VLIZINE jrg. 8, nr. 11-12 (november-december 2007)

Oudere artikels (periode 2000-2020) worden weergegeven in hun oorspronkelijke opmaak.

Je zocht naar een artikel uit een van de oudere jaargangen uit ons archief, toen deze nieuwsbrief nog VLIZINE heette (periode 2000-2020). De oudste nieuwsbrieven werden niet geoptimaliseerd voor weergave op deze website, daarom zie je ze nog in hun oorspronkelijke opmaak.

VLIZINE jrg. 8, nr. 11-12 (november-december 2007)

Image removed.

VLIZINE
jrg. 8, nr. 11-12 (november-december 2007)
Ht e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle genteresseerden.
V.U.: Jan Mees 
Redactie: Nancy Fockedey, Jan Haspeslagh en Jan Seys
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Image removed.

Onze beste wensen
voor een
prettige eindejaarstijd
en een
voortvarend
2008!


Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: unsubscribe VLIZINE. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: subscribe VLIZINE. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.

INHOUD
1. Kalender
1.1. Mens en meeuw: bovenste beste buren?
1.2. Is er een toekomst weggelegd voor visserij?
1.3. VLIZ Jongerencontactdag 2008 op vrijdag 29 februari

2. Publicaties
2.1. Natuur in Vlaanderen op de rooster gelegd
2.2. Voorsmaakje Planeet Zee nu online! Inschrijven kan nog tot eind 2007
2.3. Op zoek naar een betrouwbaar cijfer over zee en kust? Vanaf nu: n adres!
2.4. Twee Belgen in de prijzen op het wereldfestival van de onderwaterfilm in Antibes

3. Vacatures, beurzen en fondsen
3.1. Reisbeurzen van BeNCoRe
3.2. Prijs 2008 Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
3.3. Global Biodiversity Information Facility (GBIF) zoekt Training Officer

4. Belgisch marien onderzoek in de kijker
4.1. De Havenvinding van Simon Stevin

5. Varia
5.1. Claude Velter wint Groene Jutter 2008
5.2. Vlaanderen bouwt een nieuw onderzoeksschip
5.3. Projecten ondersteund door het Kustactieplan III bekend
5.4. Doctoraatsverdedigingen

6. Vraagbaak
6.1. Wie helpt mee de geschiedenis van Oostendse scheepswerven te reconstrueren?
6.2. Vergane glorie: strandanimatie aan de Belgische kust vr 1980


1.1. MENS EN MEEUW: BOVENSTE BESTE BUREN?
Meeuwen zijn typische kolonievogels. Traditioneel broeden ze in grote groepen samen in duingebieden en schorren, waar ze zich voeden met mossels, kokkels, krabbetjes, visjes,... De voorbije eeuw verdwenen steeds meer van hun natuurlijke broedgebieden door de toenemende menselijke activiteiten aan de Belgische kust. Bij gebrek aan open ruimte pasten de meeuwen zich aan en zagen ze in de mens best wel een handige buur. Niet dat dit gevoel steeds wederzijds is Bij heel wat bewoners en toeristen leiden opengereten vuilniszakken en aanvallende meeuwen eerder tot ergernis. Andere mensen genieten ervan om de wervelende luchtacrobatie van de meeuwen nu ook van dichtbij te kunnen bewonderen: ze brengen de natuur binnen in de achtertuin.
Het Cordinatiepunt Duurzaam Kustbeheer organiseert op 31 januari 2008 (13.3017.00 uur) in het Provinciaal Ankerpunt Kust in Oostende een seminarie met als belangrijkste doel informatie te verstrekken over de meeuwen aan onze kust, de evoluties en de overlast in kaart te brengen en de oplossingen te bekijken om met de knelpunten om te gaan. Hierbij wordt vertrokken vanuit de realiteit aan onze kust, maar daarnaast wordt het thema ook in een bredere context geplaatst. Inschrijven is gratis maar wel verplicht. Meer info op: http://www.west-vlaanderen.be/jahia/Jahia/site/kustbeheer_nl/pid/2602#meeuwenseminarie


1.2. IS ER EEN TOEKOMST WEGGELEGD VOOR VISSERIJ?
De zeen en oceanen zijn steeds een rijke bron geweest van vis, schaal- en schelpdieren. Maar door de stijgende efficintie van de visserijtechnieken en de steeds maar groter wordende schaal van de visserijsector kwam de draagkracht van het systeem in gevaar. Met als gevolg dat onze wateren vandaag de dag leeg zijn in vergelijking met het verleden
De visserijbioloog Daniel Pauly was een van de eersten om onze neus te drukken op de realiteit van de overbevissing op wereldwijde schaal. In de loop van zijn carrire ontwikkelde hij modellen en instrumenten om de visserijdruk op de stocks en ecosystemen te kwantificeren. Het was Pauly die het concept van Fishing down the foodweb lanceerde voor het fenomeen waarbij de overbevissing van de lang levende predatoren (zoals tonijn en kabeljauw) uiteindelijk leidt tot een verschuiving van de visserij naar kleinere soorten en ongewervelden die zich bevinden op een lagere trap van de voedselketen. Hij is medestichter van de grootste online visencyclopedie FishBase en leidt momenteel het The Sea Around Us-project dat wereldwijd gegevens verzamelt over mariene ecosystemen en ze terug herverdeelt naar wie het wil weten. Tijdens zijn loopbaan schreef hij verschillende boeken en meer dan 500 wetenschappelijke publicaties, waarvan diverse in Science en Nature.
Daniel Pauly werd in 1946 geboren in Parijs, Frankrijk, en studeerde in Kiel, Duitsland, waar hij in 1979 zijn PhD in Visserijbiologie haalde. Na een verblijf van 15 jaar op de Filippijnen, in het International Center for Living Aquatic Resources Management te Manila (1979-1994), werd Pauly hoogleraar aan de University of British Columbia (UBC) te Vancouver, Canada. Daar is hij ook directeur van het UBC Fisheries Centre.
Naar aanleiding van het ere-doctoraat dat Daniel Pauly aan de KULeuven zal uitgereikt krijgen, wordt het symposium A future for fisheries? Towards effective strategies for sustainability georganiseerd. Op 5 februari 2008 kun je Daniel Pauly, en verschillende topwetenschappers, allen beroemd voor hun werk in de vis(serij)biologie en ecosysteem management, aan het werk zien in Leuven. Ze zullen een overzicht brengen van de trieste toestand waarin sommige visstocks zich bevinden en de strategien bespreken voor een meer duurzame ontwikkeling. Het thema wordt benaderd vanuit verschillende domeinen: archeologie, econo-ecologie, systeembiologie, vis en visserij wetenschappen, mariene ecosysteem biologie, en het marien recht. Het symposium is bedoeld voor academici, beleidsmensen, professionelen, studenten, journalisten en andere belangengroepen. Meer info op: www.vliz.be of http://bio.kuleuven.be.


1.3. VLIZ JONGERENCONTACTDAG 2008 OP VRIJDAG 29 FEBRUARI
Op de achtste editie van deze jaarlijkse happening worden weer een 200-tal jonge vorsers verwacht uit de Noordzeeregio. Mariene wetenschappers binnen een breed spectrum aan zee- en kustwetenschappen kunnen er elkaar leren kennen en bijleren in een informele, interdisciplinaire zeesfeer. De ochtend en vroege namiddag worden gevuld met verschillende presentaties over de kwaliteit van zeelucht, de uitstervende paling, het opwekken van golfenergie in de Noordzee, het karteren van de zeebodem, het gloednieuwe educatieve zeeproject Planeet Zee en hoe het Noordzee-ecosyteem veranderde onder invloed van menselijke activiteiten.
Voor het namiddagprogramma verwacht het VLIZ jouw medewerking! Tijdens de poster- en demonstratiesessie kan iedereen zijn onderzoek voorstellen. Tevens kun je deelnemen aan de 'De Noordzee'- fotowedstrijd, waar dit jaar vooral fotos verwelkomd worden die het werken op en onderzoek in de Noordzee weergeven. Misschien win je een prijs? Meer info op http://www.vliz.be/NL/HOME&id=271 (info@vliz.be of 059-34 21 40).


2.1. NATUUR IN VLAANDEREN OP DE ROOSTER GELEGD
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) kreeg de opdracht om de toestand van de natuur in Vlaanderen en het beleid terzake te evalueren. Dat gebeurt sinds 1999 via het tweejaarlijkse Natuurraport (NARA) en sinds 2005 via de website Natuurindicatoren (www.natuurindicatoren.be). Vorige maand werd het Natuurrapport 2007 voorgesteld, waarin ook de evaluatie van habitats, soorten en beheersmaatregelen aan de Vlaamse kust en de Zeeschelde een plaatsje kregen.
Duinhabitats worden dankzij het Duinendecreet sinds 1993 niet meer bedreigd door uitbreiding van urbanisatie en bewoning, maar blijven onder druk door verbossing, verstruweling en/of vergrassing, betreding en gebruik bij buitensport- en vrijetijdsactiviteiten. In de zilte milieus van estuaria, slikken en schorren blijven de belangrijkste bedreigingen watervervuiling, erosie, scheepvaart en bootsport.
Het rapport signaleert een algemeen verlies aan biodiversiteit in Vlaanderen, vooral wegens de sterke versnippering van onze natuur. Zo raken de leefgebieden van soorten steeds meer gesoleerd. Het beleid rond het ontsnipperen onder meer de realisatie van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) verloopt moeizaam. Behalve in enkele grote projecten, zoals o.a. het Schelde-estuarium, kende het ontsnipperingsbeleid een klein beetje vooruitgang. Verder komen er steeds meer uitheemse planten en dieren bij ons terecht, doordat deze al dan niet bewust ingevoerd, verhandeld en gekweekt worden. Ook de klimaatverandering laat zich voelen in de Vlaamse natuur.
Niettegenstaande een gestage afname van de depositie van stikstof en fosfor naar het natuurlijke milieu, blijven deze in Vlaanderen (en Nederland) behoren tot de hoogste in Europa. De vermesting van vochtige, van nature voedselarme duinpannen zijn een probleem in de kustduinen. Vermesting van voedselrijke wateren vormt vaak een aanleiding tot algenbloei. Het beleid wordt aangemaand om toch nog een tandje bij te steken... Het Natuurrapport 2007 kan je downloaden of bestellen via www.inbo.be.


2.2. VOORSMAAKJE PLANEET ZEE NU ONLINE! INSCHRIJVEN KAN NOG TOT EIND 2007
'Planeet zee' 2007-2008 is het nieuwe online onderzoeksproject voor Vlaamse jongeren tussen 16-18 jaar uit alle onderwijstypes. Vertrekkende van een centrale probleemstelling zullen klassen zich buigen over actuele wetenschappelijke vraagstukken met betrekking tot de zee en de kust. Het sluit aan bij de eindtermen fysica, aardrijkskunde, chemie en biologie. Het project is zo opgebouwd dat het zowel binnen de specifieke vakken, als in de vrije ruimte of PAV kan behandeld worden. 'Planeet zee' werd ontwikkeld door het VLIZ in partnerschap met DAB Vloot, SHE Consultancy en Studio Bal Gehakt, met de steun van de Vlaamse regering binnen het actieplan 'Wetenschap maakt Knap'.
Het team achter het nieuwe e-learningproject 'Planeet zee' geeft leerkrachten alvast een voorsmaakje van hoe de leeromgeving op www.planeetzee.org er in 2008 zal uitzien. Op de demosite werden twee van de 21 lesmodules deels online geplaatst. De klassikale sessie, waarmee het thema kan aangekaart worden in de klas, de module dolfijnen, walvissen en de mens (dag 3 van de tocht) en de module gashydraten of brandend ijs (dag 14) zijn te bekijken. Mogelijks moet eerst de flash-software genstalleerd worden (volg de link).
Naast een klassikale introductie bevat elke module tevens een opdrachtenbuffet van interactieve en praktische activiteiten. Zo zijn opdrachten uitgewerkt voor veld- en labowerk en uitstappen. Ook kan het thema met behulp van een computersimulatie, een debat of een rollenspel verder in de klas uitgewerkt worden. Het volledige project, waarbij de 21 hoofdproblemen met meer dan 50 klasactiviteiten aan bod komen, zal vanaf 7 januari 2008 volledig online beschikbaar zijn.
Neem een kijkje op de demosite en laat je overtuigen om deel te nemen aan de wedstrijd die loopt tot 20 maart. Hoofdprijs is een echte zee-expeditie met de klas op het onderzoeksschip de Zeeleeuw tussen 7 en 11 april 2008. Inschrijven met de klas kan nog tot eind dit jaar! Meer info op info@planeetzee.org.


2.3. OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBAAR CIJFER OVER ZEE EN KUST? VANAF NU: N ADRES!
Vanaf deze maand vind je op www.vliz.be/cijfers_beleid/zeecijfers cijfers en weetjes over zee-aangelegenheden (nu reeds al 1.500!); dit telkens mt bronvermelding n een hapklare link naar een betrouwbaar brondocument. Een handig instrument voor als je op zoek bent naar dat ene cijfer voor, zeg maar, de inleiding van je rapport of een presentatie! Je kan er cijfers zoeken op basis van een thema of via het intikken van een trefwoord in de zoekfunctie.
We halen er alvast eentje uit: Hoe lang is onze Belgische kustlijn precies? Na het doorklikken op zee van ruimte in de tekening, volg je geografie of zoek het op via het trefwoord kustlijn. Je komt er te weten dat de lengte van de kustlijn afhangt van hoe je gaat meten. Dit vertelt je de expert bij het Nationaal Geografisch Instituut (NGI): in vogelvlucht is de rechte lijn langs zee, tussen de Franse en Nederlandse grens, 65,3km lang. Meet je daarentegen de kustlijn als de kromme langs het gemiddelde zeeniveau bij eb, dan kom je op 66,6km. Als je ook de strekdam van de haven van Zeebrugge in rekening neemt komt de teller op 72,3km. Dat is ongeveer 1 duizendste van de gehele Europese kustlijn. Wil je nog meer weten? Ga dan naar het brondocument : http://www.vliz.be/docs/Zeecijfers/seabordernl.pdf.


2.4. TWEE BELGEN IN DE PRIJZEN OP HET WERELDFESTIVAL VAN DE ONDERWATERFILM IN ANTIBES
De Belgen Danny Van Belle (onderwatervideograaf) en Eric Bettens (componist) hebben in oktober op het Wereldfestival van de Onderwaterfilm in het Franse Antibes de Gouden Palm en de prijs voor de beste soundtrack gewonnen in de categorie kortfilm. De documentaire de vensters van het leven belicht de verschillende manieren waarop onder water levende organismen hun omgeving waarnemen. De film toont close-ups van de meest vreemde ogen van vissen, schaal- en schelpdieren. De beelden werden opgenomen in Indonesi. Het maken van de film was duiktechnisch een hele uitdaging. Om de dieren heel dicht te kunnen benaderen is het noodzakelijk een perfect neutraal drijfvermogen aan te houden, legt Danny van Belle uit in Eos. De twee Belgen zijn niet aan hun proefstuk toe. In 2004 sleepten ze al eens een Gouden Palm in de wacht, met hun documentaire De wereld der Gastropoda en vorig jaar won het duo er de Bronzen Palm.


3.1. REISBEURZEN VAN BeNCoRe
Tijdens het academiejaar 2006-2007 konden 13 jongprofessionelen gebruikmaken van de reisbeurzen van BeNCoRe voor het bijwonen van Europese evenementen en cursussen in de brede context van gentegreerd kustzonebeheer. Ook dit jaar zijn deze fondsen weer beschikbaar voor kustwetenschappers, technici en beleidmakers. Genteresseerden kunnen vr 1 februari hun dossier binnenbrengen. Meer info op www.bencore.be/index.php?contentid=31&mid=19.


3.2. PRIJS 2008 KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR OVERZEESE WETENSCHAPPEN
De Kenyaanse student Jared O. Bosire is voor zijn doctoraatsthesis Ecological recovery of reforested mangroves in Kenya (VUB Mangrove Management Group) op 18 oktober laatstleden in de bloemetjes gezet door de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. Ook voor het jaar 2008 geeft het KAOW zes prijzen van elk 1000 EUR veil voor het bevorderen van de wetenschappelijke kennis in overzeese gebieden (ontwikkelingslanden in Afrika, Azi en Latijns-Amerika). Themas die de Vlaamse mariene wetenschappers mogelijks kunnen aanspreken, zijn: klimaatreconstructie, behandeling van met zware metalen verontreinigd baggerspecie, promotie van gezonde voeding, overstromingsproblemen en hernieuwbare alternatieve energien. Indienen van een manuscript (minstens het niveau van een PhD thesis) kan nog tot 1 maart. Meer info: kaowarsom@skynet.be of op www.kaowarsom.be/.


3.3. GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY (GBIF) ZOEKT TRAINING OFFICER
Het secretariaat van GBIF (Global Biodiversity Information Facility www.gbif.org in Kopenhagen zoekt een nieuwe medewerker voor het organiseren van trainingen in Biodiversity Infromatics, met inbegrip van de modernste technieken voor het afstandsleren (e-learning). De steeds maar groeiende internationale organisatie GBIF is momenteel actief in 42 landen en werkt samen met 34 andere internationale organisaties. Allen hebben ze dezelfde missie om de gegevens van de wereldbiodiversiteit via het internet beschikbaar te stellen. Nog tot 16 januari worden kandidaturen ontvankelijk verklaard. Meer gedetailleerde info bij Nicolas King (TO@gbif.org).


4.1. DE HAVENVINDING VAN SIMON STEVIN
Nu Vlaanderen beloofde te investeren in het nieuwe onderzoeksschip Simon Stevin (zie ook 5.2), vraag je je misschien af wie deze persoon is en wat hij met de zee van doen heeft. Want hoewel bijna iedereen Simon Stevin kent als een belangrijk Vlaams wiskundige en ingenieur uit de Renaissance, is minder geweten dat deze Bruggeling ook van bijzondere invloed is geweest op maritiem en waterbouwkundig vlak. Zelfs voor onze huidige vrijetijdsbesteding hebben we iets aan Stevin te danken: de uitvinding van de zeilwagen wordt immers aan hem toegeschreven (afbeelding: http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Simon_Stevins_zeilwagen_voor_Prins_Maurits_1649.jpg).
Simon Stevin was een briljant wiskundige met een bijzondere gave voor het toepassen van zijn theoretische kennis op allerlei problemen in de bouwkunde, hydraulica, landmeetkunde, enz. Hij was ook een pionier in het vertalen van al deze bevindingen in de volkstaal, en in het uitvinden van nieuwe woorden voor allerlei technische begrippen. Gezien Stevin bijna heel zijn leven in Nederland gewerkt heeft, zullen zijn publicaties (vooral over sluizen, dijkbouw en pompsystemen), die direct door de werklieden en technici konden gelezen worden, zeker bijgedragen hebben tot het succes van onze noorderburen in het beheersen van hun waterstaat.
Voor de mariene wereld is vooral zijn publicatie over navigatie (De Havenvinding, 1599) van uitzonderlijk belang. Dit was de eerste gedetailleerde handleiding (in de eigen taal!) om stuurmannen toe te laten een bepaalde haven te bereiken zonder dat zij de geografische lengtepositie van het schip kenden. Zijn navigatiemethodes werden nog vollediger uitgewerkt in de Wisconstighe Ghedachtenissen (1605-1609). Samen met zijn ander werk, werden deze titels heel vlug in de meeste Europese talen uitgebracht, wat zeker bijdroeg tot de enorme maritieme expansie van Europa in die periode.
Uitgebreide informatie over het leven en werk van Simon Stevin is ruimschoots te vinden op het web (dit is een goede inleiding: http://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Stevin) en de heruitgave van zijn publicaties over navigatie, met Engelse vertaling, vindt u gemakkelijk terug in ons OMA-archief: http://www.vliz.be/vmdcdata/imis2/imis.php?module=ref&refid=107108. Ook andere werken over deze wetenschapper kun je in de VLIZ bibliotheek terug vinden. Veel leesplezier met de originele Stevin-woorden!


5.1. CLAUDE VELTER WINT GROENE JUTTER 2008
Claude Velter, voorzitter van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC Oostende), heeft de Groene Jutter 2008 gewonnen, een wisselprijs waarmee de Kustwerkgroep van Natuurpunt de persoon en de organisatie bedanken die de afgelopen jaren bergen werk verzette voor een duurzaam beheer van onze kust. De symbolische prijs werd op 4 november op het Slotfeest van het Jaar van de Dolfijn in Nieuwpoort overhandigd door Z.K.H. Prins Laurent.
Een welverdiende prijs, want het vogelopvangcentrum van Oostende springt al vele jaren in de bres voor olieslachtoffers. Denken we maar aan de ramp met de Tricolor. Maar ook elders ter wereld gaat Claude zijn expertise delen. Zo was hij onlangs nog in het Russische Krasnodar, in het noordoosten van de Zwarte Zee, om er de lokale milieuorganisaties bij te staan bij de organisatie van olieslachtoffers na de schipbreuk van een olietanker. Het VOC Oostende wordt draaiende gehouden met hulp van tientallen vrijwilligers en zo is deze symbolische prijs er ook voor hen. Het opvangcentrum, 25 jaar jong, bouwt trouwens een gloednieuwe accommodatie nabij het Provinciaal domein Walraversijde op de grens van Oostende en Middelkerke.


5.2. VLAANDEREN BOUWT EEN NIEUW ONDERZOEKSSCHIP SIMON STEVIN
Op 10 december maakten minister-president Kris Peeters en minister Patricia Ceysens namens de Vlaamse Regering de plannen kenbaar rond de bouw van een nieuw onderzoeksschip, dat het huidige schip RV Zeeleeuw moet vervangen. Het VLIZ zal instaan voor het wetenschappelijke programma en het beheer van de onderzoeksapparatuur. DAB Vloot (MDK) zal de operationaliteit van het nieuwe kustvaartuig waarborgen. Het schip kreeg alvast de naam 'Simon Stevin', een Vlaamse intellectuele duizendpoot (1548, Brugge) met heel wat maritieme en waterbouwkundige verdiensten
Met de bouw van het nieuw onderzoeksschip engageert Vlaanderen zich niet alleen om opvolging te voorzien voor het oceanografisch schip RV Zeeleeuw, maar wil het ook benadrukken dat het blijft investeren in wetenschappelijke en technologische vernieuwing als motor voor een duurzame samenleving.
Sinds 2001 kunnen mariene onderzoekers inschepen op de Zeeleeuw om wetenschappelijke bemonsteringen uit te voeren in de Noordzee en het Schelde-estuarium. De Zeeleeuw (bouwjaar 1977) werd hiertoe in 2000 omgebouwd van een loodstender tot een onderzoeksschip. In de afgelopen jaren werd duidelijk hoe deze investering heeft geleid tot beter en meer multidisciplinair zeewetenschappelijk toponderzoek in onze regio, en tot opleidingskansen voor zeewetenschappers.
Een recente bevraging en haalbaarheidsstudie bij de meer dan 500 mariene wetenschappers in Vlaanderen bevestigde dat er grote nood bestaat aan de logistieke ondersteuning van hun onderzoek. Hierbij dient de prioriteit te gaan naar een modern en goed uitgerust vaartuig, met een geringe diepgang en vlotte toegang tot de ondiepe kustwateren van de zuidelijke bocht van de Noordzee en de aanpalende riviermondingen.
Met het nieuw geplande vaartuig wil minister Patricia Ceysens de ingeslagen weg van vernieuwing in onderzoek en technologie verder bewandelen. Het nieuwe schip zal tegemoetkomen aan de gedetecteerde noden aan scheepstijd voor onderzoek en monitoring, en zal de Vlaamse wetenschappers aan de Europese top houden. Tevens zal het nieuwe onderzoeksschip actief kunnen bijdragen aan internationale verplichtingen met betrekking tot zeebeheer en het onderbouwen van het Vlaamse beleid inzake visserij en toegankelijkheid van de havens. Het schip zal ook ingezet worden voor training en educatie en als testplatform voor nieuwe maritieme technologien.
De DAB Vloot (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust) zal als multifunctionele reder van de Vlaamse overheid zijn nautische en technische expertise aanwenden om de operationaliteit van het schip te waarborgen. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zal instaan voor de wetenschappelijke programmatie van de vaarten en voor het beheer van de onderzoeksapparatuur. Door deze belangrijke stap in de ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek zal het VLIZ zijn rol als facilitator van de zeewetenschappelijke kennisontwikkeling en als marien knooppunt naar de internationale gemeenschap toe in de toekomst nog beter kunnen vervullen.
Benieuwd hoe het schip er mogelijks zou kunnen uitzien? Bekijk dan de 3D-artist impression op www.vliz.be/NL/HOME&id=267.


5.3. PROJECTEN ONDERSTEUND DOOR KUSTACTIEPLAN III BEKEND
Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois selecteerde onlangs tien nieuwe projecten voor subsidiring van een structurele en duurzame uitbouw van het kusttoerisme aan onze kust (in het kader van Kustactieplan III). De kust blijft immers d bestemming voor verblijfs- en dagjestoeristen. Uit Westtoer-cijfers blijkt dat de tien kustgemeenten vorig jaar 17,6 miljoen dagtoeristen op bezoek kregen en er 15,1 miljoen overnachtingen in commercile logies plaatsvonden. Het tweedeverblijfstoerisme was goed voor nog eens 14 miljoen overnachtingen.
Het cultuurtoeristisch topevenement Beaufort 2009, de ruimtelijke planningsprojecten rond kampeerzones en de projecten voor de versterking van de kwaliteitszorg aan onze kust, worden verder gesubsidieerd. Nieuwe projecten zijn de i-pod-wandelingen in het Zwin en het Natuurfestival-aan-Zee die inspelen op de behoefte aan belevingsgericht natuurtoerisme. De 'Kustpolderstar' zorgt voor de ontsluiting van het hinterland via de vele polderkanalen. Met het project 'Kust-fietsen' bieden de overheid en de priv-sector samen een vlotte combinatie van fiets en openbaar vervoer aan. Oostende en Brugge voeren een sterk vernieuwende marketingaanpak in met de gebruiksvriendelijke en prijsvoordelige toeristische stadspassen. De grootste investering vormt de (ver)nieuwbouw of herlokalisatie van strandclubs in zes kustgemeenten (Knokke-Heist, Blankenberge, De Haan, Bredene, Middelkerke, Koksijde). Met deze subsidie financiert de toerismeminister de bouw van nieuwe sanitaire voorzieningen die voor iedereen toegankelijk worden.
Ook in 2008 zal weer genvesteerd worden door het Kustactieplan, met een grotere focus op het verruimen van de mogelijkheden voor actieve jongerenvakanties aan zee en op advies- en ondersteuningsprojecten voor de commercile logiesaccommodaties aan de kust. De oproep voor 2008 loopt nog tot eind februari 2008. Meer info bij Toerisme Vlaanderen: www.toerismevlaanderen.be/kustactieplan.


5.4. DOCTORAATSVERDEDIGINGEN
Op 28 november 2007 verdedigde Muhammad Meezanur Rahman zijn titel als doctor in de diergeneeskundige wetenschappen met zijn proefschrift: Difference in virulence between white spot syndrome virus (WSSV) isolates and testing of some control strategies in WSSV infected shrimp. Het onderzoek was een samenwerking tussen het Laboratorium Virologie, Parasitologie en Immunologie (prof. Dr. Hans Nauwynck en Maurice Pensaert) en het Laboratorium voor aquacultuur (prof. dr. Patrick Sorgeloos), beiden aan de Universiteit Gent.
Op 18 december was het de beurt aan Sofie Derous (Ugent Sectie Mariene Biologie) die met haar onderzoek naar het opstellen van een biologische waarderingskaart voor het Belgisch deel van de Noordzee een beslissingsondersteunende techniek ontwikkelde voor het marien beheer. De verdediging vond plaats om 15.30 uur in gebouw S8 op Campus De Sterre.


6.1. WIE HELPT MEE DE GESCHIEDENIS VAN OOSTENDSE SCHEEPSWERVEN TE RECONSTRUEREN?
Vanuit het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) is een historisch onderzoek gestart naar de scheepswerf Panesi uit Oostende. Deze werf was gelegen aan het Derde Handelsdok. Na de Tweede Wereldoorlog werd het dok drooggelegd en werd hier het huidige stadhuis gebouwd. Zo verdween een stukje Oostendse geschiedenis uit het stadsbeeld.
Om een accuraat beeld te schetsen van het Derde Handelsdok, zijn scheepswerven en het type boten dat daar werden gebouwd, wil het VIOE een beroep doen op mensen die hen informatie kunnen verschaffen over de site. Heb je fotos of ander beeldmateriaal, scheepsplannen, documenten van de werven, krantenartikels, liggen of wil je anekdotes kwijt? Contacteer Nathalie Daems: Nathalie.daems@vliz.be of 059 34 21 42. Schrijven kan ook per adres: Vlaams Instituut voor de Zee (t.a.v. Nathalie Daems), Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende.


6.2. VERGANE GLORIE: STRANDANIMATIE AAN DE BELGISCHE KUST VOOR 1980
Voor een artikel in het zomernummer van De Grote Rede zijn we op zoek naar anekdotes en fotos over de manier waarop de strandtoeristen vroeger (vr 1980) zich bezighielden tijdens hun zomers uitje naar de Kust. Je kent misschien nog wel de concours georganiseerd door koekjes- en chocoladefabrikanten, een ritje met een ezeltje of een kameel, op de foto met een aapje op je schouder, springvlotten waarvan je een duikje in de branding kon nemen, vliegtuigen met een reclameboodschap, de boules de Berlin-verkopers,... Waarschijnlijk herinner je je nog andere? Contacteer dan Nancy Fockedey (Nancy.Fockedey@vliz.be of 059/34 01 30).

DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd genterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commercile doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright 2007 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website.

WEBSITE
http://www.vliz.be

VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, Belgium
Tel.
+32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.beSuggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Testerep delen

Lijkt dit nieuwskanaal iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!