitelijke onderzoeksstation uit 1843 is vandaag niets meer bewaard. Na een minutieuze studie van historisch bronmateriaal, kon historicus Matthias Breyne aantonen dat de exacte locatie van het station midden in de huidige Oostendse havengeul ligt, op 50 meter van de voordeur van het VLIZ verwijderd. Aan de gevel van het VLIZ werd recent een gedenkplaat onthuld ter ere van deze Belgische wereldprimeur. Lees meer op: www.vliz.be/NL/HOME/&p=show&id=1531


5.4.
Kleding en schoenen uit vissenleer
Het klinkt misschien wat vreemd, maar ontwerpers van schoenen en kledij maken steeds vaker gebruik van vishuid bij het ontwikkelen van hun collecties! Puma, Nike en Prada verwerken visleder in hun nieuwste sneakers. Het IJslandse bedrijfje Atlantic Leather (www.atlanticleather.is) verwerkt de huid van vier soorten vis (zalm, kabeljauw, zeewolf en baars) tot een sterk en duurzaam leder. Vooral zalm blijkt zeer populair te zijn, omdat deze huid verschillende texturen bevat, van schubbig tot glad.


5.5. Doctoraten

§   De doctoraatsverdediging van geoloog Lieven Naudts vond plaats op 24 mei 2010. Hij behaalde de titel van Doctor in de Wetenschappen / Geologie met het werk: ‘Manifestaties en geologische karakteristieken van gasbellen producerende methaanbronnen in de Zwarte zee, in de ZW Stille Oceaan en in het Baikalmeer’. Promotor Prof. Dr. Marc De Batist (RCMG, Universiteit Gent) en co-promotor Prof. Dr. Jens Greinert (NIOZ) keken tevreden toe.

§   Fanny Douvere is ondertussen een bekende is het wereldje van de ruimtelijke planning op zee. Toch vond ze de tijd om al haar opgedane kennis in een proefschrift te gieten met als titel ‘Marine Spatial Planning: concepts, current practice and linkages to other management approaches’. Ze verdedigde het werk op 26 mei 2010 en behaalde hiermee de titel Doctor in de Politieke Wetenschappen.

§   Op 26 mei 2010 was het tevens de beurt aan ILVO-medewerker Hendrik Stouten om zijn doctoraat te verdedigen: ‘Learning from a microworld in fisheries management’. Prof. Dr. Aimé Heene en Prof. Dr. Xavier Gellynck van de Universiteit Gent volgden het onderzoek op als respectievelijk promotor en co-promotor. Hendrik verkreeg zo de titel van Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen.

§   Op 17 juni 2010 verdedigde Stefan Vandamme na vele jaren onderzoek zijn proefschrift ‘Water quality and the estuarine environment: spatio-temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal’. Professor Patrick Meire van de Ecosysteem Management Groep van de Universiteit Antwerpen was al die tijd zijn promotor. Geoloog Stijn Gollaerts werkte deels aan de Katholieke Universiteit Leuven (Prof. Dr. Etienne Steurbout) en deels aan de Faculté Polytechnique de Mons (Prof. Christian Dupuis) aan zijn onderzoek over ammonieten ‘Late Createous Ammonites from Tunesia: chronology and causes of their extinction and extrapolation to other areas’. Hij verdedigde met vrucht zijn doctoraatstitel op 18 juni 2010. 6.1. Vreemde ‘zeestenen’ op de kaai
Recent kregen we via het infoloket van het VLIZ melding van een aantal raadselachtige voorwerpen. Twee Bredenaars vonden steenachtige klompen op de kaaien van Oostende en vroegen zich af wat het waren. Navraag links en rechts leverde alsnog geen definitief antwoord. Wie kan helpen? Is het amber-gris? Zijn het artefacten uit de IJzertijd, met name recipiënten voor zoutproductie of zoutvervoer? Zijn het resten van oorlogsmunitie? Lees meer op de blog van Zee-in-Zicht: www.zeeinzicht.nl/php/?target=nieuwsblogs.


DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright © 2010 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website.

WEBSITE
http://www.vliz.be   


Vlaams Instituut voor de Zee
Flanders Marine Institute
VLIZ – InnovOcean site
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende
Tel. 
+32-(0)59-34 21 30
Fax 
+32-(0)59-34 21 31
http://www.vliz.be