INRAM

Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone


INRAM Metadata Database
List all

By choosing an item from the pick list, you can list all the projects, persons, institutes, literature and datasets in the database.

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Laboratorium voor Milieutoxicologie (UGent-GhEnToxLab)
https://www.ugent.be/bw/asae/en/research/ghentoxlab.htm/environmentaltoxicology.htm
www.ecotox.ugent.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (UGent-ECOTOX), meer

Engelse naam: Environmental Toxicology

Adres:
Coupure links 653
Gebouw F
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 89 19
Fax: +32-(0)9-264 37 66
 Persoon | Publicaties 
 
Type: Wetenschappelijk

Persoon  Top | Publicaties 

Abstract:
Het laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (GhEnToxLab) van de Universiteit Gent werd opgericht eind jaren ’60 en was vroeger gekend onder de naam laboratorium voor Biologisch Onderzoek van Waterverontreiniging. Het onderzoek van het laboratorium richt zich zowel op fundamentele als toegepaste aspecten van aquatische toxicologie en ecologische risicobeoordelingen, mariene genetica, stress ecologie en oceanen en de menselijke gezondheid.

Huidige en vorige onderzoekstopics betreffen:
- De biobeschikbaarheid en effecten van metalen in zoetwater en mariene ecosystemen (sediment en water);
- Acclimatisatie (epigenetica), adaptatie en micro-evolutionaire gevolgen van stressoren op aquatische organismen (zowel antropogene contaminanten als global change-stressoren zoals toxische algen);
- De ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde (semi-)geautomatiseerde monitoring (bv. Videoplanktonrecorder) en moleculaire technieken (bv. eDNA en sequencing) voor het monitoren van mariene systemen (biodiversiteit) en het inschatten van stress en/of impact;
- De studie van de aanwezigheid en de ecologische effecten van bestaande en nieuwe chemische stoffen in het marien milieu (endocriene verstoorders, persistente stoffen, farmaceutische stoffen, etc.) door middel van onder meer nieuwe technieken zoals passieve samplers;
- Het voorkomen, de opname en de effecten van marien zwerfvuil met een bijzondere aandacht voor de risico’s geassocieerd met microplastics voor mens en milieu;
- De studie van het effect van ecologische processen (bv. Competitie en predatie) op de biodiversiteit, de ontwikkeling en validatie van ecosysteemmodellen voor het bepalen van de biodiversiteit, het ecosysteemfunctioneren en de structuur van mariene systemen onder stress;
- Experimentele en modelgebaseerde benadering om het voorkomen en de effecten van met schadelijke algenbloeien gerelateerde toxines (Harmful Algal Blooms; HAB) op het mariene milieu en op de menselijke gezondheid te begrijpen en in te schatten.

De toekomstige onderzoeksstrategie van het laboratorium is erop gericht de mariene aspecten verder uit te bouwen in het veld van blue-omics, blauwe groei en oceanen en de menselijke gezondheid. Gezien de wereldwijde bezorgdheid inzake de gezondheid en het gebruik van onze zeeën en oceanen zal GhEnToxLab blijvend focussen op hoe stressoren (inclusief HAB) alsook de combinatie van diverse stressoren (inclusief klimaatsverandering) het mariene ecosysteem affecteren, dit zowel op moleculair, populatie- als gemeenschapsniveau, met als finaal doel deze kennis te integreren in ecologische risicobeheerkaders en het milieubeleid.

Het laboratorium werkt samen met zowel binnen- als buitenlandse instituten, participeert o.a. in het Ugent Aquaculture R&D consortium en het IOF consortium Aquacultuur Universiteit Gent (Aqua Ugent). GhEnToxLab is de oprichter van het interfacultair onderzoeksconsortium Marine@Ugent, en is/was coördinator van een aantal multidisciplinaire mariene onderzoeksprojecten zoals AS-MADE (Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects), ENDIS-RISKS (Endocrine disruption in the Scheldt Estuary: distribution, exposure and effects); INRAM (Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone) en NEWSTEPHS (New strategies for monitoring and risk assessment of hazardous chemicals in the marine environment with passive samplers) en verscheidene EU-projecten gelinkt aan mariene contaminanten en andere stressoren.

Publicaties (3)  Top | Persoon 
    ( 1 peer reviewed ) opsplitsen filter
  • Peer reviewed article Wille, K.; Noppe, H.; Verheyden, K.; Vanden Bussche, J.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2010). Validation and application of an LC-MS/MS method for the simultaneous quantification of 13 pharmaceuticals in seawater. Anal. Bioanal. Chem. 397(5): 1797-1808. dx.doi.org/10.1007/s00216-010-3702-z, meer
  • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 37, meer
  • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon | Publicaties 
INRAM is a project Supported by the Belgian Science Policy (BELSPO): SSD Science for sustainable Development
General coordination: Colin Janssen
Hosted by the Flanders Marine Institute VLIZ